ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [93]  Antevāsikena  bhikkhave  ācariyamhi sammāvattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ sammāvattanā . kālasseva uṭṭhāya upāhanā 3- omuñcitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ dātabbaṃ
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace  yāgu  hoti  bhājanaṃ  dhovitvā yāgu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhāgavuttino .   2 Yu. dasavassāni .    3 Ma. upāhanaṃ.
Upanāmetabbā  yāguṃ  pītassa udakaṃ datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā  paṭisāmetabbaṃ  ācariyamhi
vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so deso uklāpo hoti so deso
sammajjitabbo.
   {93.1} Sace ācariyo gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ
paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ  katvā
saṅghāṭiyo  dātabbā  dhovitvā  patto  saudako  dātabbo  sace
ācariyo   pacchāsamaṇaṃ   ākaṅkhati   timaṇḍalaṃ   paṭicchādentena
parimaṇḍalaṃ   nivāsetvā  kāyabandhanaṃ  bandhitvā  saguṇaṃ  katvā
saṅghāṭiyo  pārupitvā  gaṇṭhikaṃ  paṭimuñcitvā  dhovitvā  pattaṃ
gahetvā  ācariyassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  nātidūre  gantabbaṃ
nāccāsanne   gantabbaṃ   pattapariyāpannaṃ   paṭiggahetabbaṃ   na
ācariyassa  bhaṇamānassa  antarantarā  kathā  opātetabbā ācariyo
āpattisāmantā  bhaṇamāno  nivāretabbo  nivattantena  paṭhamataraṃ
āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
upanikkhipitabbaṃ  paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  paṭinivāsanaṃ
dātabbaṃ nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ.
   {93.2} Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ na ca
uṇhe  cīvaraṃ  nidahitabbaṃ  cīvaraṃ saṃharitabbaṃ cīvaraṃ saṃharantena caturaṅgulaṃ
kaṇṇaṃ  ussādetvā  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  mā  majjhe bhaṅgo ahosīti
obhoge   kāyabandhanaṃ   kātabbaṃ   .   sace   piṇḍapāto
Hoti  ācariyo  ca  bhuñjitukāmo  hoti  udakaṃ  datvā piṇḍapāto
upanāmetabbo   ācariyo   pānīyena   pucchitabbo  bhuttāvissa
udakaṃ  datvā  pattaṃ  paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena
dhovitvā  vodakaṃ  katvā  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetabbo  na  ca
uṇhe  patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ pattaṃ nikkhipantena
ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ
vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitāya  bhūmiyā  patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena
ekena  hatthena  cīvaraṃ  gahetvā  ekena  hatthena cīvaravaṃsaṃ vā
cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ katvā
cīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  ācariyamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ uddharitabbaṃ pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmetabbaṃ  sace  so  deso  uklāpo
hoti so deso sammajjitabbo.
   {93.3} Sace ācariyo nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ
sace  sītena  attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace uṇhena attho
hoti  uṇhaṃ  paṭiyādetabbaṃ . sace ācariyo jantāgharaṃ pavisitukāmo
hoti  cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ  mattikā  temetabbā jantāgharapīṭhaṃ ādāya
ācariyassa  piṭṭhito  piṭṭhito  gantvā  jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ
paṭiggahetvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ  mattikā
dātabbā   sace   ussahati   jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  jantāgharaṃ
Pavisantena  mattikāya  mukhaṃ  makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca
paṭicchādetvā  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anūpakhajja
nisīditabbaṃ  na  navā  bhikkhū āsanena paṭibāhetabbā 1- jantāghare
ācariyassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  jantāgharā  nikkhamantena  jantāgharapīṭhaṃ
ādāya  purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ
udakepi  ācariyassa  parikammaṃ  kātabbaṃ nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā
attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā  ācariyassa  gattato
udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ  saṅghāṭi dātabbā jantāgharapīṭhaṃ
ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ upanikkhipitabbaṃ ācariyo pānīyena pucchitabbo.
   {93.4}  Sace  uddisāpetukāmo hoti uddisāpetabbo sace
paripucchitukāmo hoti paripucchitabbo . yasmiṃ vihāre ācariyo viharati
sace so vihāro uklāpo hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ
sodhentena  paṭhamaṃ  pattacīvaraṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
nisīdanapaccattharaṇaṃ   nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  mañco  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ
aparighaṃsantena   asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbo  pīṭhaṃ  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ  mañcapaṭipādakā
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbā  kheḷamallako  nīharitvā  ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭibāhitabbā.
Nikkhipitabbo   apassenaphalakaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
bhummattharaṇaṃ   yathāpaññattaṃ   sallakkhetvā   nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ.
   {93.5} Sace vihāre santānakaṃ hoti ullokā paṭhamaṃ ohāratabbaṃ
ālokasandhikaṇṇabhāgā  pamajjitabbā  sace  gerukaparikammakatā  bhitti
kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā  pamajjitabbā  sace
kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā
pamajjitabbā  sace  akatā  hoti  bhūmi  udakena  paripphosetvā
sammajjitabbā  mā  vihāro  rajena  ūhaññīti  saṅkāraṃ  vicinitvā
ekamantaṃ   chaḍḍetabbaṃ   bhummattharaṇaṃ   otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
mañcapaṭipādakā  otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne
ṭhapetabbā  mañco  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā
yathāpaññattaṃ   paññāpetabbo   pīṭhaṃ   otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ
otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā  yathāpaññattaṃ
paññāpetabbaṃ    nisīdanapaccattharaṇaṃ   otāpetvā   sodhetvā
pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
kheḷamallako   otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne
Ṭhapetabbo  apassenaphalakaṃ  otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā
yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena
ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ
vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitāya  bhūmiyā  patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena
ekena  hatthena  cīvaraṃ  gahetvā  ekena  hatthena cīvaravaṃsaṃ vā
cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ katvā
cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.
   {93.6}  Sace puratthimā sarajā vāyanti puratthimā vātapānā
thaketabbā  sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātapānā
thaketabbā  sace uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā
thaketabbā  sace dakkhiṇā sarajā vātā vāyanti dakkhiṇā vātapānā
thaketabbā  sace  sītakālo hoti divā vātapānā vivaritabbā rattiṃ
thaketabbā  sace uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ
vivaritabbā.
   {93.7} Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ sace
koṭṭhako uklāpo hoti koṭṭhako sammajjitabbo sace upaṭṭhānasālā
uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā  sace  aggisālā
uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā  sace vaccakuṭī uklāpā
hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace  pānīyaṃ  na  hoti  pānīyaṃ
upaṭṭhāpetabbaṃ   sace   paribhojanīyaṃ   na   hoti  paribhojanīyaṃ
Upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā
udakaṃ āsiñcitabbaṃ.
   {93.8} Sace ācariyassa anabhirati uppannā hoti antevāsikena
vūpakāsetabbo   vūpakāsāpetabbo  dhammakathā  vāssa  kātabbā
sace  ācariyassa  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti antevāsikena vinodetabbaṃ
vinodāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa kātabbā sace ācariyassa diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  antevāsikena  vivecetabbaṃ vivecāpetabbaṃ dhammakathā
vāssa kātabbā.
   {93.9} Sace ācariyo garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho
antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho ācariyassa parivāsaṃ
dadeyyāti sace ācariyo mūlāya paṭikassanāraho hoti antevāsikena
ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ mūlāya paṭikasseyyāti
sace  ācariyo  mānattāraho hoti antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ
kinti  nu kho saṅgho ācariyassa mānattaṃ dadeyyāti sace ācariyo
abbhānāraho  hoti  antevāsikena  ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho
saṅgho ācariyaṃ abbheyyāti.
   {93.10} Sace saṅgho ācariyassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ
vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā
antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho ācariyassa kammaṃ
na kareyya lahukāya vā pariṇāmeyyāti kataṃ vā panassa hoti saṅghena
kammaṃ   tajjanīyaṃ   vā   niyassaṃ   vā   pabbājanīyaṃ   vā
Paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  antevāsikena  ussukkaṃ kātabbaṃ
kinti  nu  kho  ācariyo  sammāvatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ
vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti.
   {93.11} Sace ācariyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti antevāsikena
dhovitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ dhoviyethāti
sace ācariyassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti antevāsikena kātabbaṃ ussukkaṃ
vā kātabbaṃ kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ kariyethāti sace ācariyassa
rajanaṃ  pacitabbaṃ  hoti  antevāsikena pacitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ
kinti nu kho ācariyassa rajanaṃ paciyethāti sace ācariyassa cīvaraṃ rajetabbaṃ
hoti  antevāsikena  rajetabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho
ācariyassa  cīvaraṃ  rajiyethāti  cīvaraṃ  rajentena sādhukaṃ samparivattakaṃ
samparivattakaṃ rajetabbaṃ na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ.
   {93.12}  Na ācariyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo
na  ekaccassa  patto  paṭiggahetabbo na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ
na ekaccassa cīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ na ekaccassa parikkhāro dātabbo
na ekaccassa parikkhāro paṭiggahetabbo na ekaccassa kesā chedetabbā
na ekaccena kesā chedāpetabbā na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ na
ekaccena  parikammaṃ  kārāpetabbaṃ  na  ekaccassa  veyyāvacco
kātabbo  na  ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo na ekaccassa
Pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  na  ekacco  pacchāsamaṇo  ādātabbo
na  ekaccassa  piṇḍapāto  nīharitabbo  na  ekaccena  piṇḍapāto
nīharāpetabbo  .  na  ācariyaṃ  anāpucchā  gāmo pavisitabbo na
susānaṃ gantabbaṃ na disā pakkamitabbā.
   {93.13} Sace ācariyo gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo
vuṭṭhānassa āgametabbanti.
          Ācariyavattaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 112-120. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2293              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2293              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=93&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=25              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]