ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Tissopi anusayakathā
   [1432] Anusayā abyākatāti . āmantā . vipākābyākatā
kiriyābyākatā  rūpaṃ  nibbānaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatananti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1433] Kāmarāgānusayo abyākatoti . āmantā. Kāmarāgo
kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ   kāmarāgasaññojanaṃ   kāmogho   kāmayogo
kāmacchandanīvaraṇaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe. kāmarāgo
kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  .pe. kāmacchandanīvaraṇaṃ akusalanti . āmantā .
Kāmarāgānusayo akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1434]  Paṭighānusayo  abyākatoti  .  āmantā  . paṭighaṃ
paṭighapariyuṭṭhānaṃ paṭighasaññojanaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Paṭighaṃ  paṭighapariyuṭṭhānaṃ  paṭighasaññojanaṃ  akusalanti  .  āmantā .
Paṭighānusayo akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1435]  Mānānusayo  abyākatoti  .  āmantā . māno
Mānapariyuṭṭhānaṃ mānasaññojanaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Māno  mānapariyuṭṭhānaṃ  mānasaññojanaṃ  akusalanti  .  āmantā .
Mānānusayo akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1436] Diṭṭhānusayo abyākatoti . āmantā. Diṭṭhi diṭṭhogho
diṭṭhiyogo  diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  abyākatanti  . na hevaṃ
vattabbe .pe. diṭṭhi diṭṭhogho diṭṭhiyogo diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ diṭṭhisaññojanaṃ.
Akusalanti. Āmantā. Diṭṭhānusayo akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1437] Vicikicchānusayo abyākatoti . āmantā . vicikicchā
vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ  vicikicchāsaññojanaṃ  vicikicchānīvaraṇaṃ  abyākatanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. vicikicchā vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ vicikicchāsaññojanaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ akusalanti . āmantā . vicikicchānusayo akusaloti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1438] Bhavarāgānusayo abyākatoti . āmantā . bhavarāgo
bhavarāgapariyuṭṭhānaṃ  bhavarāgasaññojanaṃ abyākatanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  bhavarāgo  bhavarāgapariyuṭṭhānaṃ  bhavarāgasaññojanaṃ  akusalanti .
Āmantā. Bhavarāgānusayo akusaloti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1439]  Avijjānusayo  abyākatoti . āmantā . avijjā
avijjogho avijjāyogo avijjāpariyuṭṭhānaṃ avijjāsaññojanaṃ avijjānīvaraṇaṃ
abyākatanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  avijjā avijjogho
Avijjāyogo   avijjāpariyuṭṭhānaṃ   avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇaṃ
akusalanti  .  āmantā  .  avijjānusayo  akusaloti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1440]  Na  vattabbaṃ  anusayā abyākatāti . āmantā .
Puthujjano  kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti vattabboti .
Āmantā  .  kusalākusalā  dhammā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. tena hi anusayā abyākatāti . puthujjano
kusalābyākate citte vattamāne sarāgoti vattabboti . āmantā.
Kusalākusalā  dhammā  sammukhībhāvaṃ  āgacchantīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. Tena hi rāgo abyākatoti.
   [1441]  Anusayā  ahetukāti  . āmantā . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatananti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kāmarāgānusayo ahetukoti . āmantā. Kāmarāgo kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ
kāmarāgasaññojanaṃ  .pe.  kāmacchandanīvaraṇaṃ  ahetukanti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ .pe. kāmacchanda-
nīvaraṇaṃ  sahetukanti  . āmantā . kāmarāgānusayo sahetukoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. paṭighānusayo .pe. mānānusayo diṭṭhānusayo
vicikicchānusayo  bhavarāgānusayo  .pe.  avijjānusayo  ahetukoti .
Āmantā  .  avijjā  avijjogho  avijjāyogo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjāsaññojanaṃ   avijjānīvaraṇaṃ   ahetukanti   .  na  hevaṃ
Vattabbe .pe. avijjā avijjogho .pe. avijjānīvaraṇaṃ sahetukanti.
Āmantā. Avijjānusayo sahetukoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1442]  Na  vattabbaṃ  anusayā  ahetukāti . āmantā .
Puthujjano  kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti vattabboti .
Āmantā . anusayā tena hetunā sahetukāti . na hevaṃ vattabbe
.pe. tena hi anusayā ahetukāti . puthujjano kusalābyākate citte
vattamāne sarāgoti vattabboti . āmantā . rāgo tena hetunā
sahetukoti. Na hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi rāgo ahetukoti.
   [1443] Anusayā cittavippayuttāti . āmantā . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatananti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kāmarāgānusayo cittavippayuttoti . āmantā . kāmarāgo kāmarāga-
pariyuṭṭhānaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ  kāmogho  kāmayogo kāmacchandanīvaraṇaṃ
cittavippayuttanti  . na hevaṃ vattabbe .pe. kāmarāgo kāmarāga-
pariyuṭṭhānaṃ  .pe. kāmacchandanīvaraṇaṃ cittasampayuttanti . āmantā .
Kāmarāgānusayo cittasampayuttoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1444]  Kāmarāgānusayo  cittavippayuttoti  .  āmantā .
Katamakkhandhapariyāpannoti    .   saṅkhārakkhandhapariyāpannoti   .
Saṅkhārakkhandho cittavippayuttoti . Na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandho
cittavippayuttoti  .  āmantā  .  vedanākkhandho  saññākkhandho
cittavippayuttoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1445] Kāmarāgānusayo saṅkhārakkhandhapariyāpanno cittavippayuttoti.
Āmantā  .  kāmarāgo saṅkhārakkhandhapariyāpanno cittavippayuttoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  kāmarāgo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno
cittasampayuttoti  .  āmantā  .  kāmarāgānusayo  saṅkhārakkhandha-
pariyāpanno cittasampayuttoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1446] Kāmarāgānusayo saṅkhārakkhandhapariyāpanno cittavippayutto
kāmarāgo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno  cittasampayuttoti . āmantā .
Saṅkhārakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti.
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. saṅkhārakkhandho ekadeso cittasampayutto
ekadeso cittavippayuttoti . āmantā . Vedanākkhandho saññākkhandho
ekadoso  cittasampayutto  ekadeso  cittavippayuttoti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1447]  Paṭighānusayo  mānānusayo diṭṭhānusayo vicikicchānusayo
bhavarāgānusayo avijjānusayo cittavippayuttoti . āmantā . avijjā
avijjogho  avijjāyogo .pe. avijjānīvaraṇaṃ cittavippayuttanti . na
hevaṃ vattabbe .pe. Avijjā avijjogho avijjāyogo .pe. Avijjānīvaraṇaṃ
cittasampayuttanti  .  āmantā  . avijjānusayo cittasampayuttoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  avijjānusayo  cittavippayuttoti .
Āmantā   .   katamakkhandhapariyāpannoti   .   saṅkhārakkhandha-
pariyāpannoti  .  saṅkhārakkhandho  cittavippayuttoti  .  na  hevaṃ
Vattabbe  .pe.  saṅkhārakkhandho  cittavippayuttoti  . āmantā .
Vedanākkhandho  saññākkhandho  cittavippayuttoti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  avijjānusayo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno  cittavippayuttoti .
Āmantā  .  avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā  cittavippayuttāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā
cittasampayuttāti . āmantā . avijjānusayo saṅkhārakkhandhapariyāpanno
cittasampayuttoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Avijjānusayo saṅkhārakkhandha-
pariyāpanno  .  cittavippayutto  avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā
cittasampayuttāti  .  āmantā  .  saṅkhārakkhandho  ekadeso
cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Saṅkhārakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti.
Āmantā  .  vedanākkhandho saññākkhandho ekadeso cittasampayutto
ekadeso cittavippayuttoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1448] Na vattabbaṃ anusayā cittavippayuttāti . āmantā .
Puthujjano  kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti vattabboti .
Āmantā . anusayā tena cittena sampayuttāti. Na hevaṃ vattabbe.
Tena hi anusayā cittavippayuttāti . puthujjano kusalābyākate citte
vattamāne sarāgoti vattabboti . āmantā . rāgo tena cittena
sampayuttoti. Na hevaṃ vattabbe. Tena hi rāgo cittavippayuttoti.
          Tissopi anusayakathā.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 474-479. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9441              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9441              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1432&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=127              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1432              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5758              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5758              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]