ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [270]  Arūpī dhammo arūpissa dhammassa hetupaccayena paccayo:
arūpī  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi .
Arūpī   dhammo   rūpissa   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:
arūpī hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi .
Arūpī  dhammo  rūpissa  ca  arūpissa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  arūpī  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [271] Rūpī dhammo arūpissa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
cakkhuṃ ... vatthuṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ āpodhātuṃ ...
Kabaḷiṃkāraṃ  āhāraṃ  aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   rūpino   khandhā
iddhividhañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {271.1}  Arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati pubbe
suciṇṇāni paccavekkhati jhānā ... ariyā maggā ... Phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese
... pubbe ... arūpino khandhe aniccato ... domanassaṃ uppajjati
cetopariyañāṇena    arūpicittasamaṅgissa    cittaṃ    jānāti
ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   arūpino   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [272]  Rūpī dhammo arūpissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati  cakkhu ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati .
Arūpī   dhammo   arūpissa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  ... .
Saṅkhittaṃ  . nibbānaṃ maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo arūpino
khandhe garuṃ katvā assādeti ... rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
Sahajātādhipati:   arūpī   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo . arūpī dhammo rūpissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   sahajātādhipati:   arūpī   adhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo .  arūpī dhammo rūpissa ca arūpissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  arūpī  adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [273]  Arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā arūpino khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ arūpīnaṃ
khandhānaṃ  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  samanantarapaccayena
paccayo  .  sahajātapaccayena  paccayo:  satta  mihaghaṭanā natthi .
Aññamaññapacyena  paccayo:  cha  .  nissayapaccayena  paccayo: satta
pañhā mihaghaṭanā natthi.
   [274] Rūpī dhammo arūpissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo  utuṃ  ...
Bhojanaṃ  ...  senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati
utu bhojanaṃ senāsanaṃ saddhāya .pe. phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo  .  arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  ...
Sīlaṃ  ... .pe. kāyikaṃ dukkhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ
bhindati saddhā . .pe. kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya .pe. phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [275] Rūpī dhammo arūpissa dhammassa purejātapaccayena paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa
vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo:.
   [276]  Arūpī  dhammo  rūpissa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā  arūpino  khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [277]  Arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo: purimā purimā ....
   [278]  Arūpī dhammo arūpissa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  arūpī cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  arūpī  cetanā
vipākānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . arūpī dhammo rūpissa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  arūpī  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā: arūpī cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  arūpī  dhammo  rūpissa  ca  arūpissa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
arūpī  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  arūpī  cetanā vipākānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [279]  Arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [280]  Rūpī dhammo rūpissa dhammassa āhārapaccayena paccayo:
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa  āhārapaccayena paccayo .
Arūpī dhammo arūpissa dhammassa āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [281]  Rūpī dhammo rūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
Rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena paccayo . rūpī dhammo
arūpissa  dhammassa indriyapaccayena paccayo: cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyindriyaṃ kāyaviññāṇassa indriyapaccayena
paccayo  . arūpī dhammo arūpissa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
tīṇi  .  rūpī ca arūpī ca dhammā arūpissa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:   cakkhundriyañca   cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo kāyindriyañca ....
   [282]  Arūpī dhammo arūpissa dhammassa jhānapaccayena paccayo:
tīṇi  .  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  sampayuttapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [283] Rūpī dhammo arūpissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa    vatthu   arūpīnaṃ   khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  arūpī  dhammo  rūpissa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
arūpino  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe   arūpī   khandhā  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  arūpino  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [284]  Rūpī  dhammo  rūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  . sahajātaṃ: ekaṃ mahābhūtaṃ ... yāva
asaññasattā  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Rūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu arūpīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... kabaḷiṃkāraṃ āhāraṃ aniccato ...
Domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā ... dibbāya sotadhātuyā ...
Rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
arūpīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {284.1} Arūpī dhammo arūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo:
arūpī eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ...
Arūpī dhammo rūpissa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ.
Sahajātā: arūpino khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā: arūpino khandhā purejātassa imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {284.2}  Arūpī  dhammo  rūpissa  ca  arūpissa  ca dhammassa
atthipaccayena   paccayo:   arūpī   eko   khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo
dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe ... . rūpī ca arūpī ca dhammā rūpissa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ . sahajātā: arūpino khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo  .  pacchājātā:  arūpino
khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  pacchājātā:  arūpino  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {284.3} Rūpī ca arūpī ca dhammā arūpissa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: cakkhuviññāṇasahagato eko
khandho  ca  cakkhāyatanañca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve khandhā ... kāyaviññāṇasahagato arūpī eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe
arūpī eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ....
Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [285]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve  adhipatiyā cattāri
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  satta  aññamaññe
cha  nissaye  satta  upanissaye  dve purejāte ekaṃ pacchājāte
ekaṃ   āsevane   ekaṃ   kamme   tīṇi   vipāke  tīṇi
āhāre  cattāri  indriye  cha  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
sampayutte  ekaṃ  vippayutte  dve  atthiyā  satta  natthiyā
Ekaṃ vigate ekaṃ avigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [286]  Rūpī dhammo rūpissa dhammassa sahajātapaccayena paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  .  rūpī
dhammo  arūpissa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:  .  arūpī  dhammo  arūpissa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .   arūpī   dhammo
rūpissa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  arūpī  dhammo  rūpissa  ca
arūpissa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo . rūpī ca arūpī ca dhammā rūpissa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:    pacchājātapaccayena   paccayo:   āhārapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo  .  rūpī  ca  arūpī  ca
dhammā  arūpissa  dhammassa sahajātapaccayena paccayo: purejātapaccayena
paccayo:.
   [287]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā
satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  cha
naaññamaññe  cha  nanissaye  cha  naupanissaye  satta  napurejāte
Satta  .  saṅkhittaṃ  .  namagge satta nasampayutte cha navippayutte
pañca  noatthiyā  cattāri  nonatthiyā  satta  novigate  satta
noavigate cattāri. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [288]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   ekaṃ
naupanissaye  tīṇi  sabbattha  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [289] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... adhipatiyā cattāri
anulomamātikā kātabbā ... Avigate satta.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
           Rūpidukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 147-156. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2981              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2981              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=270&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]