ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [617]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  tini  .  bhavanayapahatabbam  dhammam
paccaya bhavanaya ... Tini.
   [618] Nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
Rupam  dve  khandhe ... patisandhikkhane nevadassanenanabhavanayapahatabbam
ekam khandham paccaya tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe paccaya dve
khandha khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam paccaya
tayo  mahabhuta  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam katattarupam
upadarupam vatthum paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabba khandha.
   {618.1}   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum  paccaya
dassanenapahatabba   khandha   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
vatthum paccaya bhavanayapahatabba khandha.
   {618.2}   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbo  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  vatthum  paccaya  dassanenapahatabba  khandha
mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya bhavanayapahatabba
khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [619]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
Dassanenapahatabbam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  dve khandha . dassanenapahatabbanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbanca      dhammam      paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya
dassanenapahatabbe  khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam
rupam   .   dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  dassanenapahatabbam  ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe ca vatthunca
paccaya  dve  khandha  dassanenapahatabbe  khandhe ca mahabhute ca
paccaya cittasamutthanam rupam.
   [620]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
bhavanayapahatabbam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ca vatthunca ... . Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbanca  dhammam  paccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbo dhammo
uppajjati hetupaccaya bhavanayapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam.
   {620.1}  Bhavanayapahatabbanca nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam paccaya bhavanayapahatabbo ca nevadassanenanabhavanayapahatabbo ca dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya  bhavanayapahatabbam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca ... Bhavanayapahatabbe
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [621]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  dassanenapahatabbam  ekam  khandham
paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   [622]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  bhavanayapahatabbam  ekam  khandham
paccaya tayo khandha.
   [623]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  nevadassanenanabhavanayapahatabbam
ekam  khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... vatthum paccaya
khandha  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya
kayavinnanam   vatthum   paccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabba
khandha.
   {623.1}   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya vatthum paccaya
dassanenapahatabba   khandha   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo uppajjati arammanapaccaya
Vatthum paccaya bhavanayapahatabba khandha.
   [624]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo uppajjati arammanapaccaya
dassanenapahatabbam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ca vatthunca paccaya.
   [625]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo uppajjati arammanapaccaya
bhavanayapahatabbam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha.
   [626]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  .  paripunnam . patisandhi natthi .
Anantarapaccaya samanantarapaccaya arammanasadisam.
   [627] ... Sahajatapaccaya dassanenapahatabbam ekam khandham ...
Tini . bhavanayapahatabbam dhammam ... Tini. Nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam    paccaya    nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo
uppajjati   sahajatapaccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe
paccaya  dve  khandha  patisandhikkhane  khandhe  paccaya vatthu vatthum
paccaya  khandha  ekam  mahabhutam  paccaya tayo mahabhuta mahabhute
paccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
Ekam  ...  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam paccaya
kayavinnanam   vatthum   paccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabba
khandha   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paccaya
dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  .  avasesa
hetupaccayasadisa.
   [628]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  annamannapaccaya  nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya  patisandhi  natthi  .  asevanapaccaya patisandhi natthi
vipakanca  . kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya
jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya
atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [629]  Hetuya  sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa  annamanne
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate  satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa natthiya satta vigate
satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [630]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  khandhe  paccaya
vicikicchasahagato moho.
   [631]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya
uddhaccasahagato moho.
   [632]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukam   nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paccaya
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane
khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ... Cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya
ahetuka  nevadassanenanabhavanayapahatabba  khandha  . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo
... nahetupaccaya vatthum paccaya vicikicchasahagato moho. Nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo dhammo ...
Nahetupaccaya vatthum paccaya uddhaccasahagato moho.
   [633]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
Dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo  ...  nahetupaccaya
vicikicchasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato
moho.
   [634]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo  ...  nahetupaccaya
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  uddhaccasahagato
moho.
   [635] Dassanenapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  dassanenapahatabbe
khandhe paccaya cittasamutthanam rupam.
   [636] Bhavanayapahatabbam dhammam paccaya nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  bhavanayapahatabbe
khandhe paccaya cittasamutthanam rupam.
   [637]   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam   dhammam   paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  ...  naarammanapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbe  khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabbe   khandhe  paccaya
katattarupam khandhe paccaya vatthu ekam mahabhutam paccaya bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .pe.
   [638]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
Dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo  ...  naarammanapaccaya
dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [639]  Bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam   paccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbo  dhammo  ...
Naarammanapaccaya  bhavanayapahatabbe  khandhe  ca  mahabhute  ca
paccaya cittasamutthanam rupam.
   [640]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya . sahajatasadisam . naanantarapaccaya
nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya.
   [641]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo   uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  dassanenapahatabbam
ekam khandham paccaya . dassanenapahatabbam dhammam paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati   napurejatapaccaya
dassanenapahatabbe khandhe paccaya cittasamutthanam rupam.
   [642]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo
dhammo ... napurejatapaccaya arupe bhavanayapahatabbam ekam ....
Bhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo   ...   napurejatapaccaya   bhavanayapahatabbe  khandhe
Paccaya cittasamutthanam rupam.
   {642.1}   Nevadassanenanabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbo   dhammo  ...  napurejatapaccaya
arupe  nevadassanenanabhavanayapahatabbam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  nevadassanenanabhavanayapahatabbe  khandhe paccaya cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  khandhe paccaya katattarupam khandhe paccaya vatthu
vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam ....
   {642.2}   Dassanenapahatabbanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbanca   dhammam   paccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabbo
dhammo ... napurejatapaccaya dassanenapahatabbe khandhe ca mahabhute ca
paccaya  cittasamutthanam  rupam  .  bhavanayapahatabbanca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbanca   dhammam   paccaya  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbo  dhammo  ...  napurejatapaccaya  bhavanayapahatabbe
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. Dassanenapahatabbam
dhammam .pe. Napacchajatapaccaya naasevanapaccaya ....
   [643]  ... Nakammapaccaya dassanenapahatabbe khandhe paccaya
dassanenapahatabba  cetana  .  bhavanayapahatabbam  dhammam  ...
Nakammapaccaya  bhavanayapahatabbe  khandhe  paccaya bhavanayapahatabba
cetana  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam ... nakammapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbe      khandhe      paccaya
Nevadassanenanabhavanayapahatabba cetana bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paccaya
dassanenapahatabbo  dhammo  ...  nakammapaccaya  vatthum  paccaya
dassanenapahatabba   cetana   .  nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo ... nakammapaccaya vatthum
paccaya bhavanayapahatabba cetana.
   [644]  Dassanenapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo  dhammo  ...  nakammapaccaya
dassanenapahatabbe  khandhe  ca  vatthunca  paccaya dassanenapahatabba
cetana  .  bhavanayapahatabbanca  nevadassanenanabhavanayapahatabbanca
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbo  dhammo  ...  nakammapaccaya
bhavanayapahatabbe  khandhe  ca  vatthunca  paccaya bhavanayapahatabba
cetana.
   [645]  Dassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  . paripunnam . patisandhi natthi .
... Naaharapaccaya bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam    mahabhute   paccaya   rupajivitindriyam   .
... Najhanapaccaya pancavinnanam ... bahiram ... .pe. Asannasattanam
...  .  ... namaggapaccaya ahetukam nevadassanenanabhavanayapahatabbam
Ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha cittasamutthananca rupam ahetuka-
patisandhikkhane  ekam  mahabhutam  ...  asannasattanam  ... .
...  Nasampayuttapaccaya  ...  navippayuttapaccaya  arupe dassanena-
pahatabbam  ekam  khandham  paccaya  arupe  bhavanayapahatabbam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbam
dhammam  paccaya  nevadassanenanabhavanaya  .pe. arupe nevadassanena-
nabhavanayapahatabbam  ekam  khandham paccaya tayo khandha dve khandhe
... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [646]  Nahetuya  satta  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
ahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam
nasampayutte   panca   navippayutte   tini   nonatthiya  panca
novigate panca.
            Paccaniyam.
   [647] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne panca naupanissaye
panca  napurejate  satta  napacchajate  sattarasa  naasevane
Sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca
navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
           Anulomapaccaniyam.
   [648]  Nahetupaccaya  arammane satta ... anantare satta
samanantare  satta  sahajate  satta  annamanne satta nissaye satta
upanissaye  satta  purejate  satta  asevane satta kamme satta
vipake ekam ahare satta indriye satta jhane satta magge cha
sampayutte  satta  vippayutte  satta  atthiya  satta natthiya satta
vigate satta avigate satta. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paccayavaro nitthito.
       Nissayavaro paccayasadiso katabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 200-212. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=3908&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=3908&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=617&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]