ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [683]  Sappītiko  dhammo  sappītikassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sappītikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe   .pe.  sappītiko  dhammo  appītikassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: sappītikā hetū pītiyā ca  citta-
samuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  mūlaṃ  sappītikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  pītiyā  ca
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  appītiko  dhammo  appītikassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  appītikā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [684]  Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sappītike  khandhe ārabbha sappītikā khandhā uppajjanti .
Mūlaṃ  sappītike  khandhe  ārabbha  appītikā  khandhā  ca  pīti  ca
uppajjanti  .  mūlaṃ  sappītike  khandhe  ārabbha  sappītikā khandhā
ca  pīti  ca  uppajjanti  .  appītiko dhammo appītikassa dhammassa
Ārammaṇapaccayena paccayo: appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  katvā  appītikena  cittena  paccavekkhati  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  appītiko  rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati domanassaṃ uppajjati
   {684.1} appītikā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā vuṭṭhahitvā ...
Phalā  vuṭṭhahitvā  appītikena cittena paccavekkhati ariyā appītikena
cittena  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  appītikassa  gotrabhussa
vodānassa  maggassa  phalassa āvajjanāya pītiyā ca ārammaṇapaccayena
paccayo ariyā sappītikena cittena appītike pahīne kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... appītike khandhe ca pītiñca
appītikena cittena aniccato ... Vipassanti assādenti abhinandanti
   {684.2} taṃ ārabbha appītiko rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo appītikā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya pītiyā ca ārammaṇapaccayena paccayo appītike khandhe ca
pītiñca ārabbha appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti.
   {684.3} Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Sappītikena
cittena  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha sappītiko
Rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati appītikā jhānā vuṭṭhahitvā ...
Maggā vuṭṭhahitvā ... phalā vuṭṭhahitvā sappītikena cittena paccavekkhati
ariyā  sappītikena cittena nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ sappītikassa
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
ariyā  sappītikena  cittena appītike pahīne kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Appītike khandhe ca pītiñca
sappītikena  cittena aniccato ... vipassanti assādenti abhinandanti
taṃ  ārabbha  sappītiko  rāgo  uppajjati  diṭṭhi uppajjati appītike
khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā uppajjanti.
   {684.4} Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: appītikena cittena dānaṃ datvā sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  ...  sappītikena  cittena  paccavekkhati  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  sappītikā  khandhā  ca  pīti ca uppajjanti
appītikā jhānā ... maggā ... phalā vuṭṭhahitvā sappītikena cittena
paccavekkhati  ariyā  sappītikena  cittena  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ   sappītikassa   gotrabhussa   vodānassa   maggassa
phalassa  pītiyā  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā sappītikena
cittena  appītike  pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite
kilese ... pubbe .pe. Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Appītike khandhe ca
pītiñca  sappītikena  cittena  aniccato  ... vipassanti assādenti
Abhinandanti
   {684.5}  taṃ  ārabbha  sappītiko  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  appītike  khandhe ca pītiñca ārabbha sappītikā khandhā ca
pīti  ca uppajjanti . sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sappītike  khandhe  ca pītiñca
ārabbha  sappītikā  khandhā  uppajjanti . mūlaṃ sappītike khandhe ca
pītiñca  ārabbha  appītikā  khandhā  ca pīti ca uppajjanti . mūlaṃ
sappītike  khandhe  ca  pītiñca ārabbha sappītikā khandhā ca pīti ca
uppajjanti.
   [685] Sappītiko  dhammo  sappītikassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: sappītike
khandhe garuṃ  katvā  sappītikā  khandhā uppajjanti . sahajātādhipati:
sappītikā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Sappītiko  dhammo  appītikassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  sappītike khandhe
garuṃ katvā: appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti . Sahajātādhipati
sappītikā  adhipati pītiyā ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   {685.1} Sappītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: sappītike khandhe garuṃ katvā appītikā khandhā ca pīti
ca  uppajjanti  .  sahajātādhipati:  sappītikā  adhipati sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ  pītiyā  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {685.2}  Appītiko dhammo appītikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati
appītikena cittena dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Appītikena
cittena  taṃ  garuṃ  katvā paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā  appītiko  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  appītikā
jhānā ... Maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ariyā
appītikena  cittena  nibbānaṃ garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ
appītikassa  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalasamāpattiyā  pītiyā
ca  adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... appītike khandhe ca
pītiñca  appītikena  cittena garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ
garuṃ katvā appītiko rāgo uppajjati diṭṭhi ... appītike khandhe ca
pītiñca garuṃ  katvā  appītikā  khandhā  ca  pīti  ca uppajjanti.
Sahajātādhipati:   appītikā   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {685.3}  Appītiko dhammo sappītikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati: appītikena cittena dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
... . saṅkhittaṃ . Adhipati ... Nibbānaṃ sappītikassa gotrabhussa vodānassa
maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Appītike khandhe
ca  pītiñca  sappītikena  cittena  garuṃ  katvā assādeti abhinandati
Taṃ garuṃ katvā sappītiko rāgo uppajjati diṭṭhi ... Appītike khandhe ca
pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā uppajjanti.
   {685.4} Sappītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati: dānaṃ .... Saṅkhittaṃ. Adhipati ...
Nibbānaṃ  sappītikassa  gotrabhussa  vodānassa  maggassa phalassa pītiyā
ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Appītike khandhe ca pītiñca
sappītikena  cittena garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
sappītiko rāgo ... diṭṭhi uppajjati appītike khandhe ca pītiñca garuṃ
katvā sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti.
   {685.5} Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:  sappītike  khandhe  ca  pītiñca garuṃ katvā
sappītikā  khandhā  uppajjanti  . mūlaṃ sappītike khandhe ca pītiñca
garuṃ katvā appītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti . mūlaṃ sappītike
khandhe ca pītiñca garuṃ katvā sappītikā khandhā ca pīti ca uppajjanti.
   [686]  Sappītiko  dhammo sappītikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  sappītikā  khandhā pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
sappītikānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  purimā
purimā  sappītikā  khandhā  pacchimassa  pacchimassa  appītikassa  pītiyā
ca   anantarapaccayena  paccayo  sappītikaṃ  cuticittaṃ  appītikassa
Upapatticittassa  sappītikaṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  sappītikā  khandhā
appītikassa    vuṭṭhānassa   pītisahagatā   vipākamanoviññāṇadhātu
kiriyamanoviññāṇadhātuyā   sappītikaṃ  bhavaṅgaṃ  appītikassa  bhavaṅgassa
sappītikaṃ  kusalākusalaṃ  appītikassa  vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa
phalaṃ  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo .  mūlaṃ  purimā purimā
sappītikā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sappītikānaṃ  khandhānaṃ pītiyā
ca anantarapaccayena paccayo.
   {686.1} Appītiko dhammo appītikassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  appītikā  purimā  purimā  pīti  pacchimāya pacchimāya pītiyā
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā appītikā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  appītikānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  appītikāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo .
Mūlaṃ  purimā  purimā  pīti pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sappītikānaṃ khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  appītikaṃ  cuticittaṃ  sappītikassa  upapatti-
cittassa  āvajjanā sappītikānaṃ khandhānaṃ appītikā khandhā sappītikassa
vuṭṭhānassa  vipākamanodhātu  sappītikāya  manoviññāṇadhātuyā  appītikaṃ
bhavaṅgaṃ  sappītikassa  bhavaṅgassa  appītikaṃ  kusalākusalaṃ  sappītikassa
vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa  phalaṃ  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo  nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  sappītikāya
phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo  .  appītiko  dhammo
Sappītikassa  ca  appītikassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  pīti  pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā
ca  anantarapaccayena paccayo . sappītiko ca appītiko  ca  dhammā
sappītikassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā
sappītikā  khandhā  ca pīti  ca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sappītikānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {686.2} Sappītiko ca appītiko ca dhammā appītikassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimā purimā sappītikā khandhā ca pīti ca
pacchimāya  pacchimāya  pītiyā  anantarapaccayena  paccayo  sappītikaṃ
cuticittañca  pīti  ca  appītikassa  upapatticittassa  sappītikaṃ bhavaṅgañca
pīti ca āvajjanāya sappītikā khandhā ca pīti ca appītikassa vuṭṭhānassa
sappītikā  vipākamanoviññāṇadhātu  ca  pīti  ca kiriyamanoviññāṇadhātuyā
sappītikaṃ  bhavaṅgañca  pīti  ca  appītikassa  bhavaṅgassa  sappītikaṃ
kusalākusalañca  pīti  ca  appītikassa  vuṭṭhānassa  kiriyaṃ  vuṭṭhānassa
phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {686.3}  Sappītiko  ca  appītiko ca dhammā sappītikassa ca
appītikassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā
sappītikā  khandhā ca pīti ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ sappītikānaṃ khandhānaṃ
pītiyā ca anantarapaccayena paccayo . ... Samanantarapaccayena paccayo:
nava  sahajātapaccayena  paccayo: nava aññamaññapaccayena paccayo: nava
Nissayapaccayena paccayo: nava.
   [687]  Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  sappītikā  khandhā  sappītikānaṃ  khandhānaṃ upanissaya-
paccayena paccayo . mūlaṃ sappītikā khandhā appītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā
ca  upanissayapaccayena  paccayo  . mūlaṃ sappītikā khandhā sappītikānaṃ
khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo.
   {687.1} Appītiko dhammo appītikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  appītikaṃ  saddhaṃ upanissāya appītikena cittena dānaṃ
datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ appītikaṃ jhānaṃ vipassanaṃ maggaṃ abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti appītikaṃ sīlaṃ .pe.
Paññaṃ ... abhiññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ pītiṃ upanissāya appītikena cittena dānaṃ
.pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati appītikā
saddhā .pe. senāsanaṃ pīti ca appītikāya saddhāya .pe. patthanāya
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa maggassa phalasamāpattiyā pītiyā
ca upanissayapaccayena paccayo.
   {687.2}   Appītiko   dhammo   sappītikassa   dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   tīṇi   upanissayā   appītikaṃ
Saddhaṃ  upanissāya  sappītikena  cittena  dānaṃ  deti  .pe.
Appītikā  jhānā  .pe.  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti appītikaṃ
sīlaṃ  .pe.  senāsanaṃ  pītiṃ  upanissāya  sappītikena  cittena
dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ  uppādeti  sappītikena  cittena
adinnaṃ ... musā ... pisuṇaṃ ... samphaṃ ... sandhiṃ ... nillopaṃ ...
Ekāgārikaṃ ... Paripanthe ... Paradāraṃ ... Gāmaghātaṃ ... Nigamaghātaṃ ...
Appītikā  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  pīti  ca  sappītikāya saddhāya
.pe.  paññāya  rāgassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya
maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {687.3} Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo: tīṇi upanissayā appītikaṃ saddhaṃ upanissāya
sappītikena cittena dānaṃ deti .pe. Samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti .pe. appītikaṃ sīlaṃ .pe. senāsanaṃ pītiṃ upanissāya
sappītikena cittena dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti sappītikena
cittena  adinnaṃ  ādiyati .  dutiyavārasadisaṃ  .  nigamaghātaṃ  karoti
appītikā saddhā .pe. senāsanaṃ pīti ca sappītikāya saddhāya .pe.
Paññāya  rāgassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā  patthanāya  maggassa
phalasamāpattiyā pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo.
   {687.4} Sappītiko ca appītiko ca dhammā sappītikassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  tīṇipi  upanissayā  sappītikā  khandhā
Ca  pīti  ca  sappītikānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ
sappītikā  khandhā  ca pīti  ca  appītikānaṃ  khandhānaṃ  pītiyā  ca
upanissayapaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  sappītikā  khandhā ca pīti ca
sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca upanissayapaccayena paccayo.
   [688]   Appītiko   dhammo   appītikassa   dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ appītikena cittena aniccato ...
Vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha appītiko rāgo .pe.
Domanassaṃ  pīti  uppajjati  dibbena  cakkhunā  .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  .  vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  appītikānaṃ  khandhānaṃ  pītiyā
ca purejātapaccayena paccayo.
   {688.1}  Appītiko  dhammo  sappītikassa  dhammassa purejāta-
paccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇa-
purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ appītikena cittena aniccato ... Vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  sappītiko  rāgo  uppajjati
diṭṭhi ... .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  sappītikānaṃ khandhānaṃ purejāta-
paccayena  paccayo .  appītiko  dhammo sappītikassa ca appītikassa
ca   dhammassa   purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ appītikena
cittena  aniccato   ...  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ
Ārabbha pīti ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . vatthupurejātaṃ:
vatthu sappītikānaṃ khandhānaṃ pītiyā ca purejātapaccayena paccayo.
   [689]  Sappītiko  dhammo  appītikassa  dhammassa  pacchājāta-
paccayena  paccayo:  tīṇi . ... āsevanapaccayena paccayo: nava
kammapaccayena  paccayo:  cha  sahajātāpi  nānākhaṇikāpi  kātabbā
dve nānākhaṇikā . ... vipākapaccayena paccayo: nava āhārapaccayena
paccayo:  cattāri  indriyapaccayena  paccayo: cattāri jhānapaccayena
paccayo:  nava  maggapaccayena  paccayo:  cattāri  sampayuttapaccayena
paccayo:  cha  vippayuttapaccayena  paccayo:  pañca  atthipaccayena
paccayo:  nava  .  saṅkhittaṃ  .  savitakkadukasadisaṃ kātabbaṃ . ...
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo: nava.
   [690]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte tīṇi
āsevane  nava  kamme  cha  vipāke  nava  āhāre  cattāri
indriye  cattāri  jhāne  nava  magge  cattāri  sampayutte cha
vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate nava
avigate nava.
   [691]  Sappītiko dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  sappītiko  dhammo appītikassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo:  . sappītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena paccayo: kammapaccayena paccayo.
   {691.1} Appītiko dhammo appītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. Appītiko
dhammo sappītikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {691.2} Appītiko dhammo sappītikassa ca appītikassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo: upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  .  sappītiko ca
appītiko  ca  dhammā  sappītikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Sappītiko  ca  appītiko  ca  dhammā appītikassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
Paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo: .  sappītiko  ca  appītiko
ca  dhammā  sappītikassa  ca appītikassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena paccayo:.
       Paccanīyavibhaṅgagaṇanāpi savitakkadukasadisā
     yadipi na sameti imaṃ anulomaṃ paccavekkhitvā gaṇetabbaṃ
        itare dve gaṇanā gaṇetabbā.
          Sappītikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 412-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8297              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8297              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=683&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=676              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]