ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
          anulomapaccanīyapaṭṭhānaṃ
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
          anulomapaccanīyatikapaṭṭhānaṃ
          kusalattikenakusalattikaṃ
   [1] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
kusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā . kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo ca naabyākato  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā: kusale khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Pañca.
   [2] Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo dhammo uppajjati hetu-
paccayā: akusale  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  . akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ
Ekaṃ  khandhaṃ paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: akusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naabyākato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo  ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Pañca.
   [3]  Abyākataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati hetu-
paccayā:  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhi  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo
mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  abyākataṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vipākābyākataṃ  paṭisandhi  mahābhūtaṃ .
Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ. Saṅkhittaṃ. Tīṇi.
   [4]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusale khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalañca  abyākatañca
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [5] Akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalañca  abyākatañca
dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naakusalo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
cittasamuṭṭhānarūpameva ettha vattati.
         Ekūnavīsati pañhā kātabbā.
   [6] Kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  kusalaṃ  dhammaṃ paṭicca  naakusalo  ca  naabyākato
ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [7] Akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo ca naabyākato  ca
dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [8]  Abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:   abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
ca naakusalo ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [9]  Hetuyā  ekūnavīsa  ārammaṇe nava adhipatiyā ekūnavīsa
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  ekūnavīsa avigate
Ekūnavīsa.
   [10]  Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:   akusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca
naabyākato  ca  dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā:  tīṇi  .
Abyākataṃ   dhammaṃ   paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati  nahetu-
paccayā:  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo
ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: tīṇi.
   [11]  Kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  kusalaṃ  dhammaṃ   paṭicca   naakusalo  dhammo
uppajjati   naārammaṇapaccayā:  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
ca  naakusalo  ca  dhammā  uppajjanti  naārammaṇapaccayā:  .
Akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  dhammo  uppajjati  naārammaṇa-
paccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  ca  naakusalo
ca dhammā uppajjanti naārammaṇapaccayā:.
   [12]  Nahetuyā cha naārammaṇe pannarasa naadhipatiyā ekūnavīsa
novigate pannarasa.
     Paccanīyaṃ vitthāretabbaṃ sahajātavārampi vitthāretabbaṃ
         paccayavārampi vitthāretabbaṃ.
   [13]  Paccayavārepi  hetuyā  chabbīsa  ārammaṇe  aṭṭhārasa
avigate chabbīsa.
   Nissayavārampi saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [14] Kusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
kusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: kusalo
dhammo  naabyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kusalo
dhammo  nakusalassa  ca  naabyākatassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  kusalo  dhammo  nakusalassa  ca  naakusalassa  ca  dhammassa
hetupaccayena paccayo: pañca.
   [15]  Akusalo  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  naabyākatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  dhammo  naakusalassa  ca  naabyākatassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  akusalo  dhammo  nakusalassa  ca
naakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo: pañca.
   [16]  Abyākato  dhammo  nakusalassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  abyākato  dhammo  naakusalassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  abyākato  dhammo  nakusalassa  ca naakusalassa ca dhammassa
hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [17]  Kusalo  dhammo  nakusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
Paccayo:  cha  .  akusalo  dhammo  naakusalassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  cha  .  abyākato  dhammo  naabyākatassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: cha.
   [18]  Hetuyā terasa ārammaṇe aṭṭhārasa adhipatiyā sattarasa
anantare   soḷasa   samanantare  soḷasa  sahajāte  ekūnavīsa
aññamaññe   nava   nissaye   chabbīsa   upanissaye  aṭṭhārasa
purejāte  cha  pacchājāte  nava  āsevane nava kamme terasa
vipāke  tīṇi  āhāre  terasa  .pe.  magge terasa sampayutte
nava vippayutte dvādasa .pe. Avigate chabbīsa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 135-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2660              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2660              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=521              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]