ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1355]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  hetupaccayena
paccayo  vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena
paccayo  . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa hetupaccayena
paccayo   vipakadhammadhamma   hetu   cittasamutthananam   rupanam
hetupaccayena  paccayo  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo
vipakadhammadhamma  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1356]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
hetupaccayena    paccayo   nevavipakanavipakadhammadhamma   hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1357]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
Paccayo  vipake  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati
vicikiccha  uppajjati  uddhaccam  uppajjati  domanassam  uppajjati
kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati.
   {1357.1}  Vipako dhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena
paccayo sekkha phalam paccavekkhanti vipake khandhe aniccato dukkhato
anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago
uppajjati   .pe.   domanassam   uppajjati   cetopariyananena
vipakacittasamangissa cittam jananti.
   {1357.2} Vipaka khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa  anagatamsananassa  arammanapaccayena
paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena
paccayo araha phalam paccavekkhati vipake khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati cetopariyananena vipakacittasamangissa cittam janati . Vipaka
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1358]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana  vutthahitva
jhanam  paccavekkhati  sekkha  gotrabhum  paccavekkhanti  vodanam
Paccavekkhanti  sekkha magga vutthahitva maggam paccavekkhanti sekkha
pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudacinne  kilese  jananti  vipakadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati  cetopariyananena
vipakadhammadhammacittasamangissa  cittam  jananti  akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanakusalassa arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakusalam  nevasannanasannayatanakusalassa
arammanapaccayena  paccayo  vipakadhammadhamma  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   {1358.1} Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  vipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati .pe. Domanassam uppajjati
kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati akasanancayatanakusalam
vinnanancayatanavipakassa   arammanapaccayena   paccayo   .pe.
Akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanavipakassa
arammanapaccayena  paccayo vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   araha  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhati   pubbe   sucinnani    paccavekkhati   araha
Pahine  kilese  paccavekkhati  pubbe  samudacinne kilese janati
vipakadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
cetopariyananena   vipakadhammadhammacittasamangissa   cittam   janati
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanakiriyassa   arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakusalam  nevasannanasannayatanakiriyassa
arammanapaccayena    paccayo    vipakadhammadhamma    khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1359]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   araha   nibbanam   paccavekkhati
nibbanam avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {1359.1} Araha cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam
... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ...
Nevavipakanavipakadhammadhamme khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena  nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa  cittam janati
akasanancayatanakiriyam   vinnanancayatanakiriyassa   arammanapaccayena
paccayo  .pe.  akincannayatanakiriyam  nevasannanasannayatanakiriyassa
arammanapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
Yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {1359.2}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo  nibbanam  phalassa  arammanapaccayena
paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
.pe. domanassam uppajjati kusalakusale niruddhe vipako tadarammanata
uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe
vatthum  ...  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago
uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata   uppajjati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   .pe.
Photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo.
   {1359.3}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sekkha  nibbanam  paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  arammanapaccayena  paccayo .
Sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  .pe.  domanassam uppajjati
sotam  ...  .pe.  nevavipakanavipakadhammadhamme  khandhe  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  dibbena
cakkhuna     rupam    passanti    dibbaya    sotadhatuya
Saddam  sunanti  cetopariyananena  nevavipakanavipakadhammadhammacittasamangissa
cittam  jananti  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1360]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajatadhipati:   vipakadhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  vipako  dhammo  vipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati:  sekkha  phalam garum katva
paccavekkhanti  vipake  khandhe  garum  katva assadenti abhinandanti
tam  garum  katva  rago  uppajjati ditthi uppajjati .pe. vipako
dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa   adhipatipaccayena   paccayo
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  araha  phalam
garum   katva   paccavekkhati   .  sahajatadhipati:  vipakadhipati
cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo . vipako dhammo
vipakassa  ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo    sahajatadhipati:    vipakadhipati    sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1361]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam
datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  garum  katva
Paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  sekkha gotrabhum garum
katva  paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti sekkha
magga  vutthahitva  maggam  garum katva paccavekkhanti vipakadhammadhamme
khandhe  garum  katva  assadenti  abhinandanti  tam  garum  katva
rago   uppajjati   ditthi  uppajjati  .pe.  sahajatadhipati:
vipakadhammadhammadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   {1361.1}   Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  araha  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhati  .  sahajatadhipati:  vipakadhammadhammadhipati cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo . vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
sahajatadhipati:   vipakadhammadhammadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1362]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati:
araha nibbanam garum katva paccavekkhati . sahajatadhipati: nevavipaka-
navipakadhammadhammadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakassa   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati:  nibbanam phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  adhipatipaccayena  paccayo
arammanadhipati:  sekkha  nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  maggassa  adhipatipaccayena  paccayo cakkhum garum
katva assadenti abhinandanti tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati  .pe.  sotam  ...  .pe.  nevavipakanavipakadhammadhamme
khandhe  garum  katva  assadenti abhinandanti tam garum katva rago
uppajjati ditthi uppajjati .pe.
   [1363]  Vipako  dhammo  vipakassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima purima vipaka khandha pacchimanam pacchimanam vipakanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  pancavinnanam  vipakamanodhatuya
anantarapaccayena  paccayo  vipakamanodhatu  vipakamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena
paccayo     vipakamanovinnanadhatu     kiriyamanovinnanadhatuya
anantarapaccayena paccayo.
   [1364]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam
vipakadhammadhammanam   khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
Gotrabhussa   anulomam  vodanassa  gotrabhu  maggassa  vodanam
maggassa  anantarapaccayena  paccayo  .  vipakadhammadhammo  vipakassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo   vipakadhammadhamma  khandha
vutthanassa  maggo  phalassa  sekkhanam  anulomam  phalasamapattiya
nirodha   vutthahantassa  nevasannanasannayatanakusalam  phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1365]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha    pacchimanam   pacchimanam   nevavipakanavipakadhammadhammanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  .  nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avajjana  pancannam
vinnananam   anantarapaccayena  paccayo  nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  vutthanassa  arahato  anulomam  phalasamapattiya  nirodha
vutthahantassa     nevasannanasannayatanakiriyam     phalasamapattiya
anantarapaccayena    paccayo   .   nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa    anantarapaccayena    paccayo   avajjana
vipakadhammadhammanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1366]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisam . vipako dhammo vipakassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo vipako eko khandho tinnam .pe. Tini.
   [1367]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  sahajatapaccayena
paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhammo
eko khandho ekam mahabhutam ... bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam.
   [1368] Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa sahajata-
paccayena paccayo patisandhikkhane vatthu vipakanam khandhanam sahajatapaccayena
paccayo.
   [1369]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane vipako
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  . vipako ca
nevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatapaccayena paccayo vipaka khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam.
   [1370]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   sahajatapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [1371]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo vipako eko khandho patisandhikkhane ... . vipako dhammo
Nevavipakanavipakadhammadhammassa     annamannapaccayena     paccayo
patisandhikkhane  vipaka  khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo .
Vipako  dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipako  eko  khandho
tinnam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo.
   [1372]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  annamannapaccayena
paccayo vipakadhammadhammo eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha
dvinnam     khandhanam     .    nevavipakanavipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa     annamannapaccayena     paccayo
nevavipakanavipakadhammadhammo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa
dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  vipakanam
khandhanam.
   [1373]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  patisandhikkhane  vipako  eko  khandho  ca
vatthu ca tinnam khandhanam. Satta panha.
   [1374]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  tini .
Nevavipakanavipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa   .pe.
Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
Nissayapaccayena   paccayo   .pe.   kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu    vipakanam    khandhanam    patisandhikkhane    vatthu
vipakanam  khandhanam  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa
nissayapaccayena paccayo vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam.
   [1375]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo cakkhuvinnanasahagato eko
khandho  ca  cakkhayatananca  .pe.  kayayatananca  vipako  eko
khandho  ca  vatthu  ca  tinnam khandhanam patisandhikkhane vipako eko
khandho ca vatthu ca . vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma
nevavipakanavipakadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo   vipaka
khandha ca mahabhuta ca. Sankhittam. Patisandhikkhane .... Vipakadhammadhammo
ca   nevavipakanavipakadhammadhammo   ca  dhamma  vipakadhammadhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vipakadhammadhammo  eko  khandho  ca
vatthu  ca  .  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   nissayapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma   khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam. Terasa panha.
   [1376]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  kayikam
sukham kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
Paccayo  kayikam  dukkham  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamapatti  kayikassa
sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.1}  Vipako dhammo vipakadhammadhammassa upanissayapaccayena
paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: kayikam
sukham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. sangham bhindati kayikam
dukkham upanissaya danam deti silam samadiyati .pe. Sangham bhindati kayikam sukham ...
Kayikam dukkham saddhaya .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   {1376.2}   Vipako  dhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha kayikam sukham upanissaya anuppannam
kiriyasamapattim  uppadeti  uppannam  samapajjati  sankhare  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  kayikam  dukkham  upanissaya  anuppannam
kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati.
   [1377]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam deti .pe. manam jappeti
ditthim ganhati silam ... sutam ... cagam ... pannam upanissaya danam
deti .pe. manam jappeti ditthim ganhati ragam ... Dosam moham manam
ditthim ... patthanam upanissaya danam deti .pe. samapattim uppadeti
Panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  .pe. saddha .pe. patthana
saddhaya  silassa  .pe.  patthanaya  upanissayapaccayena  paccayo
pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa .pe. nevasannanasannayatanassa
parikammam  nevasannanasannayatanassa  pathamam  jhanam  dutiyassa  .pe.
Akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa  .pe.
Catutthassa   maggassa   parikammam   catutthassa   pathamo   maggo
dutiyassa  dutiyo  maggo  tatiyassa  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkha  maggam  upanissaya  anuppannam
kusalasamapattim  uppadenti  .pe.  maggo sekkhanam atthapatisambhidaya
.pe.    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena   paccayo
panatipato  panatipatassa  .pe.  micchaditthiya upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  micchaditthi  micchaditthiya  .pe.  byapadassa
matughatakammam  matughatakammassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.
Niyatamicchaditthiya   upanissayapaccayena   paccayo   niyatamicchaditthi
niyatamicchaditthiya sanghabhedakakammassa upanissayapaccayena paccayo .pe.
   [1378]  Vipakadhammadhammo  vipakassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham
paccanubhoti   .pe.  patthanam  upanissaya  attanam  atapeti
Paritapeti  .pe. saddha .pe. patthana kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo  kusalakusalam
kammavipakassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   {1378.1}   Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  araha  maggam  upanissaya  anuppannam  kiriyasamapattim
uppadeti  uppannam samapajjati sankhare aniccato dukkhato anattato
vipassati .pe. maggo arahato atthapatisambhidaya dhamma nirutti patibhana-
patisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1379]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: araha utum ... Bhojanam ... Senasanam
upanissaya   anuppannam   kiriyasamapattim   uppadeti   uppannam
samapajjati   .  nevanipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: utu ... Bhojanam ... Senasanam kayikassa
sukhassa   kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo   .   nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
Pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: utum upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati  bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham bhindati utu ... bhojanam ... senasanam saddhaya .pe. Patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1380]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:   araha   cakkhum  aniccato  .pe.  kayam
rupe  .pe.  photthabbe  vatthum  aniccato .pe. dibbena cakkhuna
rupam  .pe.  dibbaya sotadhatuya saddam .pe. vatthupurejatam: vatthu
nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {1380.1}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  sekkha  va  puthujjana  va  cakkhum  aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe
vipako  tadarammanata uppajjati sotam .pe. vatthum aniccato .pe.
Tadarammanata  uppajjati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  purejatapaccayena
paccayo  .pe.  photthabbayatanam  kayavinnanassa  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa  .pe.  kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu vipakanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   {1380.2}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  sekkha va puthujjana va cakkhum .pe. arabbha
rago  uppajjati  .pe.  dosamassam  uppajjati  sotam .pe. vatthum
aniccato  .pe.  dosamassam  .pe.  dibbena  cakkhuna rupam .pe.
Dibbaya  sotadhatuya saddam . vatthupurejatam: vatthu vipakadhammadhammanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1381]   Vipako   dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo pacchajata: vipaka khandha purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1382]    Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
pacchajatapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1383]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  vipakadhammadhamma khandha pacchimanam pacchimanam
vipakadhammadhammanam  khandhanam  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1384]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  .pe. asevanapaccayena
paccayo.
   [1385]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vipaka  cetana  .  vipako  dhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa  kammapaccayena  paccayo  vipaka cetana
cittasamutthananam   rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vipaka  cetana  katattarupanam . vipako dhammo vipakadhammadhammassa
ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  kammapaccayena paccayo
vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane  vipaka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca
rupanam.
   [1386]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  kammapaccayena
paccayo  vipakadhammadhamma  cetana  sampayuttakanam  khandhanam .
Vipakadhammadhammo vipakassa dhammassa kammapaccayena paccayo nanakhanika:
vipakadhammadhamma   cetana   vipakanam   khandhanam  kammapaccayena
paccayo  . vipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  vipakadhammadhamma
cetana  cittasamutthananam  rupanam  .  nanakhanika: vipakadhammadhamma
cetana   katattarupanam   .  vipakadhammadhammo  vipakassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa   ca   nanakhanika:  vipakadhammadhamma
cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   {1386.1}  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa ca nevavipaka-
navipakadhammadhammassa   ca   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
vipakadhammadhamma  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1387]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
kammapaccayena paccayo nevavipakanavipakadhammadhamma cetana sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [1388]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa vipakapaccayena
paccayo vipako eko khandho tinnam khandhanam patisandhikkhane ... .
Vipako  dhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa  vipakapaccayena paccayo
vipaka  khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha   katattarupanam  .  vipako  dhammo  vipakassa  ca
nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo
vipako  eko  khandho  tinnam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane  vipako  eko  khandho  tinnam  khandhanam katatta ca
rupanam  vipakapaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo  vipaka  ahara  sampayuttakanam khandhanam
tini  .  patisandhipi  imesam  tinnannam  katabbam  . vipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa aharapaccayena paccayo tini.
   [1389]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
Aharapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
ahara   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
aharapaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa
aharapaccayena paccayo.
   [1390]  Vipako  dhammo  vipakassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo   tini  .  patisandhi  katabbam  .  vipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa indriyapaccayena paccayo tini.
   [1391]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
indriyapaccayena     paccayo     nevavipakanavipakadhammadhamma
indriya   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
rupajivitindriyam   katattarupanam   indriyapaccayena   paccayo  .
Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa dhammassa indriyapaccayena paccayo
cakkhundriyam cakkhuvinnanassa indriyapaccayena paccayo. Kayindriyam .pe.
   [1392]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa   dhammassa   indriyapaccayena   paccayo  cakkhundriyanca
cakkhuvinnananca   cakkhuvinnanasahagatanam   khandhanam   indriyapaccayena
paccayo  .pe.  kayindriyanca  kayavinnananca  kayavinnanasahagatanam
khandhanam indriyapaccayena paccayo.
   [1393]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  jhanapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  jhanapaccayena
Paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
jhanapaccayena      paccayo      nevavipakanavipakadhammadhamma
jhananga   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
jhanapaccayena paccayo.
   [1394]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  maggapaccayena
paccayo  tini  .  vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  maggapaccayena
paccayo tini . nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
maggapaccayena      paccayo      nevavipakanavipakadhammadhamma
magganga   sampayuttakanam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
maggapaccayena paccayo.
   [1395]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa sampayuttapaccayena
paccayo  vipako  eko  khandho  tinnannam  dve  khandha  dvinnam
patisandhikkhane ....
   [1396]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  sampayuttapaccayena
paccayo  .  nevavipakanavipakadhammadhammo  nevavipakanavipakadhammadhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo   .pe.   dve  khandha  dvinnam
khandhanam sampayuttapaccayena paccayo.
   [1397]   Vipako   dhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: vipaka
khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka  khandha
Katattarupanam  .  pacchajata:  vipaka  khandha purejatassa imassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1398]    Vipakadhammadhammo   nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
vipakadhammadhamma  khandha  cittasamutthananam  rupanam  .  pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1399]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha  cittasamutthananam .
Purejatam: vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo    .    pacchajata:    nevavipakanavipakadhammadhamma
khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu
vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   .pe.   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu
vipakanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. Nevavipakanavipakadhammadhammo
vipakadhammadhammassa    vippayuttapaccayena   paccayo   purejatam:
vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1400]  Vipako  dhammo  vipakassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  vipako  eko  khandho  tinnannam  patisandhikkhane  vipako
eko khandho tinnannam . vipako dhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
vipaka  khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha  katattarupanam  .  pacchajata  vipaka khandha purejatassa
imassa  kayassa  atthipaccayena paccayo . vipako dhammo vipakassa
ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo
vipako  eko  khandho  tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam
patisandhikkhane ....
   [1401]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam  atthipaccayena paccayo .
Vipakadhammadhammo    nevavipakanavipakadhammadhammassa    atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  . sahajata: vipakadhammadhamma khandha
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha  purejatassa  imassa  kayassa atthipaccayena
paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa
ca   dhammassa   atthipaccayena   paccayo   vipakadhammadhammo
eko khandho tinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [1402]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
Sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajato:
neva  vipakanavipakadhammadhammo  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha dvinnam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  ekam
mahabhutam ... mahabhuta cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam
atthipaccayena  paccayo  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam.
   {1402.1} Purejatam: araha cakkhum aniccato .pe. Sotam .pe. Vatthu
aniccato .pe. dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati .pe. vatthu nevavipakanavipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena
paccayo   .  pacchajata:  nevavipakanavipakadhammadhamma  khandha
purejatassa  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . kabalimkaro
aharo  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo . rupajivitindriyam
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {1402.2}  Nevavipakanavipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
vatthum vipakanam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam: sekkha
va puthujjana va cakkhum aniccato .pe. Assadenti tam arabbha rago
uppajjati  .pe.  domanassam  uppajjati kusalakusale niruddhe vipako
tadarammanata ... sotam .pe. vatthum ... Vipako tadarammanata ...
Rupayatanam cakkhuvinnanassa .pe.
Photthabbayatanam   kayavinnanassa   cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa
kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu  vipakanam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo.
   {1402.3}   Nevavipakanavipakadhammadhammo   vipakadhammadhammassa
atthipaccayena  paccayo  purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum
aniccato  .pe. assadenti .pe. domanassam uppajjati sotam ...
Vatthum  aniccato  .pe. domanassam uppajjati dibbena cakkhuna .pe.
Vatthu vipakadhammadhammanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1403]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam .
Sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho  ca  cakkhayatananca
tinnannam  .pe.  kayavinnanasahagato  vipako  eko  khandho  ca
vatthu  ca  tinnannam khandhanam patisandhikkhane vipako eko khandho ca
vatthu  ca  tinnannam  .  vipako  ca nevavipakanavipakadhammadhammo ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam indriyam . sahajata: vipaka khandha
ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  vipaka
khandha  ca  mahabhuta  .  katattarupanam  atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  vipaka  khandha  ca  kabalimkaro aharo ca imassa
kayassa  .  pacchajata:  vipaka  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam.
   [1404]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   vipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo   sahajatam
purejatam  . sahajato: vipakadhammadhammo eko khandho ca vatthu ca
tinnannam  .  vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma   nevavipakanavipakadhammadhammassa   atthipaccayena   paccayo
sahajatam  pacchajatam  aharam indriyam . sahajata: vipakadhammadhamma
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam rupanam . pacchajata:
vipakadhammadhamma  khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca purejatassa
imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: vipakadhammadhamma
khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam  .  vipako  dhammo
natthivigatam anantarasadisam avigatam atthisadisam.
   [1405]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  dve  kamme  nava  vipake  tini  ahare
satta  indriye  nava  jhane  satta  magge  satta  sampayutte
tini  vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate
satta avigate terasa.
   [1406]  Hetupaccaya  adhipatiya  satta ... sahajate satta
annamanne  panca nissaye satta vipake tini indriye satta magge
Satta sampayutte tini vippayutte tini atthiya satta avigate satta.
      Yatha kusalattike panhavarassa anulomaganana
         ganita evam vittharetabba.
           Anulomam nitthitam.
   [1407]  Vipako  dhammo vipakassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipako   dhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena  paccayo
...   upanissayapaccayena   paccayo   .   vipako   dhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ... Sahajatapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
Vipako  dhammo vipakassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa ca dhammassa
sahajatapaccayena paccayo.
   [1408]  Vipakadhammadhammo  vipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo.
Vipakadhammadhammo  vipakassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo
nevavipakanavipakadhammadhammassa     arammanapaccayena     paccayo
...  sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo. Vipakadhammadhammo
vipakassa  ca  nevavipakanavipakadhammadhammassa  ca dhammassa kammapaccayena
Paccayo. Vipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa ca nevavipakanavipakadhammadhammassa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1409]  Nevavipakanavipakadhammadhammo nevavipakanavipakadhammadhammassa
arammanapaccayena   paccayo   ...   sahajatapaccayena  paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena  paccayo  ...  aharapaccayena  paccayo  ...
Indriyapaccayena paccayo . nevavipakanavipakadhammadhammo vipakassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena  paccayo  ...
Upanissayapaccayena  paccayo  ...  purejatapaccayena  paccayo .
Nevavipakanavipakadhammadhammo vipakadhammadhammassa arammanapaccayena paccayo ...
Upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1410]  Vipako  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma
vipakassa dhammassa sahajatam purejatam. Vipako ca nevavipakanavipakadhammadhammo
ca     dhamma    nevavipakanavipakadhammadhammassa    sahajatam
pacchajatam aharam indriyam.
   [1411]  Vipakadhammadhammo  ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca
dhamma  vipakadhammadhammassa  sahajatam  purejatam  .  vipakadhammadhammo
ca  nevavipakanavipakadhammadhammo  ca dhamma nevavipakanavipakadhammadhammassa
sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1412]  Nahetuya  solasa  naarammane  solasa  naadhipatiya
Solasa   naanantare  solasa  nasamanantare  solasa  nasahajate
dvadasa  naannamanne  dvadasa  nanissaye  dvadasa  naupanissaye
solasa  napurejate  cuddasa  napacchajate  solasa  naasevane
solasa  nakamme  pannarasa  navipake  cuddasa  naahare  solasa
naindriye  solasa  najhane  solasa  namagge  solasa  nasampayutte
dvadasa  navippayutte  dasa  noatthiya  dasa  nonatthiya  solasa
novigate solasa noavigate dasa.
   [1413]  Nahetupaccayanaarammane  solasa  .  sankhittam .
...  Novigate  dasa  . yatha kusalattike paccaniyaganana vittharita
evam vittharetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [1414] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
satta  napurejate  satta  napacchajate  satta  naasevane  satta
nakamme  satta  navipake cattari naahare satta naindriye satta
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya satta novigate satta.
   [1415]  Hetusahajatanissayaatthiavigatanti  naarammane  satta .
Sankhittam  .  ...  novigate  satta  .  yatha  kusalattike
Anulomapaccaniyaganana  vittharita evam vittharetabbam . asammohantena
eso sajjhayamaggo.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [1416] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya dasa anantare
satta  samanantare  satta  sahajate  ekadasa  annamanne  satta
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
asevane  dve kamme nava vipake tini ahare satta indriye
nava  jhane  satta  magge  satta sampayutte tini vippayutte panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa.
   [1417]  Nahetupaccaya  naarammanapaccaya  adhipatiya satta .
Sankhittam . ... avigate terasa. Yatha kusalattike paccaniyanulomaganana
vittharita evam vittharetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
           Vipakattikam tatiyam
              nitthitam.
            --------------
           Upadinnattikam 1-
            paticcavaro
   [1418]  Upadinnupadaniyam  dhammam  paticca  upadinnupadaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  upadinnupadaniyam ekam khandham paticca
tayo  khandha  dve  khandhe  paticca  dve  khandha  patisandhikkhane
upadinnupadaniyam  ekam  khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  upadinnupadaniyam  ekam  mahabhutam
paticca  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta
mahabhute  paticca  katattarupam  upadarupam . upadinnupadaniyam dhammam
paticca   anupadinnupadaniyo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
upadinnupadaniye khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Upadinnupadaniyam
dhammam  paticca  upadinnupadaniyo  ca  anupadinnupadaniyo  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  upadinnupadaniyam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 446-476. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=8991&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=8991&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1355&items=64              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=171              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1418              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12689              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12689              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com