ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Amatārammaṇakathā
   [1308]  Amatārammaṇaṃ  saññojananti  .  āmantā  . amataṃ
saññojaniyaṃ  ganthaniyaṃ  oghaniyaṃ  yoganiyaṃ nīvaraṇiyaṃ parāmaṭṭhaṃ upādāniyaṃ
saṅkilesikanti . 1-  na hevaṃ vattabbe .pe. Nanu amataṃ asaññojaniyaṃ
aganthaniyaṃ  .pe.  asaṅkilesikanti  .  āmantā  .  hañci  amataṃ
asaññojaniyaṃ  .pe. asaṅkilesikaṃ no vata re vattabbe amatārammaṇaṃ
saññojananti.
   [1309]  Amataṃ  ārabbha  rāgo uppajjatīti . āmantā .
Amataṃ  rāgaṭṭhāniyaṃ  rajaniyaṃ kamaniyaṃ madaniyaṃ bandhaniyaṃ mucchaniyanti . na
@Footnote:1. Ma. saṅkilesiyaṃ
Hevaṃ vattabbe .pe. nanu amataṃ na rāgaṭṭhāniyaṃ na rajaniyaṃ na kamaniyaṃ
na  madaniyaṃ  na bandhaniyaṃ na mucchaniyanti . āmantā . hañci amataṃ
na  rāgaṭṭhāniyaṃ  na  rajaniyaṃ  na kamaniyaṃ na madaniyaṃ na bandhaniyaṃ na
mucchaniyaṃ no vata re vattabbe amataṃ ārabbha rāgo uppajjatīti.
   [1310]  Amataṃ  ārabbha  doso uppajjatīti . āmantā .
Amataṃ  dosaṭṭhāniyaṃ  kopaṭṭhāniyaṃ  paṭighaṭṭhāniyanti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  nanu  amataṃ  na  dosaṭṭhāniyaṃ na kopaṭṭhāniyaṃ na
paṭighaṭṭhāniyanti  .  āmantā  .  hañci  amataṃ na dosaṭṭhāniyaṃ na
kopaṭṭhāniyaṃ  na  paṭighaṭṭhāniyaṃ  no  vata  re  vattabbe  amataṃ
ārabbha doso uppajjatīti.
   [1311]  Amataṃ  ārabbha  moho uppajjatīti . āmantā .
Amataṃ   mohaṭṭhāniyaṃ   aññāṇakaraṇaṃ   acakkhukaraṇaṃ   paññānirodhiyaṃ
vighātapakkhiyaṃ  anibbānasaṃvattaniyanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Nanu  amataṃ  na  mohaṭṭhāniyaṃ  na  aññāṇakaraṇaṃ  na  acakkhukaraṇaṃ
paññāvuḍḍhiyaṃ  avighātapakkhiyaṃ  nibbānasaṃvattaniyanti  .  āmantā .
Hañci  amataṃ  na mohaṭṭhāniyaṃ na aññāṇakaraṇaṃ .pe. nibbānasaṃvattaniyaṃ
no vata re vattabbe amataṃ ārabbha moho uppajjatīti.
   [1312]  Rūpaṃ  ārabbha saññojanā uppajjanti rūpaṃ saññojaniyaṃ
ganthaniyaṃ  .pe.  saṅkilesikanti  .  āmantā  .  amataṃ  ārabbha
saññojanā   uppajjanti   amataṃ  saññojaniyaṃ  ganthaniyaṃ  .pe.
Saṅkilesikanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1313]  Rūpaṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  rūpaṃ rāgaṭṭhāniyaṃ
rajaniyaṃ  kamaniyaṃ  madaniyaṃ  bandhaniyaṃ  mucchaniyanti . āmantā . amataṃ
ārabbha  rāgo  uppajjati  amataṃ rāgaṭṭhāniyaṃ .pe. mucchaniyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1314]  Rūpaṃ  ārabbha  doso  uppajjati  rūpaṃ dosaṭṭhāniyaṃ
kopaṭṭhāniyaṃ  paṭighaṭṭhāniyanti  .  āmantā . amataṃ ārabbha doso
uppajjati  amataṃ  dosaṭṭhāniyaṃ  kopaṭṭhāniyaṃ  paṭighaṭṭhāniyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1315]  Rūpaṃ  ārabbha  moho  uppajjati  rūpaṃ mohaṭṭhāniyaṃ
aññāṇakaraṇaṃ  .pe.  anibbānasaṃvattaniyanti  .  āmantā  .  amataṃ
ārabbha   moho  uppajjati  amataṃ  mohaṭṭhāniyaṃ  aññāṇakaraṇaṃ
.pe. Anibbānasaṃvattaniyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1316]  Amataṃ  ārabbha  saññojanā  uppajjanti  amataṃ
asaññojaniyaṃ  aganthaniyaṃ  anoghaniyaṃ  ayoganiyaṃ  anīvaraṇiyaṃ  aparāmaṭṭhaṃ
anupādāniyaṃ  asaṅkilesikanti . āmantā . rūpaṃ ārabbha saññojanā
uppajjanti  rūpaṃ  asaññojaniyaṃ  aganthaniyaṃ  .pe.  asaṅkilesikanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1317] Amataṃ ārabbha rāgo uppajjati amataṃ na rāgaṭṭhāniyaṃ
na  rajaniyaṃ  na  kamaniyaṃ  na  madaniyaṃ na bandhaniyaṃ na mucchaniyanti .
Āmantā  .  rūpaṃ  ārabbha  rāgo uppajjati rūpaṃ na rāgaṭṭhāniyaṃ
.pe. Na mucchaniyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1318] Amataṃ ārabbha doso uppajjati amataṃ na dosaṭṭhāniyaṃ
na kopaṭṭhāniyaṃ na paṭighaṭṭhāniyanti . āmantā . rūpaṃ ārabbha doso
uppajjati  rūpaṃ na dosaṭṭhāniyaṃ na kopaṭṭhāniyaṃ na paṭighaṭṭhāniyanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1319] Amataṃ ārabbha moho uppajjati amataṃ na mohaṭṭhāniyaṃ
na  aññāṇakaraṇaṃ  .pe.  nibbānasaṃvattaniyanti  .  āmantā .
Rūpaṃ  ārabbha  moho uppajjati rūpaṃ na mohaṭṭhāniyaṃ na aññāṇakaraṇaṃ
.pe. Nibbānasaṃvattaniyanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1320] Na vattabbaṃ amatārammaṇaṃ saññojananti . āmantā .
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  nibbānaṃ  nibbānato  sañjānāti  nibbānaṃ
nibbānato  sañjānitvā  nibbānaṃ  maññati  nibbānasmiṃ  maññati
nibbānato  maññati  nibbānaṃ  meti  maññati nibbānaṃ abhinandatīti 1-
attheva suttantoti. Āmantā. Tena hi amatārammaṇaṃ saññojananti.
           Amatārammaṇakathā.
@Footnote: 1 Ma. mū. 5.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 430-433. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8588              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8588              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1308&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=105              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1308              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5476              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5476              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com