ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [835]  Tattha  katamā  chasu abhiññāsu paññā iddhividhe ñāṇaṃ
sotadhātuvisuddhiyā  ñāṇaṃ  paracitte  ñāṇaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ  āsavānaṃ  khaye  ñāṇaṃ  imā  chasu
abhiññāsu paññā. Evaṃ chabbidhena ñāṇavatthu.
@Footnote: 1 aññattha ...niggayhavāritappattotipi dissati.
   [836]  Tattha  katamāni sattasattari ñāṇavatthūni . jātipaccayā
jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  asati  jātiyā natthi jarāmaraṇanti ñāṇaṃ atītampi
addhānaṃ  jātipaccayā  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  asati  jātiyā  natthi
jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  jātipaccayā  jarāmaraṇanti
ñāṇaṃ  asati  jātiyā  natthi  jarāmaraṇanti  ñāṇaṃ  yampissa  taṃ
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  tampi  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammanti
ñāṇaṃ  .  bhavapaccayā  jātīti  ñāṇaṃ .pe. upādānapaccayā bhavoti
ñāṇaṃ  .pe.  taṇhāpaccayā upādānanti ñāṇaṃ .pe. vedanāpaccayā
taṇhāti   ñāṇaṃ   .pe.   phassapaccayā   vedanāti   ñāṇaṃ
.pe.  saḷāyatanapaccayā  phassoti  ñāṇaṃ  .pe.  nāmarūpapaccayā
saḷāyatananti  ñāṇaṃ  .pe.  viññāṇapaccayā  nāmarūpanti  ñāṇaṃ
.pe.  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  ñāṇaṃ  .pe.  avijjāpaccayā
saṅkhārāti  ñāṇaṃ  asati  avijjāya  natthi saṅkhārāti ñāṇaṃ atītampi
addhānaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārāti  ñāṇaṃ  asati  avijjāya  natthi
saṅkhārāti  ñāṇaṃ  anāgatampi  addhānaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārāti
ñāṇaṃ asati avijjāya natthi saṅkhārāti ñāṇaṃ yampissa taṃ dhammaṭṭhitiñāṇaṃ
tampi  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammanti  ñāṇaṃ .
Imāni sattasattari ñāṇavatthūni. Evaṃ sattavidhena ñāṇavatthu.
   [837]  Tattha  katamā  catūsu  maggesu  catūsu phalesu paññā
sotāpattimagge  paññā  sotāpattiphale  paññā  sakadāgāmimagge
Paññā  sakadāgāmiphale  paññā  anāgāmimagge  paññā anāgāmiphale
paññā   arahattamagge   paññā   arahattaphale  paññā  imā
catūsu maggesu catūsu phalesu paññā. Evaṃ aṭṭhavidhena ñāṇavatthu.
   [838]  Tattha  katamā  navasu  anupubbavihārasamāpattīsu  paññā
paṭhamajjhānasamāpattiyā   paññā   dutiyajjhānasamāpattiyā   paññā
tatiyajjhānasamāpattiyā   paññā   catutthajjhānasamāpattiyā   paññā
ākāsānañcāyatanasamāpattiyā   paññā   viññāṇañcāyatanasamāpattiyā
paññā    ākiñcaññāyatanasamāpattiyā    paññā   nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā     paññā     saññāvedayitanirodha-
samāpattiyāvuṭṭhitassa    paccavekkhaṇāñāṇaṃ    imā    navasu
anupubbavihārasamāpattīsu paññā. Evaṃ navavidhena ñāṇavatthu.
   [839]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ . idha tathāgato aṭṭhānametaṃ anavakāso
yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  kañci  saṅkhāraṃ  niccato  upagaccheyya
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
kañci  saṅkhāraṃ  niccato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo kañci saṅkhāraṃ
sukhato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puthujjano  kañci  saṅkhāraṃ  sukhato  upagaccheyya
ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.1}   Aṭṭhānametaṃ   anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
Puggalo   kañci  dhammaṃ  attato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjatīti  pajānāti  ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ puthujjano kañci
dhammaṃ attato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . Aṭṭhānametaṃ
anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  mātaraṃ  jīvitā voropeyya
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
mātaraṃ jīvitā voropeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.2} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo pitaraṃ
jīvitā voropeyya .pe. arahantaṃ jīvitā voropeyya .pe. Duṭṭhena
cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeyya .pe. saṅghaṃ bhindeyya .pe.
Aññaṃ  satthāraṃ  uddiseyya  .pe.  aṭṭhamaṃ  bhavaṃ nibbatteyya netaṃ
ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  ṭhānañca  kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
aṭṭhamaṃ bhavaṃ nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.3}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  arahanto  sammāsambuddhā  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ netaṃ
ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā
eko arahaṃ sammāsambuddho uppajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  ekissā  lokadhātuyā dve rājāno
cakkavattino apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti
ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā eko rājā
cakkavatti  uppajjeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ
Anavakāso  yaṃ itthī arahaṃ assa sammāsambuddho netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puriso arahaṃ assa sammāsambuddho
ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ itthī
rājā  assa  cakkavatti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti ṭhānañca
kho etaṃ vijjati yaṃ puriso rājā assa cakkavatti ṭhānametaṃ vijjatīti
pajānāti.
   {839.4}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso yaṃ itthī sakkattaṃ kareyya
mārattaṃ  kareyya  brahmattaṃ  kareyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti
ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puriso sakkattaṃ kareyya mārattaṃ kareyya
brahmattaṃ kareyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.5}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ kāyaduccaritassa iṭṭho
kanto  manāpo  vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti
ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ kāyaduccaritassa aniṭṭho akanto amanāpo
vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.6}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritassa  yaṃ
manoduccaritassa  iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko nibbatteyya netaṃ
ṭhānaṃ  vijjatīti pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritassa
yaṃ  manoduccaritassa  aniṭṭho  akanto amanāpo vipāko nibbatteyya
ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.7}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ kāyasucaritassa aniṭṭho
akanto amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti
ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ kāyasucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko
Nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.8} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ vacīsucaritassa yaṃ manosucaritassa
aniṭṭho  akanto amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīsucaritassa yaṃ manosucaritassa
iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.9} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī tannidānaṃ
tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī
tannidānaṃ tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.10}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritasamaṅgī yaṃ
manoduccaritasamaṅgī  tannidānaṃ  tappaccayā  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca
kho  etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritasamaṅgī yaṃ manoduccaritasamaṅgī tannidānaṃ
tappaccayā  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.11}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  kāyasucaritasamaṅgī
tannidānaṃ  tappaccayā  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti ṭhānañca
kho  etaṃ  vijjati yaṃ kāyasucaritasamaṅgī tannidānaṃ tappaccayā kāyassa
bhedā   paraṃ   maraṇā   sugatiṃ   saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya
Ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {839.12}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīsucaritasamaṅgī  yaṃ
manosucaritasamaṅgī  tannidānaṃ  tappaccayā  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīsucaritasamaṅgī yaṃ manosucaritasamaṅgī
tannidānaṃ  tappaccayā  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ
dhammānaṃ hetū paccayā uppādāya taṃ taṃ ṭhānaṃ ye ye dhammā yesaṃ yesaṃ
dhammānaṃ na hetū na paccayā uppādāya taṃ taṃ aṭṭhānanti yā tattha
paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ
tathāgatassa ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [840]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa  atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso  hetuso  vipākaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ . idha
tathāgato   pajānāti  atthekaccāni  pāpakāni  kammasamādānāni
gatisampattipaṭibāḷhāni   na   vipacanti   atthekaccāni  pāpakāni
kammasamādānāni    upadhisampattipaṭibāḷhāni    na    vipacanti
atthekaccāni   pāpakāni  kammasamādānāni  kālasampattipaṭibāḷhāni
na   vipacanti   atthekaccāni   pāpakāni   kammasamādānāni
payogasampattipaṭibāḷhāni   na  vipacanti  atthekaccāni  pāpakāni
kammasamādānāni   gativipattiṃ   āgamma   vipacanti  atthekaccāni
pāpakāni   kammasamādānāni   upadhivipattiṃ   āgamma   vipacanti
Atthekaccāni   pāpakāni  kammasamādānāni  kālavipattiṃ  āgamma
vipacanti  atthekaccāni  pāpakāni  kammasamādānāni  payogavipattiṃ
āgamma   vipacanti   atthekaccāni  kalyāṇāni  kammasamādānāni
gativipattipaṭibāḷhāni   na   vipacanti   atthekaccāni  kalyāṇāni
kammasamādānāni  upadhivipattipaṭibāḷhāni  na  vipacanti  atthekaccāni
kalyāṇāni  kammasamādānāni  kālavipattipaṭibāḷhāni  na  vipacanti
atthekaccāni  kalyāṇāni  kammasamādānāni  payogavipattipaṭibāḷhāni
na  vipacanti  atthekaccāni  kalyāṇāni  kammasamādānāni  gatisampattiṃ
āgamma   vipacanti   atthekaccāni  kalyāṇāni  kammasamādānāni
upadhisampattiṃ   āgamma   vipacanti   atthekaccāni   kalyāṇāni
kammasamādānāni   kālasampattiṃ  āgamma  vipacanti  atthekaccāni
kalyāṇāni  kammasamādānāni  payogasampattiṃ  āgamma  vipacantīti .
Yā  tattha  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
idaṃ   tathāgatassa   atītānāgatapaccuppannānaṃ   kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [841]  Tattha  katamaṃ tathāgatassa sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  .  idha  tathāgato  ayaṃ  maggo  ayaṃ paṭipadā nirayagāminīti
pajānāti  ayaṃ  maggo  ayaṃ  paṭipadā  tiracchānagāminīti  pajānāti
ayaṃ  maggo  ayaṃ  paṭipadā  pittivisayagāminīti  pajānāti ayaṃ maggo
ayaṃ  paṭipadā  manussalokagāminīti  pajānāti ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā
devalokagāminīti  pajānāti  ayaṃ  maggo ayaṃ paṭipadā nibbānagāminīti
Pajānāti  . yā tattha paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi idaṃ tathāgatassa sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [842]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ . idha tathāgato khandhanānattaṃ pajānāti āyatananānattaṃ
pajānāti  dhātunānattaṃ  pajānāti  anekadhātuṃ  nānādhātuṃ  lokaṃ
pajānāti  . yā tattha paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  idaṃ  tathāgatassa  anekadhātuṃ  nānādhātuṃ  lokaṃ yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ.
   [843] Tattha katamaṃ tathāgatassa sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ
ñāṇaṃ  .  idha tathāgato pajānāti santi sattā hīnādhimuttikā santi
sattā  paṇītādhimuttikā  hīnādhimuttikā  sattā  hīnādhimuttike  satte
sevanti  bhajanti  payirupāsanti  paṇītādhimuttikā  sattā paṇītādhimuttike
satte  sevanti  bhajanti  payirupāsanti atītampi addhānaṃ hīnādhimuttikā
sattā  hīnādhimuttike  satte seviṃsu bhajiṃsu payirupāsiṃsu paṇītādhimuttikā
sattā  paṇītādhimuttike  satte  seviṃsu  bhajiṃsu payirupāsiṃsu anāgatampi
addhānaṃ hīnādhimuttikā sattā hīnādhimuttike satte sevissanti bhajissanti
payirupāsissanti   paṇītādhimuttikā  sattā  paṇītādhimuttike  satte
sevissanti  bhajissanti payirupāsissantīti . yā tattha paññā pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  tathāgatassa  sattānaṃ
nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [844]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa  parasattānaṃ  parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ . idha tathāgato sattānaṃ āsayaṃ
pajānāti  anusayaṃ  pajānāti  caritaṃ  pajānāti  adhimuttiṃ  pajānāti
apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre
suviññāpaye  dūviññāpaye  bhabbābhabbe  satte  pajānāti . katamo
ca  sattānaṃ  āsayo  sassato lokoti vā asassato lokoti vā
antavā lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti tathāgato parammaraṇāti vā
na hoti tathāgato parammaraṇāti vā hoti ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇāti vā neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vā
iti  bhavadiṭṭhisannissitā  vā  sattā  honti vibhavadiṭṭhisannissitā vā
ete  vā pana ubho ante anupagamma idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
dhammesu  anulomikā  khanti  paṭiladdhā  hoti  yathābhūtaṃ  vā  ñāṇaṃ
ayaṃ sattānaṃ āsayo.
   {844.1} Katamo ca sattānaṃ anusayo sattānusayā kāmarāgānusayo
paṭighānusayo  mānānusayo  diṭṭhānusayo  vicikicchānusayo bhavarāgānusayo
avijjānusayo yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ ettha sattānaṃ rāgānusayo anuseti
yaṃ loke appiyarūpaṃ asātarūpaṃ ettha sattānaṃ paṭighānusayo anuseti iti
imesu dvīsu dhammesu avijjā anupatitā tadekaṭṭho māno ca diṭṭhi ca vicikicchā
ca daṭṭhabbā ayaṃ sattānaṃ anusayo. Katamaṃ ca sattānaṃ caritaṃ puññābhisaṅkhāro
Apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  parittabhūmako  vā  mahābhūmako
vā idaṃ sattānaṃ caritaṃ.
   {844.2} Katamā ca sattānaṃ adhimutti santi sattā hīnādhimuttikā
santi  sattā  paṇītādhimuttikā  hīnādhimuttikā  sattā  hīnādhimuttike
satte  sevanti  bhajanti  payirupāsanti  paṇītādhimuttikā  sattā
paṇītādhimuttike  satte  sevanti bhajanti payirupāsanti atītampi addhānaṃ
hīnādhimuttikā  sattā  hīnādhimuttike  satte seviṃsu bhajiṃsu payirupāsiṃsu
paṇītādhimuttikā  sattā  paṇītādhimuttike  satte  seviṃsu  bhajiṃsu
payirupāsiṃsu  anāgatampi  addhānaṃ  hīnādhimuttikā  sattā hīnādhimuttike
satte  sevissanti  bhajissanti  payirupāsissanti  paṇītādhimuttikā sattā
paṇītādhimuttike  satte  sevissanti  bhajissanti  payirupāsissanti  ayaṃ
sattānaṃ adhimutti.
   {844.3} Katame te sattā mahārajakkhā dasa kilesavatthūni lobho
doso moho māno diṭṭhi vicikicchā thīnaṃ uddhaccaṃ ahirikaṃ anottappaṃ yesaṃ
sattānaṃ  imāni  dasa  kilesavatthūni āsevitāni bhāvitāni bahulīkatāni
ussadagatāni ime te sattā mahārajakkhā.
   {844.4} Katame te sattā apparajakkhā yesaṃ sattānaṃ imāni
dasa  kilesavatthūni  anāsevitāni abhāvitāni abahulīkatāni anussadagatāni
ime te sattā apparajakkhā.
   {844.5} Katame te sattā mudindriyā pañcindriyāni saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ yesaṃ sattānaṃ imāni
pañcindriyāni  anāsevitāni  abhāvitāni  abahulīkatāni  anussadagatāni
Ime te sattā mudindriyā.
   {844.6} Katame te sattā tikkhindriyā yesaṃ sattānaṃ imāni
pañcindriyāni   āsevitāni  bhāvitāni  bahulīkatāni  ussadagatāni
ime te sattā tikkhindriyā.
   {844.7} Katame te sattā dvākārā ye te sattā pāpāsayā
pāpānusayā  pāpacaritā  pāpādhimuttikā mahārajakkhā mudindriyā ime
te sattā dvākārā.
   {844.8} Katame te sattā svākārā ye te sattā kalyāṇāsayā
kalyāṇacaritā  kalyāṇādhimuttikā  apparajakkhā  tikkhindriyā ime te
sattā svākārā.
   {844.9} Katame te sattā dūviññāpayā ye ca te sattā
dvākārā teva te sattā dūviññāpayā ye ca te sattā svākārā
teva te sattā suviññāpayā.
   {844.10} Katame te sattā abhabbā ye te sattā kammāvaraṇena
samannāgatā  kilesāvaraṇena  samannāgatā  vipākāvaraṇena samannāgatā
assaddhā  acchandikā  duppaññā  abhabbā  niyāmaṃ okkamituṃ kusalesu
dhammesu sammattaṃ ime te sattā abhabbā.
   {844.11} Katame te sattā bhabbā ye te sattā na kammāvaraṇena
samannāgatā  na  kilesāvaraṇena  samannāgatā  na  vipākāvaraṇena
samannāgatā  saddhā  chandikā  paññavanto  bhabbā  niyāmaṃ okkamituṃ
kusalesu dhammesu sammattaṃ ime te sattā bhabbāti yā tattha paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ tathāgatassa
parasattānaṃ parapuggalānaṃ indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [845]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa  jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
Saṅkilesaṃ  vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ . jhāyīti cattāro jhāyī
atthekacco  jhāyī  sampattiṃyeva samānaṃ vipattīti pacceti atthekacco
jhāyī   vipattiṃyeva   samānaṃ  sampattīti  pacceti  atthekacco
jhāyī  sampattiṃyeva  samānaṃ  sampattīti  pacceti  atthekacco  jhāyī
vipattiṃyeva samānaṃ vipattīti pacceti ime cattāro jhāyī.
   {845.1} Aparepi cattāro jhāyī atthekacco jhāyī dandhaṃ samāpajjati
khippaṃ  vuṭṭhāti  atthekacco  jhāyī  khippaṃ samāpajjati dandhaṃ vuṭṭhāti
atthekacco  jhāyī  dandhaṃ  samāpajjati  dandhaṃ  vuṭṭhāti  atthekacco
jhāyī khippaṃ samāpajjati khippaṃ vuṭṭhāti ime cattāro jhāyī.
   {845.2} Aparepi cattāro jhāyī atthekacco jhāyī samādhismiṃ
samādhikusalo  hoti  na  samādhismiṃ  samāpattikusalo atthekacco jhāyī
samādhismiṃ  samāpattikusalo hoti na samādhismiṃ samādhikusalo atthekacco
jhāyī  samādhismiṃ  samādhikusalo  ca hoti samādhismiṃ samāpattikusalo ca
atthekacco  jhāyī  neva  samādhismiṃ samādhikusalo hoti na samādhismiṃ
samāpattikusalo  ime  cattāro  jhāyī . jhānanti cattāri jhānāni
paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ.
   {845.3} Vimokkhoti aṭṭha vimokkhā rūpī rūpāni passati ayaṃ paṭhamo
vimokkho ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati ayaṃ dutiyo vimokkho
subhantveva  adhimutto hoti ayaṃ tatiyo vimokkho sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
Ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
catuttho  vimokkho  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  pañcamo
vimokkho  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  chaṭṭho vimokkho sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja
viharati  ayaṃ  sattamo  vimokkho  sabbaso  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  aṭṭhamo
vimokkho.
   {845.4}  Samādhīti  tayo  samādhī  savitakkasavicāro  samādhi
avitakkavicāramatto samādhi avitakkaavicāro samādhi.
   {845.5}   Samāpattīti   nava   anupubbavihārasamāpattiyo
paṭhamajjhānasamāpatti    dutiyajjhānasamāpatti    tatiyajjhānasamāpatti
catutthajjhānasamāpatti ākāsānañcāyatanasamāpatti
viññāṇañcāyatanasamāpatti ākiñcaññāyatanasamāpatti
nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti saññāvedayitanirodhasamāpatti.
   {845.6}  Saṅkilesanti  hānabhāgiyo  dhammo  .  vodānanti
visesabhāgiyo dhammo . vuṭṭhānanti vodānampi vuṭṭhānaṃ tamhā tamhā
samādhimhā  vuṭṭhānampi  vuṭṭhānanti  yā  tattha  paññā  pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ tathāgatassa jhānavimokkha-
samādhisamāpattīnaṃ saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [846]  Tattha  katamaṃ  tathāgatassa  pubbenivāsānussatiṃ yathābhūtaṃ
Ñāṇaṃ  .  idha tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo
pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo
cattālīsaṃpi  jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo  jātisataṃpi  jātisahassaṃpi
jātisatasahassaṃpi   anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe
anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto  idhupapannoti  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati . yā tattha paññā pajānanā .pe. amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  idaṃ  tathāgatassa  pubbenivāsānussatiṃ
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [847] Tattha katamaṃ tathāgatassa sattānaṃ cutūpapātaṃ ñāṇaṃ . Idha
tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate  yathākammupage  satte  pajānāti ime vata bhonto sattā
kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena
samannāgatā  ariyānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ
Nirayaṃ  upapannā  ime  vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti
dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammupage  satte  pajānāti  .  yā  tattha  paññā pajānanā
.pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  tathāgatassa  sattānaṃ
cutūpapātaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
   [848] Tattha katamaṃ tathāgatassa āsavānaṃ khayaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ.
Idha  tathāgato  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . yā
tattha  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
idaṃ tathāgatassa āsavānaṃ khayaṃ yathābhūtaṃ ñāṇanti.
          Ñāṇavibhaṅgo samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 452-467. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9137              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9137              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=835&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=835              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=10653              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=10653              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]