ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

                  Tassuddānaṃ
   [446] Saupāhanachattā 3- ca    oguṇṭhi sīsa 4- pāniyaṃ
        nābhivāde na pucchanti    ahi ujjhanti pesalā.
        Omuñci chattaṃ khandhe ca    atarañca paṭikkamaṃ
        pattacīvaraṃ nikkhipā       paṭirūpañca pucchitā
        āsiñci dhovitena ca 5-   sukkhenallenupāhanā 6-
        vuḍḍho navako puccheyya   ajjhāvutthañca gocarā
        sekkhā vaccā pāni pari   kattaraṃ katikaṭṭhitaṃ 7-
@Footnote: 1 Ma. Rā. pañcapaṇṇāsa. Yu. pañcapaññāsa. 2 Ma. Yu. vattaṃ cuddasa. 3 Ma. saupāhanā
@chattā. Yu. sahaupāhanachattā. 4 Ma. Yu. sīsaṃ. 5 Ma. Yu. āsiñceyya dhovitena.
@6 Yu. sukkhena allupāhanā. 7 Ma. Yu. Rā. katikaṃ tato.
     Kālaṃ muhuttaṃ uklāpo 1-    bhummattharaṇanīhare 2-
     paṭipādo bhisibimbo 3-     mañca pīṭhañca mallakaṃ
     apassenulloka kaṇṇā     gerukā kāḷakākatā 4-
     saṅkāraṃ bhummattharaṇaṃ        paṭipādaka mañcakaṃ
     pīṭhaṃ bhisi nisīdanaṃ           mallakaṃ apassenakaṃ 5-
     pattacīvaraṃ bhūmi ca           pārantaṃ orabhogato 6-
     puratthimā pacchimā ca       uttarā atha dakkhiṇā
     sītuṇhe ca divā rattiṃ       pariveṇañca koṭṭhako
     upaṭṭhānaggisālā ca       vattaṃ vaccakuṭīsu ca
     pāni paribhojanikā 7-       kumbhī ācamanesu ca
     anopamena paññattaṃ       vattaṃ āgantukehime.
     Nevāsanaṃ na udakaṃ          na paccu na ca pāniyaṃ
     nābhivāde na paññāpe     ujjhāyanti ca pesalā.
     Vuḍḍhāsanañca udakaṃ        paccuggantvā ca pāniyaṃ
     upāhane ekamantaṃ         abhivāde ca paññape
     vutthaṃ gocara sekkho ca        ṭhānaṃ pāniya bhojanaṃ
     kattaraṃ katikaṃ kālaṃ          navakassa nisinnake
@Footnote: 1 Yu. kālamuhuttauklāpo. 2 Ma. Yu. Rā. bhūmmattharaṇā nīhare.
@3 Yu. paṭipādabhisibimbo. 4 Ma. Yu. kāḷaakatā. 5 Ma. Yu. saṅkārañca bhūmattharaṇaṃ
@paṭipādakaṃ mañcapīṭhaṃ. bhisi nisīdanaṃ mallakaṃ apassena ca. 6 Ma. oruto bhogaṃ.
@7 Ma. pānī paribhojanīyā. 8 Yu. bhojani. 9 Yu. kattarā.
     Abhivādaye ācikkhe        yathā heṭṭhā tathā naye.
     Niddiṭṭhaṃ satthavāhena      vattaṃ āvāsikehime.
     Gamikā dārumattikā        vivaritvā na pucchiya 1-
     nassanti ca aguttañca      ujjhāyanti ca pesalā.
     Paṭisāmetvā thaketvā ca    āpucchitvā ca pakkame 2-.
     Bhikkhu vā sāmaṇero vā     ārāmiko upāsako
     pāsāṇakesu ca puñjaṃ      paṭisāme thakeyya ca
     sace ussahi ussukkaṃ       anovasse tatheva ca 3-
     sace 4- ovassati gāmaṃ     ajjhokāse tatheva ca
     appevaṅgāni seseyyuṃ      vattaṃ gamikabhikkhunā.
     Nānumodanti therena       ohāya catuppañcahi
     vaccito mucchito āsi       vattānumodanesume.
     Chabbaggiyā dunnivatthā     athopi ca duppārutā
     anākappā ca vokkamma     there anupakhajjanaṃ 5-
     nave bhikkhū ca saṅghāṭi      ujjhāyanti ca pesalā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gamikā dārumatti ca vivaratvā na pucchāya. 2 Ma. Yu. paṭisāmetvā thaketvā
@āpucchitvā va pakkame. 3 Ma. Yu. ussahati ussukkaṃ vā. 4 Yu. sabbe.
@5 Ma. Yu. there ca anupakhajjane. Rā. there ca anupakhajjena ca.
     Timaṇḍalaṃ nivāsetvā      kāyasaguṇagaṇṭhikā
     na vokkamma paṭicchannaṃ     susaṃvutokkhittacakkhunā 1-
     ukkhittojjagghikā saddo   tayo ceva pacālanā
     khambhoguṇṭhi ukkuṭikā      paṭicchannaṃ susaṃvuto
     okkhittukkhittā ujjagghi   appasaddā 2- tayo calā
     khambho oguṇṭhi pallatthi 3-  anupakhajja nāsane
     ottharitvā ca udake       nīcaṃ katvā ca siñciyā 4-.
     Paṭi sāmante 5- saṅghāṭi   odane ca paṭiggahe
     sūpaṃ uttaribhaṅgena         sabbesaṃ samakanti ca 6-
     sakkaccaṃ pattasaññī ca     samasūpañca tittikā
     na tāva thero bhuñjeyya     asampatte ca odane 7-
     sakkaccaṃ pattasaññī ca     sapadānaṃ ca sūpakaṃ
     na thūpato paṭicchāde       viññattujjhānasaññinā
     mahanta maṇḍala dvāraṃ      sabbahattho na vohare 8-
     ukkhepo chedanā gaṇḍaṃ     dhūnaṃ sitthāvakārakaṃ 9-
     jivhānicchārakaṃ ceva       capucapu surusuru
     hatthapattoṭṭhanillehaṃ      sāmisena paṭiggaho 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. susaṃvutokkhittacakkhu. 2 Ma. appasaddo. 3 Ma. Yu. Rā. khambhoguṇṭhi
@pallatthi ca. 4 Ma. Yu. uttaritvāna udake nīcaṃ katvā na siñciyā. 5 Ma. Yu.
@sāmante. 6 Ma. samabhitti Yu. samatitti. 7 Ma. Yu. sakkaccaṃ ... odaneti ime
@pāṭhā natthi. 8 Ma. Yu. byāhare. 9 Ma. gaṇḍadhunaṃ Yu. kaṇḍadhanū. 10 Ma. paṭigagahe.
     Na tāva yāva na sabbe 1-    nīcaṃ katvā ca siñciyaṃ
     paṭi sāmanta 2- saṅghāṭi    nīcaṃ katvā chamāya ca
     sasitthakaṃ nivattante       supaṭicchanna ukkuṭi 3-
     dhammarājena paññattaṃ      idaṃ bhattaggavattanaṃ.
     Dunnivatthā anākappā     asallakkhetvā 4- sāhasā
     dūre acca ciraṃ lahuṃ         tatheva piṇḍacāriko 5-
     paṭicchanno va gaccheyya     saṃvutokkhittacakkhunā
     ukkhittojjagghikā saddo   tayo ceva pacālanā 6-
     khambhoguṇṭhi ukkuṭikā      sallakkhetvā ca sāhasā
     dūre acca ciraṃ lahuṃ         āsanakaṃ kaṭacchukā
     bhājanaṃ vā ṭhapesi ca        uccāretvā paṇāmakā 7-
     paṭiggahe na oloke 8-    sūpesupi tatheva taṃ
     bhikkhu saṅghāṭiyā chāde     paṭicchanneva gacchiyaṃ
     saṃvutokkhittacakkhu ca        ukkhittojjagghikāya ca 9-
     appasaddo tayo cālā     khambhoguṇṭhika ukkuṭi
     paṭhamāsanavakkāraṃ 10-     pānīyaṃ paribhojanaṃ 11-
     pacchā kaṅkhati bhuñjeyya     opilāpeyya uddhare
@Footnote: 1 Ma. Yu. yāva na sabbe udake. 2 Ma. paṭisāmantā Yu. paṭisāmantaṃ. 3 Ma.
@supaṭicchannamukkuṭi Yu. supaṭicchannaṃ. 4 Yu. asallakkhe ca. 5 Yu. piṇḍacārike
@6 Ma. Yu. paṭicchannena gaccheyya susaṃvutokkhittacakkhu. 7 Ma. Yu. Rā. paṇāmetvā.
@8 Ma. Yu. ulloke. 9 Yu. ukakhittujjagghikāya. 10 Ma. paṭhamāsanavakkāra.
@Yu. paṭhamāsanaavakkāra. 11 Ma. paribhojanī. Yu. paribhojani.
     Paṭisāmeyya sammajje      rittaṃ tucchaṃ upaṭṭhape 1-
     hatthakāre na bhindeyya     vattidaṃ piṇḍapātike 2-.
     Pāni ca pari aggi raṇi       nakkhatta disa corakā 3-
     sabbaṃ natthīti koṭetvā 4-   pattaṃse cīvaraṃ tato
     idāni aṃse laggetvā      timaṇḍalaṃ parimaṇḍalaṃ
     yathā piṇḍacārivattaṃ       naye āraññakesupi
     pattaṃse cīvaraṃ sīse         ārohetvā ca pāniyaṃ
     paribhojanikā 5- aggi      araṇi cāpi kattaraṃ 6-
     nakkhattaṃ sabbadesaṃ vā 7-   disāpi kusalo bhave.
     Sattuttamena paññattaṃ     vattaṃ āraññakesume.
     Ajjhokāse okiriṃsu .      ujjhāyanti ca pesalā.
     Sace viharo uklāpo       paṭhamaṃ pattacīvaraṃ
     bhisibimbohanaṃ mañcaṃ       pīṭhaṃ ca kheḷamallakaṃ
     apassenālokakaṇṇā 8-   gerukaṃ kāḷa mākataṃ 9-
     saṅkāraṃ bhikkhusāmantā 10-  senā vihārapāniyaṃ
     paribhojanīyasāmantā       paṭivāte ca aṅgaṇe
     adhovāte attharaṇaṃ        paṭipādakamañcakaṃ 11-
@Footnote: 1 Yu. upaṭṭhaye. 2 Ma. hatthivikāre bhindeyya .... 3 Ma. Yu. pāni pari aggi
@raṇi nakkhatta disa corā ca. Rā. pāni ca pari agagi raṇi nakkhatta disa corā ca.
@4 Ma. Yu. koṭṭatvā. 5 paribhojanīyaṃ. 6 Yu. kattari. 7 Ma. Yu. sappadesaṃ.
@8 Ma. apassenullokaṇṇā. 9 Ma. gerukākāḷaakatā. 10 Yu. saṅkārabhikkhusamantā.
@11 Ma. Yu. paṭipādakamañco ca.
     Pīṭhaṃ bhisi nisīdanaṃ          mallakaṃ apassenakaṃ 1-
     pattacīvaraṃ bhūmi ca          pārantaṃ orabhogato 2-
     puratthimā pacchimā ca       uttarā atha dakkhiṇā
     sītuṇhe ca divā rattiṃ      pariveṇañca koṭṭhako
     upaṭṭhānaggisālā ca      vaccakuṭī ca pāniyaṃ
     ācamakumbhī vuḍḍhe ca      uddesa paripucchanā
     sajjhā dhammo padīpañca     na vivare na ca thake 3-
     yena vuḍḍho parivatti       kaṇṇenapi na ghaṭṭaye
     paññapesi mahāvīro       vattaṃ senāsanesu taṃ.
     Nivāriyamānā dvāraṃ       mucchitujjhanti pesalā.
     Chārikaṃ chaḍḍaye jantā      paribhaṇḍaṃ tatheva ca
     pariveṇakoṭṭhakā sālā 4-  cuṇṇamattikadoṇikā
     mukhaṃ purato na there         nave ussahati sace 5-
     purato upari maggo        cikkhallaṃ matti pīṭhakaṃ
     vijjhāpatvā thaketvā ca    vattaṃ jantāgharesume.
     Nācameti yathāvuḍḍhaṃ       paṭipāṭi ca sāhasā 7-
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. apassena ca. 2 Ma. obhato bhogaṃ. 3 Ma. Yu. vijjhāpe na
@vivare na pi thake. 4 Ma. pariveṇaṃ koṭṭhako Yu. pariveṇakoṭṭhake. 5 Ma. Yu.
@na nave ussahati sace. 6 Ma. Yu. vijjhāpetvā ca pakkame. 7 Ma. Yu. sahasā.
     Ubbhuji 1- nitthuno kaṭṭhaṃ    vaccaṃ passāva kheḷakaṃ
     pharusā kūpa sahasā         ubbhuji 2- capusesakaṃ 3-
     bahi anto ca ukkāse      rajju ataramānako 4-
     sahasā ubbhuji ṭhite        nitthune kaṭṭhavaccakaṃ 5-
     passāvakheḷapharusā        kūpaṃ ca vaccapāduke
     nātisahasā ubbhuji 6-     pādukāya capucapu
     na sesaye paṭicchāde       ūhanā piṭharena ca
     vaccakuṭī paribhaṇḍaṃ        pariveṇañca koṭṭhako
     ācamane ca udakaṃ         vattaṃ vaccakuṭīsume.
     Upāhanā dantakaṭṭhaṃ       mukhodakañca āsanaṃ
     yāgu udakā 7- dhovitvā    uddhāruklāpagāmakaṃ 8-
     nivāsanā kāyabandhā 9-    saguṇaṃ pattasodakaṃ
     pacchā timaṇḍalo ceva      parimaṇḍala bandhanaṃ
     saguṇaṃ dhovitvā pacchā      nātidūre paṭiggahe
     bhaṇamānassa āpatti      paṭhamāgantvāna 10- āsanaṃ
     udakaṃ pīṭha kathali          paccuggantvā nivāsanaṃ
@Footnote: 1 Ma. ubbhaji Yu. uppajji. 2 Ma. Yu. ubbhajjhi. 3 Yu. sedhena. Ma. sese.
@Rā. selena. 4 Ma. Yu. ataramānañca. Rā. ataramānā ca. 5 Ma. Yu. sahasā
@ubbhajjitavā nitthune kaṭṭha vaccañca. 6 Yu. ubbhajji. 7 Ma. Yu. udakaṃ.
@8 Ma. Yu. gāmañca. 9 Yu. kāyabandhanā. 10 Yu. paṭhamaṃ gantvāna.
     Otāpe nidahi bhaṅgo       obhoge bhuñjituṃ name
     pānīyaṃ udakaṃ nīcaṃ          muhuttaṃ na ca nidahe
     pattacīvaraṃ bhūmi ca          pārantaṃ orabhogato
     uddhare paṭisāme ca        uklāpo ca nahāyituṃ
     sītaṃ uṇhaṃ jantāgharaṃ       cuṇṇaṃ mattikapiṭṭhito
     pīṭhaṃ ca cīvaraṃ cuṇṇaṃ         mattikussahati mukhaṃ
     purato there nave na ca 1-    parikammañca nikkhame
     purato udake nhāte       nivāsetvupajjhāya ca 2-
     nivāsanañca saṅghāṭi       pīṭhaṃ vā āsanena ca 3-
     pādo pīṭhaṃ kathaliñca       pānīyuddesapucchanā
     uklāpussahaṃ sodheyya 4-   paṭhamaṃ pattacīvaraṃ
     nisīdanapaccattharaṇaṃ        bhisibimbohanāni ca
     mañco pīṭhaṃ paṭipādaṃ       mallakaṃ apassenakaṃ 5-
     bhummasantānaālokaṃ       geruka kāḷakākatā 6-
     bhummattharaṇapaṭipādā      mañco pīṭhaṃ bimbohanaṃ
     nisīdanattharaṇaṃ kheḷaṃ 7-      apasse pattacīvaraṃ
     puratthimā pacchimā ca       uttarā atha dakkhiṇā
     sītuṇhe 8- ca divā rattiṃ    pariveṇañca koṭṭhako
@Footnote: 1 Ma. nave ca. 2 Ma. nivāsetvā upajjhāya. Yu. nivāsetvā upajjhāya. 3 Ma. Yu.
@piṭhakaṃ āsanena ca. 4 Yu. uklāpaṃ su sodheyya. 5 Ma. apassena ca. 6 Ma. āloka
@gerakā kāḷaakatā. 7 Ma. Yu. kheḷa. 8 Ma. Yu. sītuṇhañca.
      Upaṭṭhānaggisālā ca     vacca pānīya bhojani
      ācamaanabhirati          kukkuccaṃ diṭṭhikā garu 1-
      mūlamānattaabbhānaṃ      tajjanīyaṃ niyassakaṃ
      pabbajā paṭisāraṇi 2-    ukkhepañca kataṃ yadi
      dhove kātabbarajanaṃ 3-     raje samparivattakaṃ
      pattañca cīvarañcāpi      parikkhārañca chedanaṃ
      parikammaṃ veyyāvaccaṃ      pacchā piṇḍā pavisanā 4-
      na susānaṃ disā ceva       yāvajīvaṃ upaṭṭhahe
      saddhivihārikenetaṃ        vattupajjhāyikānime 5-.
      Ovādasāsanuddesā      pucchā pattañca cīvaraṃ
      parikkhāraṃ gilāno ca 6-     na pacchāsamaṇo bhave 7-
      upajjhāyesu yāvatā 8-    evaṃ ācariyesupi
      saddhivihārike vattā       tatheva antevāsike
      āgantukesu yāvatā 8-    puna āvāsikesu ca.
      Gamikānumodanikā        bhattagge piṇḍapātike 9-
      āraññakesu yaṃ vattaṃ      yaṃ ca senāsananesupi
      jantāghare vaccakuṭī       upajjhā saddhivihārike
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. ācamanaṃ anabhirati kukkuccaṃ diṭṭhi ca garu. 2 Ma. pabbājapaṭisāraṇī.
@3 Ma. Yu. rajañca. 4 Ma. Yu. piṇḍaṃ pavisanaṃ. 5 Ma. vattupajjhāyikenime.
@Yu. vattupajjhāyakesume. 6 Ma. parikkhāro gilāno. yu parikkhāragilāno.
@7 Yu. suve. 8 Ma. ye vattā. Yu. yā vattā. 9 Ma. piṇḍacārike.
      Ācariyesu yaṃ vattaṃ        tatheva antevāsike
      ekūnavīsativatthū          vattā codasa 1- khandhake.
      Vattaṃ aparipūrento        na sīlaṃ paripūrati
      asuddhasīlo duppañño     cittekaggaṃ na vindati
      vikkhittacittonekaggo     sammā dhammaṃ na passati
      apassamāno saddhammaṃ      dukkhā na parimuccati.
      Yaṃ vattaṃ paripūrento       sīlampi paripūrati
      visuddhasīlo sappañño     cittekaggampi vindati
      avikkhittacitto ekaggo    sammā dhammaṃ vipassati 2-
      sampassamāno saddhammaṃ    dukkhā so parimuccati.
      Tasmā hi vattaṃ pūreyya     jinaputto vicakkhaṇo
      ovādaṃ buddhaseṭṭhassa     tato nibbānamehiti.
@Footnote: 1 Ma. vattā cuddasa. Yu. vuttā soḷasa. 2 Yu. dhammaṃpi passati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 272-282. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5480              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5480              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=446&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=446              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]