ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Vipakattikenavipakattikam
   [27]  Vipakam  dhammam  paticca  navipako  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  vipakam  dhammam  paticca  navipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:  vipakam  dhammam  paticca  nanevavipakanavipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vipakam  dhammam  paticca  navipakadhammadhammo
ca  nanevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:
vipakam  dhammam  paticca  navipako  ca  navipakadhammadhammo  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [28]  Vipakadhammadhammam  paticca  navipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:  vipakadhammadhammam  paticca  navipako  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   vipakadhammadhammam   paticca   nanevavipakanavipakadhamma-
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vipakadhammadhammam  paticca  navipako
ca  nanevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:
vipakadhammadhammam  paticca  navipako  ca navipakadhammadhammo ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [29]  Nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  nanevavipakanavipaka-
dhammadhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nevavipakanavipakadhammadhammam
Paticca  navipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nevavipaka-
navipakadhammadhammam    paticca    navipakadhammadhammo    uppajjati
hetupaccaya:   nevavipakanavipakadhammadhammam   paticca   navipakadhamma-
dhammo  ca  nanevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:   nevavipakanavipakadhammadhammam  paticca  navipako  ca
navipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [30]  Vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam paticca
navipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vipakanca nevavipaka-
navipakadhammadhammanca  dhammam  paticca  navipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paticca
nanevavipakanavipakadhammadhammo   uppajjati   hetupaccaya:  vipakanca
nevavipakanavipakadhammadhammanca   dhammam   paticca   navipakadhammadhammo
ca  nanevavipakanavipakadhammadhammo  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:
vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paticca  navipako  ca
navipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [31]  Vipakadhammadhammanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam
paticca  navipako  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: vipakadhammadhammanca
nevavipakanavipakadhammadhammanca   dhammam   paticca   navipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vipakadhammadhammanca nevavipakanavipakadhammadhammanca
Dhammam   paticca   navipako   ca   nanevavipakanavipakadhammadhammo
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [32]  Vipakam  dhammam  paticca  navipakadhammadhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  tini  .  vipakadhammadhammam  paticca navipako dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  tini  .  nevavipakanavipakadhammadhammam
paticca   nanevavipakanavipakadhammadhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
panca  .  vipakanca  nevavipakanavipakadhammadhammanca  dhammam  paticca
navipakadhammadhammo uppajjati arammanapaccaya: tini.
   [33] Hetuya tevisa arammane cuddasa .pe. Avigate tevisa.
   [34] Nahetuya attharasa naarammane pannarasa.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
      samsatthavarampi sampayuttavarampi vittharetabbam.
   [35] Vipako dhammo navipakassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
vipako  dhammo  navipakadhammadhammassa  hetupaccayena paccayo: vipako
dhammo   nanevavipakanavipakadhammadhammassa   hetupaccayena   paccayo:
vipako  dhammo  navipakadhammadhammassa  ca  nanevavipakanavipakadhamma-
dhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  vipako  dhammo
navipakassa  ca  navipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo: panca.
   [36] Vipako  dhammo  navipakassa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  vipako  dhammo  navipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  vipako  dhammo  nanevavipakanavipakadhammadhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  vipako  dhammo  navipakassa ca nanevavipaka-
navipakadhammadhammassa   ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
vipako  dhammo  navipakadhammadhammassa  ca  nanevavipakanavipakadhamma-
dhammassa  ca dhammassa arammanapaccayena  paccayo:  vipako  dhammo
navipakassa  ca  navipakadhammadhammassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo: cha.
   [37]  Vipakadhammadhammo  navipakadhammadhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  vipakadhammadhammo  navipakassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  vipakadhammadhammo  nanevavipakanavipakadhammadhammassa  arammana-
paccayena  paccayo:  vipakadhammadhammo  navipakassa  ca nanevavipaka-
navipakadhammadhammassa  ca  dhammassa arammanapaccayena paccayo: vipaka-
dhammadhammo  navipakadhammadhammassa  ca  nanevavipakanavipakadhammadhammassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo:  vipakadhammadhammo navipakassa
ca navipakadhammadhammassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: cha.
   [38]   Nevavipakanavipakadhammadhammo   nanevavipakanavipakadhamma-
dhammassa arammanapaccayena paccayo: .pe. Cha.
   [39] Hetuya  terasa  arammane attharasa adhipatiya sattarasa
anantare  solasa  .pe.  purejate  cha pacchajate nava asevane
cha kamme cuddasa vipake  panca .pe.  indriye attharasa .pe.
Vippayutte dvadasa avigate tevisa.
         Panhavaram vittharetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 144-148. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2841&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2841&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=27&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=547              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com