ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccaniyanulomadukadukapatthanam
       nahetudukanasahetukaduke hetudukasahetukadukam
   [1216] Nahetum nasahetukam dhammam paticca hetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca  nahetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  nasahetukam dhammam
Paticca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  tini  .  nanahetum  nasahetu  kam dhammam paticca nahetu
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1217]  Hetuya  cattari  arammane  cattari  avigate
cattari.
   [1218]  Nanahetu  nasahetuko  dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1219] Hetuya ekam arammane cha avigate panca.
          Panhavaram vittharetabbam
   [1220] Nahetum naahetu kam dhammam paticca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nanahetum naahetukam dhammam paticca
nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . nahetum
naahetukanca  nanahetum  naahetukanca  dhammam  paticca  nahetu ahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1221] Hetuya tini.
     Nahetudukanahetusampayuttaduke hetudukahetusampayuttadukam
   [1222] Nahetum nahetusampayuttam dhammam paticca hetu hetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1223] Hetuya cattari.
   [1224]  Nahetum  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca  nahetu
Hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1225] Hetuya tini.
     Nahetudukanahetusahetukaduke hetudukahetusahetukadukam
   [1226]  Nahetum  nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca hetu
hetucevasahetukoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1227] Hetuya ekam.
   [1228]  Nanahetum  naahetukancevananahetunca  dhammam  paticca
nahetu sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1229] Hetuya ekam.
        Nahetudukanahetuhetusampayuttaduke
         hetudukahetuhetusampayuttadukam
   [1230]  Nahetum  nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam  paticca
hetu hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1231] Hetuya ekam.
   [1232]  Nanahetum  nahetuvippayuttancevananahetunca  dhammam paticca
nahetu hetusampayuttocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1233] Hetuya ekam.
     Nahetudukanahetunasahetukaduke hetudukanahetusahetukadukam
   [1234]  Nahetum  nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca  nahetu
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1235] Hetuya ekam.
   [1236]  Nahetum  nahetum  naahetukam  dhammam  paticca  nahetu
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1237] Hetuya ekam.
      Nahetudukanasappaccayaduke hetudukasappaccayadukam
   [1238]  Nahetu  nasappaccayo  dhammo  hetussa  sappaccayassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1239] Arammane tini.
          Sankhatam sappaccayasadisam.
      Nahetudukanasanidassanaduke hetudukasanidassanadukam
   [1240]  Nahetum  nasanidassanam  dhammam paticca nahetu sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1241] Hetuya tini.
   [1242]  Nahetu  naanidassano  dhammo  hetussa  anidassanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1243] Arammane tini.
       Nahetudukanasappatighaduke hetudukasappatighadukam
   [1244]  Nahetum  nasappatigham  dhammam  paticca  nahetu sappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1245] Hetuya tini.
   [1246]  Nahetum  naappatigham  dhammam  paticca  nahetu appatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1247] Hetuya ekam.
        Nahetudukanarupiduke hetudukarupidukam
   [1248]  Nahetum  narupim  dhammam  paticca  hetu  rupi  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1249] Hetuya tini.
   [1250]  Nahetum  naarupim  dhammam  paticca  hetu arupi dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1251] Hetuya tini.
       Nahetudukanalokiyaduke hetudukalokiyadukam
   [1252]  Nahetum  nalokiyam dhammam paticca hetu lokiyo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nanahetum  nalokiyam dhammam paticca nahetu
lokiyo dhammo uppajjati hetupaccaya:. Ganitakena tini.
   [1253]  Nahetum  nalokuttaram  dhammam paccaya hetu lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1254] Hetuya tini.
    Nahetudukanakenacivinneyyaduke hetudukakenacivinneyyadukam
   [1255]  Nahetum  nakenacivinneyyam  dhammam  paticca  hetu
kenacivinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1256] Hetuya nava.
   [1257]  Nahetum  nakenacinavinneyyam  dhammam  paticca  hetu
kenacinavinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1258] Hetuya nava.
       Nahetudukanoasavaduke hetudukaasavadukam
   [1259]  Nahetum noasavam dhammam paticca hetu asavo dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  noasavam  dhammam  paticca  nahetu
asavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  noasavam  dhammam
paticca  hetu  asavo  ca  nahetu  asavo ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  tini  .  nanahetum  noasavam  dhammam  paticca  nahetu
asavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam. nahetum noasavanca
nanahetum  noasavanca  dhammam  paticca hetu asavo dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam.
   [1260] Hetuya panca.
   [1261]  Nahetum  nanoasavam  dhammam paticca nahetu noasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . nanahetum nanoasavam dhammam paticca
nahetu  noasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nanahetum
nanoasavam dhammam paticca hetu noasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:
nanahetum  nanoasavam  dhammam  paticca  hetu  noasavo  ca  nahetu
noasavo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nahetum
Nanoasavanca   nanahetum  nanoasavanca  dhammam  paticca  nahetu
noasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1262] Hetuya panca.
       Nahetudukanasasavaduke hetudukasasavadukam
   [1263]  Nahetum nasasavam dhammam paticca nahetu sasavo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1264] Hetuya tini.
    Nahetudukanaasavasampayuttaduke hetudukaasavasampayuttadukam
   [1265] Nanahetum naasavasampayuttam dhammam paticca nahetu asava-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1266] Hetuya tini.
   [1267] Nahetum naasavavippayuttam dhammam paticca hetu asavavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1268] Hetuya nava.
     Nahetudukanaasavasasavaduke hetudukaasavasasavadukam
   [1269]  Nahetum  naasavancevanaanasavanca  dhammam paticca hetu
asavocevasasavoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1270] Hetuya panca.
   [1271]  Nahetum  naanasavancevananocaasavam  dhammam  paticca
nahetu sasavocevanocaasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1272] Hetuya panca.
        Nahetudukanaasavaasavasampayuttaduke
        hetudukaasavaasavasampayuttadukam
   [1273]  Nahetum  naasavancevanaasavavippayuttanca  dhammam paticca
hetu asavocevaasavasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1274] Hetuya tini.
   [1275]  Nahetum  naasavavippayuttancevananocaasavam dhammam paticca
nahetu    asavasampayuttocevanocaasavo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [1276] Hetuya tini.
        Nahetudukanaasavavippayuttasasavaduke
         hetudukaasavavippayuttasasavadukam
   [1277]  Nahetum  asavavippayuttam nasasavam dhammam paticca nahetu
asavavippayutto sasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1278] Hetuya tini.
   [1279]  Nahetum asavavippayuttam naanasavam dhammam paccaya hetu
asavavippayutto anasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1280] Hetuya tini.
         Nahetudukanosannojanagocchakaduke
         hetudukasannojanagocchakadukam
   [1281]  Nahetum  nosannojanam  dhammam paticca hetu sannojano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1282] Hetuya tini.
     Nahetudukanoganthagocchakaduke hetudukaganthagocchakadukam
   [1283]  Nahetum  nogantham  dhammam paticca hetu gantho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1284] Hetuya nava.
     Nahetudukanooghagocchakaduke hetudukaoghagocchakadukam
   [1285]  Nahetum  noogham  dhammam paticca hetu ogho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1286] Hetuya panca.
     Nahetudukanoyogagocchakaduke hetudukayogagocchakadukam
   [1287]  Nahetum  noyogam  dhammam paticca hetu yogo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1288] Hetuya panca.
     Hetudukanonivaranagocchakaduke hetudukanivaranagocchakadukam
   [1289]  Nahetum nonivaranam dhammam paticca hetu nivarano dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1290] Hetuya tini.
        Nahetudukanoparamasagocchakaduke
         hetudukaparamasagocchakadukam
   [1291]  Nahetum  noparamasam dhammam paticca nahetu paramaso
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
      Nahetudukanasarammanaduke hetudukasarammanadukam
   [1292]  Nahetum  nasarammanam  dhammam  paticca hetu sarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
   [1293]  Nahetum naanarammanam dhammam paticca nahetu anarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
        Nahetudukanocittaduke hetudukacittadukam
   [1294]  Nahetum  nocittam dhammam paticca nahetu citto dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1295] Hetuya tini.
   [1296]  Nahetum  nanocittam  dhammam  paticca  hetu  nocitto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1297] Hetuya tini.
       Nahetudukanacetasikaduke hetudukacetasikadukam
   [1298] Nahetum nacetasikam dhammam paticca hetu cetasiko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1299] Hetuya tini.
   [1300]  Nahetum  naacetasikam  dhammam paticca nahetu acetasiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1301] Hetuya tini.
     Nahetudukanacittasampayuttaduke hetudukacittasampayuttadukam
   [1302] Nahetum nacittasampayuttam dhammam paticca hetu cittasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1303] Hetuya tini.
   [1304] Nahetum nacittavippayuttam dhammam paticca nahetu cittavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1305] Hetuya tini.
      Nahetudukanocittasamsatthaduke hetudukacittasamsatthadukam
   [1306]  Nahetum  nacittasamsattham dhammam paticca hetu cittasamsattho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1307] Hetuya tini.
   [1308] Nahetum nacittavisamsattham dhammam paticca nahetu cittavisamsattho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1309] Hetuya tini.
     Nahetudukanocittasamutthanaduke hetudukacittasamutthanadukam
   [1310] Nahetum nocittasamutthanam dhammam paticca hetu cittasamutthano
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1311] Hetuya tini.
   [1312]  Nahetum  nanocittasamutthanam  dhammam  paticca  hetu
nocittasamutthano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1313] Hetuya tini.
      Nahetudukanocittasahabhuduke hetudukacittasahabhudukam
   [1314]  Nahetum  nocittasahabhum  dhammam  paticca hetu cittasahabhu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1315] Hetuya tini.
   [1316]  Nahetum  nanocittasahabhum  dhammam  paticca  nahetu
nocittasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
    Nahetudukanocittanuparivattiduke hetudukacittanuparivattidukam
   [1317]  Nahetum  nocittanuparivattim  dhammam  paticca  nahetu
nocittanuparivatti dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1318] Hetuya tini.
        Nahetudukanocittasamsatthasamutthanaduke
         hetudukacittasamsatthasamutthanadukam
   [1319]  Nahetum  nocittasamsatthasamutthanam  dhammam  paticca  hetu
cittasamsatthasamutthano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1320] Hetuya tini.
   [1321]  Nahetum  nanocittasamsatthasamutthanam  dhammam paticca nahetu
nocittasamsatthasamutthano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1322] Hetuya tini.
        Nahetudukanocittasamsatthasamutthanasahabhuduke
        hetudukacittasamsatthasamutthanasahabhudukam
   [1323]  Nahetum  nocittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam  paticca
hetu cittasamsatthasamutthanasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1324] Hetuya tini.
   [1325]  Nahetum  nanocittasamsatthasamutthanasahabhum  dhammam  paticca
nahetu nocittasamsatthasamutthanasahabhu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1326] Hetuya tini.
       Nahetudukanocittasamsatthasamutthananuparivattiduke
       hetudukacittasamsatthasamutthananuparivattidukam
   [1327]  Nahetum  nocittasamsatthasamutthananuparivattim  dhammam paticca
hetu cittasamsatthasamutthananuparivatti dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1328] Hetuya tini.
   [1329]   Nahetum   nanocittasamsatthasamutthananuparivattim  dhammam
paticca  nahetu  nocittasamsatthasamutthananuparivatti  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1330] Hetuya tini.
      Nahetudukanaajjhattikaduke hetudukaajjhattikadukam
   [1331]  Nahetum  naajjhattikam  dhammam paticca nahetu ajjhattiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1332] Hetuya tini.
   [1333]  Nahetum nabahiram dhammam paticca hetu bahiro dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1334] Hetuya tini.
       Nahetudukanaupadaduke hetudukaupadadukam
   [1335] Nahetum naupada dhammam paticca nahetu upada dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1336] Hetuya tini.
   [1337]  Nahetum  nanoupada  dhammam  paticca hetu noupada
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1338] Hetuya tini.
      Nahetudukanaupadinnaduke hetudukaupadinnadukam
   [1339]  Nahetum  naanupadinnam dhammam paticca hetu anupadinno
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1340] Hetuya tini.
    Nahetudukanoupadanagocchakaduke hetudukaupadanagocchakadukam
   [1341]  Nahetum  noupadanam  dhammam paticca hetu upadano
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1342] Hetuya nava.
     Nahetudukanokilesagocchakaduke hetudukakilesagocchakadukam
   [1343]  Nahetum nokilesam dhammam paticca hetu kileso dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1344] Hetuya tini.
         Nahetudukanadassanenapahatabbaduke
         hetudukadassanenapahatabbadukam
   [1345]  Nahetum  nadassanenapahatabbam  dhammam  paccaya  hetu
dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1346] Hetuya tini.
   [1347]  Nahetum  nanadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nahetu
nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1348] Hetuya tini.
        Nahetudukanabhavanayapahatabbaduke
         hetudukabhavanayapahatabbadukam
   [1349]  Nahetum  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paccaya  hetu
bhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1350] Hetuya tini.
   [1351]  Nahetum  nanabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  nahetu
Nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1352] Hetuya tini.
        Nahetudukanadassanenapahatabbahetukaduke
        hetudukadassanenapahatabbahetukadukam
   [1353]  Nahetum  nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nahetu
dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:. Ekam.
   [1354]  Nanahetum  nanadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nahetu nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati *- hetupaccaya:.
   [1355] Hetuya tini.
        Nahetudukanabhavanayapahatabbahetukaduke
        hetudukabhavanayapahatabbahetukadukam
   [1356]  Nahetum  nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca nahetu
bhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1357] Hetuya ekam.
   [1358]  Nanahetum  nanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nahetu nabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1359] Hetuya tini.
       Nahetudukanasavitakkaduke hetudukasavitakkadukam
   [1360] Nahetum nasavitakkam dhammam paticca hetu savitakko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
@Footnote:* mikar—kr khagoe dhammouppajjati peDna dhammo uppajjati
   [1361] Hetuya tini.
           Sabbattha sankhittam.
        Nahetudukanasaranaduke hetudukasaranadukam
   [1362]  Nahetum  nasaranam  dhammam paccaya hetu sarano dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1363] Hetuya tini.
   [1364]  Nahetum  naaranam  dhammam paticca nahetu arano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nanahetum  naaranam  dhammam paticca nahetu
arano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nahetum  naarananca
nanahetum  naarananca  dhammam  paticca  nahetu  arano dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [1365] Hetuya tini.
                ----------
       Nasahetukadukanahetuduke sahetukadukahetudukam
   [1366] Nasahetukam nahetum dhammam paticca sahetuko hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  . naahetukam nahetum dhammam paticca sahetuko
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nasahetukam  nahetunca
naahetukam  nahetunca  dhammam  paticca sahetuko hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [1367] Hetuya tini.
   [1368]  Nasahetukam  nanahetum  dhammam  paticca sahetuko nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1369] Hetuya tini.
     Nahetusampayuttadukanahetuduke hetusampayuttadukahetudukam
   [1370]  Nahetusampayuttam  nahetum  dhammam paticca hetusampayutto
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini. Sahetukadukasadisam.
     Nahetusahetukadukanahetuduke hetusahetukadukahetudukam
   [1371]   Nahetuncevanaahetukanca  nahetum  dhammam  paticca
hetucevasahetukoca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1372] Hetuya ekam.
   [1373]  Naahetukancevananahetunca  nanahetum  dhammam  paticca
sahetukocevanacahetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1374] Hetuya ekam.
         Nahetuhetusampayuttadukanahetuduke
         hetuhetusampayuttadukahetudukam
   [1375]  Nahetuncevanahetuvippayuttanca  nahetum  dhammam  paticca
hetucevahetusampayuttoca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1376] Hetuya ekam.
   [1377]  Nahetuvippayuttancevananahetunca  nanahetum  dhammam paticca
hetusampayuttocevanacahetu nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1378] Hetuya ekam.
          Antimadukam nalabbhati.
      Nasappaccayadukanahetuduke sappaccayadukahetudukam
   [1379]  Naappaccayam  nahetum  dhammam  paticca sappaccayo hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1380] Hetuya ekam.
   [1381]  Naappaccayam  nanahetum dhammam paticca sappaccayo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1382] Hetuya ekam.
          Sankhatam sappaccayasadisam.
      Nasanidassanadukanahetuduke sanidassanadukahetudukam
   [1383]  Nasanidassanam  nahetum  dhammam  paticca anidassano hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1384] Hetuya ekam.
   [1385]  Nasanidassanam  nanahetum dhammam paticca sanidassano nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1386] Hetuya tini.
       Nasappatighadukanahetuduke sappatighadukahetudukam
   [1387]  Nasappatigham  nahetum  dhammam  paticca  appatigho  hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1388] Hetuya ekam.
   [1389]  Nasappatigham  nanahetum  dhammam  paticca sappatigho nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1390] Hetuya tini.
        Narupidukanahetuduke rupidukahetudukam
   [1391] Narupim nahetum dhammam paticca arupi hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  narupim  nanahetum dhammam paticca arupi nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Ganitakena tini.
       Nalokiyadukanahetuduke lokiyadukahetudukam
   [1392] Nalokiyam nahetum dhammam paticca lokuttaro hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nalokuttaram nahetum dhammam paticca
lokiyo hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1393] Hetuya dve.
   [1394] Nalokiyam nanahetum dhammam paticca lokiyo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nalokuttaram  nanahetum  dhammam
paticca lokiyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1395] Hetuya cattari.
    Nakenacivinneyyadukanahetuduke kenacivinneyyadukahetudukam
   [1396]  Nakenacivinneyyam nahetum dhammam paticca kenacivinneyyo
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1397] Hetuya nava.
   [1398] Nakenacivinneyyam nanahetum dhammam paticca kenacinavinneyyo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1399] Hetuya nava.
       Noasavadukanahetuduke asavadukahetudukam
   [1400]  Noasavam nahetum dhammam paticca asavo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nanoasavam nahetum dhammam paticca
asavo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . noasavam
nahetunca  nanoasavam  nahetunca  dhammam  paticca  asavo  hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1401] Hetuya panca.
   [1402]  Noasavam  nanahetum  dhammam paticca noasavo nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . nanoasavam nanahetum dhammam paticca
noasavo  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . noasavam
nanahetunca  nanoasavam  nanahetunca  dhammam  paticca  noasavo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:. Panca.
             Sankhittam
      nasarammanadukanahetuduke sarammanadukahetudukam
   [1403]  Nasarammanam  nahetum  dhammam  paticca sarammano hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1404] Hetuya tini.
   [1405]  Naanarammanam  nanahetum  dhammam  paticca  sarammano
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1406] Hetuya tini.
             Sankhittam
        nasaranadukanahetuduke saranadukahetudukam
   [1407]  Nasaranam  nahetum  dhammam  paticca arano hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam  nahetum  dhammam  paticca sarano
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1408] Hetuya dve.
   [1409]  Nasaranam  nanahetum dhammam paticca arano nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam  nanahetum  dhammam paticca sarano
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1410] Hetuya tini. Sankhittam.
       Nasaranadukanasahetukaduke saranadukasahetukadukam
   [1411]  Nasaranam  nasahetukam  dhammam  paticca  arano sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam nasahetukam dhammam paticca
sarano sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1412] Hetuya dve.
   [1413]  Nasaranam  naahetukam  dhammam  paticca  arano ahetuko
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam naahetukam dhammam paticca
arano ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1414] Hetuya dve.
     Nasaranadukanahetusampayuttaduke saranadukahetusampayuttadukam
   [1415]  Nasaranam  nahetusampayuttam  dhammam  paticca  arano
hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1416] Hetuya dve.
   [1417]  Nasaranam  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca  arano
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1418] Hetuya dve.
     Nasaranadukanahetusahetukaduke saranadukahetusahetukadukam
   [1419]  Nasaranam  nahetuncevanaahetukanca  dhammam paticca arano
hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naaranam
nahetuncevanaahetukanca  dhammam  paticca  sarano  hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1420] Hetuya dve.
   [1421]  Nasaranam  naahetukancevananahetunca  dhammam  paticca
arano  sahetukocevanacahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Naaranam  naahetukancevananahetunca  dhammam  paticca  sarano  sahetuko-
cevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1422] Hetuya dve.
        Hetucevahetusampayuttadukam sankhittam.
     Nasaranadukanahetunasahetukaduke saranadukanahetusahetukadukam
   [1423]  Nasaranam  nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca  arano
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1424] Hetuya ekam.
   [1425]  Nasaranam  nahetum  naahetukam  dhammam  paticca  arano
nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . naaranam
nahetum  naahetukam  dhammam  paticca  arano  nahetu  ahetuko dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1426] Hetuya dve.
      Nasaranadukanasappaccayaduke saranadukasappaccayadukam
   [1427]  Nasarano  nasappaccayo  dhammo  aranassa sappaccayassa
dhammassa. Pe. Ekam.
       Nasaranadukanasankhataduke saranadukasankhatadukam
   [1428] Nasarano nasankhato dhammo. Sankhittam.
      Nasaranadukanasanidassanaduke saranadukasanidassanadukam
   [1429]  Nasaranam  nasanidassanam  dhammam paticca arano sanidassano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1430] Hetuya tini.
       Nasaranadukanasappatighaduke saranadukasappatighadukam
   [1431]  Nasaranam  nasappatigham  dhammam  paticca  arano sappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1432] Hetuya tini.
        Nasaranadukanarupiduke saranadukarupidukam
   [1433]  Nasaranam  narupim  dhammam  paticca  arano  rupi dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1434] Hetuya dve.
   [1435]  Nasaranam  naarupim  dhammam paccaya sarano arupi dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1436] Hetuya dve.
       Nasaranadukanalokiyaduke saranadukalokiyadukam
   [1437]  Nasaranam nalokiyam dhammam paticca arano lokiyo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1438] Hetuya ekam
   [1439]  Nasaranam  nalokuttaram dhammam paccaya arano lokuttaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1440] Hetuya ekam.
    Nasaranadukanakenacivinneyyaduke saranadukakenacivinneyyadukam
   [1441] Nasaranam nakenacivinneyyam dhammam paticca arano kenacivinneyyo
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1442] Hetuya tini.
   [1443]  Nasaranam  nakenacinavinneyyam  dhammam  paticca  arano
kenacinavinneyyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1444] Hetuya tini.
     Nasaranadukanaasavagocchakaduke saranadukaasavagocchakadukam
   [1445]  Naaranam naasavam dhammam paticca sarano asavo dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Ekam.
         Nasaranadukanasannojanagocchakaduke
         saranadukasannojanagocchakadukam
   [1446]  Naaranam  nasannojanam  dhammam paticca sarano sannojano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1447] Hetuya ekam.
     Nasaranadukanaganthagocchakaduke saranadukaganthagocchakadukam
   [1448]  Naaranam  nagantham  dhammam paticca sarano gantho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1449] Hetuya ekam.
     Nasaranadukanaoghagocchakaduke saranadukaoghagocchakadukam
   [1450]  Naaranam  naogham  dhammam paticca sarano ogho dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1451] Hetuya ekam.
     Nasaranadukanayogagocchakaduke saranadukayogagocchakadukam
   [1452]  Naaranam  nayogam  dhammam paticca sarano yogo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1453] Hetuya ekam.
     Nasaranadukananivaranagocchakaduke saranadukanivaranagocchakadukam
   [1454]  Naaranam  nanivaranam  dhammam  paticca  sarano  nivarano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1455] Hetuya ekam.
         Nasaranadukanaparamasagocchakaduke
         saranadukaparamasagocchakadukam
   [1456]  Naaranam  naparamasam  dhammam paticca sarano paramaso
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1457] Hetuya ekam.
      Nasaranadukanasarammanaduke saranadukasarammanadukam
   [1458]  Nasaranam  nasarammanam  dhammam paticca sarano sarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Ekam.
   [1459]   Nasaranam  naanarammanam  dhammam  paticca  arano
anarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1460] Hetuya dve.
        Nasaranadukanacittaduke saranadukacittadukam
   [1461]  Nasaranam  nacittam  dhammam paticca arano citto dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1462] Hetuya dve. Sankhittam.
       Nasaranadukanacetasikaduke saranadukacetasikadukam
   [1463]  Nasaranam  nacetasikam  dhammam  paticca  arano cetasiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1464] Hetuya dve.
     Nasaranadukanacittasampayuttaduke saranadukacittasampayuttadukam
   [1465]  Nasaranam  nacittasampayuttam  dhammam  paticca  arano
cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya:. Dve.
      Nasaranadukanacittasamsatthaduke saranadukacittasamsatthadukam
   [1466]   Nasaranam  nacittasamsattham  dhammam  paticca  arano
cittasamsattho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1467] Hetuya dve.
             .pe.
         Nasaranadukanadassanenapahatabbaduke
         saranadukadassanenapahatabbadukam
   [1468]  Naaranam  nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  sarano
dassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1469] Hetuya ekam.
   [1470]  Naaranam  nanadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  arano
nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1471] Hetuya ekam.
             Sankhittam
       nasaranadukanasauttaraduke saranadukasauttaradukam
   [1472]  Nasaranam  nasauttaram  dhammam  paticca  arano sauttaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1473] Hetuya ekam avigate ekam.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
      samsatthavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [1474]  Nasarano  nasauttaro  dhammo  aranassa  sauttarassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: ekam.
   [1475]  Nasarano  nasauttaro  dhammo  aranassa  sauttarassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: ekam.
   [1476] Hetuya ekam arammane ekam adhipatiya ekam. Pe.
Avigate ekam .pe.
   [1477]  Nasarano  nasauttaro  dhammo  aranassa  sauttarassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: ... sahajatapaccayena paccayo:
... Upanissayapaccayena paccayo: ... Pacchajatapaccayena paccayo:.
   [1478] Nahetuya ekam naarammane ekam.
   [1479] Hetupaccaya naarammane ekam.
   [1480] Nahetupaccaya arammane ekam.
   Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
   [1481]  Nasaranam  naanuttaram  dhammam  paccaya arano anuttaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1482] Hetuya ekam avigate ekam.
   [1483]  Nasarano  naanuttaro  dhammo  aranassa  anuttarassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [1484] Anantare ekam samanantare ekam [1]- upanissaye dve
purejate  ekam  asevane  ekam vippayutte ekam atthiya ekam
natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [1485]  Nasarano  naanuttaro  dhammo  aranassa  anuttarassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: ... purejatapaccayena paccayo:.
Naarano   naanuttaro   dhammo  aranassa  anuttarassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:.
   [1486]  Nahetuya  dve  naarammane  dve  naupanissaye
ekam napurejate dve novigate dve.
   [1487] Upanissayapaccaya nahetuya dve.
@Footnote: 1 Ma. nissaye ekam.
   [1488]  Nahetupaccaya  upanissaye  dve  purejate  ekam
atthiya ekam avigate ekam.
     Yathakusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
       Paccaniyanulomadukadukapatthanam nitthitam.
        Paccaniyanulomapatthanam nitthitam.
     Anuloma dukattikapatthanato patthaya yava pariyosana
           timsamattehi bhanavarehi patthanam.
            Patthanappakaranam paripunnam
                 abhidhammapitakam
                   nitthitam
                   ---------
     ettavata ca amhehi      yam punnam pasutam bahum
     tam no devanumodantu       sabba sampatti siddhiya
     dukkhappatta ca niddukkha   bhayappatta ca nibbhaya
     sokappatta ca nissoka    khemam pappontu panino
     sabbe buddha balappatta   paccekananca yam balam
     tesam ca dhammatejena         rakkham bandhami sabbaso


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 508-538. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=10022&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=10022&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1216&items=273              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=135              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2908              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]