ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Vipākattikahetudukaṃ
   [58] Vipākaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  .  vipākadhammadhammaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo  hetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [59]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  āsevane  dve
kamme tīṇi vipāke ekaṃ avigate tīṇi.
   [60]  Naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  dve  navippayutte  tīṇi .
Sahajātavāropi sampayuttavāro paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [61] Vipāko hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  .  vipākadhammadhammo  hetu  dhammo  vipākadhammadhammassa
hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: . nevavipākanavipākadhammadhammo
hetu    dhammo    nevavipākanavipākadhammadhammassa    hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [62]  Vipāko  hetu  dhammo  vipākassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  vipāko  hetu dhammo vipākadhammadhammassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: vipāko hetu dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa   hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  vipākadhammadhammo  hetu  dhammo  vipākadhammadhammassa
hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  vipākadhammadhammo
hetu  dhammo  vipākassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
vipākadhammadhammo  hetu  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa  hetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  nevavipākanavipākadhammadhammo
hetu   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa  hetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [63] Vipāko hetu dhammo vipākassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  vipāko  hetu  dhammo  vipākadhammadhammassa  hetussa
dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  vipāko  hetu  dhammo
nevavipākanavipākadhammadhammassa   hetussa   dhammassa   adhipatipaccayena
Paccayo:  . vipākadhammadhammo hetu dhammo vipākadhammadhammassa hetussa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: dve . nevavipākanavipākadhammadhammo
hetu   dhammo   nevavipākanavipākadhammadhammassa  hetussa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:.
   [64]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe nava adhipatiyā cha anantare
pañca   samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  dve  vipāke  ekaṃ
avigate tīṇi.
   [65] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [66] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [67] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [68]  Vipākaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca vipāko nahetu dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   vipākaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: vipākaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipāko nahetu ca nevavipākanavipākadhammadhammo
nahetu  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  vipākadhammadhammaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:    vipākadhammadhammaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Vipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  vipākadhammadhammo  nahetu  ca
nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
Nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ  paṭicca  nevavipāka-
navipākadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Vipākaṃ
nahetuñca   nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi   .   vipākadhammadhammaṃ  nahetuñca  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [69]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  nava
anantare   pañca   samanantare   pañca   sahajāte   terasa
aññamaññe  satta  nissaye  terasa  upanissaye  pañca  purejāte
tīṇi  āsevane  dve  kamme  terasa  vipāke  nava  āhāre
terasa .pe. Sampayutte pañca avigate terasa.
   [70]  Vipākaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca vipāko nahetu dhammo
uppajjati nahetupaccayā: nava.
   [71]  Vipākaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipākadhammadhammo
nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [72]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  pañca naadhipatiyā terasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
Naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa
naāsevane  terasa  nakamme  dve  navipāke  pañca  navippayutte
tīṇi.
Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [73]  Vipāko  nahetu  dhammo  vipākassa nahetussa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  vipāko nahetu dhammo vipākadhammadhammassa
nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   vipāko
nahetu  dhammo  nevavipākanavipākadhammadhammassa  nahetussa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  vipākadhammadhammo  nahetu  dhammo
vipākadhammadhammassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  nevavipāka-
navipākadhammadhammassa   nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [74]  Vipāko  nahetu  dhammo  vipākassa nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  cattāri  .  vipākadhammadhammo  nahetu
dhammo  vipākadhammadhammassa  nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
tīṇi  .  nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  nevavipāka-
navipākadhammadhammassa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
nevavipākanavipākadhammadhammo  nahetu  dhammo  vipākassa  nahetussa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [75]  Vipāko  nahetu  dhammo  vipākassa nahetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  dve  . vipākadhammadhammo nahetu dhammo
vipākadhammadhammassa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
dve  . nevavipākanavipākadhammadhammo nahetu dhammo nevavipākanavipāka-
dhammadhammassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi.
   [76]  Ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa  anantare  satta
samanantare  satta  sahajāte  ekādasa  aññamaññe  satta  nissaye
terasa  upanissaye  nava  āsevane  dve  kamme  nava  vipāke
tīṇi  āhāre  satta  indriye  nava  jhāne  satta  magge
satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa
avigate terasa.
   [77] Nahetuyā soḷasa naārammaṇe soḷasa.
   [78] Hetupaccayā naārammaṇe nava.
   [79] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Vipākattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 349-354. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6821              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6821              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=58&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=132              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1969              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com