ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

                 Kilesadukam
                paticcavaro
   [479]  Kilesam  dhammam  paticca  kileso  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  lobham  paticca  moho  ditthi  thinam  uddhaccam ahirikam
anottappam  lobham  paticca  moho  ditthi uddhaccam ahirikam anottappam
lobham  paticca  moho  mano  thinam  uddhaccam  ahirikam anottappam
lobham  paticca  moho  mano  uddhaccam  ahirikam  anottappam  lobham
paticca  moho  thinam  uddhaccam  ahirikam  anottappam  lobham  paticca
moho  uddhaccam  ahirikam  anottappam  dosam  paticca  moho  thinam
uddhaccam  ahirikam  anottappam  dosam  paticca  moho uddhaccam ahirikam
Anottappam  vicikiccham  paticca  moho  uddhaccam  ahirikam  anottappam
uddhaccam paticca moho ahirikam anottappam.
   {479.1} Kilesam  dhammam  paticca  nokileso  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  kilesam  paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca
rupam . kilesam dhammam  paticca kileso ca nokileso ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: lobham paticca moho ditthi thinam uddhaccam ahirikam anottappam
sampayuttaka  ca  khandha  cittasamutthananca rupam . cakkam . Nokilesam
dhammam paticca nokileso dhammo uppajjati hetupaccaya: nokilesam ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ....
   {479.2}  Nokilesam  dhammam  paticca kileso dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nokilese  khandhe paticca kilesa . nokilesam dhammam
paticca  kileso  ca  nokileso ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
nokilesam ekam khandham paticca tayo khandha kilesa ca cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... . kilesanca nokilesanca dhammam paticca kileso
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  lobhanca  sampayuttake  ca khandhe
paticca  moho  ditthi  thinam uddhaccam ahirikam anottappam . cakkam .
Kilesanca  nokilesanca  dhammam  paticca  nokileso  dhammo uppajjati
hetupaccaya: nokilesam ekam khandhanca kilese ca paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... kilese ca mahabhute ca paticca
Cittasamutthanam rupam . kilesanca nokilesanca dhammam paticca kileso ca
nokileso  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nokilesam  ekam
khandhanca  lobhanca  paticca  tayo  khandha moho ditthi thinam uddhaccam
ahirikam anottappam cittasamutthananca rupam dve khandhe .... Cakkam.
            Sankhittam.
   [480]  Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava samanantare nava sabbattha nava vipake ekam avigate nava.
   [481]  Kilesam  dhammam  paticca  kileso  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  vicikiccham  paticca  moho  uddhaccam paticca moho .
Nokilesam  dhammam  paticca  nokileso dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  nokilesam  ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhi yava asannasatta . Nokilesam
dhammam paticca kileso dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho  .  kilesanca  nokilesanca  dhammam  paticca  kileso dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe  ca  vicikicchanca
paticca   vicikicchasahagato  moho  uddhaccasahagate  khandhe  ca
uddhaccanca paticca uddhaccasahagato moho.
   [482]  Kilesam  dhammam  paticca nokileso  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  kilese  paticca  cittasamutthanam rupam . nokilesam
Dhammam  paticca  nokileso  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
nokilese  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam patisandhikkhane khandhe
paticca  vatthu  yava  asannasatta  .  kilesanca  nokilesanca
dhammam  paticca  nokileso  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
kilese  ca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam
kilese ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . ... naadhipati
paccaya:  naanantarapaccaya:  nasamanantarapaccaya:  naannamannapaccaya:
naupanissayapaccaya:.
   [483]  Kilesam  dhammam  paticca  kileso  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  lobham paticca moho ditthi thinam uddhaccam
ahirikam  anottappam  lobham  paticca  moho  ditthi  uddhaccam  ahirikam
anottappam  lobham  paticca  moho  mano  thinam  uddhaccam  ahirikam
anottappam  lobham  paticca  moho mano uddhaccam ahirikam anottappam
lobham  paticca  moho  thinam uddhaccam ahirikam anottappam lobham paticca
moho  uddhaccam  ahirikam  anottappam vicikiccham paticca moho uddhaccam
ahirikam  anottappam  uddhaccam  paticca  moho  ahirikam anottappam .
Arupe  dosamulakam  natthi  . kilesam dhammam paticca nokileso dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  kilese  paticca  sampayuttaka
khandha  kilese  paticca  cittasamutthanam  rupam . evam navapi panha
katabba. ... Napacchajatapaccaya: naasevanapaccaya:.
   [484]  Kilesam  dhammam  paticca  nokileso  dhammo uppajjati
nakammapaccaya:  kilese  paticca  sampayuttaka  cetana . nokilesam
dhammam  paticca  nokileso dhammo uppajjati nakammapaccaya: nokilese
khandhe paticca sampayuttaka cetana bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... .pe. kilesanca nokilesanca dhammam paticca nokileso
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya: kilese ca sampayuttake ca khandhe
paticca sampayuttaka cetana. Evam sabbe paccaya katabba.
   [485]  Nahetuya  cattari  naarammane  tini  naadhipatiya
nava  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte  tini navippayutte
nava nonatthiya tini novigate tini.
   Evam itare dve gananapi sahajatavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 290-294. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5848&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5848&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=479&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=464              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com