ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [449] Athakho bhagava bhikkhu amantesi atthime bhikkhave mahasamudde
acchariya  abbhuta  dhamma  ye  disva disva asura mahasamudde
abhiramanti  .  katame  attha  . mahasamuddo bhikkhave anupubbaninno
anupubbapono  anupubbapabbharo  na  ayatakeneva  papato  yampi
bhikkhave   mahasamuddo   anupubbaninno  anupubbapono  anupubba-
pabbharo na ayatakeneva papato ayam bhikkhave mahasamudde pathamo
acchariyo  abbhuto  dhammo  yam  disva  disva asura mahasamudde
abhiramanti.
   [450]  Puna  caparam  bhikkhave  mahasamuddo  thitadhammo  velam
nativattati  yampi  bhikkhave  mahasamuddo  thitadhammo velam nativattati
ayampi  bhikkhave  mahasamudde  dutiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.
   [451]  Puna  caparam  bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena
Samvasati  yam  hoti  mahasamudde  matam  kunapam  tam  khippanneva  tiram
vaheti  thalam  ussadeti  1-  yampi  bhikkhave  mahasamuddo  na
matena  kunapena  samvasati  yam  hoti  mahasamudde  matam  kunapam  tam
khippanneva  tiram  vaheti  thalam  ussadeti  ayampi  bhikkhave
mahasamudde  tatiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam disva disva
asura mahasamudde abhiramanti.
   [452]  Puna  caparam  bhikkhave ya kaci mahanadiyo seyyathidam
ganga  yamuna  aciravati  sarabhu  mahi ta mahasamuddam patta jahanti
purimani  namagottani  mahasamuddotveva  sankhyam  2-  gacchanti
yampi  bhikkhave  ya  kaci  mahanadiyo  seyyathiyam  ganga  yamuna
aciravati  sarabhu  mahi  ta  mahasamuddam  patta  jahanti  purimani
namagottani  mahasamuddotveva  sankhyam  gacchanti  ayampi  bhikkhave
mahasamudde  catuttho  acchariyo  abbhuto  dhammo yam disva disva
asura mahasamudde abhiramanti.
   [453]  Puna  caparam bhikkhave ya kaci loke savantiyo 3-
mahasamuddam  appenti  ya  ca  antalikkha  dhara  papatanti  na
tena  mahasamuddassa  unattam  va  purattam  va  pannayati  yampi
bhikkhave  ya  kaci  loke  savantiyo  mahasamuddam  appenti ya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ussareti. 2 Ma. Yu. Ra. sankham. 3 Ma. Yu. Ra. ya ca loke
@savantiyo.
Ca  antalikkha  dhara  papatanti  na  tena  mahasamuddassa  unattam
va  purattam  va  pannayati  ayampi  bhikkhave mahasamudde pancamo
acchariyo  abbhuto  dhammo  yam  disva  disva asura mahasamudde
abhiramanti.
   [454]  Puna  caparam  bhikkhave mahasamuddo ekaraso lonaraso
yampi  bhikkhave  mahasamuddo  ekaraso  lonaraso  ayampi  bhikkhave
mahasamudde  chattho  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam  disva
disva asura mahasamudde abhiramanti.
   [455]  Puna caparam bhikkhave mahasamuddo bahuratano anekaratano
tatrimani  ratanani  seyyathidam  mutta  mani  veluriyo  sankho
sila  pavalam  rajatam  jatarupam  lohitanko  1-  masaragallam  yampi
bhikkhave  mahasamuddo  bahuratano  anekaratano  tatrimani  ratanani
seyyathidam  mutta  mani  veluriyo  sankho  sila  pavalam  rajatam
jatarupam  lohitanko  masaragallam  ayampi  bhikkhave  mahasamudde
sattamo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam  disva  disva  asura
mahasamudde abhiramanti.
   [456] Puna caparam bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso
tatrime  bhuta  timi  timingalo timitiminlo mahatimingalo 2- asura
naga  gandhabba  santi  mahasamudde  yojanasatikapi  attabhava
@Footnote: 1 Ma. Yu. lohitako. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Dviyojanasatikapi    attabhava    tiyojanasatikapi   attabhava
catuyojanasatikapi  attabhava  pancayojanasatikapi  attabhava  yampi
bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso tatrime bhuta timi timingalo
timitimingalo  mahatimingalo asura naga gandhabba santi mahasamudde
yojanasatikapi  attabhava  .pe.  pancayojanasatikapi  attabhava
ayampi  bhikkhave  mahasamudde  atthamo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yam  disva  disva asura mahasamudde abhiramanti ime kho bhikkhave
mahasamudde  attha  acchariya  abbhuta  dhamma  ye disva disva
asura mahasamudde abhiramanti.
   [457] Evameva kho bhikkhave imasmim dhammavinaye attha acchariya
abbhuta dhamma ye disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
Katame  attha  .  seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo  anupubbaninno
anupubbapono  anupubbapabbharo  na  ayatakeneva  papato evameva
kho  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  anupubbasikkha  anupubbakiriya
anupubbapatipada  na  ayatakeneva  annapativedho  yampi  bhikkhave
imasmim  dhammavinaye  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada
na  ayatakeneva  annapativedho  ayam  bhikkhave  imasmim dhammavinaye
pathamo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam disva disva bhikkhu imasmim
dhammavinaye abhiramanti.
   [458]  Seyyathapi  bhikkhave  mahakhasamuddo  thitadhammo  velam
Nativattati  evameva kho bhikkhave yam maya savakanam 1- sikkhapadam
pannattam  tam  mama  savaka  jivitahetupi  natikkamanti  yampi
bhikkhave  yam  maya  savakanam  sikkhapadam  pannattam tam mama savaka
jivitahetupi  natikkamanti  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye
dutiyo  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam  disva  disva  bhikkhu
imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   [459]  Seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo na matena kunapena
samvasati  yam  hoti  mahasamudde  matam kunapam tam khippanneva 2- tiram
vaheti  thalam  ussadeti  evameva kho bhikkhave yo so puggalo
dussilo   papadhammo   asucisankassarasamacaro   paticchannakammanto
assamano    samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno
antoputi  avassuto  kasambukajato  na  tena  sangho  samvasati
khippanneva  nam  sannipatitva  ukkhipati  kincapi  kho  3-  so
hoti  majjhe  bhikkhusanghassa  nisinno  athakho  so  araka  va
sanghamha  sangho ca tena yampi bhikkhave yo so puggalo dussilo
papadhammo     asucisankassarasamacaro     paticchannakammanto
assamano    samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno
antoputi  avassuto  kasambukajato  na  tena  sangho  samvasati
khippanneva  nam  sannipatitva ukkhipati kincapi kho so hoti majjhe
bhikkhusanghassa nisinno athakho so araka va sanghamha sangho ca tena
@Footnote: 1 Ma. mama savakanam. 2 Ma. khippameva. Yu. khippameva ca. 3 Yu. khosaddo natthi.
Ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  tatiyo  acchariyo  abbhuto
dhammo yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   [460]  Seyyathapi  bhikkhave  ya kaci mahanadiyo seyyathidam
ganga  yamuna  aciravati  sarabhu  mahi ta mahasamuddam patta jahanti
purimani   namagottani   mahasamuddotveva   sankhyam   gacchanti
evameva  kho  bhikkhave  cattarome  vanna  khattiya  brahmana
vessa  sudda  te  tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma
anagariyam  pabbajitva  jahanti  purimani  namagottani  samana
sakyaputtiyatveva  sankhyam  gacchanti  yampi  bhikkhave  cattarome
vanna  khattiya  brahmana  vessa  sudda te tathagatappavedite
dhammavinaye  agarasma  anagariyam  pabbajitva  jahanti  purimani
namagottani  samana  sakyaputtiyatveva  sankhyam  gacchanti  ayampi
bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  catuttho  acchariyo  abbhuto  dhammo
yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   [461]  Seyyathapi  bhikkhave  ya  kaci  loke  savantiyo
mahasamuddam  appenti  ya  ca antalikkha dhara papatanti na tena
mahasamuddassa  unattam  va  purattam  va  pannayati  evameva kho
bhikkhave  bahu cepi bhikkhu anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayanti
na  tena  nibbanadhatuya  unattam  va  purattam  va  pannayati
yampi  bhikkhave  bahu  cepi  bhikkhu  anupadisesaya  nibbanadhatuya
Parinibbayanti  na  tena  nibbanadhatuya  unattam  va  purattam va
pannayati  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  pancamo  acchariyo
abbhuto  dhammo  yam  disva  disva  bhikkhu  imasmim  dhammavinaye
abhiramanti.
   [462]  Seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo ekaraso lonaraso
evameva  kho  bhikkhave  ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso yampi
bhikkhave  .pe.  vimuttiraso  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye
chattho  acchariyo  abbhuto  dhammo  yam disva disva bhikkhu imasmim
dhammavinaye abhiramanti.
   [463]  Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo bahuratano anekaratano
tatrimani  ratanani  seyyathidam  mutta  mani  veluriyo  sankho
sila  pavalam  rajatam  jatarupam  lohitanko masaragallam evameva kho
bhikkhave   ayam  dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrimani
ratanani  seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro   iddhipada   pancindriyani   panca  balani  satta
bojjhanga  ariyo  atthangiko  maggo  yampi  bhikkhave  ayam
dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrimani  ratanani  seyyathidam
cattaro  satipatthana  .pe.  ariyo  atthangiko  maggo  ayampi
bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  sattamo  acchariyo  abbhuto  dhammo
yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   [464] Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso
tatrime bhuta timi .pe. asura naga gandhabba santi mahasamudde
yojanasatikapi  attabhava  dviyojanasatikapi  attabhava tiyojanasatikapi
attabhava  catuyojanasatikapi  attabhava  pancayojanasatikapi attabhava
evameva kho bhikkhave ayam dhammavinayo mahatam bhutanam avaso tatrime bhuta
sotapanno   sotapattiphalasacchikiriyaya   patipanno   sakidagami
sakidagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  anagami  anagamiphalasacchikiriyaya
patipanno araha arahattaya 1- patipanno yampi bhikkhave ayam dhammavinayo
mahatam  bhutanam avaso tatrime bhuta sotapanno .pe. arahattaya
patipanno  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  atthamo  acchariyo
abbhuto  dhammo yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti
ime kho bhikkhave imasmim dhammavinaye attha acchariya abbhuta dhamma
ye disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramantiti 2-.
   [465]  Athakho  bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
    channamativassati      vivatam nativassati
    tasma channam vivaretha   evantam nativassatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 285-292. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5734&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5734&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=449&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=449              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com