ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [20]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sārammaṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  sārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  sārammaṇā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  sārammaṇo dhammo sārammaṇassa
Ca  anārammaṇassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: sārammaṇā
hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [21] Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  .pe. domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni
... jhānā ... ariyā gotrabhuṃ vodānaṃ paccavekkhanti ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti pahīne kilese
paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti  sārammaṇe  khandhe  aniccato  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  cetopariyāñāṇena  sārammaṇacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa     ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   sārammaṇā   khandhā   iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupaga-
ñāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena
paccayo.
   {21.1}  Anārammaṇo  dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇa-
paccayena  paccayo  cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato  .pe.  domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
Saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   anārammaṇā  khandhā  iddhividhañāṇassa   ceto-
pariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [22] Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati:  dānaṃ ...
Sīlaṃ ...  uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ  katvā paccavekkhati assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā  rāgo uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .pe.
Pubbe  suciṇṇāni  ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ garuṃ ... phalaṃ garuṃ ... sārammaṇe khandhe garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
.pe.  sahajātādhipati:  sārammaṇā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {22.1}  Sārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa  dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo:  sahajātādhipati:  sārammaṇā  adhipati  citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . sārammaṇo dhammo
sārammaṇassa  ca  anārammaṇassa  ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
sahajātādhipati:   sārammaṇā   adhipati   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . anārammaṇo
dhammo   sārammaṇassa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati:  ariyā  nibbānaṃ  garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
Gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati .pe.
   [23]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  dhammassa  anantara-
paccayena  paccayo: purimā purimā sārammaṇā .pe. phalasamāpattiyā
anantarapaccayena   paccayo   .   samanantarapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena   paccayo:   satta  paṭiccavāre  sahajātasadisā
aññamaññapaccayena    paccayo:   paṭiccavāre   aññamaññasadisā
cha nissayapaccayena paccayo: satta paccayavāre nissayasadisā.
   [24] Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... paññaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti pāṇaṃ hanati
.pe.  saṅghaṃ  bhindati  saddhā ... paññā  rāgo .pe. patthanā
kāyikaṃ  sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ saddhāya rāgassa patthanāya kāyikassa
sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissaya-
paccayena paccayo.
   {24.1}   Anārammaṇo   dhammo   sārammaṇassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpa-
nissayo  pakatūpanissayo  .pe.   pakatūpanissayo:  utuṃ  ...
Bhojanaṃ  ...  senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti samāpattiṃ uppādeti
pāṇaṃ  hanati saṅghaṃ bhindati utu ... bhojanaṃ ... senāsanaṃ saddhāya
.pe.  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  maggassa
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [25] Anārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  dhammassa  purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato  .pe.  domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ  suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [26] Sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [27] Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [28]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā .  sahajātā: sārammaṇā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
sārammaṇā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena paccayo .
Sārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
Sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: sārammaṇā  cetanā citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
sārammaṇā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  ca  anārammaṇassa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
sārammaṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: sārammaṇā cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [29]  Sārammaṇo  dhammo sārammaṇassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [30]  Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  anārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   [31]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  tīṇi  .  anārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  rūpajīvitindriyaṃ  kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena  paccayo  .  anārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyindriyaṃ  kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo . sārammaṇo ca
Anārammaṇo  ca  dhammā  sārammaṇassa  dhammassa  indriyapaccayena
paccayo:   cakkhundriyañca   cakkhuviññāṇañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  kāyindriyañca  kāyaviññāṇañca
kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   [32]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo:  tīṇi  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi  sampayuttapaccayena
paccayo: ekaṃ.
   [33]  Sārammaṇo  dhammo  anārammaṇassa  dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . anārammaṇo
dhammo  sārammaṇassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu sārammaṇānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [34]  Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sārammaṇo  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... paṭisandhi . sārammaṇo dhammo anārammaṇassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Sārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  ca  anārammaṇassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ  .  anārammaṇo  dhammo
anārammaṇassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  ekaṃ mahābhūtaṃ
Yāva  asaññasattā  .  anārammaṇo  dhammo  sārammaṇassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu  sārammaṇānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo  . purejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  sārammaṇānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {34.1} Sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā sārammaṇassa
dhammassa atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:
cakkhuviññāṇasahagato   eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo dve khandhā ... kāyaviññāṇasahagato
eko  khandho  ca  kāyāyatanañca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... sārammaṇo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhi.
   {34.2} Sārammaṇo  ca  anārammaṇo ca dhammā anārammaṇassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā: sārammaṇā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo paṭisandhi . pacchājātā: sārammaṇā khandhā ca
kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo pacchājātā:
Sārammaṇā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   [35] Hetuyā tīṇi ārammaṇe dve adhipatiyā cattāri anantare
ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte satta aññamaññe cha nissaye satta
upanissaye  dve purejāte ekaṃ pacchājāte ekaṃ āsevane ekaṃ
kamme tīṇi  vipāke  tīṇi āhāre cattāri indriye cha jhāne tīṇi
magge tīṇi sampayutte ekaṃ vippayutte dve atthiyā satta natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate satta.
   [36] Sārammaṇo dhammo sārammaṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . sārammaṇo dhammo anārammaṇassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:  . sārammaṇo dhammo  sārammaṇassa  ca  anārammaṇassa ca
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: .
Anārammaṇo   dhammo   anārammaṇassa   dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {36.1}   Anārammaṇo   dhammo   sārammaṇassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena  paccayo:  .
Sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā  sārammaṇassa  dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena  paccayo:  .
Sārammaṇo  ca  anārammaṇo  ca  dhammā  anārammaṇassa  dhammassa
sahajātapaccayena    paccayo:   pacchājātapaccayena   paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [37]  Nahetuyā  satta naārammaṇe satta .pe. nasamanantare
satta  nasahajāte  cha  naaññamaññe  cha  nanissaye  cha naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  .pe.  namagge
satta  nasampayutte  cha  navippayutte  pañca  noatthiyā  cattāri
nonatthiyā satta novigate satta noavigate cattāri.
   [38] Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā .pe.
Nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  tīṇi  .pe.
Namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [39]  Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... adhipatiyā cattāri
anantare ekaṃ. Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate satta.
          Sārammaṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 9-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=177              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=177              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=20&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=59              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]