ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [676] Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   noparāmāsā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . noparāmāso
dhammo  parāmāsassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: noparāmāsā
hetū  parāmāsassa  hetupaccayena  paccayo  . noparāmāso dhammo
parāmāsassa  ca  noparāmāsassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo:
noparāmāsā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  parāmāsassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [677]   Parāmāso   dhammo   parāmāsassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: parāmāsaṃ ārabbha parāmāso uppajjati .
Mūlāni  kātabbāni  .  parāmāsaṃ  ārabbha  noparāmāsā  khandhā
uppajjanti  .  parāmāsaṃ  ārabbha  parāmāso  ca sampayuttakā ca
khandhā uppajjanti.
   {677.1}  Noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
vicikicchā  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...
Jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  ...  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ
paccavekkhanti   phalaṃ   paccavekkhanti   nibbānaṃ   paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya
Ārammaṇapaccayena  paccayo ariyā noparāmāse pahīne kilese ...
Vikkhambhite kilese ... pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noparāmāse
khandhe  aniccato  vipassati  assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo
vicikicchā  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena
noparāmāsacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
noparāmāsā  khandhā  iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsā-
nussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {677.2}   Noparāmāso  dhammo  parāmāsassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Taṃ   assādeti   abhinandati  taṃ  ārabbha  diṭṭhi  uppajjati
pubbe ... jhānā ... .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noparāmāse khandhe
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  diṭṭhi  ...  . noparāmāso
dhammo  parāmāsassa  ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ  ...  sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  parāmāso  ca  sampayuttakā  ca  khandhā
uppajjanti pubbe ... jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noparāmāse
khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā ca
Khandhā  uppajjanti  .  parāmāso  ca  noparāmāso  ca  dhammā
parāmāsassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  parāmāsañca
sampayuttake ca khandhe ārabbha ... Tīṇi.
   [678]  Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: parāmāsaṃ garuṃ katvā parāmāso ... Tīṇi ārammaṇādhipatiyeva
kātabbā  .  noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
pubbe ... jhānā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā ...
Phalaṃ  garuṃ  ...  nibbānaṃ garuṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhuṃ  ... vatthuṃ ...
Noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo  uppajjati  .  sahajātādhipati: noparāmāsādhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {678.1} Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ... .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
diṭṭhi  ...  .pe.  sahajātādhipati:  noparāmāsādhipati  parāmāsassa
Adhipatipaccayena paccayo.
   {678.2} Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā
... .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Noparāmāse khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  parāmāso  ca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti     .    sahajātādhipati:    noparāmāsādhipati
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   parāmāsassa   ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  parāmāso  ca  noparāmāso
ca   dhammā  parāmāsassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati:   parāmāsañca  sampayuttake  ca  khandhe  garuṃ
katvā parāmāso ... Tīṇi.
   [679] Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   purimo   purimo  parāmāso  pacchimassa  pacchimassa
parāmāsassa  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  purimo
purimo  parāmāso  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  noparāmāsānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  parāmāso  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  purimo  purimo  parāmāso  pacchimassa
pacchimassa  parāmāsassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   {679.1}  Noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  noparāmāsā  khandhā
Pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  noparāmāsānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo . mūlāni
kātabbāni . purimā purimā noparāmāsā khandhā pacchimassa pacchimassa
parāmāsassa  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  parāmāsassa
anantarapaccayena  paccayo  .  purimā  purimā  noparāmāsā khandhā
pacchimassa  pacchimassa  parāmāsassa  ca  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā parāmāsassa ca sampayuttakānañca
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {679.2}  Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā parāmāsassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo  purimo  parāmāso ca
sampayuttakā ca khandhā pacchimassa pacchimassa parāmāsassa anantarapaccayena
paccayo . mūlāni kātabbāni . Purimo purimo parāmāso ca sampayuttakā
ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ noparāmāsānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo . purimo purimo parāmāso ca sampayuttakā ca khandhā pacchimassa
pacchimassa  parāmāsassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  . parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:  .  sahajātapaccayena  paccayo: aññamaññapaccayena paccayo:
nissayapaccayena paccayo: pañca.
   [680] Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  parāmāso  parāmāsassa  upanissayapaccayena
paccayo  .  tīṇi  .  noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
sīlaṃ ... .pe. paññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ...
Senāsanaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti
pāṇaṃ  hanati  .pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  senāsanaṃ
saddhāya  .pe.  paññāya  rāgassa  .pe.  patthanāya  kāyikassa
sukhassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {680.1} Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ...
.pe.  Paññaṃ  rāgaṃ  patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya
diṭṭhiṃ  gaṇhāti saddhā .pe. senāsanaṃ parāmāsassa upanissayapaccayena
paccayo  .  noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa ca
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  ... .pe. senāsanaṃ upanissāya
Diṭṭhiṃ  gaṇhāti  saddhā .pe. senāsanaṃ parāmāsassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  . parāmāso ca noparāmāso
ca  dhammā  parāmāsassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
tīṇi   upanissayā  parāmāso  ca  sampayuttakā  ca  khandhā
parāmāsassa upanissayapaccayena paccayo. Tīṇi.
   [681]   Noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha rāgo vicikicchā uddhaccaṃ domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu noparāmāsānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {681.1} Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha diṭṭhi ... .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  parāmāsassa  purejātapaccayena  paccayo .
Noparāmāso  dhammo  parāmāsassa  ca  noparāmāsassa  ca dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
Parāmāso  ca  sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . vatthupurejātaṃ:
vatthu  parāmāsassa  ca  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo.
   [682]   Parāmāso   dhammo   noparāmāsassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  tīṇi  pacchājātā  kātabbā .
Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [683] Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  noparāmāsā
cetanāsampayuttakānaṃ    khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  noparāmāsā  cetanā
vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena paccayo .
Mūlāni   kātabbāni  .  noparāmāsā  cetanā  parāmāsassa
kammapaccayena  paccayo  .  noparāmāsā  cetanā  parāmāsassa ca
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [684] Noparāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:   ekaṃ  .  āhārapaccayena  paccayo:  tīṇi  .
Indriyapaccayena paccayo: tīṇi. Jhānapaccayena paccayo: tīṇi.
   [685] Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa maggapaccayena
paccayo: parāmāsāni maggaṅgāni ... evaṃ pañca pañhā kātabbā.
Sampayuttapaccayena paccayo: pañca.
   [686] Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  noparāmāso
dhammo   noparāmāsassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  . saṅkhittaṃ . noparāmāso dhammo
parāmāsassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ:
vatthu  parāmāsassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  noparāmāso
dhammo  parāmāsassa  ca noparāmāsassa ca dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  parāmāsassa  ca  sampayuttakānañca
khandhānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   .   parāmāso  ca
noparāmāso  ca  dhammā  noparāmāsassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [687] Parāmāso dhammo noparāmāsassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajātaṃ   pacchājātaṃ  .  sahajāto:  parāmāso
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājāto:  parāmāso  purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  saṅkhittaṃ . noparāmāso dhammo parāmāsassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajātā:
Noparāmāsā  khandhā  parāmāsassa  atthipaccayena  paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha
diṭṭhi uppajjati vatthu parāmāsassa atthipaccayena paccayo.
   {687.1}  Noparāmāso dhammo parāmāsassa ca noparāmāsassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
noparāmāso  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  parāmāsassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ: cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha parāmāso ca sampayuttakā
ca  khandhā  uppajjanti  vatthu  parāmāsassa  ca  sampayuttakānañca
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {687.2} Parāmāso ca noparāmāso ca dhammā noparāmāsassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ . sahajāto: noparāmāso eko khandho ca parāmāso ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Parāmāso  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  parāmāso  ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  parāmāso  ca  vatthu  ca
noparāmāsānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājāto:
parāmāso  ca  sampayuttakā  ca khandhā purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājāto:  parāmāso  ca  sampayuttakā
Ca  khandhā  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājāto:  parāmāso ca sampayuttakā ca
khandhā rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [688]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  pañca  aññamaññe
pañca  nissaye  pañca  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi   āsevane   nava   kamme   tīṇi   vipāke   ekaṃ
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  pañca
sampayutte  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā  pañca  natthiyā
nava vigate nava avigate pañca.
   [689] Parāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   .   parāmāso
dhammo   noparāmāsassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo  .  parāmāso  dhammo parāmāsassa ca
noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo   .  noparāmāso  dhammo  noparāmāsassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
Paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {689.1} Noparāmāso dhammo parāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo:  . noparāmāso dhammo parāmāsassa ca
noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejātapaccayena paccayo: .
Parāmāso  ca  noparāmāso  ca  dhammā  parāmāsassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . parāmāso
ca  noparāmāso ca dhammā noparāmāsassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo  .  parāmāso  ca  noparāmāso  ca
dhammā  parāmāsassa  ca noparāmāsassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [690]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [691]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  ekaṃ naupanissaye
tīṇi  .pe.  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [692]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate pañca.
          Parāmāsadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 396-408. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8054              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8054              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=676&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=676              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]