ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [135]  Tena kho pana samayena bhagavato kayo dosabhisanno
hoti  .  athakho  bhagava  ayasmantam  anandam  amantesi
dosabhisanno kho ananda tathagatassa kayo icchati tathagato virecanam
patunti  .  athakho  ayasma anando yena jivako komarabhacco
tenupasankami   upasankamitva   jivakam   komarabhaccam   etadavoca
dosabhisanno  kho avuso jivaka tathagatassa kayo icchati tathagato
virecanam  patunti  . tenahi bhante ananda bhagavato kayam katipaham
sinehethati.
   {135.1}  Athakho  ayasma anando bhagavato kayam katipaham
sinehetva  yena  jivako  komarabhacco  tenupasankami upasankamitva
jivakam  komarabhaccam etadavoca siniddho kho avuso jivaka tathagatassa
kayo  yassadani  kalam  mannasiti . athakho jivakassa komarabhaccassa
etadahosi  na kho me tam patirupam yoham bhagavato olarikam virecanam
dadeyyam  2-  yannunaham  3-  tini  uppalahatthani  nanabhesajjehi
paribhavetva     tathagatassa     upanameyyanti    .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 2 Ma. Yu. dadeyyanti.
@3 Ma. Yu. yannunaham .pe. komarabhaccoti na dissati.
Athakho  jivako  komarabhacco  tini  uppalahatthani  nanabhesajjehi
paribhavetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  ekam
uppalahattham  bhagavato  upanamesi  imam  bhante  bhagava  pathamam
uppalahattham  upasinghatu  idam  bhagavantam  dasakkhattum  virecessatiti
dutiyam  uppalahattham  bhagavato  upanamesi  imam  bhante  bhagava dutiyam
uppalahattham  upasinghatu  idam  bhagavantam  dasakkhattum  virecessatiti
tatiyam  uppalahattham  bhagavato  upanamesi  imam  bhante  bhagava tatiyam
uppalahattham  upasinghatu  idam  bhagavantam  dasakkhattum  virecessati  evam
bhagavato samatimsaya virecanam bhavissatiti.
   {135.2}  Athakho  jivako  komarabhacco  bhagavato  samatimsaya
virecanam  datva  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam katva pakkami .
Athakho   jivakassa  komarabhaccassa  bahidvarakotthaka  nikkhantassa
etadahosi  maya kho bhagavato samatimsaya virecanam dinnam dosabhisanno
tathagatassa kayo na bhagavantam samatimsakkhattum virecessati ekunatimsakkhattum
bhagavantam virecessati apica bhagava viritto nahayissati nahatam bhagavantam
sakim virecessati evam bhagavato samatimsaya virecanam bhavissatiti.
   {135.3}  Atha  kho  bhagava jivakassa komarabhaccassa cetasa
cetoparivitakkamannaya  ayasmantam  anandam  amantesi  idhananda
jivakassa  komarabhaccassa  bahidvarakotthaka  nikkhantassa  etadahosi
maya  kho bhagavato samatimsaya virecanam dinnam dosabhisanno tathagatassa
Kayo  na  bhagavantam  samatimsakkhattum  virecessati  ekunatimsakkhattum
bhagavantam  virecessati  apica  bhagava  viritto  nahayissati  nahatam
bhagavantam  sakim virecessati evam bhagavato samatimsaya virecanam bhavissatiti
tenahananda unhodakam patiyadehiti 1- . evam bhanteti kho ayasma
anando bhagavato patissunitva unhodakam patiyadesi.
   {135.4} Athakho jivako komarabhacco yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca viritto bhante
bhagavati . virittomhi jivakati . idha mayham bhante bahidvarakotthaka
nikkhantassa  etadahosi  maya  kho bhagavato samatimsaya virecanam dinnam
dosabhisanno   tathagatassa  kayo  na  bhagavantam  samatimsakkhattum
virecessati  ekunatimsakkhattum  bhagavantam  virecessati  apica  bhagava
viritto  nahayissati  nahatam  bhagavantam  sakim  virecessati  evam
bhagavato  samatimsaya  virecanam  bhavissatiti  nahayatu  bhante  bhagava
nahayatu  sugatoti  .  athakho  bhagava  unhodakam  nahayi  nahatam
bhagavantam sakim virecesi evam bhagavato samatimsaya virecanam ahosi.
   {135.5} Athakho jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca yava
bhante  bhagavato  kayo  pakatatto  hoti  alam  yusapindakenati .
Athakho bhagavato kayo nacirasseva pakatatto ahosi . athakho jivako
komarabhacco  tam  siveyyakam  dussayugam  adaya  yena  bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. patiyadethati.
Tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  jivako  komarabhacco  bhagavantam etadavoca
ekaham  bhante  bhagavantam varam yacamiti . atikkantavara kho jivaka
tathagatati  .  yanca  bhante  kappati  yanca anavajjanti . vadehi
jivakati  . bhagava bhante pamsukuliko bhikkhusangho ca idam me bhante
siveyyakam  dussayugam  ranna  pajjotena  pahitam  bahunnam  dussanam
bahunnam  dussayuganam  bahunnam  dussayugasatanam  bahunnam  dussayugasahassanam
bahunnam   dussayugasatasahassanam   agganca   setthanca  pamokkhanca
uttamanca  pavaranca  patigganhatu  me  bhante  bhagava  siveyyakam
dussayugam  bhikkhusanghassa  ca  gahapaticivaram  anujanatuti  .  patiggahesi
bhagava siveyyakam dussayugam.
   {135.6}  Athakho  bhagava  jivakam komarabhaccam dhammiya kathaya
sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  .  athakho jivako
komarabhacco  bhagavata  dhammiya  kathaya  sandassito  samadapito
samuttejito   sampahamsito  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  pakkami  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane
etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi anujanami
bhikkhave  gahapaticivaram  yo  icchati  pamsukuliko  hotu  yo  icchati
gahapaticivaram  sadiyatu  itaritarena  caham  1-  bhikkhave  santutthim
vannemiti.
   [136]  Assosum  kho rajagahe manussa bhagavata kira bhikkhunam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itaritarena paham.
Gahapati  varam anunnatanti . te ca manussa hattha ahesum udagga
idani  kho  mayam  danani  dassama  punnani  karissama  yato
bhagavata  bhikkhunam  gahapaticivaram  anunnatanti . ekaheneva rajagahe
bahuni  civarasahassani  uppajjimsu  .  assosum kho janapada manussa
bhagavata  kira  bhikkhunam  gahapaticivaram  anunnatanti . te ca manussa
hattha  ahesum  udagga  idani kho mayam danani dassama punnani
karissama  yato  bhagavata  bhikkhunam  gahapaticivaram  anunnatanti .
Ekaheneva janapadepi bahuni civarasahassani uppajjimsu.
   [137]  Tena  kho pana samayena sanghassa pavaro uppanno
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
pavaranti  .  koseyyapavaro  uppanno  hoti  .  anujanami
bhikkhave  koseyyapavaranti  . kojavam uppannam hoti . anujanami
bhikkhave kojavanti.
         Pathamabhanavaram nitthitam 1-.
   [138] Tena kho pana samayena kasiraja jivakassa komarabhaccassa
addhakasiyam  2-  kambalam  pahesi  upaddhakasinam  upamanam  3- .
Athakho  jivako  komarabhacco  tam  addhakasiyam  kambalam  adaya
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho jivako komarabhacco
@Footnote: 1 Ma. pathamabhanavaro nitthito. 2 Ma. Yu. addhakasikam. 3 Ma. Yu. khamamanam.
Bhagavantam  etadavoca  ayam  me  bhante  addhakasiyo  kambalo
kasiranna  pahito  upaddhakasinam  upamano  1-  patigganhatu  me
bhante  bhagava  kambalam  yam mama assa digharattam hitaya sukhayati .
Patiggahesi  bhagava  kambalam  .  athakho  bhagava  jivakam komarabhaccam
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi sampahamsesi .
Athakho  jivako  komarabhacco  bhagavata  dhammiya  kathaya sandassito
samadapito samuttejito sampahamsito utthayasana bhagavantam abhivadetva
padakkhinam  katva pakkami . athakho bhagava etasmim nidane etasmim
pakarane  2- dhammim katham katva bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave
kambalanti.
   [139]  Tena kho pana samayena sanghassa uccavacani civarani
uppajjanti 3- . athakho bhikkhunam etadahosi kim nu kho bhagavata civaram
anunnatam  kim  ananunnatanti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  cha  civarani  khomam kappasikam koseyyam kambalam
sanam bhanganti . tena kho pana samayena ye te bhikkhu gahapaticivaram
sadiyanti  te  kukkuccayanta  pamsukulam  na  sadiyanti  ekamyeva
bhagavata  civaram  anunnatam  na  dveti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave gahapaticivaram sadiyantena pamsukulampi
saditum 4- tadubhayena caham 5- bhikkhave santutthim vannemiti.
   [140]  Tena  kho  pana  samayena sambahula bhikkhu kosalesu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gamamano. 2 Yu. etasmim pakaraneti pathadvayam natthi. 3 Ma.
@uppannani honti. 4 Ma. sadiyitum. 5 Po. Ma. Yu. paham.
Janapadesu  addhanamaggapatipanna  honti  .  ekacce  bhikkhu susanam
okkamimsu  pamsukulaya  ekacce  bhikkhu  nagamesum . ye te bhikkhu
susanam  okkamimsu  pamsukulaya te pamsukulani labhimsu . ye te bhikkhu
nagamesum  te  evamahamsu  amhakampi  avuso  bhagam  dethati .
Te  evamahamsu  na  mayam  avuso  tumhakam  bhagam dassama kissa
tumhe  nagamitthati  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave nagamentanam nakama bhagam datunti.
   {140.1}  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu
janapadesu   addhanamaggapatipanna  honti  .  ekacce  bhikkhu
susanam  okkamimsu  pamsukulaya  ekacce bhikkhu agamesum . ye te
bhikkhu  susanam  okkamimsu pamsukulaya te pamsukulani labhimsu . ye te
bhikkhu  agamesum te evamahamsu amhakampi avuso bhagam dethati .
Te evamahamsu na mayam avuso tumhakam bhagam dassama kissa tumhe
na  okkamitthati  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave agamentanam akama bhagam datunti.
   {140.2}  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu
janapadesu  addhanamaggapatipanna  honti  .  ekacce  bhikkhu  pathamam
susanam  okkamimsu  pamsukulaya  ekacce  bhikkhu  paccha okkamimsu .
Ye te bhikkhu pathamam susanam okkamimsu pamsukulaya te pamsukulani labhimsu.
Ye te bhikkhu paccha okkamimsu te na labhimsu. Te evamahamsu amhakampi
Avuso  bhagam dethati . te evamahamsu na mayam avuso tumhakam
bhagam  dassama  kissa  tumhe  paccha  okkamitthati  .  bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave paccha okkamantanam 1-
nakama bhagam datunti.
   {140.3}  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu
janapadesu  addhanamaggapatipanna  honti  .  te  sadisa  susanam
okkamimsu  pamsukulaya  .  ekacce  bhikkhu pamsukulani labhimsu ekacce
bhikkhu na labhimsu . ye te bhikkhu na labhimsu te evamahamsu amhakampi
avuso  bhagam dethati . te evamahamsu na mayam avuso tumhakam
bhagam  dassama  kissa  tumhe  na  labhitthati . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  sadisanam okkamantanam akama
bhagam datunti.
   {140.4}  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu kosalesu
janapadesu  addhanamaggapatipanna  honti  . te katikam katva susanam
okkamimsu  pamsukulaya  .  ekacce  bhikkhu pamsukulani labhimsu ekacce
bhikkhu na labhimsu . ye te bhikkhu na labhimsu te evamahamsu amhakampi
avuso  bhagam dethati . te evamahamsu na mayam avuso tumhakam
bhagam  dassama  kissa  tumhe  na  labhitthati . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  katikam  katva  okkamantanam
akama bhagam datunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 188-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3878&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3878&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=135&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=135              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4630              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4630              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com