ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [442]   Upādānasampayutto   dhammo  upādānasampayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: upādānasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  upādānasampayutto dhammo
upādānavippayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādāna-
sampayuttā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   hetū   diṭṭhigatavippayuttassa   lobhassa
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  . mūlaṃ kātabbaṃ
upādānasampayuttā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  hetū
Sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   {442.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   upādānavippayuttā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo   diṭṭhigatavippayutto   lobho   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhi  .  mūlaṃ kātabbaṃ diṭṭhigatavippayutto
lobho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
kātabbaṃ   diṭṭhigatavippayutto   lobho   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {442.2}  Upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca
dhammā  upādānasampayuttassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato  moho  ca  lobho  ca  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  mūlaṃ kātabbaṃ diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagato  moho  ca  lobho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  upādānasampayutto  ca  upādāna-
vippayutto  ca  dhammā  upādānasampayuttassa  ca  upādāna-
vippayuttassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagato  moho  ca   lobho  ca  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [443]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādānasampayutte  khandhe  ārabbha
Upādānasampayuttā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ kātabbaṃ upādāna-
sampayutte  khandhe  ārabbha  upādānavippayuttā  khandhā ca lobho
ca  uppajjanti  .  mūlaṃ kātabbaṃ upādānasampayutte khandhe ārabbha
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti.
   {443.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
.pe. pubbe suciṇṇāni ...  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ paccavekkhati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  diṭṭhigatavippayutto  rāgo ...
Vicikicchā ... uddhaccaṃ ...  jhāne  parihīne vippaṭisārissa domanassaṃ
uppajjati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ ...
Nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa
phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā upādāna-
vippayutte pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... upādānavippayutte khandhe ca lobhañca aniccato ... Vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha  diṭṭhigatavippayutto rāgo ...
Vicikicchā ... uddhaccaṃ ... Domanassaṃ ... Sabbaṃ paripuṇṇaṃ dibbena cakkhunā
yāva   kāyaviññāṇaṃ  upādānavippayuttā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammupagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {443.2} Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... .pe. Jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Upādānavippayutte  khandhe  ca  lobhañca  assādeti  abhinandati taṃ
ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  .pe. upādānavippayutto dhammo
upādānasampayuttassa   ca   upādānavippayuttassa   ca   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:  cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Upādānavippayutte
khandhe  ca  lobhañca  ārabbha  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca
lobho ca uppajjanti.
   {443.3}  Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā
upādānasampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhañca ārabbha upādānasampayuttā
khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate
khandhe ca lobhañca ārabbha upādānavippayuttā khandhā  ca lobho ca
uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca
lobhañca  ārabbha  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca lobho ca
uppajjanti.
   [444]  Upādānasampayutto   dhammo   upādānasampayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  upādānasampayutte  khandhe  garuṃ  katvā upādāna-
sampayuttā  khandhā  uppajjanti . sahajātādhipati: upādānasampayuttā
adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo:  .  mūlaṃ
kātabbaṃ   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
Upādānasampayutte  khandhe  garuṃ  katvā  diṭṭhigatavippayutto  lobho
uppajjati  .  sahajātādhipati:  upādānasampayuttā  adhipati  citta-
samuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā adhipati lobhassa adhipatipaccayena paccayo.
   {444.1}  Mūlaṃ  kātabbaṃ  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:   upādānasampayutte   khandhe   garu   katvā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  uppajjanti .
Sahajātādhipati:     upādānasampayuttā     adhipatisampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
lobhassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {444.2}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ .pe. jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhati  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā diṭṭhigata-
vippayutto  rāgo  uppajjati  .pe.  ariyā  maggā vuṭṭhahitvā
.pe. phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Upādāna-
vippayutte  khandhe  ca  lobhañca garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā diṭṭhigatavippayutto rāgo uppajjati .pe. Sahajātādhipati:
upādānavippayuttā   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo . upādānavippayutto
Dhammo  upādānasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati:  dānaṃ  .pe. jhānā ... cakkhuṃ ... vatthuṃ ...
Upādānavippayutte khandhe ca lobhañca garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . Upādānavippayutto
dhammo   upādānasampayuttassa   ca   upādānavippayuttassa   ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  cakkhuṃ  ...
Vatthuṃ  ...  upādānavippayutte  khandhe  ca  lobhañca  garuṃ katvā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti.
   {444.3}  Upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca
dhammā  upādānasampayuttassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca
garuṃ  katvā  upādānasampayuttā  khandhā uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhañca garuṃ katvā diṭṭhigata-
vippayutto  lobho  uppajjati  .  mūlaṃ kātabbaṃ  diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagate  khandhe  ca lobhañca garuṃ katvā  diṭṭhigatavippayuttalobha-
sahagatā khandhā ca lobho ca uppajjanti.
   [445]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā upādānasampayuttā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upādānasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ purimā purimā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
Khandhā   pacchimassa   pacchimassa   diṭṭhigatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  upādānasampayuttā  khandhā  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ kātabbaṃ purimā purimā diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagatā   khandhā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagatānaṃ   khandhānaṃ  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   {445.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimo purimo diṭṭhigatavippayutto
lobho   pacchimassa   pacchimassa   diṭṭhigatavippayuttassa   lobhassa
anantarapaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayutto  lobho  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  upādānavippayuttā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  upādānavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   anulomaṃ  gotrabhussa  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   {445.2} Mūlaṃ kātabbaṃ purimo purimo diṭṭhigatavippayutto lobho
pacchimānaṃ   pacchimānaṃ   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  upādānasampayuttānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ purimo purimo diṭṭhigatavippayutto
lobho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ
lobhassa  ca anantarapaccayena paccayo āvajjanā diṭṭhigatavippayuttalobha-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ lobhassa  ca anantarapaccayena paccayo. Upādāna-
sampayutto  ca  upādānavippayutto  ca  dhammā upādānasampayuttassa
Dhammassa anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā khandhā ca lobho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ purimā
purimā  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca pacchimassa
pacchimassa  diṭṭhigatavippayuttassa  lobhassa  anantarapaccayena  paccayo
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  kātabbaṃ purimā purimā diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   [446]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
samanantarapaccayena paccayo: . ... Sahajātapaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ
nava. ... Aññamaññapaccayena paccayo: paṭiccasadisaṃ cha. ... Nissayapaccayena
paccayo: paccayavārasadisaṃ nava.
   [447]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  upādānasampayuttā  khandhā
upādānasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ
kātabbaṃ  upādānasampayuttā  khandhā  upādānavippayuttānaṃ  khandhānaṃ
lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo . Mūlaṃ kātabbaṃ upādānasampayuttā
Khandhā   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ   khandhānaṃ   lobhassa   ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ uppādeti mānaṃ
jappeti  sīlaṃ  .pe.  paññaṃ  ...  upādānavippayuttaṃ  rāgaṃ mānaṃ
patthanaṃ  ...  senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati
saddhā  .pe. senāsanaṃ saddhāya .pe. paññāya upādānavippayuttassa
rāgassa  mānassa  patthanāya  kāyikassa  sukhassa  phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.2}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo: tīṇi . saddhaṃ upanissāya mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  .pe.  paññaṃ ... upādānavippayuttaṃ
rāgaṃ mānaṃ patthanaṃ ... senāsanaṃ  upanissāya adinnaṃ ... musā ...
Pisuṇaṃ ... samphaṃ ... sandhiṃ ... nillopaṃ ... Ekāgārikaṃ ... Paripanthe ...
Paradāraṃ ... Gāmaghātaṃ ... Nigamaghātaṃ ... Saddhā ... Senāsanaṃ upādāna-
sampayuttassa  rāgassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {447.3}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa
ca  upādānavippayuttassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya  mānaṃ  jappeti  sīlaṃ ... Paññaṃ ...
Upādānavippayuttaṃ  rāgaṃ .pe. senāsanaṃ upanissāya gāmaghātaṃ karoti
nigamaghātaṃ  karoti  saddhā ... senāsanaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {447.4}  Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā
upādānasampayuttassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca lobho ca upādānasampayuttānaṃ
khandhānaṃ  upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  upādānavippayuttānaṃ khandhānaṃ
lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ
khandhānaṃ lobhassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [448]  Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato .pe. Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ ... .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ ... vatthu upādānavippayuttānaṃ
khandhānaṃ lobhassa ca purejātapaccayena paccayo.
   {448.1} Upādānavippayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ:
Cakkhuṃ ... vatthuṃ  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  upādānasampayuttānaṃ
khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  .  upādānavippayutto  dhammo
upādānasampayuttassa   ca   upādānavippayuttassa   ca   dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ ārabbha diṭṭhigatavippayuttalobha-
sahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  uppajjanti. Vatthupurejātaṃ: vatthu
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatānaṃ   khandhānaṃ  lobhassa  ca  purejāta-
paccayena paccayo.
   [449]  Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  saṅkhittaṃ  .  upādānavippayutto
dhammo  upādānavippayuttassa  dhammassa pacchājātapaccayena paccayo: .
Saṅkhittaṃ .  upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca  dhammā
upādānavippayuttassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  .
Saṅkhittaṃ. ... Āsevanapaccayena paccayo:.
   [450]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  upādānasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  upādānasampayutto  dhammo
upādānavippayuttassa  dhammassa   kammapaccayena  paccayo:  sahajātā
nānākhaṇikā   .   sahajātā:   upādānasampayuttā   cetanā
Cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagatā   cetanā   lobhassa   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: upādānasampayuttā cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {450.1}  Upādānasampayutto  dhammo  upādānasampayuttassa
ca  upādānavippayuttassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
upādānasampayuttā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  citta-
samuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  kammapaccayena   paccayo   diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa
ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ kammapaccayena  paccayo . upādāna-
vippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: upādānavippayuttā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: upādānavippayuttā cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [451]  Upādānavippayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa
vipākapaccayena  paccayo:  vipāko  upādānavippayutto eko .pe.
Ekaṃ.
   [452]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  .  ...  indriyapaccayena  paccayo:
Jhānapaccayena paccayo: maggapaccayena paccayo: . imesu catūsupi yathā
kammapaccaye  diṭṭhigatavippayutto  lobho  dassito  evaṃ  dassetabbo
cattāri cattāri pañhā. ... Sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [453]  Upādānasampayutto dhammo upādānavippayuttassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ .
Upādānavippayutto    dhammo   upādānavippayuttassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Saṅkhittaṃ   .   upādānavippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  purejātaṃ  vatthu  upādāna-
sampayuttānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  upādāna-
vippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa  ca  upādānavippayuttassa
ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo: purejātaṃ: vatthu diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagatānaṃ  khandhānaṃ  lobhassa  ca  vippayuttapaccayena
paccayo  .  upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca dhammā
upādānavippayuttassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā  ca  lobho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo. Pacchājātā: .pe.
   [454]  Upādānasampayutto dhammo upādānasampayuttassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  upādānasampayutto
dhammo   upādānavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
Sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  upādānasampayutto  dhammo
upādānasampayuttassa   ca   upādānavippayuttassa   ca   dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ  .  upādānavippayutto  dhammo
upādānavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {454.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ . saṅkhittaṃ .
Upādānavippayutto  dhammo  upādānasampayuttassa  ca  upādāna-
vippayuttassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ.
Imesu sahajātaṃ: sahajātasadisaṃ purejātaṃ: purejātasadisaṃ .  upādāna-
sampayutto  ca  upādānavippayutto  ca dhammā  upādānasampayuttassa
dhammassa atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:
upādānasampayutto  eko  khandho  ca  vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā ... .  Sahajāto: diṭṭhigata-
vippayuttalobhasahagato  eko  khandho ca lobho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   {454.2}  Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā
upādānavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: upādānasampayuttā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo    .    sahajātā:    diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
Khandhā ca lobho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Sahajātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca vatthu ca lobhassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā
khandhā ca lobho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo.
Pacchājātā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {454.3}  Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā
upādānasampayuttassa  ca  upādānavippayuttassa  ca  dhammassa  atthi-
paccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: diṭṭhigatavippayutta-
lobhasahagato  eko  khandho  ca  lobho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
Sahajāto:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagato  eko  khandho  ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ lobhassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [455]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  cha  nissaye
nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
Nava  kamme  cattāri  vipāke  ekaṃ  āhāre cattāri indriye
cattāri  jhāne  cattāri  magge  cattāri  sampayutte  cha
vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate nava
avigate nava.
   [456]   Upādānasampayutto   dhammo  upādānasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   upādānasampayutto  dhammo
upādānavippayuttassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  pacchājāta-
paccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo: . upādānasampayutto
dhammo  upādānasampayuttassa  ca  upādānavippayuttassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo:.
   {456.1}  Upādānavippayutto  dhammo  upādānavippayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo:
indriyapaccayena  paccayo:  .  upādānavippayutto dhammo upādāna-
sampayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejātapaccayena paccayo: .
Upādānavippayutto    dhammo    upādānasampayuttassa    ca
Upādānavippayuttassa   ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejāta-
paccayena  paccayo:  .  upādānasampayutto  ca upādānavippayutto
ca  dhammā  upādānasampayuttassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {456.2}  Upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā
upādānavippayuttassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajāta-
paccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: .
Upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca  dhammā  upādāna-
sampayuttassa  ca  upādānavippayuttassa  ca  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:.
   [457] Nahetuyā nava naārammaṇe nava naadhipatiyā nava sabbattha
nava noavigate nava.
   [458] Hetupaccayā naārammaṇe nava ... Naadhipatiyā nava naanantare
nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye nava sabbattha
nava nasampayutte tīṇi navippayutte cha nonatthiyā nava novigate nava.
   [459]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā. ... Avigate nava.
         Upādānasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 263-279. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5296              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5296              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=442&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=427              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]