ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Nakusalattikasattagocchakaduke kusalattikasattagocchakadukam
   [620]  Nakusalam  nosannojanam dhammam paticca akusalo sannojano
dhammo  uppajjati hetupaccaya: nakusalam nogantham dhammam paticca akusalo
gantho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: nakusalam noogham dhammam paticca
akusalo  ogho dhammo uppajjati hetupaccaya: nakusalam noyogam dhammam
paticca  akusalo  yogo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam
nonivaranam dhammam paticca akusalo nivarano dhammo uppajjati hetupaccaya:
nakusalam noparamasam dhammam paticca akusalo paramaso dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nakusalam  nasarammanam dhammam paticca abyakato sarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
             .pe.
     Nakusalattikanakamavacaraduke kusalattikakamavacaradukam
   [621] Nakusalam nakamavacaram dhammam paticca abyakato kamavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [622] Hetuya panca.
   [623]  Nakusalam  nanakamavacaram  dhammam  paticca  abyakato
nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [624] Hetuya tini.
      Nakusalattikanarupavacaraduke kusalattikarupavacaradukam
   [625]  Nakusalam narupavacaram dhammam paticca abyakato rupavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [626] Hetuya tini.
   [627] Nakusalam nanarupavacaram dhammam paticca abyakato narupavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [628] Hetuya panca.
   [629]  Nakusalam naarupavacaram dhammam paccaya kusalo arupavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [630] Hetuya tini.
     Nakusalattikanaarupavacaraduke kusalattikaarupavacaradukam
   [631]  Nakusalam  nanaarupavacaram  dhammam  paticca  abyakato
naarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [632] Hetuya panca.
     Nakusalattikanapariyapannaduke kusalattikapariyapannadukam
   [633] Nakusalam napariyapannam dhammam paticca abyakato pariyapanno
dhammo  uppajjati hetupaccaya: . naakusalam napariyapannam dhammam paticca
abyakato  pariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: . naabyakatam
napariyapannam  dhammam  paticca  abyakato pariyapanno dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [634] Hetuya panca.
   [635] Nakusalam naapariyapannam dhammam paccaya kusalo apariyapanno
dhammo uppajjati hetupaccaya: ... Abyakato apariyapanno dhammo ....
Dve. Akusalamule dve. Dukamule dve.
   [636] Hetuya cha.
      Nakusalattikananiyyanikaduke kusalattikaniyyanikadukam
   [637] Nakusalam naniyyanikam dhammam paccaya kusalo niyyaniko dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Tini.
   [638] Naakusalam naaniyyanikam dhammam paticca abyakato aniyyaniko
dhammo  uppajjati hetupaccaya:  .  naabyakatam  naaniyyanikam  dhammam
paticca abyakato aniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [639] Hetuya tini.
       Nakusalattikananiyataduke kusalattikaniyatadukam
   [640]  Kusalam  naniyatam  dhammam  paccaya kusalo niyato dhammo
uppajjati hetupaccaya: apariyapannasadisam. Chapanha.
   [641] Nakusalam  naaniyatam  dhammam  paticca  abyakato  aniyato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naakusalam naaniyatam dhammam paticca
abyakato  aniyato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . naabyakatam
naaniyatam  dhammam  paticca  abyakato  aniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [642] Hetuya panca.
      Nakusalattikanasauttaraduke kusalattikasauttaradukam
   [643]  Nakusalam  nasauttaram  dhammam paticca abyakato sauttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . naakusalam nasauttaram dhammam paticca
abyakato  sauttaro  dhammo  uppajjati hetupaccaya: . naabyakatam
nasauttaram  dhammam  paticca  abyakato  sauttaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [644] Hetuya panca.
       Nakusalattikanasaranaduke kusalattikasaranadukam
   [645]  Nakusalam  nasaranam dhammam paccaya akusalo sarano dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [646] Hetuya tini.
   [647]  Nakusalam naaranam dhammam paticca abyakato arano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  naabyakatam  naaranam  dhammam  paticca
abyakato  arano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nakusalam
naarananca   naabyakatam   naarananca  dhammam  paticca  abyakato
arano dhammo uppajjati hetupaccaya:. Tini.
                 ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 441-445. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8694&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8694&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=620&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=120              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2312              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]