ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Noasavadukam
   [80]  Noasavam  dhammam  paticca  noasavo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  noasavam  dhammam  paticca nanoasavo dhammo uppajjati
hetupaccaya: noasavam dhammam paticca  noasavo  ca nanoasavo ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nanoasavam  dhammam  paticca
nanoasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  sankhittam 1- .
Noasavanca  nanoasavanca  dhammam  paticca  noasavo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  noasavanca  nanoasavanca  dhammam  paticca
noasavo ca nanoasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [81] Hetuya  nava  arammane  nava  avigate nava sabbattha
vittharo.
            Nasasavadukam
   [82]  Nasasavam  dhammam  paticca  nasasavo  dhammo  uppajjati
@Footnote: 1 Ma. tini.
Hetupaccaya:  nasasavam  dhammam  paticca  naanasavo  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasasavam  dhammam  paticca  nasasavo  ca  naanasavo ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: . naanasavam dhammam paticca naanasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nasasavanca naanasavanca  dhammam
paticca naanasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [83] Hetuya  panca  arammane dve avigate panca sabbattha
vittharo.
           Naasavasampayuttadukam
   [84]  Naasavasampayuttam  dhammam paticca naasavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naasavasampayuttam  dhammam  paticca  naasava-
vippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavasampayuttam
dhammam  paticca  naasavasampayutto  ca  naasavavippayutto ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  . naasavavippayuttam dhammam paticca naasava-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavavippayuttam dhammam
paticca  naasavasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naasava-
vippayuttam  dhammam  paticca  naasavasampayutto  ca  naasavavippayutto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  naasavasampayuttanca
naasavavippayuttanca   dhammam   paticca   naasavasampayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   naasavasampayuttanca  naasavavippayuttanca
dhammam  paticca  naasavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Naasavasampayuttanca    naasavavippayuttanca    dhammam    paticca
naasavasampayutto  ca  naasavavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [85] Hetuya nava arammane cha avigate nava sabbattha vittharo.
           Naasavasasavadukam
   [86]  Naasavancevanaanasavanca  dhammam  paticca naasavoceva-
naanasavoca   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavanceva-
naanasavanca  dhammam  paticca  naanasavocevananocaasavo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naasavancevanaanasavanca  dhammam  paticca
naanasavocevanaanasavoca   naanasavocevananocaasavo  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:  .  naanasavancevananocaasavam  dhammam
paticca  naanasavocevananocaasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naanasavancevananocaasavam   dhammam  paticca  naasavocevanaanasavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naanasavancevananocaasavam  dhammam
paticca    naasavocevanaanasavoca    naanasavocevananocaasavoca
dhamma   uppajjanti  hetupaccaya:  .  naasavancevanaanasavanca
naanasavancevananocaasavanca  dhammam  paticca  naasavocevanaanasavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavancevanaanasavanca naanasavan-
cevananocaasavanca   dhammam   paticca   naanasavocevananocaasavo
Dhammo    uppajjati   hetupaccaya:   naasavancevanaanasavanca
naanasavancevananocaasavanca   dhammam   paticca   naasavoceva-
naanasavoca  naanasavocevananocaasavo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [87] Hetuya nava arammane nava avigate nava sabbattha vittharo.
          Naasavaasavasampayuttadukam
   [88]  Naasavancevanaasavavippayuttanca  dhammam paticca naasavo-
cevanaasavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavan-
cevanaasavavippayuttanca   dhammam   paticca   naasavavippayuttoceva-
nanocaasavo   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavanceva-
naasavavippayuttanca  dhammam  paticca  naasavocevanaasavavippayuttoca
naasavavippayuttocevananocaasavo    ca   dhamma   uppajjanti
hetupaccaya:  .  naasavavippayuttancevananocaasavam  dhammam  paticca
naasavavippayuttocevananocaasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naasavavippayuttancevananocaasavam   dhammam  paticca   naasavoceva-
naasavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasava-
vippayuttancevananocaasavam   dhammam   paticca  naasavocevanaasava-
vippayuttoca   naasavavippayuttocevananocaasavo   ca   dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:   .   naasavancevanaasavavippayuttanca
Naasavavippayuttancevananocaasavanca   dhammam  paticca  naasavoceva-
naasavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naasavan-
cevanaasavavippayuttanca naasavavippayuttancevananocaasavanca
dhammam  paticca  naasavavippayuttocevananocaasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   naasavancevanaasavavippayuttanca   naasavavippayuttan-
cevananocaasavanca  dhammam  paticca  naasavocevanaasavavippayuttoca
naasavavippayuttocevananocaasavo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [89] Hetuya nava arammane nava avigate nava sabbattha vittharo.
          Asavavippayuttanasasavadukam
   [90] Asavavippayuttam  nasasavam  dhammam  paticca asavavippayutto
nasasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asavavippayuttam  nasasavam
dhammam  paticca  asavavippayutto  naanasavo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  asavavippayuttam  nasasavam  dhammam paticca asavavippayutto
nasasavo  ca  asavavippayutto  naanasavo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: .  asavavippayuttam  naanasavam  dhammam  paticca  asava-
vippayutto  naanasavo  dhammo uppajjati hetupaccaya: .  asava-
vippayuttam  nasasavanca  asavavippayuttam  naanasavanca  dhammam  paticca
asavavippayutto naanasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [91]  Hetuya  panca  arammane  dve  avigate  panca
Sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 23-28. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=459&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=459&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=80&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=80              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com