ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

            Tikaniddeso
   [84]  Katamo ca puggalo nirāso idhekacco puggalo dussīlo
hoti  pāpadhammo  asucisaṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto assamaṇo
samaṇapaṭiñño  abrahmacārī  brahmacārīpaṭiñño  antopūti  avassuto
kasambukajāto  so  suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  tassa  na  evaṃ  hoti  kudāssu
nāmāhampi  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissāmīti  ayaṃ
vuccati puggalo nirāso.
   {84.1} Katamo ca puggalo āsaṃso idhekacco puggalo sīlavā hoti
kalyāṇadhammo  so  suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja viharatīti tassa evaṃ hoti kudāssu nāmāhampi
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissāmīti  ayaṃ  vuccati
puggalo āsaṃso.
   {84.2}  Katamo  ca  puggalo  vigatāso idhekacco puggalo
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  so suṇāti
itthannāmo   kira   bhikkhu   āsavānaṃ   khayā   anāsavaṃ
Cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharatīti  tassa  na  evaṃ  hoti  kudāssu  nāmāhampi
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissāmīti . taṃ kissa hetu.
Yāhissa  pubbe  avimuttassa  vimuttāsā  sā  paṭipassaddhā  ayaṃ
vuccati puggalo vigatāso.
       Tattha katame tayo gilānūpamā puggalā.
   [85] Tayo gilānā idhekacco gilāno labhanto vā sappāyāni
bhojanāni alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto vā sappāyāni
bhesajjāni  alabhanto vā sappāyāni bhesajjāni labhanto vā paṭirūpaṃ
upaṭṭhākaṃ  alabhanto  vā  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  neva vuṭṭhāti tamhā
ābādhā.
   {85.1} Idha panekacco gilāno labhanto vā sappāyāni bhojanāni
alabhanto vā sappāyāni bhojanāni labhanto vā sappāyāni bhesajjāni
alabhanto  vā  sappāyāni bhesajjāni labhanto vā paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ
alabhanto vā paṭirūpaṃ upaṭṭhākaṃ vuṭṭhāti tamhā ābādhā.
   {85.2} Idha panekacco gilāno labhanto sappāyāni bhojanāni
no  alabhanto labhanto sappāyāni bhesajjāni no alabhanto labhanto
paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  no alabhanto vuṭṭhāti tamhā ābādhā . tatra
yvāyaṃ  gilāno  labhanto  sappāyāni  bhojanāni  no  alabhanto
labhanto  sappāyāni  bhesajjāni  no  alabhanto  labhanto  paṭirūpaṃ
Upaṭṭhākaṃ  no  alabhanto  vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  imaṃ gilānaṃ
paṭicca  bhagavatā  gilānabhattaṃ  anuññātaṃ  gilānabhesajjaṃ  anuññātaṃ
gilānupaṭṭhāko  anuññāto  imañca  pana  gilānaṃ  paṭicca  aññepi
gilānā upaṭṭhātabbā.
   [86]  Evameva  tayo gilānūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  .  katame  tayo  .  idhekacco  puggalo labhanto vā
tathāgataṃ  dassanāya  alabhanto  vā  tathāgataṃ dassanāya labhanto vā
tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  savanāya  alabhanto  vā tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ savanāya neva okkamati niyāmaṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ
   {86.1} idha panekacco puggalo labhanto vā tathāgataṃ dassanāya
alabhanto  vā  tathāgataṃ  dassanāya  labhanto  vā  tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  savanāya  alabhanto  vā  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
savanāya okkamati niyāmaṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ.
   {86.2} Idha panekacco puggalo labhanto tathāgataṃ dassanāya no
alabhanto  labhanto  tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya no alabhanto
okkamati niyāmaṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ.
   {86.3} Tatra yvāyaṃ puggalo labhanto tathāgataṃ dassanāya no
alabhanto  labhanto  tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya no alabhanto
okkamati niyāmaṃ kusalesu dhammesu sammattaṃ imaṃ puggalaṃ paṭicca bhagavatā
dhammadesanā  anuññātā  imañca  pana  puggalaṃ  paṭicca  aññesampi
dhammo  desetabbo  .  ime  tayo  gilānūpamā  puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [87]  Katamo  ca puggalo kāyasakkhī idhekacco puggalo aṭṭha
vimokkhe  kāyena  phusitvā  viharati paññāya cassa disvā ekacce
āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati puggalo kāyasakkhī.
   {87.1} Katamo ca puggalo diṭṭhippatto idhekacco puggalo idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  tathāgatappaveditā cassa dhammā paññāya vodiṭṭhā
honti  vocaritā  paññāya cassa disvā ekacce āsavā parikkhīṇā
honti ayaṃ vuccati puggalo diṭṭhippatto.
   {87.2} Katamo ca puggalo saddhāvimutto idhekacco puggalo idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  tathāgatappaveditā cassa dhammā
paññāya  vodiṭṭhā  honti vocaritā paññāya cassa disvā ekacce
āsavā parikkhīṇā honti no ca kho yathā diṭṭhippattassa ayaṃ vuccati
puggalo saddhāvimutto.
   [88]  Katamo  ca  puggalo  gūthabhāṇī  idhekacco  puggalo
musāvādī  hoti  sabhaggato  vā  parisaggato vā ñātimajjhagato vā
pūgamajjhagato  vā  rājakulamajjhagato  vā  abhinīto  sakkhipuṭṭho ehi
bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha 1- jānāmīti
jānaṃ vā āha na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ vā
āha na passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
@Footnote: 1 Yu. ahaṃ.
Vā sampajānamusā bhāsitā hoti ayaṃ vuccati puggalo gūthabhāṇī.
   {88.1} Katamo ca puggalo pupphabhāṇī idhekacco puggalo musāvādaṃ
pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti  sabhaggato vā parisaggato vā
ñātimajjhagato  vā  pūgamajjhagato  vā  rājakulamajjhagato vā abhinīto
sakkhipuṭṭho ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha
na jānāmīti jānaṃ vā āha jānāmīti apassaṃ vā āha na passāmīti passaṃ
vā āha passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
vā na sampajānamusā bhāsitā hoti ayaṃ vuccati puggalo pupphabhāṇī.
   {88.2} Katamo ca puggalo madhubhāṇī idhekacco puggalo yā sā
vācā  neḷā  kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  ayaṃ vuccati puggalo
madhubhāṇī.
   [89]  Katamo  ca  puggalo  arukūpamacitto idhekacco puggalo
kodhano hoti upāyāsabahulo appampi vutto samāno abhisajjati kuppati
byāpajjati  patiṭṭhīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
seyyathāpi nāma duṭṭhāruko kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā ghaṭṭito bhiyyoso
mattāya  āsavaṃ  deti  evameva idhekacco puggalo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patiṭṭhīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayaṃ  vuccati
puggalo arukūpamacitto.
   {89.1}  Katamo  ca  puggalo  vijjūpamacitto  idhekacco
puggalo  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
Yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  seyyathāpi  nāma
cakkhumā  puriso  rattandhakāratimisāya  vijjantarikāya  rūpāni passeyya
evameva  idhekacco  puggalo  idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  vuccati
puggalo vijjūpamacitto.
   {89.2}  Katamo  ca  puggalo  vajirūpamacitto  idhekacco
puggalo  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  seyyathāpi
nāma  vajirassa  natthi  kiñci abhejjaṃ nāma maṇi vā pāsāṇo vā
evameva  idhekacco  puggalo  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati ayaṃ vuccati puggalo vajirūpamacitto.
   [90]  Katamo  ca  puggalo  andho  idhekaccassa  puggalassa
tathārūpaṃ  cakkhu  na  hoti  yathārūpena  cakkhunā anadhigataṃ vā bhogaṃ
adhigaccheyya  adhigataṃ  vā  bhogaṃ  phātiṃ kareyya tathārūpampissa cakkhu
na  hoti  yathārūpena  cakkhunā  kusalākusale  dhamme  jāneyya
sāvajjānavajje  dhamme  jāneyya  hīnappaṇīte  dhamme  jāneyya
kaṇhasukkasappaṭibhāge dhamme jāneyya ayaṃ vuccati puggalo andho.
   {90.1} Katamo ca puggalo ekacakkhu idhekaccassa puggalassa tathārūpaṃ cakkhu
Hoti yathārūpena cakkhunā anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigaccheyya adhigataṃ vā
bhogaṃ phātiṃ kareyya tathārūpampissa cakkhu na hoti yathārūpena cakkhunā
kusalākusale  dhamme  jājeyya  sāvajjānavajje  dhamme  jāneyya
hīnappaṇīte  dhamme  jāneyya  kaṇhasukkasappaṭibhāge  dhamme jāneyya
ayaṃ vuccati puggalo ekacakkhu.
   {90.2}  Katamo  ca  puggalo dvicakkhu idhekaccassa puggalassa
tathārūpaṃ cakkhu hoti yathārūpena cakkhunā anadhigataṃ vā bhogaṃ adhigaccheyya
adhigataṃ vā bhogaṃ phātiṃ kareyya tathārūpampissa cakkhu hoti yathārūpena
cakkhunā kusalākusale dhamme jāneyya sāvajjānavajje dhamme jāneyya
hīnappaṇīte  dhamme  jāneyya  kaṇhasukkasappaṭibhāge  dhamme jāneyya
ayaṃ vuccati puggalo dvicakkhu.
   [91]  Katamo  ca  puggalo  avakujjapañño idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantvā  hoti  abhikkhaṇaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya
tassa bhikkhū dhammaṃ desenti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane nisinno tassā kathāya neva ādiṃ
manasikaroti  na  majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti vuṭṭhitopi
tamhā  āsanā  tassā  kathāya  neva  ādiṃ manasikaroti na majjhaṃ
manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  seyyathāpi  nāma  kumbho
nikujjo  tattha  udakaṃ  āsittaṃ  vivattati  no  saṇṭhāti  evameva
idhekacco  puggalo  ārāmaṃ gantvā hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike
Dhammassavanāya  tassa  bhikkhū dhammaṃ desenti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane nisinno tassā kathāya
neva ādiṃ manasikaroti na majjhaṃ manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti
vuṭṭhitopi  tamhā  āsanā  tassā  kathāya  neva ādiṃ manasikaroti
na  majjhaṃ  manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti ayaṃ vuccati puggalo
avakujjapañño.
   {91.1}  Katamo ca puggalo uccaṅgapañño idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantvā  hoti  abhikkhaṇaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  dhammassavanāya
tassa   bhikkhū   dhammaṃ   desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ pakāsenti so tasmiṃ āsane nisinno tassā kathāya ādimpi
manasikaroti  majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhito
ca kho tamhā āsanā tassā kathāya neva ādiṃ manasikaroti na majjhaṃ
manasikaroti  na  pariyosānaṃ  manasikaroti  seyyathāpi  nāma  purisassa
uccaṅgepi  nānākhajjakāni  ākiṇṇāni  tilā  taṇḍulā  modakā
badarā so tamhā āsanā vuṭṭhahanto satisammosā pakireyya evameva
idhekacco  puggalo  ārāmaṃ gantvā hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike
dhammassavanāya  tassa  bhikkhū dhammaṃ desenti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāsenti  so  tasmiṃ  āsane nisinno tassā kathāya
Ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti
vuṭṭhito ca kho tamhā āsanā tassā kathāya neva ādiṃ manasikaroti
na  majjhaṃ  manasikaroti na pariyosānaṃ manasikaroti ayaṃ vuccati puggalo
uccaṅgapañño.
   {91.2}  Katamo  ca  puggalo  puthupañño idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantvā  hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike dhammassavanāya tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti
so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  ādimpi manasikaroti
majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi manasikaroti
pariyosānampi  manasikaroti  seyyathāpi  nāma  kumbho ukkujjo tattha
udakaṃ  āsittaṃ  saṇṭhāti  no vivattati evameva idhekacco puggalo
ārāmaṃ  gantvā  hoti abhikkhaṇaṃ bhikkhūnaṃ santike dhammassavanāya tassa
bhikkhū  dhammaṃ  desenti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsenti
so  tasmiṃ  āsane  nisinno  tassā  kathāya  ādimpi manasikaroti
majjhampi  manasikaroti  pariyosānampi  manasikaroti  vuṭṭhitopi  tamhā
āsanā  tassā  kathāya  ādimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosānampi manasikaroti ayaṃ vuccati puggalo puthupañño.
   [92]  Katamo  ca  puggalo kāmesu ca bhavesu ca avītarāgo
Sotāpannasakadāgāmino  ime  vuccanti  puggalā  kāmesu ca bhavesu
ca  avītarāgā  .  katamo  ca  puggalo kāmesu vītarāgo bhavesu
avītarāgo  anāgāmī  ayaṃ  vuccati  puggalo  kāmesu  vītarāgo
bhavesu avītarāgo.
   {92.1} Katamo ca puggalo kāmesu ca bhavesu ca vītarāgo arahā
ayaṃ vuccati puggalo kāmesu ca bhavesu ca vītarāgo.
   [93]  Katamo  ca puggalo pāsāṇalekhūpamo idhekacco puggalo
abhiṇhaṃ  kujjhati  so  ca  khvassa  kodho  ciraṃ  dīgharattaṃ  anuseti
seyyathāpi  nāma  pāsāṇe  lekhā  na khippaṃ lujjati vātena vā
udakena  vā  ciraṭṭhitikā hoti evameva idhekacco puggalo abhiṇhaṃ
kujjhati  so  ca  khvassa  kodho ciraṃ dīgharattaṃ anuseti ayaṃ vuccati
puggalo pāsāṇalekhūpamo.
   {93.1}  Katamo ca puggalo paṭhavīlekhūpamo idhekacco puggalo
abhiṇhaṃ  kujjhati  so  ca  khvassa  kodho na ciraṃ dīgharattaṃ anuseti
seyyathāpi  nāma paṭhaviyā lekhā khippaṃ lujjati vātena vā udakena
vā  na  ciraṭṭhitikā  hoti  evameva  idhekacco  puggalo abhiṇhaṃ
kujjhati  so ca khvassa kodho na ciraṃ dīgharattaṃ anuseti ayaṃ vuccati
puggalo paṭhavīlekhūpamo.
   {93.2}  Katamo  ca  puggalo  udakalekhūpamo  idhekacco
puggalo   agāḷhenapi   vuccamāno   pharusenapi   vuccamāno
amanāpenapi   vuccamāno   saṃsandati   ceva   sandhīyati  ceva
sammodati  ceva  seyyathāpi  nāma  udake  lekhā  khippaṃ  lujjati
na  ciraṭṭhitikā  hoti  evameva  idhekacco  puggalo  agāḷhenapi
Vuccamāno pharusenapi vuccamāno amanāpenapi vuccamāno saṃsandati ceva
sandhīyati ceva sammodati ceva ayaṃ vuccati puggalo udakalekhūpamo.
       Tattha katame tayo potthakūpamā puggalā.
   [94]  Tayo  potthakā  navopi  potthako  dubbaṇṇo  ceva
hoti  dukkhasamphasso  ca  appaggho ca majjhimopi potthako dubbaṇṇo
ceva  hoti  dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  jiṇṇopi  potthako
dubbaṇṇo  ceva  hoti  dukkhasamphasso  ca appaggho ca . jiṇṇampi
potthakaṃ ukkhaliparimajjanaṃ vā karonti saṅkārakūṭe vā naṃ chaḍḍenti.
   [95] Evameva tayome potthakūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
bhikkhūsu . Katame tayo . navo cepi bhikkhu hoti dussīlo pāpadhammo idamassa
dubbaṇṇatāya  seyyathāpi  so  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamo  ayaṃ
puggalo  ye  kho  panassa  sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ
āpajjanti  tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  idamassa
dukkhasamphassatāya  seyyathāpi  so  potthako  dukkhasamphasso  tathūpamo
ayaṃ  puggalo  yesaṃ  kho  pana  paṭiggaṇhāti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   tesantaṃ   na   mahapphalaṃ   hoti
na  mahānisaṃsaṃ  idamassa  appagghatāya  seyyathāpi  so  potthako
appaggho  tathūpamo  ayaṃ  puggalo majjhimo cepi bhikkhu hoti .pe.
Thero  cepi  bhikkhu  hoti dussīlo pāpadhammo idamassa dubbaṇṇatāya
seyyathāpi  so  potthako  dubbaṇṇo  tathūpamo  ayaṃ  puggalo
Ye  kho  panassa sevanti bhajanti payirupāsanti diṭṭhānugatiṃ āpajjanti
tesantaṃ  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya idamassa dukkhasamphassatāya
seyyathāpi  so  potthako dukkhasamphasso tathūpamo ayaṃ puggalo yesaṃ
kho  pana  paṭiggaṇhāti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
tesantaṃ  na  mahapphalaṃ  hoti  na  mahānisaṃsaṃ  idamassa appagghatāya
seyyathāpi  so  potthako  appaggho  tathūpamo  ayaṃ  puggalo
evarūpo  ce  thero  bhikkhu  saṅghamajjhe  bhaṇati  tamenaṃ  bhikkhū
evamāhaṃsu  kiṃnu  kho  tuyhaṃ  bālassa  abyattassa  bhaṇitena tvampi
nāma  bhaṇitabbaṃ  maññasīti  so  kuppito  anattamano  tathārūpiṃ vācaṃ
nicchāreti yathārūpāya vācāya saṅgho ukkhipati saṅkārakūṭeva naṃ potthakaṃ .
Ime tayo potthakūpamā puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsu.
      Tattha katame tayo kāsikavatthūpamā puggalā.
   [96]  Tīṇi  kāsikavatthāni  navampi  kāsikavatthaṃ  vaṇṇavantaṃ
ceva   hoti  sukhasamphassañca  mahagghañca  majjhimampi  kāsikavatthaṃ
vaṇṇavantaṃ   ceva   hoti   sukhasamphassañca  mahagghañca  jiṇṇampi
kāsikavatthaṃ  vaṇṇavantaṃ  ceva  hoti  sukhasamphassañca  mahagghañca .
Jiṇṇampi  kāsikavatthaṃ  ratanapaliveṭhanaṃ  vā  karonti  gandhakaraṇḍake
vā naṃ nikkhipanti.
   [97]  Evameva  tayome  kāsikavatthūpamā  puggalā  santo
saṃvijjamānā bhikkhūsu. Katame tayo.
   {97.1}   Navo   cepi   bhikkhu   hoti   sīlavā
Kalyāṇadhammo  idamassa  suvaṇṇatāya  seyyathāpi  taṃ  kāsikavatthaṃ
vaṇṇavantaṃ  tathūpamo  ayaṃ  puggalo  ye kho panassa sevanti bhajanti
payirupāsanti  diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti dīgharattaṃ hitāya
sukhāya   idamassa  sukhasamphassatāya  seyyathāpi  taṃ  kāsikavatthaṃ
sukhasamphassaṃ  tathūpamo  ayaṃ  puggalo  yesaṃ  kho  pana  paṭiggaṇhāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   tesantaṃ   mahapphalaṃ
hoti  mahānisaṃsaṃ  idamassa  mahagghatāya  seyyathāpi  taṃ  kāsikavatthaṃ
mahagghaṃ tathūpamo ayaṃ puggalo
   {97.2} majjhimo cepi bhikkhu .pe. Thero cepi bhikkhu hoti sīlavā
kalyāṇadhammo  idamassa  suvaṇṇatāya  seyyathāpi  taṃ  kāsikavatthaṃ
vaṇṇavantaṃ  tathūpamo  ayaṃ  puggalo  ye kho panassa sevanti bhajanti
payirupāsanti  diṭṭhānugatiṃ  āpajjanti  tesantaṃ  hoti dīgharattaṃ hitāya
sukhāya  idamassa  sukhasamphassatāya seyyathāpi taṃ kāsikavatthaṃ sukhasamphassaṃ
tathūpamo ayaṃ puggalo yesaṃ kho pana paṭiggaṇhāti cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  tesantaṃ mahapphalaṃ hoti mahānisaṃsaṃ idamassa
mahagghatāya seyyathāpi taṃ kāsikavatthaṃ mahagghaṃ tathūpamo ayaṃ puggalo
   {97.3} evarūpo ce thero bhikkhu saṅghamajjhe bhaṇati tamenaṃ bhikkhū
evamāhaṃsu appasaddā āyasmanto hotha thero bhikkhu dhammañca vinayañca
bhaṇatīti tassa taṃ vacanaṃ ādheyyaṃ gacchati gandhakaraṇḍakeva naṃ kāsikavatthaṃ.
Ime tayo kāsikavatthūpamā puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsu.
   [98]  Katamo  ca  puggalo  suppameyyo  idhekacco puggalo
uddhato  hoti  unnaḷo  capalo  mukharo  vikiṇṇavāco  muṭṭhassati
asampajāno  asamāhito  vibbhantacitto  pākaṭindriyo  ayaṃ  vuccati
puggalo  suppameyyo  . katamo ca puggalo duppameyyo idhekacco
puggalo  anuddhato  hoti  anunnaḷo  acapalo amukharo avikiṇṇavāco
upaṭṭhitassati  sampajāno  samāhito  ekaggacitto  saṃvutindriyo  ayaṃ
vuccati puggalo duppameyyo.
   {98.1}  Katamo  ca puggalo appameyyo idhekacco puggalo
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  ayaṃ vuccati puggalo
appameyyo.
   [99]  Katamo  ca  puggalo  na  sevitabbo na bhajitabbo na
payirupāsitabbo  idhekacco  puggalo  hīno  hoti  sīlena samādhinā
paññāya  evarūpo  puggalo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na
payirupāsitabbo aññatra anuddayā aññatra anukampā.
   {99.1} Katamo ca puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo
idhekacco  puggalo sadiso hoti sīlena samādhinā paññāya evarūpo
puggalo  sevitabbo  bhajitabbo payirupāsitabbo . taṃ kissa hetu .
Sīlasāmaññagatānaṃ sataṃ sīlakathā ca no bhavissati sā ca no phāsu bhavissati
sā  ca  no  pavattinī bhavissati samādhisāmaññagatānaṃ sataṃ  samādhikathā
ca no bhavissati sā ca no phāsu bhavissati sā ca no pavattinī bhavissati
Paññāsāmaññagatānaṃ  sataṃ  paññākathā  ca  no  bhavissati  sā  ca
no  phāsu bhavissati sā ca no pavattinī bhavissatīti tasmā evarūpo
puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo.
   {99.2}  Katamo  ca  puggalo sakkatvā garukatvā sevitabbo
bhajitabbo  payirupāsitabbo  idhekacco  puggalo  adhiko hoti sīlena
samādhinā   paññāya  evarūpo  puggalo  sakkatvā  garukatvā
sevitabbo  bhajitabbo  payirupāsitabbo . taṃ kissa hetu . aparipūraṃ
vā  sīlakkhandhaṃ  paripūressāmi  paripūraṃ  vā  sīlakkhandhaṃ  tattha tattha
paññāya  anuggahissāmi  aparipūraṃ  vā  samādhikkhandhaṃ  paripūressāmi
paripūraṃ  vā  samādhikkhandhaṃ  tattha  tattha  paññāya  anuggahissāmi
aparipūraṃ  vā  paññākkhandhaṃ  paripūressāmi  paripūraṃ  vā paññākkhandhaṃ
tattha  tattha  paññāya  anuggahissāmīti  tasmā  evarūpo  puggalo
sakkatvā garukatvā sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo.
   [100]  Katamo  ca  puggalo  jigucchitabbo  na sevitabbo na
bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  idhekacco  puggalo  dussīlo  hoti
pāpadhammo   asucisaṅkassarasamācāro   paṭicchannakammanto  assamaṇo
samaṇapaṭiñño  abrahmacārī  brahmacārīpaṭiñño  antopūti  avassuto
kasambukajāto evarūpo puggalo jigucchitabbo na sevitabbo na bhajitabbo
na payirupāsitabbo . taṃ kissa hetu . kiñcāpi evarūpassa puggalassa
na  diṭṭhānugatiṃ  āpajjati  atha  kho  naṃ  pāpako  kittisaddo
Abbhuggacchati  pāpamitto  purisapuggalo  pāpasahāyo  pāpasampavaṅkoti
seyyathāpi  nāma  ahi  gūthagato  kiñcāpi  na  ḍaṃsati atha kho naṃ
makkheti  evameva  kiñcāpi  evarūpassa  puggalassa  na  diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  atha  kho  naṃ pāpako kittisaddo abbhuggacchati pāpamitto
purisapuggalo  pāpasahāyo  pāpasampavaṅkoti  tasmā evarūpo puggalo
jigucchitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {100.1} Katamo ca puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na
bhajitabbo  na  payirupāsitabbo  idhekacco  puggalo  kodhano  hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patiṭṭhīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  seyyathāpi
nāma duṭṭhāruko kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā ghaṭṭito bhiyyoso mattāya
āsavaṃ deti evameva idhekacco puggalo kodhano hoti upāyāsabahulo
appampi  vutto  samāno  abhisajjati  kuppati  byāpajjati  patiṭṭhīyati
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  seyyathāpi  nāma
tindukālātaṃ  kaṭṭhena  vā  kaṭhalāya  vā ghaṭṭitaṃ bhiyyoso mattāya
cicciṭāyati  ciṭiciṭāyati  evameva  idhekacco puggalo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patiṭṭhīyati  kopañca  dosañca appaccayañca pātukaroti seyyathāpi nāma
gūthakūpo kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā ghaṭṭito bhiyyoso mattāya duggandho
hoti  evameva  idhekacco  puggalo  kodhano hoti upāyāsabahulo
Appampi  vutto  samāno  abhisajjati  kuppati  byāpajjati  patiṭṭhīyati
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  evarūpo  puggalo
ajjhupekkhitabbo  na  sevitabbo  na bhajitabbo na payirupāsitabbo .
Taṃ  kissa hetu . akkoseyyapi maṃ paribhāseyyapi maṃ anatthampi me
kareyyāti  tasmā  evarūpo puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupāsitabbo.
   {100.2} Katamo ca puggalo sevitabbo bhajitabbo payirupāsitabbo
idhekacco  puggalo  sīlavā  hoti  kalyāṇadhammo evarūpo puggalo
sevitabbo  bhajitabbo  payirupāsitabbo . taṃ kissa hetu . kiñcāpi
evarūpassa  puggalassa na diṭṭhānugatiṃ āpajjati atha kho naṃ kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggacchati  kalyāṇamitto  purisapuggalo  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅkoti  tasmā  evarūpo  puggalo  sevitabbo bhajitabbo
payirupāsitabbo.
   [101]  Katamo  ca  puggalo  sīlesu  paripūrīkārī  samādhismiṃ
mattasokārī  paññāya  mattasokārī  sotāpannasakadāgāmino  ime
vuccanti  puggalā  sīlesu  paripūrīkārino  samādhismiṃ  mattasokārino
paññāya  mattasokārino . katamo ca puggalo sīlesu ca paripūrīkārī
samādhismiñca   paripūrīkārī   paññāya   mattasokārī   anāgāmī
ayaṃ  vuccati  puggalo  sīlesu ca paripūrīkārī samādhismiñca paripūrīkārī
paññāya  mattasokārī  .  katamo ca puggalo sīlesu ca paripūrīkārī
samādhismiñca  paripūrīkārī  paññāya  ca  paripūrīkārī  arahā  ayaṃ
Vuccati  puggalo  sīlesu  ca  paripūrīkārī  samādhismiñca  paripūrīkārī
paññāya ca paripūrīkārī.
   [102] Tattha katame tayo satthāro idhekacco satthā kāmānaṃ
pariññaṃ  paññāpeti  na  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na  vedanānaṃ
pariññaṃ  paññāpeti  idha  panekacco  satthā  kāmānañca  pariññaṃ
paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti  na  vedanānaṃ  pariññaṃ
paññāpeti  idha  panekacco  satthā  kāmānañca  pariññaṃ paññāpeti
rūpānañca pariññaṃ paññāpeti vedanānañca pariññaṃ paññāpeti.
   {102.1}  Tattha yvāyaṃ satthā kāmānaṃ pariññaṃ paññāpeti na
rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na  vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti
rūpāvacarasamāpattiyā lābhī satthā tena daṭṭhabbo . Tattha yvāyaṃ satthā
kāmānañca  pariññaṃ  paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti
na  vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  arūpāvacarasamāpattiyā  lābhī
satthā  tena  daṭṭhabbo  . tattha yvāyaṃ satthā kāmānañca pariññaṃ
paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti  vedanānañca  pariññaṃ
paññāpeti  sammāsambuddho  satthā  tena  daṭṭhabbo  .  ime
tayo satthāro.
   [103]  Tattha  katame  aparepi  tayo  satthāro  idhekacco
satthā  diṭṭhe  ceva  dhamme  attānaṃ saccato thetato paññāpeti
abhisamparāyañca   attānaṃ  saccato  thetato  paññāpeti  idha
Panekacco  satthā  diṭṭhe  ceva  dhamme attānaṃ saccato thetato
paññāpeti  no  ca  kho  abhisamparāyaṃ  attānaṃ  saccato thetato
paññāpeti  idha  panekacco  satthā  diṭṭhe  ceva dhamme attānaṃ
saccato  thetato  na  paññāpeti  abhisamparāyañca  attānaṃ saccato
thetato na paññāpeti.
   {103.1} Tattha yvāyaṃ satthā diṭṭhe ceva dhamme attānaṃ saccato
thetato  paññāpeti  abhisamparāyañca  attānaṃ  saccato  thetato
paññāpeti  sassatavādo  satthā  tena  daṭṭhabbo  . tattha yvāyaṃ
satthā diṭṭhe ceva dhamme attānaṃ saccato thetato paññāpeti no ca
kho  abhisamparāyaṃ  attānaṃ saccato thetato paññāpeti ucchedavādo
satthā  tena daṭṭhabbo . tattha yvāyaṃ satthā diṭṭhe ceva dhamme
attānaṃ  saccato  thetato  na  paññāpeti  abhisamparāyañca attānaṃ
saccato thetato na paññāpeti sammāsambuddho satthā tena daṭṭhabbo.
Ime aparepi tayo satthāro.
           Tikaniddeso.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 162-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=3206              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=3206              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=84&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=599              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=1461              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=1461              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]