ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Pītittikaṃ
            paṭiccavāro
   [465]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  tayo
khandhe  paṭicca  eko  khandho  dve  khandhe paṭicca dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  paṭicca  dve  khandhā . pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
sukhasahagatā tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe
pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca sukhasahagatā tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  .  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato ca
sukhasahagato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  pītisahagataṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca tayo khandhā dve khandhe
paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  pītisahagataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca
pītisahagato ca sukhasahagato ca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā.
   [466]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā  sukhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve
Khandhe  paṭicca  eko  khandho  paṭisandhikkhaṇe sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho . sukhasahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā sukhasahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  pītisahagatā  tayo khandhā dve khandhe paṭicca
dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā
tayo  khandhā .pe. dve khandhe paṭicca dve khandhā . sukhasahagataṃ
dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā  sukhasahagataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā
ca  dve  khandhā  dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe
sukhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve
khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [467]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā  upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve
khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe ....
   [468]  Pītisahagatañca  sukhasahagatañca  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  pītisahagatā  tayo  khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca pītisahagatā tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   {468.1} Pītisahagatañca sukhasahagatañca dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo
Uppajjati  hetupaccayā  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  sukhasahagatā  dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho
paṭisandhikkhaṇe  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
sukhasahagatā dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   {468.2}  Pītisahagatañca  sukhasahagatañca  dhammaṃ paṭicca pītisahagato
ca  sukhasahagato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā  pītisahagatañca
sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve
khandhā  dve khandhe paṭicca eko khandho paṭisandhikkhaṇe pītisahagatañca
sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca pītisahagatā ca sukhasahagatā ca dve
khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
            Hetupaccayaṃ.
   [469]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  adhipatiyā  paṭisandhikkhaṇe  natthi  .  anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā  purejātapaccayā  .  purejāte  paṭisandhikkhaṇe
natthi  .  āsevanapaccayā  āsevane vipākaṃ natthi . kammapaccayā
vipākapaccayā  āhārapaccayā  .pe.  indriyapaccayā  jhānapaccayā
maggapaccayā  sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
            Mātikā.
   [470]  Hetuyā dasa ārammaṇe dasa adhipatiyā dasa anantare
samanantare  sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye  purejāte
āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte
vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate sabbattha dasa.
        Evaṃ anulomagaṇanā gaṇetabbā.
            Anulomaṃ.
   [471]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā . pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca sukhasahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca sukhasahagatā tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā .
Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  ca  sukhasahagato  ca  dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  pītisahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  tayo  khandhā dve khandhe paṭicca
dve khandhā.
   [472]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  sukhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  .  sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca
pītisahagato  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  sukhasahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  pītisahagatā  tayo khandhā dve khandhe paṭicca
Dve khandhā . sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca pītisahagato ca sukhasahagato ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā  ahetukaṃ  sukhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  dve khandhā dve khandhe
paṭicca eko khandho.
   [473]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  upekkhāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
dve  khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho ahetukapaṭisandhikkhaṇe
upekkhāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā  dve  khandhe
paṭicca  eko  khandho vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [474]  Pītisahagatañca  sukhasahagatañca  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  pītisahagatañca  sukhasahagatañca
ekaṃ khandhaṃ paṭicca pītisahagatā tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā  .  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato
dhammo   uppajjati   nahetupaccayā   ahetukaṃ   pītisahagatañca
sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  sukhasahagatā  dve  khandhā
dve  khandhe  paṭicca  eko  khandho  . pītisahagatañca sukhasahagatañca
dhammaṃ  paṭicca  pītisahagatañca  sukhasahagato  ca  dhammā  uppajjanti
nahetupaccayā  ahetukaṃ  pītisahagatañca  sukhasahagatañca  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  pītisahagatā  ca  sukhasahagatā  ca  dve khandhā dve khandhe
Paṭicca eko khandho.
   [475]  Pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā . na adhipati paṭisandhikkhaṇe paripuṇṇaṃ. Napurejātapaccayā
arūpeti  niyāmetabbaṃ  paṭisandhikkhaṇeti ca . ... napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā  .  pītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato  dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  pītisahagate  khandhe  paṭicca  pītisahagatā
cetanā  .  pītisahajataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato dhammo uppajjati
nakammapaccayā  pītisahagate  khandhe  paṭicca  sukhasahagatā  cetanā .
Iminā  kāraṇena  dasa  pañhā  vitthāretabbā  .  pītisahagataṃ
dhammaṃ   paṭicca  pītisahagato  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā
.pe. Paripuṇṇaṃ. Paṭisandhi natthi .pe.
   [476]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
najhānapaccayā  sukhasahagataṃ  kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
dve khandhā dve khandhe paṭicca eko khandho.
   [477]  Upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  najhānapaccayā  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
dve  khandhā  dve  khandhe paṭicca eko khandho . namaggapaccayā
nahetupaccayasadisaṃ  .  moho  natthi  .  navippayuttapaccayā  paripuṇṇaṃ
arūpapañhameva.
   [478] Nahetuyā dasa naadhipatiyā dasa napurejāte napacchājāte
Naāsevane  nakamme  navipāke  dasa  najhāne  dve namagge dasa
navippayatte dasa. Paccanīyaṃ paripuṇṇaṃ kātabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [479]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  dasa ... napurejāte dasa
napacchājāte  naāsevane  nakamme  navipāke  navippayutte dasa .
Anulomapaccanīyaṃ vitthārena gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [480]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  dasa  ... anantare dasa
samanantare  dasa  sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte
āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne sabbe dasa .
Magge  ekaṃ  sampayutte  dasa  vippayutte atthiyā natthiyā vigate
avigate sabbe dasa.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Paṭiccavāro.
      Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
     saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 152-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=2954              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=2954              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=465&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12716              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12716              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]