ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Pavattivaro
   [94]  Yassa  kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma
uppajjantiti:  no  .  yassa  va pana akusala dhamma uppajjanti
tassa kusala dhamma uppajjantiti: no.
   [95]  Yassa  kusala  dhamma  uppajjanti  tassa  abyakata
dhamma  uppajjantiti:  arupe  kusalanam  uppadakkhane  tesam kusala
dhamma  uppajjanti  no  ca  tesam  abyakata  dhamma uppajjanti
pancavokare  kusalanam  uppadakkhane  tesam  kusala  ca  dhamma
uppajjanti  abyakata  ca  dhamma  uppajjanti  . yassa va pana
abyakata  dhamma  uppajjanti  tassa  kusala  dhamma uppajjantiti:
sabbesam  upapajjantanam  pavatte  kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane
tesam  abyakata  dhamma  uppajjanti  no ca tesam kusala dhamma
uppajjanti  pancavokare  kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca
dhamma uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [96]  Yassa  akusala  dhamma  uppajjanti  tassa abyakata
dhamma  uppajjantiti:  arupe  akusalanam uppadakkhane tesam akusala
dhamma  uppajjanti  no  ca  tesam  abyakata  dhamma uppajjanti
pancavokare  akusalanam  uppadakkhane  tesam  akusala  ca  dhamma
uppajjanti  abyakata  ca  dhamma  uppajjanti  . yassa va pana
abyakata  dhamma  uppajjanti  tassa  akusala dhamma uppajjantiti:
Sabbesam  upapajjantanam  pavatte  akusalavippayuttacittassa  uppadakkhane
tesam  abyakata  dhamma  uppajjanti no ca tesam akusala dhamma
uppajjanti  pancavokare  akusalanam  uppadakkhane  tesam abyakata
ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti.
   [97]  Yattha  kusala dhamma uppajjanti tattha akusala dhamma
uppajjantiti:  amanta  .  yattha  va  pana  akusala  dhamma
uppajjanti tattha kusala dhamma uppajjantiti: amanta.
   [98] Yattha kusala dhamma uppajjanti tattha abyakata dhamma
uppajjantiti:  amanta  .  yattha  va  pana  abyakata  dhamma
uppajjanti  tattha  kusala  dhamma  uppajjantiti:  asannasatte
tattha  abyakata  dhamma  uppajjanti  no ca tattha kusala dhamma
uppajjanti  catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata ca dhamma
uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [99]  Yattha  akusala  dhamma  uppajjanti  tattha abyakata
dhamma  uppajjantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma
uppajjanti  tattha  akusala  dhamma  uppajjantiti:  asannasatte
tattha  abyakata  dhamma  uppajjanti no ca tattha akusala dhamma
uppajjanti  catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata ca dhamma
uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti.
   [100]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
Akusala  dhamma uppajjantiti: no . yassa va pana yattha akusala
dhamma uppajjanti tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: no.
   [101]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjantiti:  arupe  kusalanam  uppadakkhane
tesam tattha kusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha abyakata
dhamma  uppajjanti  pancavokare  kusalanam  uppadakkhane  tesam
tattha kusala ca dhamma uppajjanti abyakata ca dhamma uppajjanti.
Yassa  va  pana  yattha  abyakata  dhamma uppajjanti tassa tattha
kusala  dhamma  uppajjantiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte
kusalavippayuttacittassa   uppadakkhane   tesam   tattha  abyakata
dhamma  uppajjanti  no  ca  tesam tattha kusala dhamma uppajjanti
pancavokare  kusalanam  uppadakkhane  tesam  tattha  abyakata  ca
dhamma uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [102]  Yassa  yattha  akusala dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjantiti:  arupe  akusalanam  uppadakkhane
tesam tattha akusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha abyakata
dhamma  uppajjanti  pancavokare  akusalanam  uppadakkhane  tesam
tattha  akusala  ca  dhamma  uppajjanti  abyakata  ca  dhamma
uppajjanti  .  yassa  va pana yattha abyakata dhamma uppajjanti
tassa  tattha  akusala  dhamma  uppajjantiti:  sabbesam upapajjantanam
Pavatte   akusalavippayuttacittassa   uppadakkhane   tesam   tattha
abyakata  dhamma  uppajjanti  no ca tesam tattha akusala dhamma
uppajjanti  pancavokare  akusalanam  uppadakkhane  tesam  tattha
abyakata ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti.
   [103] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma
na  uppajjantiti:  akusalanam  uppadakkhane  tesam  kusala  dhamma
na  uppajjanti no ca tesam akusala dhamma na uppajjanti sabbesam
cittassa     bhangakkhane     kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa
uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  kusala  ca
dhamma  na  uppajjanti  akusala ca dhamma na uppajjanti . yassa
va  pana  akusala  dhamma  na uppajjanti tassa kusala dhamma na
uppajjantiti:  kusalanam  uppadakkhane  tesam  akusala  dhamma  na
uppajjanti  no  ca  tesam  kusala  dhamma na uppajjanti sabbesam
cittassa     bhangakkhane     akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa
uppadakkhane   nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  akusala
ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti.
   [104] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na
uppajjantiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte  kusalavippayuttacittassa
uppadakkhane  tesam  kusala  dhamma  na  uppajjanti no ca tesam
abyakata  dhamma  na  uppajjanti  sabbesam  cavantanam  pavatte
Cittassa  bhangakkhane  arupe akusalanam uppadakkhane tesam kusala ca
dhamma  na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti . yassa
va  pana  abyakata dhamma na uppajjanti tassa kusala dhamma na
uppajjantiti:  arupe  kusalanam uppadakkhane tesam abyakata dhamma
na uppajjanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam
pavatte  cittassa  bhangakkhane  arupe  akusalanam uppadakkhane tesam
abyakata ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti.
   [105]  Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjantiti:  sabbesam  upapajjantanam  pavatte akusala-
vippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam akusala dhamma na uppajjanti
no ca tesam abyakata dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte
cittassa  bhangakkhane  arupe kusalanam uppadakkhane tesam akusala ca
dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti. Yassa va pana
abyakata dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma na uppajjantiti:
arupe akusalanam uppadakkhane tesam abyakata dhamma na uppajjanti
no ca tesam akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte
cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca
dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti.
   [106] Yattha kusala dhamma na uppajjanti tattha akusala dhamma
na  uppajjantiti:  amanta  .  yattha  va  pana akusala dhamma
Na uppajjanti tattha kusala dhamma na uppajjantiti: amanta.
   [107]  Yattha  kusala dhamma na uppajjanti tattha abyakata
dhamma  na  uppajjantiti:  uppajjanti . yattha va pana abyakata
dhamma na uppajjanti tattha kusala dhamma na uppajjantiti: natthi.
   [108]  Yattha akusala dhamma na uppajjanti tattha abyakata
dhamma  na  uppajjantiti:  uppajjanti . yattha va pana abyakata
dhamma na uppajjanti tattha akusala dhamma na uppajjantiti: natthi.
   [109]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
akusala  dhamma na uppajjantiti: akusalanam uppadakkhane tesam tattha
kusala  dhamma  na  uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma
na  uppajjanti  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusalavippayutta-
akusalavippayuttacittassa   uppadakkhane   asannasattanam   tesam
tattha kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti.
Yassa  va  pana  yattha  akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
kusala  dhamma  na  uppajjantiti: kusalanam uppadakkhane tesam tattha
akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha kusala dhamma na
uppajjanti   sabbesam  cittassa  bhangakkhane  akusalavippayuttakusala-
vippayuttacittassa   uppadakkhane   asannasattanam   tesam  tattha
akusala ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti.
   [110]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
Abyakata  dhamma  na  uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte
kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti
sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane  arupe akusalanam
uppadakkhane tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca
dhamma  na  uppajjanti  . yassa va pana yattha abyakata dhamma
na  uppajjanti  tassa  tattha kusala dhamma na uppajjantiti: arupe
kusalanam  uppadakkhane  tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti
no  ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam
pavatte  cittassa  bhangakkhane  arupe  akusalanam uppadakkhane tesam
tattha  abyakata  ca  dhamma  na  uppajjanti  kusala  ca dhamma
na uppajjanti.
   [111] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte
akusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  akusala  dhamma
na  uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti
sabbesam  cavantanam  pavatte  cittassa  bhangakkhane  arupe  kusalanam
uppadakkhane tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata
ca dhamma na uppajjanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma
na  uppajjanti  tassa tattha akusala dhamma na uppajjantiti: arupe
Akusalanam  uppadakkhane tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti
no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam
pavatte cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam tattha
abyakata ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti.
           -----------
   [112]  Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  akusala  dhamma
uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [113]  Yassa  kusala  dhamma  uppajjittha  tassa abyakata
dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata
dhamma uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [114]  Yassa  akusala  dhamma  uppajjittha tassa abyakata
dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma
uppajjittha tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [115]  Yattha kusala dhamma uppajjittha tattha akusala dhamma
uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana  akusala  dhamma
uppajjittha tattha kusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [116]  Yattha  kusala  dhamma  uppajjittha  tattha abyakata
dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana abyakata
dhamma  uppajjittha  tattha  kusala dhamma uppajjitthati: asannasatte
Satte  tattha  abyakata  dhamma  uppajjittha no ca tattha kusala
dhamma  uppajjittha  catuvokare  pancavokare  tattha abyakata ca
dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha.
   [117]  Yattha  akusala  dhamma  uppajjittha tattha abyakata
dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va  pana abyakata
dhamma  uppajjittha  tattha akusala dhamma uppajjitthati: asannasatte
tattha  abyakata  dhamma  uppajjittha no ca tattha akusala dhamma
uppajjittha  catuvokare  pancavokare  tattha  abyakata  ca
dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjittha.
   [118]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjittha tassa tattha
akusala  dhamma  uppajjitthati:  amanta . yassa va pana yattha
akusala  dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati:
suddhavasanam  dutiye akusale citte vattamane tesam tattha akusala
dhamma  uppajjittha  no  ca  tesam tattha kusala dhamma uppajjittha
itaresam  catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha akusala ca dhamma
uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha.
   [119]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha
abyakata dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati:
suddhavasanam    dutiye    citte    vattamaneasannasattanam
Tesam tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala
dhamma  uppajjittha  itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha
abyakata ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha.
   [120]  Yassa  yattha  akusala dhamma uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjittha  tassa  tattha akusala dhamma
uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte  vattamaneasannasattanam
tesam  tattha  abyakata  dhamma  uppajjittha  no  ca tesam tattha
akusala  dhamma  uppajjittha  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam
tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma  uppajjittha  akusala  ca
dhamma uppajjittha.
   [121] Yassa kusala dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma
na  uppajjitthati:  natthi  .  yassa  va pana akusala dhamma na
uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjitthati: natthi.
   [122]  Yassa  kusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata
dhamma na uppajjitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjitthati: natthi.
   [123]  Yassa akusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata
dhamma na uppajjitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma
na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjitthati: natthi.
   [124] Yattha kusala dhamma na uppajjittha tattha akusala dhamma
na  uppajjitthati:  amanta  .  yattha  va pana akusala dhamma
na uppajjittha tattha kusala dhamma na uppajjitthati: amanta.
   [125]  Yattha  kusala dhamma na uppajjittha tattha abyakata
dhamma  na  uppajjitthati: uppajjittha . yattha va pana abyakata
dhamma na uppajjittha tattha kusala dhamma na uppajjitthati: natthi.
   [126]  Yattha akusala dhamma na uppajjittha tattha abyakata
dhamma  na  uppajjitthati: uppajjittha . yattha va pana abyakata
dhamma na uppajjittha tattha akusala dhamma na uppajjitthati: natthi.
   [127]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
akusala  dhamma  na  uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye akusale
citte  vattamane tesam tattha kusala dhamma na uppajjittha no ca
tesam  tattha  akusala  dhamma  na  uppajjittha suddhavasanam dutiye
citte  vattamaneasannasattanam  tesam  tattha  kusala  ca  dhamma
na  uppajjittha akusala ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  na  uppajjittha  tassa tattha kusala dhamma
na uppajjitthati: amanta.
   [128]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjitthati:  suddhavasanam dutiye citte
vattamaneasannasattanam  tesam  tattha  kusala  dhamma  na uppajjittha
No  ca  tesam  tattha  abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam
upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjittha abyakata ca
dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma na
uppajjittha tassa tattha kusala dhamma na uppajjitthati: amanta.
   [129] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjitthati:  suddhavasanam dutiye citte
vattamaneasannasattanam  tesam  tattha  akusala  dhamma na uppajjittha
no  ca  tesam  tattha  abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam
upapajjantanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjittha abyakata
ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma
na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma na uppajjitthati: amanta.
           ------------
   [130]  Yassa  kusala  dhamma  uppajjissanti  tassa akusala
dhamma  uppajjissantiti:  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti tesam kusala dhamma uppajjissanti no ca tesam akusala
dhamma  uppajjissanti  itaresam tesam kusala ca dhamma uppajjissanti
akusala  ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana akusala dhamma
uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjissatiti: amanta.
   [131]  Yassa  kusala  dhamma uppajjissanti tassa abyakata
dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa  va pana abyakata
Dhamma  uppajjissanti  tassa  kusala  dhamma  uppajjissantiti:
aggamaggasamanginam  arahantanam  tesam  abyakata  dhamma uppajjissanti
no  ca tesam kusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam abyakata
ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjissanti.
   [132]  Yassa  akusala dhamma uppajjissanti tassa abyakata
dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa  va pana abyakata
dhamma  uppajjissanti  tassa  akusala  dhamma  uppajjissantiti:
aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tesam  abyakata  dhamma  uppajjissanti no ca tesam
akusala  dhamma  uppajjissanti  itaresam tesam abyakata ca dhamma
uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti.
   [133] Yattha kusala dhamma uppajjissanti tattha akusala dhamma
uppajjissantiti:  amanta  .  yattha  va  pana  akusala  dhamma
uppajjissanti tattha kusala dhamma uppajjissantiti: amanta.
   [134]  Yattha  kusala  dhamma uppajjissanti tattha abyakata
dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yattha  va pana abyakata
dhamma  uppajjissanti  tattha  kusala  dhamma  uppajjissantiti:
asannasatte  tattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti no ca tattha
kusala  dhamma  uppajjissanti  catuvokare  pancavokare  tattha
abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjissanti.
   [135]  Yattha  akusala dhamma uppajjissanti tattha abyakata
dhamma uppajjissantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma
uppajjissanti  tattha  akusala  dhamma  uppajjissantiti:  asannasatte
tattha  abyakata dhamma uppajjissanti no ca tattha akusala dhamma
uppajjissanti  catuvokare  pancavokare tattha abyakata ca dhamma
uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti.
   [136]  Yassa  yattha kusala dhamma uppajjissanti tassa tattha
akusala  dhamma  uppajjissantiti:  catuvokare  pancavokare  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  tattha  kusala
dhamma  uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  akusala  dhamma
uppajjissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
kusala  ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti .
Yassa  va  pana  yattha  akusala  dhamma uppajjissanti tassa tattha
kusala dhamma uppajjissantiti: amanta.
   [137]  Yassa  yattha kusala dhamma uppajjissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti  tassa tattha kusala dhamma
uppajjissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  asannasattanam  tesam
tattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti no ca tesam tattha kusala
dhamma  uppajjissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam
Tattha  abyakata  ca  dhamma  uppajjissanti  kusala  ca  dhamma
uppajjissanti.
   [138]  Yassa yattha akusala dhamma uppajjissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma
uppajjissantiti:   aggamaggasamanginam   arahantanam  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  asannasattanam  tesam  tattha
abyakata  dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma
uppajjissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti.
   [139]  Yassa  kusala dhamma na uppajjissanti tassa akusala
dhamma  na  uppajjissantiti:  amanta  . yassa va pana akusala
dhamma  na  uppajjissanti  tassa  kusala dhamma na uppajjissantiti:
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  akusala
dhamma na uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjissanti
aggamaggasamanginam arahantanam tesam akusala ca dhamma na uppajjissanti
kusala ca dhamma na uppajjissanti.
   [140] Yassa kusala dhamma na uppajjissanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam tesam kusala
dhamma na uppajjissanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti
Pacchimacittasamanginam tesam kusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata
ca  dhamma  na  uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma
na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjissantiti: amanta.
   [141] Yassa akusala dhamma na uppajjissanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam  yassa
cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  akusala  dhamma
na  uppajjissanti  no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti
pacchimacittasamanginam  tesam  akusala  ca  dhamma  na  uppajjissanti
abyakata ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana abyakata
dhamma  na  uppajjissanti  tassa akusala dhamma na uppajjissantiti:
amanta.
   [142]  Yattha  kusala dhamma na uppajjissanti tattha akusala
dhamma  na  uppajjissantiti:  amanta  . yattha va pana akusala
dhamma  na  uppajjissanti  tattha  kusala dhamma na uppajjissantiti:
amanta.
   [143] Yattha kusala dhamma na uppajjissanti tattha abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  uppajjissanti  .  yattha  va  pana
abyakata  dhamma  na  uppajjissanti  tattha  kusala  dhamma
na uppajjissantiti: natthi.
   [144]  Yattha  akusala  dhamma  na  uppajjissanti  tattha
Abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti:  uppajjissanti  .  yattha
va  pana  abyakata dhamma na uppajjissanti tattha akusala dhamma
na uppajjissantiti: natthi.
   [145]  Yassa  yattha  kusala  dhamma na uppajjissanti tassa
tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta . yassa va pana
yattha  akusala  dhamma  na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma
na  uppajjissantiti:  yassa  cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti
tesam  tattha  akusala  dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha
kusala  dhamma  na  uppajjissanti  aggamaggasamanginam  arahantanam
asannasattanam  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma  na uppajjissanti
kusala ca dhamma na uppajjissanti.
   [146] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti:  aggamaggasamanginam arahantanam
asannasattanam  tesam  tattha  kusala dhamma na uppajjissanti no ca
tesam  tattha  abyakata  dhamma  na uppajjissanti pacchimacittasamanginam
tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata ca dhamma
na  uppajjissanti  .  yassa  va pana yattha abyakata dhamma na
uppajjissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma  na  uppajjissantiti:
amanta.
   [147] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti:  aggamaggasamanginam arahantanam
Yassa  cittassa  anantara  aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam
tattha akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha abyakata
dhamma  na  uppajjissanti  pacchimacittasamanginam tesam tattha akusala ca
dhamma  na  uppajjissanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti .
Yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha
akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta.
          --------------
   [148]  Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  akusala  dhamma
uppajjittha  tassa  kusala  dhamma  uppajjantiti:  sabbesam  cittassa
bhangakkhane   kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  akusala  dhamma  uppajjittha  no  ca  tesam
kusala  dhamma  uppajjanti  kusalanam uppadakkhane tesam akusala ca
dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti.
   [149] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma
uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana  abyakata dhamma
uppajjittha  tassa  kusala  dhamma  uppajjantiti:  sabbesam  cittassa
bhangakkhane   kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma  uppajjittha  no ca tesam
kusala  dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca
Dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti.
   [150]  Yassa  akusala  dhamma  uppajjanti tassa abyakata
dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata
dhamma  uppajjittha  tassa  akusala  dhamma  uppajjantiti:  sabbesam
cittassa    bhangakkhane   akusalavippayuttacittassa   uppadakkhane
nirodhasamapannanam   asannasattanam   tesam   abyakata   dhamma
uppajjittha  no  ca  tesam  akusala  dhamma  uppajjanti akusalanam
uppadakkhane  tesam  abyakata  ca  dhamma  uppajjittha  akusala
ca dhamma uppajjanti.
   [151] Yattha kusala dhamma uppajjanti .pe.
   [152]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
akusala  dhamma  uppajjitthati:  amanta . yassa va pana yattha
akusala  dhamma  uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane
tesam  tattha  akusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala
dhamma  uppajjanti  kusalanam  uppadakkhane  tesam tattha akusala ca
dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti.
   [153]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha
abyakata  dhamma  uppajjittha  tassa  tattha  kusala  dhamma
uppajjantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusalavippayuttacittassa
Uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma
uppajjittha  no  ca  tesam tattha kusala dhamma uppajjanti kusalanam
uppadakkhane  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma  uppajjittha
kusala ca dhamma uppajjanti.
   [154]  Yassa  yattha  akusala dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjitthati:  amanta  .  yassa  va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjittha  tassa  tattha akusala dhamma
uppajjantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  akusalavippayuttacittassa
uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma
uppajjittha  no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjanti akusalanam
uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjittha akusala ca
dhamma uppajjanti.
   [155]  Yassa  kusala  dhamma  na uppajjanti tassa akusala
dhamma  na  uppajjitthati:  uppajjittha  . yassa va pana akusala
dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjantiti: natthi.
   [156]  Yassa  kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana abyakata
dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjantiti: natthi.
   [157]  Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana abyakata
Dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjantiti: natthi.
   [158] Yattha kusala dhamma na uppajjanti .pe.
   [159]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
akusala  dhamma  na  uppajjitthati:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  uppajjanti  no  ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjittha
suddhavasanam  dutiye  citte  vattamane  asannasattanam tesam tattha
kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjittha.
Yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha kusala
dhamma na uppajjantiti: amanta.
   [160]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjitthati:  sabbesam cittassa bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa   uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha
kusala  dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma
na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  na uppajjittha tassa tattha kusala dhamma
na uppajjantiti: amanta.
   [161] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjitthati:  sabbesam cittassa bhangakkhane
Akusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha
akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha akusala ca dhamma
na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma
na uppajjantiti: amanta.
              --------------
   [162]  Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma
uppajjissantiti:   aggamaggassa   uppadakkhane   yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane
tesam  kusala  dhamma  uppajjanti  no  ca  tesam akusala dhamma
uppajjissanti  itaresam kusalanam uppadakkhane tesam kusala ca dhamma
uppajjanti  akusala  ca  dhamma  uppajjissanti  . yassa va pana
akusala  dhamma  uppajjissanti  tassa  kusala  dhamma uppajjantiti:
sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane
nirodhasamapannanam  asannasattanam  tesam  akusala dhamma uppajjissanti
no  ca  tesam  kusala  dhamma  uppajjanti  kusalanam uppadakkhane
tesam akusala ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [163] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma
uppajjissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata dhamma
Uppajjissanti  tassa  kusala  dhamma  uppajjantiti: sabbesam cittassa
bhangakkhane   kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma uppajjissanti no ca tesam
kusala  dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca
dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [164] Yassa akusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma
uppajjissantiti:  amanta  .  yassa  va  pana abyakata dhamma
uppajjissanti  tassa  akusala  dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa
bhangakkhane  akusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  abyakata  dhamma uppajjissanti no ca tesam
akusala  dhamma  uppajjanti akusalanam uppadakkhane tesam abyakata
ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjanti.
   [165] Yattha kusala dhamma uppajjanti .pe.
   [166]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
akusala  dhamma  uppajjissantiti:  aggamaggassa  uppadakkhane  yassa
cittassa  anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane
tesam tattha kusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma
uppajjissanti   itaresam  kusalanam  uppadakkhane  tesam  tattha
kusala  ca  dhamma  uppajjanti akusala ca dhamma uppajjissanti .
Yassa  va  pana  yattha  akusala  dhamma uppajjissanti tassa tattha
Kusala   dhamma  uppajjantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  akusala  dhamma
uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  kusala  dhamma  uppajjanti
kusalanam  uppadakkhane  tesam tattha akusala ca dhamma uppajjissanti
kusala ca dhamma uppajjanti.
   [167]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti  tassa  tattha  kusala
dhamma   uppajjantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusala-
vippayuttacittassa   uppadakkhane   asannasattanam   tesam  tattha
abyakata  dhamma  uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma
uppajjanti  kusalanam  uppadakkhane  tesam  tattha  abyakata  ca
dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti.
   [168]  Yassa  yattha  akusala dhamma uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  amanta  .  yassa va pana
yattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma
uppajjantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  akusalavippayuttacittassa
uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha  abyakata  dhamma
uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjanti akusalanam
uppadakkhane  tesam  tattha  abyakata  ca  dhamma  uppajjissanti
Akusala ca dhamma uppajjanti.
   [169]  Yassa  kusala  dhamma  na uppajjanti tassa akusala
dhamma   na   uppajjissantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa     uppadakkhane     nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  kusala  dhamma  na  uppajjanti no ca tesam
akusala   dhamma  na  uppajjissanti  aggamaggassa  bhangakkhane
arahantanam  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam  patilabhissanti
tassa  cittassa  bhangakkhane  tesam  kusala ca dhamma na uppajjanti
akusala  ca  dhamma  na  uppajjissanti . yassa va pana akusala
dhamma  na  uppajjissanti  tassa  kusala  dhamma  na uppajjantiti:
aggamaggassa  uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane  tesam  akusala  dhamma
na  uppajjissanti  no  ca  tesam  kusala  dhamma  na uppajjanti
aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane  tesam  akusala
ca dhamma na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjanti.
   [170]  Yassa  kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane  kusala-
vippayuttacittassa   uppadakkhane  nirodhasamapannanam  asannasattanam
tesam  kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma
na  uppajjissanti  pacchimacittasamanginam  tesam  kusala  ca  dhamma
Na  uppajjanti  abyakata  ca  dhamma  na uppajjissanti . yassa
va  pana  abyakata  dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma
na uppajjantiti: amanta.
   [171]  Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  sabbesam  cittassa  bhangakkhane akusala-
vippayuttacittassa  vippayuttacittassa  uppadakkhane  nirodhasamapannanam
asannasattanam  tesam  akusala  dhamma  na uppajjanti no ca tesam
abyakata  dhamma  na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam akusala
ca  dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti .
Yassa  va  pana  abyakata dhamma na uppajjissanti tassa akusala
dhamma na uppajjantiti: amanta.
   [172] Yattha kusala dhamma na uppajjanti .pe.
   [173]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
akusala  dhamma  na  uppajjissantiti:  sabbesam  cittassa bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti
aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  yassa  cittassa  anantara
aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane  asannasattanam
tesam  tattha  kusala  ca  dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma
na  uppajjissanti  .  yassa  va  pana  yattha  akusala  dhamma
Na  uppajjissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma  na  uppajjantiti:
aggamaggassa  uppadakkhane  yassa  cittassa  anantara  aggamaggam
patilabhissanti  tassa  cittassa  uppadakkhane  tesam  tattha  akusala
dhamma  na  uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  uppajjanti  aggamaggassa  bhangakkhane  arahantanam  yassa cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tassa  cittassa  bhangakkhane
asannasattanam  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma  na uppajjissanti
kusala ca dhamma na uppajjanti.
   [174]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane
kusalavippayuttacittassa   uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha
kusala  dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma
na  uppajjissanti  pacchimacittasamanginam  tesam  tattha kusala ca dhamma
na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . Yassa va pana
yattha  abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma
na uppajjantiti: amanta.
   [175] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane
akusalavippayuttacittassa  uppadakkhane  asannasattanam  tesam  tattha
akusala  dhamma  na  uppajjanti  no  ca  tesam tattha abyakata
Dhamma  na  uppajjissanti  pacchimacittasamanginam tesam tattha akusala ca
dhamma  na  uppajjanti  abyakata  ca dhamma na uppajjissanti .
Yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha
akusala dhamma na uppajjantiti: amanta.
              -----------
   [176]  Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma
uppajjissantiti:   aggamaggasamanginam   arahantanam  yassa  cittassa
anantara  aggamaggam  patilabhissanti  tesam  kusala  dhamma uppajjittha
no ca tesam akusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam kusala ca
dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana
akusala  dhamma  uppajjissanti  tassa  kusala dhamma uppajjitthati:
amanta.
   [177]  Yassa  kusala  dhamma  uppajjittha  tassa abyakata
dhamma  uppajjissantiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  kusala  dhamma
uppajjittha  no  ca  tesam abyakata dhamma uppajjissanti itaresam
tesam  kusala  ca  dhamma  uppajjittha  abyakata  ca  dhamma
uppajjissanti  .  yassa  va  pana abyakata dhamma uppajjissanti
tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [178]  Yassa  akusala  dhamma  uppajjittha tassa abyakata
dhamma  uppajjissantiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  akusala  dhamma
Uppajjittha  no  ca  tesam abyakata dhamma uppajjissanti itaresam
tesam  akusala  ca  dhamma  uppajjittha  abyakata  ca  dhamma
uppajjissanti  .  yassa  va  pana abyakata dhamma uppajjissanti
tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta.
   [179] Yattha kusala dhamma uppajjittha .pe.
   [180]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjittha tassa tattha
akusala   dhamma  uppajjissantiti:  aggamaggasamanginam  arahantanam
yassa  cittassa  anantara  aggamaggam patilabhissanti tesam tattha kusala
dhamma  uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti
itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam tesam tattha kusala ca dhamma
uppajjittha akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana yattha
akusala  dhamma  uppajjissanti  tassa  tattha  kusala  dhamma
uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte vattamane tesam tattha
akusala  dhamma  uppajjissanti  no  ca tesam tattha kusala dhamma
uppajjittha  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
akusala ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjittha.
   [181]  Yassa  yattha  kusala  dhamma uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  tattha
kusala  dhamma  uppajjittha  no  ca tesam tattha abyakata dhamma
uppajjissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
Kusala  ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti .
Yassa  va  pana  yattha  abyakata  dhamma  uppajjissanti  tassa
tattha  kusala  dhamma  uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye citte
vattamane   asannasattanam   tesam  tattha  abyakata  dhamma
uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  kusala  dhamma  uppajjittha
itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  abyakata ca
dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjittha.
   [182]  Yassa  yattha  akusala dhamma uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  uppajjissantiti:  pacchimacittasamanginam  tesam  tattha
akusala  dhamma  uppajjittha  no ca tesam tattha abyakata dhamma
uppajjissanti  itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha
akusala ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti .
Yassa  va  pana  yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha
akusala  dhamma  uppajjitthati:  suddhavasanam  dutiye  citte
vattamane   asannasattanam   tesam  tattha  abyakata  dhamma
uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  akusala  dhamma  uppajjittha
itaresam  catuvokaranam  pancavokaranam  tesam  tattha  abyakata ca
dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjittha.
   [183]  Yassa  kusala  dhamma  na uppajjittha tassa akusala
dhamma  na uppajjissantiti: natthi . yassa va pana akusala dhamma
Na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha.
   [184]  Yassa  kusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  natthi  .  yassa va pana abyakata
dhamma  na  uppajjissanti  tassa  kusala  dhamma na uppajjitthati:
uppajjittha.
   [185]  Yassa akusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata
dhamma  na  uppajjissantiti:  natthi  .  yassa va pana abyakata
dhamma  na  uppajjissanti  tassa  akusala dhamma na uppajjitthati:
uppajjittha.
   [186] Yattha kusala dhamma na uppajjittha .pe.
   [187]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
akusala  dhamma  na  uppajjissantiti:  suddhavasanam  dutiye citte
vattamane  tesam  tattha kusala dhamma na uppajjittha no ca tesam
tattha  akusala  dhamma  na  uppajjissanti asannasattanam tesam tattha
kusala ca dhamma na uppajjittha akusala ca dhamma na uppajjissanti.
Yassa  va  pana yattha akusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha
kusala  dhamma  na  uppajjitthati:  aggamaggasamanginam  arahantanam
yassa  cittassa  anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha akusala
dhamma  na  uppajjissanti  no  ca  tesam  tattha  kusala  dhamma
na  uppajjittha  asannasattanam  tesam  tattha  akusala  ca  dhamma
Na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjittha.
   [188]  Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti:  uppajjissanti  .  yassa
va  pana  yattha  abyakata  dhamma  na uppajjissanti tassa tattha
kusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha.
   [189] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha
abyakata  dhamma  na  uppajjissantiti:  uppajjissanti  .  yassa
va  pana  yattha  abyakata  dhamma  na uppajjissanti tassa tattha
akusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha.
          Uppadavaram nitthitam.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 42-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=830&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=830&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=94&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=94              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]