ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [604]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  sotindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  asotakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
na uppajjati sotindriyañca na uppajjati . yassa vā pana sotindriyaṃ
na  uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: asotakānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ asotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ sotindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [605]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ
na  uppajjatīti: acakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  na
uppajjati  ghānindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana ghānindriyaṃ
na  uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: aghānakānaṃ sacakkhukānaṃ
Upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na   uppajjati   sabbesaṃ   cavantānaṃ  aghānakānaṃ  acakkhukānaṃ
uppajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati  cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [606]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca na uppajjati
itthindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā  pana  itthindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: naitthīnaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ itthindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [607]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ   napurisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   cakkhundriyañca
na uppajjati purisindriyañca na uppajjati . yassa vā pana purisindriyaṃ
na  uppajjati  tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: napurisānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
Na   uppajjati   sabbesaṃ   cavantānaṃ   napurisānaṃ  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na  uppajjati  cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [608]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati  jīvitindriyañca  na uppajjati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  cakkhundriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [609]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  cakkhundriyaṃ  na uppajjatīti: vinā somanassena
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati no ca
tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā somanassena
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyañca  na  uppajjati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [610]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti: acakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acakkhukānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca
Na  uppajjati  upekkhindriyañca  na  uppajjati  .  yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: vinā
upekkhāya  sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā
upekkhāya   acakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [611]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ cakkhundriyañca
na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ
na  uppajjati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: ahetukānaṃ sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ ahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [612]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ acakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca
Na uppajjati paññindriyañca na uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ
sacakkhukānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  paññindriyaṃ  na  uppajjati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ     acakkhukānaṃ    upapajjantānaṃ    tesaṃ
paññindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [613]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti: acakkhukānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati
tassa cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [614]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ
na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
aghānakānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati
itthindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā  pana  itthindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  ghānindriyaṃ na uppajjatīti: naitthīnaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
Tesaṃ itthindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [615]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
aghānakānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca  na
uppajjati  purisindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana purisindriyaṃ
na  uppajjati  tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti: napurisānaṃ saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ aghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na  uppajjati  ghānindriyañca
na uppajjati.
   [616]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjati  jīvitindriyañca  na uppajjati .
Yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti:
āmantā.
   [617]  Yassa  ghānindriyaṃ  na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na uppajjatīti: aghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
Cavantānaṃ  aghānakānaṃ  vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjati .
Yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ  na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na
uppajjatīti:  vinā  somanassena  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
somanassindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā  somanassena  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ somanassindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [618]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti: aghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
aghānakānaṃ  vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca
na  uppajjati  upekkhindriyañca  na  uppajjati  .  yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti: vinā
upekkhāya  saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā
upekkhāya   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [619]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
na  uppajjatīti: aghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
Aghānakānaṃ  ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati
saddhindriyañca na uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati
tassa  ghānindriyaṃ na uppajjatīti: ahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ   cavantānaṃ   ahetukānaṃ   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ
tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [620]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
ghānindriyañca  na  uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati . yassa
vā  pana  paññindriyaṃ na uppajjati tassa ghānindriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ   saghānakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyañca
na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [621]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti: aghānakānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca
Na  uppajjati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ na uppajjati tassa
ghānindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [622]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ
na  uppajjatīti: purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ naitthīnaṃ
napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca
na  uppajjati  .  yassa  vā  pana purisindriyaṃ na uppajjati tassa
itthindriyaṃ na uppajjatīti: itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tāsaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  napurisānaṃ  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [623]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
na uppajjatīti: naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati . Yassa vā pana
jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [624]  Yassa  itthindriyaṃ  na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ naitthīnaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca
Na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjati  . yassa vā pana
somanassindriyaṃ  na  uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti: vinā
somanassena  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tāsaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā
somanassena   naitthīnaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [625]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  naitthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyañca
na  uppajjati  upekkhindriyañca  na  uppajjati  .  yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti: vinā
upekkhāya  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  upekkhindriyaṃ  na uppajjati
no  ca  tāsaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā
upekkhāya   naitthīnaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [626]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
naitthīnaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ itthindriyañca na uppajjati
Saddhindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā  pana  saddhindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ  na uppajjatīti: ahetukānaṃ itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  ahetukānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [627]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ   naitthīnaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ
itthindriyañca  na  uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati .
Yassa  vā  pana  paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  itthindriyaṃ na
uppajjatīti:   ñāṇavippayuttānaṃ   itthīnaṃ   upapajjantīnaṃ   tāsaṃ
paññindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ   cavantānaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ paññindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [628]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ itthindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati
Tassa itthindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [629]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ
na uppajjatīti: napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ
purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati . Yassa vā pana
jīvitindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [630]  Yassa  purisindriyaṃ  na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti: napurisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ napurisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca
na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjati  . yassa vā pana
somanassindriyaṃ  na  uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti: vinā
somanassena  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na
uppajjati  no  ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
vinā  somanassena  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ somanassindriyañca
na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [631]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  napurisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ napurisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca
Na  uppajjati  upekkhindriyañca  na  uppajjati  .  yassa vā pana
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti: vinā
upekkhāya  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā
upekkhāya   napurisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [632]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  napurisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  saddhindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  napurisānaṃ  ahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ
purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  ahetukānaṃ napurisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  saddhindriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca
na uppajjati.
   [633]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
Purisindriyañca  na  uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati . yassa
vā  pana  paññindriyaṃ na uppajjati tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ   purisānaṃ   upapajjantānaṃ   tesaṃ   paññindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ   napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  paññindriyañca
na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [634]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  napurisānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na  uppajjati
manindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati
tassa purisindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [635]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  somanassindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  jīvitindriyaṃ  na uppajjatīti: vinā somanassena
upapajjantānaṃ   pavatte   somanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ
somanassindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca na uppajjati.
   [636]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
Na uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjati
tassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā  upekkhāya upapajjantānaṃ
pavatte  upekkhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  upekkhindriyañca  na uppajjati
jīvitindriyañca na uppajjati.
   [637]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  saddhindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati
tassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti: ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte
saddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyaṃ  na uppajjati
no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [638]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati
tassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte   ñāṇavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyañca  na  uppajjati
jīvitindriyañca na uppajjati.
   [639]  Yassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati
tassa  jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ
manindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe tesaṃ manindriyañca na uppajjati
jīvitindriyañca na uppajjati.
   [640]  Yassa somanassindriyaṃ na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhā-
sampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na uppajjati
no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
somanassavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ  somanassindriyañca  na
uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
   {640.1}  Yassa  vā  pana upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  somanassena  upapajjantānaṃ pavatte
somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe    upekkhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe    nirodhasamāpannānaṃ    asaññasattānaṃ    tesaṃ
upekkhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
   [641]  Yassa  somanassindriyaṃ  na uppajjati tassa saddhindriyaṃ
Na  uppajjatīti:  vinā somanassena sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte
somanassavippayuttasaddhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ
somanassindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ   cittassa   bhaṅgakkhaṇe   somanassavippayuttasaddhāvippayutta-
cittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
somanassindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.
   {641.1} Yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati tassa somanassindriyaṃ
na   uppajjatīti:   pavatte  saddhāvippayuttasomanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttasomanassa-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
   [642]  Yassa  somanassindriyaṃ  na uppajjati tassa paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  vinā  somanassena  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  somanassavippayuttañāṇasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
somanassindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayuttañāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ tesaṃ somanassindriyañca
na  uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā  pana
paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:
Ñāṇavippayuttānaṃ  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte  ñāṇavippayutta-
somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  paññindriyaṃ  na
uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe    ñāṇavippayuttasomanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  paññindriyañca  na  uppajjati
somanassindriyañca na uppajjati.
   [643]  Yassa  somanassindriyaṃ  na  uppajjati tassa manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  vinā somanassena sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte
somanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   somanassindriyaṃ
na  uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  somanassindriyañca
na  uppajjati manindriyañca na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ
na uppajjati tassa somanassindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [644]  Yassa upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa saddhindriyaṃ na
uppajjatīti:  vinā  upekkhāya  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāvippayuttasaddhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe   upekkhāvippayuttasaddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca na uppajjati
saddhindriyañca na uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ na uppajjati
Tassa  upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  upekkhāya
upapajjantānaṃ    pavatte    saddhāvippayuttaupekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe saddhāvippayuttaupekkhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ saddhindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [645]  Yassa  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati tassa paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  vinā  upekkhāya  ñāṇasampayuttānaṃ  upapajjantānaṃ
pavatte  upekkhāvippayuttañāṇasammapayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttañāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ upekkhindriyañca
na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.
   {645.1}  Yassa  vā  pana  paññindriyaṃ  na uppajjati tassa
upekkhindriyaṃ   na   uppajjatīti:   ñāṇavippayuttānaṃ  upekkhāya
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇavippayuttaupekkhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ñāṇavippayuttaupekkhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ paññindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [646]  Yassa  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  vinā  upekkhāya sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte
upekkhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   upekkhindriyaṃ
na  uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  upekkhindriyañca
na  uppajjati manindriyañca na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ
na uppajjati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [647]  Yassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  paññindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana paññindriyaṃ na uppajjati
tassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ  sahetukānaṃ
upapajjantānaṃ     pavatte    ñāṇavippayuttasaddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ñāṇavippayuttasaddhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ paññindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.
   [648]  Yassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāvippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  saddhindriyaṃ  na uppajjati
no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  saddhindriyañca  na  uppajjati
Manindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjati
tassa saddhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [649]  Yassa  paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ pavatte
ñāṇavippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    tesaṃ    paññindriyaṃ
na  uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  paññindriyañca
na  uppajjati manindriyañca na uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ
na uppajjati tassa paññindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [650]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tattha  sotindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana sotindriyaṃ na uppajjati
tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [651]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana ghānindriyaṃ na uppajjati
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  ghānindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati asaññasatte
arūpe tattha ghānindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [652] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  na  uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na  uppajjati  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti: rūpāvacare tattha
Purisindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati
asaññasatte  arūpe  tattha  purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [653]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjatīti: uppajjati . yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati
tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [654]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [655]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  arūpe  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati no ca
tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  asaññasatte tattha cakkhundriyañca
na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati. Yattha vā pana upekkhindriyaṃ
na uppajjati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [656] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  arūpe  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  no  ca  tattha  manindriyaṃ na uppajjati asaññasatte
tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  cakkhundriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [657] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  na  uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na uppajjati tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [658]  Yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjatīti: uppajjati . yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati
tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [659]  Yattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  asaññasatte  arūpe  tattha
ghānindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjati .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [660]  Yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tattha upekkhindriyaṃ
na uppajjatīti: rūpāvacare arūpāvacare tattha ghānindriyaṃ na uppajjati
no  ca  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  asaññasatte  tattha
ghānindriyañca  na  uppajjati  upekkhindriyañca  na  uppajjati .
Yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  ghānindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [661] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti: rūpāvacare arūpāvacare tattha
Ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tattha  manindriyaṃ na uppajjati
asaññasatte  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca
na  uppajjati  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ na uppajjati tattha
ghānindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [662]  Yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ na uppajjati
tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā .pe.
   [663]  Yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjatīti: uppajjati . yattha vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjati
tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti: natthi.
   [664]  Yattha  purisindriyaṃ  na uppajjati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha purisindriyaṃ na uppajjati no ca
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  asaññasatte  arūpe  tattha
purisindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca  na  uppajjati .
Yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [665]  Yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tattha upekkhindriyaṃ
na   uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati asaññasatte
tattha  purisindriyañca  na  uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati .
Yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [666] Yattha purisindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare
tattha  purisindriyaṃ na uppajjati no ca tattha manindriyaṃ na uppajjati
asaññasatte  tattha  purisindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca
na uppajjati . yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati tattha purisindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [667]  Yattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjati tattha somanassindriyaṃ
na uppajjatīti: natthi . yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjati
tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti: uppajjati.
   [668] Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti: natthi . yattha
vā  pana  manindriyaṃ  na uppajjati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
uppajjati.
   [669]  Yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ
na uppajjati tattha somanassindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [670] Yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana
Manindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:
āmantā.
   [671] Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana
manindriyaṃ na uppajjati tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [672] Yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tattha paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā  . yattha vā pana manindriyaṃ
na uppajjati tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [673]  Yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana manindriyaṃ na uppajjati
tattha paññindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [674]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
sotindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sasotakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha sotindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   na   uppajjati  sotindriyañca
na uppajjati . yassa vā pana yattha sotindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: asotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  sotindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ asotakānaṃ acakkhukānaṃ
Upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  sotindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [675]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ acakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   na   uppajjati  ghānindriyañca
na uppajjati . yassa vā pana yattha ghānindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha   cakkhundriyaṃ   na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ aghānakānaṃ acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca
na uppajjati.
   [676]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tāsaṃ tattha itthindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati .
Yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
Itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
itthindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [677]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ acakkhukānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati .
Yassa vā pana yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [678]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [679]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti:
vinā   somanassena   sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā  somanassena  acakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [680]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  upekkhāya upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  vinā  upekkhāya
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca   na  uppajjati
upekkhindriyañca  na uppajjati . yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ
na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjatīti: vinā upekkhāya
sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ
vinā upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha upekkhindriyañca
na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [681]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
Saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na   uppajjati   sabbesaṃ   cavantānaṃ  acakkhukānaṃ  ahetukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca na uppajjati saddhindriyañca
na  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati
tassa  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  sacakkhukānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  ahetukānaṃ
acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca  na uppajjati
cakkhundriyañca na uppajjati.
   [682]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ   na   uppajjatīti:   acakkhukānaṃ   ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
paññindriyaṃ   na   uppajjati   sabbesaṃ  cavantānaṃ  acakkhukānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca  na
uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā pana yattha
paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ  sacakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  acakkhukānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
Paññindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
   [683]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  acakkhukānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  cakkhundriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati .
Yassa  vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [684]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ tāsaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tāsaṃ tattha itthindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjati .
Yassa vā pana yattha itthindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
itthindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [685]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
Ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
ghānindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati . Yassa vā pana
yattha purisindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti:
napurisānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ   napurisānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [686]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjati
jīvitindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [687]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti: aghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  vinā  somanassena
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   na  uppajjati
somanassindriyañca na uppajjati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ
Na  uppajjati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā
somanassena  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  vinā  somanassena  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
somanassindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [688]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  upekkhāya upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ  vinā  upekkhāya
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca
na  uppajjati  .  yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjatīti: vinā upekkhāya saghānakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ vinā upekkhāya
aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha upekkhindriyañca na uppajjati
ghānindriyañca na uppajjati.
   [689]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ aghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ
Tesaṃ tattha ghānindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati .
Yassa  vā  pana yattha saddhindriyaṃ naupapajjati tassa tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha
saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  ahetukānaṃ  aghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha saddhindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [690]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ   na   uppajjatīti:   aghānakānaṃ   ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  aghānakānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na
uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā pana yattha
paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ  saghānakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ   ñāṇavippayuttānaṃ   aghānakānaṃ   upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha paññindriyañca na uppajjati ghānindriyañca na uppajjati.
   [691]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  aghānakānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ
Tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na   uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha ghānindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati .
Yassa  vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha ghānindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [692]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjatīti:  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyañca  na  uppajjati  purisindriyañca  na  uppajjati . yassa
vā  pana  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
na  uppajjatīti:  itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  napurisānaṃ  naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [693]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
Tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [694]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  somanassena upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  vinā  somanassena
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca
na  uppajjati  . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā  somanassena
itthīnaṃ  upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati no ca
tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā
somanassena  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [695]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ naitthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ
tesaṃ   tattha   itthindriyañca  na  uppajjati  upekkhindriyañca
na  uppajjati  .  yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā upekkhāya itthīnaṃ
upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca
Tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā
upekkhāya  naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [696]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha itthindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati .
Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
na uppajjatīti: ahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  ahetukānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saddhindriyañca
na uppajjati itthindriyañca na uppajjati.
   [697]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha itthindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha paññindriyaṃ
na   uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  naitthīnaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca na uppajjati paññindriyañca
na uppajjati . yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha   itthindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ  itthīnaṃ
Upapajjantīnaṃ  tāsaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati no ca tāsaṃ
tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ cavantānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ
naitthīnaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  na  uppajjati
itthindriyañca na uppajjati.
   [698]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  naitthīnaṃ  sacittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ
tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha manindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  itthindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati .
Yassa  vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha itthindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [699]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ cavantānaṃ tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na  uppajjati  .  yassa  vā  pana yattha jīvitindriyaṃ na uppajjati
tassa tattha purisindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [700]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  napurisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
Na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ  vinā  somanassena
upapajjantānaṃ   tesaṃ   tattha   purisindriyañca   na  uppajjati
somanassindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā  pana  yattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ  na
uppajjatīti:  vinā  somanassena  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā  somanassena  napurisānaṃ
upapajjantānaṃ   tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjati
purisindriyañca na uppajjati.
   [701]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  upekkhāya  upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ  vinā  upekkhāya
upapajjantānaṃ  tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca
na  uppajjati  .  yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati
tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjatīti: vinā upekkhāya purisānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  vinā
upekkhāya  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [702]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
Saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ napurisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ
tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati .
Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cavantānaṃ  ahetukānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ tesaṃ tattha
saddhindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [703]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ   na   uppajjatīti:   napurisānaṃ   ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  napurisānaṃ
ñāṇavippayuttānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  na
uppajjati  paññindriyañca  na  uppajjati  .  yassa  vā pana yattha
paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  purisindriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ  purisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ
na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cavantānaṃ  ñāṇavippayuttānaṃ  napurisānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha
paññindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjati.
   [704]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  napurisānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ
tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  acittakānaṃ  upapajjantānaṃ  tesaṃ
tattha  purisindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati .
Yassa  vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha purisindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [705]  Yassa  tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā . yassa vā pana yattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
vinā  somanassena  upapajjantānaṃ  pavatte  somanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha somanassindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [706]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
vinā  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte  upekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
Tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca na uppajjati jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [707]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
ahetukānaṃ    upapajjantānaṃ   pavatte   saddhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca  na  uppajjati jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [708]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana yattha
paññindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ na uppajjatīti:
ñāṇavippayuttānaṃ   upapajjantānaṃ   pavatte   ñāṇavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyañca  na  uppajjati jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [709]  Yassa  yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
Manindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
na  uppajjati  tassa  tattha  jīvitindriyaṃ  na uppajjatīti: acittakānaṃ
upapajjantānaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjati no ca tesaṃ
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte cittassa
bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  tattha  manindriyañca  na  uppajjati  jīvitindriyañca
na uppajjati.
   [710]  Yassa  yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjatīti:  upekkhāya  upapajjantānaṃ  pavatte
upekkhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe    somanassavippayuttaupekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  somanassindriyañca
na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
   {710.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  somanassena  upapajjantānaṃ
pavatte   somanassasampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na
uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  upekkhāvippayuttasomanassa-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
   [711]  Yassa  yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ na uppajjatīti: vinā somanassena sahetukānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte    somanassavippayuttasaddhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha saddhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  somanassavippayutta-
saddhāvippayuttacittassa      uppādakkhaṇe     asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  somanassindriyañca  na  uppajjati  saddhindriyañca
na uppajjati.
   {711.1} Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  pavatte  saddhāvippayutta-
somanassasampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na uppajjati no ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe    saddhāvippayuttasomanassavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   saddhindriyañca
na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
   [712]  Yassa  yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā  somanassena  ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ    pavatte    somanassavippayuttañāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha somanassindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe somanassa-
vippayuttañāṇavippayuttacittassa    uppādakkhaṇe    asaññasattānaṃ
Tesaṃ   tattha  somanassindriyañca  na  uppajjati  paññindriyañca
na uppajjati . yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ somanassena
upapajjantānaṃ    pavatte    ñāṇavippayuttasomanassasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
ñāṇavippayuttasomanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha  paññindriyañca  na  uppajjati  somanassindriyañca
na uppajjati.
   [713]  Yassa  yattha somanassindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na uppajjatīti: vinā somanassena sacittakānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte   somanassavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
somanassindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ   cittassa   bhaṅgakkhaṇe   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca  na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati .
Yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaṃ
na uppajjatīti: āmantā.
   [714]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na uppajjatīti: vinā upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte    upekkhāvippayuttasaddhāsampayuttacittassa    uppādakkhaṇe
Tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca  tesaṃ  tattha
saddhindriyaṃ   na   uppajjati   sabbesaṃ   cittassa  bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjati
saddhindriyañca na uppajjati.
   {714.1} Yassa vā pana yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaṃ na uppajjatīti: ahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte
saddhāvippayuttaupekkhāsampayuttacittassa   uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
saddhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  saddhāvippayuttaupekkhāvippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha saddhindriyañca na uppajjati
upekkhindriyañca na uppajjati.
   [715]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
paññindriyaṃ  na  uppajjatīti:  vinā  upekkhāya  ñāṇasampayuttānaṃ
upapajjantānaṃ    pavatte    upekkhāvippayuttañāṇasampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjati no ca tesaṃ
tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
upekkhāvippayuttañāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha upekkhindriyañca na uppajjati paññindriyañca na uppajjati.
Yassa vā pana yattha paññindriyaṃ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ
na   uppajjatīti:   ñāṇavippayuttānaṃ   upekkhāya  upapajjantānaṃ
Pavatte  ñāṇavippayuttaupekkhāsampayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  ñāṇavippayuttaupekkhā-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
paññindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
   [716]  Yassa  yattha  upekkhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti: vinā upekkhāya sacittakānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na uppajjati manindriyañca na uppajjati . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [717] Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha paññindriyaṃ
na  uppajjatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana yattha paññindriyaṃ
na  uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti: ñāṇavippayuttānaṃ
sahetukānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  ñāṇavippayuttasaddhāsampayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati  no  ca
tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjati sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
ñāṇavippayuttasaddhāvippayuttacittassa    uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ
tesaṃ tattha paññindriyañca na uppajjati saddhindriyañca na uppajjati.
   [718] Yassa yattha saddhindriyaṃ na uppajjati tassa tattha manindriyaṃ
na  uppajjatīti:  ahetukānaṃ  sacittakānaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
saddhāvippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ  tattha  saddhindriyaṃ
na  uppajjati  no  ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati sabbesaṃ
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  saddhindriyañca
na uppajjati manindriyañca na uppajjati . yassa vā pana yattha manindriyaṃ
na uppajjati tassa tattha saddhindriyaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [719]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjati tassa tattha
manindriyaṃ  na  uppajjatīti:  ñāṇavippayuttānaṃ sacittakānaṃ upapajjantānaṃ
pavatte   ñāṇavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
paññindriyaṃ  na uppajjati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ na uppajjati
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe asaññasattānaṃ tesaṃ tattha paññindriyañca
na  uppajjati  manindriyañca  na  uppajjati . yassa vā pana yattha
manindriyaṃ  na  uppajjati  tassa  tattha  paññindriyaṃ  na uppajjatīti:
āmantā.
              -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 227-274. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=4544              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=4544              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=604&items=116              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=604              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]