ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [370]  Upādinno  dhammo upādinnassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  upādinnā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  upādinnā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . upādinno dhammo
anupādinnassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādinnā  hetū
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo . upādinno dhammo
upādinnassa  ca  anupādinnassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo:
upādinnā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  . anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  anupādinnā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [371] Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: cakkhuṃ ... Kāyaṃ upādinne rūpe gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Upādinne  khandhe  aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati kusalākusale
niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  upādinnaṃ  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   upādinnaṃ  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇassa   .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {371.1}   Upādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo: cakkhuṃ ... kāyaṃ upādinne rūpe gandhe
rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...  upādinne  khandhe  aniccato .pe.
Domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  upādinnaṃ  rūpaṃ  passati
cetopariyañāṇena    upādinnacittasamaṅgissa    cittaṃ   jānāti
upādinnā   khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa      anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {371.2}  Anupādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
taṃ paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo .pe. Domanassaṃ
uppajjati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
paccavekkhanti phalaṃ ... nibbānaṃ ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese ... pubbe samudāciṇṇe ...
Anupādinne rūpe ... sadde ... Phoṭṭhabbe ... Anupādinne khandhe
aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena cakkhunā anupādinnaṃ
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena
anupādinnacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
anupādinnā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
Āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {371.3}  Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: anupādinne rūpe ... Sadde ... phoṭṭhabbe ...
Anupādinne  khandhe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati kusalākusale
niruddhe   vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
anupādinnaṃ  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa saddāyatanaṃ ... phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [372] Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: cakkhuṃ ... kāyaṃ upādinne rūpe gandhe rase
phoṭṭhabbe vatthuṃ ...  anupādinne  khandhe garuṃ  katvā assādeti
abhinandati  taṃ garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .
Anupādinno   dhammo   anupādinnassa   dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ ...
Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā rāgo .pe. Diṭṭhi ... Pubbe ... Jhānā ... Ariyā maggā
vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ ... Nibbānaṃ ... Nibbānaṃ
gotrabhussa vodānassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo anupādinne
rūpe ... Sadde ... Phoṭṭhabbe ... Anupādinne khandhe garuṃ katvā rāgo
Uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  anupādinnā adhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [373]  Upādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa  anantara-
paccayena  paccayo:  purimā  purimā upādinnā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  upādinnānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  pañca-
viññāṇaṃ   vipākamanodhātuyā  anantarapaccayena  paccayo  vipāka-
manodhātu vipākamanoviññāṇadhātuyā anantarapaccayena paccayo.
   {373.1}  Upādinno  dhammo anupādinnassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  vipākamanoviññāṇadhātu
kiriyamanoviññāṇadhātuyā  anantarapaccayena  paccayo  .  anupādinno
dhammo  anupādinnassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  anupādinnā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  anupādinnānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anupādinnā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena   paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   {373.2}  Anupādinno  dhammo upādinnassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  āvajjanā  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  anupādinnā
khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo . ... samanantarapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: pañca paṭiccasadisā. ... Aññamañña-
paccayena paccayo: dve paṭiccasadisā . ... Nissayapaccayena paccayo:
Paccayavāre nissayasadisā pañca.
   [374]  Upādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ dukkhaṃ ... upādinnaṃ utu ... Bhojanaṃ
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo
kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utu ... Bhojanaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {374.1}  Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. Saṅghaṃ
bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Upādinnaṃ utuṃ ... Bhojanaṃ upanissāya dānaṃ deti
.pe. samāpattiṃ uppādeti .pe. saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ
dukkhaṃ ... Utu ... Bhojanaṃ saddhāya .pe. Patthanāya maggassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccacena paccayo.
   {374.2}  Anupādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ .pe. Patthanaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ  upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe.
Patthanā ... utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ saddhāya .pe. patthanāya
Maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {374.3}  Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .pe. pakatūpa-
nissayo: saddhaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhi ...
Sīlaṃ .pe. patthanaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya attānaṃ
ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhi ... saddhā .pe. senāsanaṃ kāyikassa
sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  kusalākusalaṃ
kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [375]  Upādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ: cakkhuṃ ... kāyaṃ upādinne rūpe gandhe phoṭṭhabbe ...
Vatthuṃ  aniccato .pe. domanassaṃ ... kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā   uppajjati   upādinnaṃ  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
gandhāyatanaṃ  ...  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  . vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
upādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {375.1}   Upādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ... kāyaṃ upādinne rūpe gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati
dibbena  cakkhunā  upādinnaṃ  rūpaṃ  passati  .  vatthupurejātaṃ:
Vatthu  anupādinnānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .
Anupādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa  purejātapaccayena
paccayo: ārammaṇapurejātaṃ: anupādinne rūpe ... Sadde ... Gandhe
...  phoṭṭhabbe  aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati  dibbena
cakkhunā  anupādinnaṃ  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ
suṇāti.
   {375.2} Anupādinno dhammo upādinnassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo: ārammaṇapurejātaṃ: anupādinne rūpe ... Gandhe ... Phoṭṭhabbe
aniccato  .pe.  domanassaṃ  uppajjati kusalākusale niruddhe vipāko
tadārammaṇatā   uppajjati  anupādinnaṃ  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
saddāyatanaṃ  ...  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo vatthu upādinnānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {375.3}  Upādinno  ca anupādinno ca dhammā upādinnassa
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Anupādinnaṃ  rūpāyatanañca  vatthu  ca  phoṭṭhabbāyatanañca  vatthu  ca
upādinnānaṃ   khandhānaṃ   purejātapaccayena  paccayo  anupādinnaṃ
rūpāyatanañca    cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   saddāyatanañca
...  phoṭṭhabbāyatanañca  kāyāyatanañca  kāyaviññāṇassa  purejāta-
paccayena paccayo.
   {375.4} Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . anupādinnaṃ
rūpāyatanañca vatthu  ca phoṭṭhabbāyatanañca vatthu ca anupādinnānaṃ khandhānaṃ
Purejātapaccayena paccayo.
   [376]  Upādinno  dhammo  upādinnassa dhammassa pacchājāta-
paccayena  paccayo: pacchājātā: upādinnā  khandhā  purejātassa
imassa  upādinnassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo .
Upādinno   dhammo  anupādinnassa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā:  upādinnā  khandhā  purejātassa  imassa
anupādinnassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  .  upādinno
dhammo  upādinnassa  ca anupādinnassa ca dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  .  saṅkhittaṃ . anupādinno dhammo anupādinnassa dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:  .  saṅkhittaṃ  .  anupādinno  dhammo
upādinnassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: .  saṅkhittaṃ .
Anupādinno  dhammo  upādinnassa  ca  anupādinnassa ca dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:. Saṅkhittaṃ.
   [377]  Anupādinno  dhammo anupādinnassa dhammassa āsevana-
paccayena paccayo:.
   [378]  Upādinno  dhammo upādinnassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  upādinnā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  upādinnā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . upādinno dhammo
anupādinnassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  upādinnā cetanā
Cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena paccayo . upādinno dhammo
upādinnassa  ca  anupādinnassa  ca  dhammassa kammapaccayena paccayo:
upādinnā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . anupādinno dhammo anupādinnassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  anupādinnā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Anupādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
nānākhaṇikā:  anupādinnā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [379]  Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo: upādinno eko khandho saṅkhittaṃ . upādinnamūlake tīṇi.
Anupādinno  dhammo  anupādinnassa  dhammassa vipākapaccayena paccayo:
vipāko anupādinno eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhe ....
   [380] Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  upādinnā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena
paccayo  paṭisandhi upādinno kabaḷiṃkāro āhāro imassa upādinnassa
kāyassa  āhārapaccayena paccayo . upādinno dhammo anupādinnassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  upādinnā  āhārā  citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  upādinno  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
Anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   {380.1} Upādinno  dhammo  upādinnassa ca anupādinnassa ca
dhammassa  āhārapaccayena paccayo: upādinnā āhārā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
upādinnassa ca anupādinnassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo .
Anupādinno  dhammo  anupādinnassa dhammassa āhārapaccayena paccayo:
anupādinnā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ āhārapaccayena  paccayo  anupādinno  kabaḷiṃkāro  āhāro
imassa anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   {380.2}  Anupādinno  dhammo upādinnassa dhammassa āhāra-
paccayena  paccayo:  anupādinno  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa
upādinnassa  kāyassa āhārapaccayena paccayo . anupādinno dhammo
upādinnassa  ca  anupādinnassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo:
anupādinno kabaḷiṃkāro āhāro imassa upādinnassa ca anupādinnassa
ca kāyassa āhārapaccayena paccayo . upādinno ca anupādinno ca
dhammā  upādinnassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo: upādinno
ca  anupādinno ca kabaḷiṃkāro āhāro imassa upādinnassa kāyassa
āhārapaccayena paccayo.
   {380.3}  Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa
dhammassa  āhārapaccayena paccayo: upādinno  ca  anupādinno  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  anupādinnassa kāyassa āhārapaccayena
Paccayo . upādinno  ca  anupādinno  ca  dhammā upādinnassa ca
anupādinnassa  ca  dhammassa  āhārapaccayena paccayo: upādinno ca
anupādinno  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  upādinnassa  ca
anupādinnassa ca kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [381] Upādinno dhammo upādinnassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:  upādinnā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  upādinnā  indriyā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyindriyaṃ ... rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
Upādinno  dhammo  anupādinnassa dhammassa  .pe.  upādinnamūlake
tīṇi  paṭhamasseva  rūpajīvitindriyaṃ itaresu natthi . anupādinno dhammo
anupādinnassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  anupādinnā
indriyā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo.
   [382]  Upādinno  dhammo upādinnassa dhammassa jhānapaccayena
paccayo: cattāri. ... Maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena
paccayo: dve.
   [383]  Upādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .  sahajātā:
Paṭisandhikkhaṇe  upādinnā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena paccayo vatthu  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  upādinnānaṃ  khandhānaṃ  vippayutta-
paccayena paccayo .  pacchājātā: upādinnā  khandhā purejātassa
imassa upādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo .
   {383.1}  Upādinno dhammo anupādinnassa dhammassa vippayutta-
paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātā: upādinnā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Purejātaṃ:
vatthu  anupādinnānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ vippayutta-
paccayena paccayo .  pacchājātā:  upādinnā  khandhā purejātassa
imassa anupādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {383.2}  Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  pacchājātā: upādinnā khandhā
purejātassa  imassa  upādinnassa  ca  anupādinnassa  ca  kāyassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  anupādinno  dhammo  anupādinnassa
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
anupādinnā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
Pacchājātā:  anupādinnā  khandhā  purejātassa imassa anupādinnassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo . anupādinno dhammo upādinnassa
Dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: pacchājātā: anupādinnā khandhā
purejātassa imassa upādinnassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo .
Anupādinno  dhammo  upādinnassa  ca  anupādinnassa  ca  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: pacchājātā: anupādinnā khandhā purejātassa
imassa  upādinnassa  ca  anupādinnassa ca kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [384]  Upādinno  dhammo upādinnassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Saṅkhittaṃ.
Yathā  nikkhittapadāni  vibhajitabbāni  paripuṇṇāni  . upādinno dhammo
anupādinnassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ. Saṅkhittaṃ. Yathā nikkhittapadāni vitthāretabbāni.
   {384.1}  Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ .
Saṅkhittaṃ  .  yathā nikkhittapadāni  vitthāretabbāni  .  anupādinno
dhammo  anupādinnassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  .  saṅkhittaṃ . yathā nikkhittapadāni
vibhajitabbāni.
   {384.2}  Anupādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa atthi-
paccayena paccayo:  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  . purejātaṃ:
purejāte anupādinne rūpe ... Sadde ... Phoṭṭhabbe aniccato .pe.
Domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale  niruddhe  vipāko  tadārammaṇatā
Uppajjati anupādinnaṃ rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ ... .
Pacchājātā:  anupādinnā  khandhā purejātassa  imassa  upādinnassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo  anupādinno  kabaḷiṃkāro  āhāro
imassa upādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {384.3}  Anupādinno  dhammo  upādinnassa ca anupādinnassa
ca dhammassa atthipaccayena paccayo: pacchājātaṃ āhāraṃ. Pacchājātā:
anupādinnā  khandhā purejātassa imassa upādinnassa ca anupādinnassa
ca  kāyassa  atthipaccayena paccayo anupādinno kabaḷiṃkāro āhāro
imassa  upādinnassa  ca  anupādinnassa  ca  kāyassa  atthipaccayena
paccayo.
   {384.4}  Upādinno  ca anupādinno ca dhammā upādinnassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Purejātaṃ:  anupādinnaṃ  rūpāyatanañca  vatthu  ca  phoṭṭhabbāyatanañca
vatthu  ca  upādinnānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo anupādinnaṃ
rūpāyatanañca    cakkhāyatanañca    cakkhuviññāṇassa    anupādinnaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca   kāyāyatanañca   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena
paccayo . pacchājātā: anupādinnā khandhā ca anupādinno kabaḷiṃkāro
āhāro  ca  imassa upādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  upādinnā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {384.5} Upādinno ca anupādinno ca dhammā anupādinnassa dhammassa
Atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ. Sahajātā:
upādinnā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo . sahajāto: anupādinno eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... Purejātaṃ: anupādinnaṃ
rūpāyatanañca  vatthu  ca  anupādinnānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
phoṭṭhabbāyatanañca  vatthu  ca  anupādinnānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo . pacchājātā: upādinnā khandhā ca anupādinno kabaḷiṃkāro
āhāro ca imassa anupādinnassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {384.6} Upādinno ca anupādinno ca dhammā upādinnassa ca
anupādinnassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: āhāraṃ: upādinno
ca anupādinno  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  upādinnassa ca
anupādinnassa ca kāyassa atthipaccayena paccayo . ... Natthipaccayena
paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [385]  Hetuyā  cattāri ārammaṇe cattāri adhipatiyā dve
anantare   cattāri   samanantare   cattāri   sahajāte  pañca
aññamaññe  dve  nissaye  pañca  upanissaye  cattāri  purejāte
cha  pacchājāte  cha  āsevane  ekaṃ  kamme  pañca  vipāke
cattāri  āhāre  nava  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  cha  atthiyā  nava
Natthiyā cattāri vigate cattāri avigate nava.
   [386]  Upādinno  dhammo  upādinnassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . upādinno
dhammo  anupādinnassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo:.
   {386.1}  Upādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
āhārapaccayena  paccayo:  .  anupādinno  dhammo  anupādinnassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo:.
   {386.2} Anupādinno  dhammo upādinnassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo: . anupādinno dhammo upādinnassa ca anupādinnassa ca dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo:  āhārapaccayena paccayo: . upādinno
ca  anupādinno  ca  dhammā  upādinnassa dhammassa purejātapaccayena
Paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:
indriyapaccayena paccayo: . upādinno  ca  anupādinno ca dhammā
anupādinnassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo: āhārapaccayena paccayo: .
Upādinno  ca  anupādinno ca dhammā upādinnassa ca anupādinnassa
ca dhammassa āhārapaccayena paccayo:.
   [387] Nahetuyā nava naārammaṇe nava sabbattha nava naāhāre
aṭṭha nasampayutte nava navippayutte nava noatthiyā cattāri nonatthiyā
nava novigate nava noavigate cattāri.
   [388] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... naaññamaññe tīṇi
naupanissaye  cattāri  .pe.  nasampayutte  tīṇi  navippayutte dve
nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [389] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... adhipatiyā dve.
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
          Upādinnadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 217-233. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4354              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4354              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=370&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=380              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]