ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [412]  So  ciṇṇamānatto  bhikkhūnaṃ  ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ .pe.
Sohaṃ  ciṇṇamānatto  kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti .
Te bhikkhū 1- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
udāyiṃ bhikkhuṃ abbhetu.
   [413]  Evañca  pana bhikkhave abbhetabbo . tena bhikkhave
Udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ . Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .
Sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {413.1}  Sohaṃ  parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ saṅghaṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ . taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {413.2}   Sohaṃ   parivutthaparivāso   saṅghaṃ   tissannaṃ
āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho
tissannaṃ   āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  sohaṃ
mānattaṃ  caranto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
Sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  .  sohaṃ  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ . tassa me saṅgho antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
chārattaṃ mānattaṃ adāsi.
   {413.3} Sohaṃ ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ
   āpattiṃ   āpajjiṃ   sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ
sohaṃ   saṅghaṃ   antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  .  taṃ maṃ
saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  .  sohaṃ saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  yāciṃ  .  tassa me saṅgho antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
adāsi  .  sohaṃ  bhante ciṇṇamānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācāmīti .
Dutiyampi yācitabbaṃ tatiyampi yācitabbaṃ.
   [414] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {414.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji
Sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
adāsi.
   {414.2} So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {414.3}  So  parivutthaparivāso  mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso  saṅghaṃ
tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho udāyissa
bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so
mānattaṃ  caranto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā    appaṭicchannāya    mūlāya
paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā
Āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassi  .  so  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi.
   {414.4}  So  ciṇṇamānatto  abbhānāraho  antarā  ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya paṭikassi . so saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so
ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheyya. Esā ñatti.
   {414.5} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .pe.  so
ciṇṇamānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti.
Yassāyasmato  khamati  udāyissa  bhikkhuno abbhānaṃ so tuṇhassa yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {414.6}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  abbhīto saṅghena udāyi bhikkhu khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 196-201. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3998              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3998              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=412&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]