ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [499]  Athakho  ayasma  upali  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  upali  bhagavantam  etadavoca  attadanam
adatukamena   bhante  bhikkhuna  katamangasamannagatam  attadanam
adatabbanti.
   {499.1}   Attadanam  adatukamena  upali  bhikkhuna
pancangasamannagatam    attadanam    adatabbam    attadanam
adatukamena  upali  bhikkhuna  evam  paccavekkhitabbam  yam  kho
aham  imam  attadanam  adatukamo kalo nu kho imam attadanam
adatum  udahu  noti . sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam
janati akalo imam attadanam adatum no kaloti na tam upali
attadanam adatabbam.
   {499.2}  Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
kalo  imam  attadanam  adatum  no akaloti tenupali bhikkhuna
uttarim  paccavekkhitabbam  yam  kho  aham imam attadanam adatukamo
bhutam  nu  kho  idam attadanam udahu noti . sace upali bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  abhutam  idam attadanam no bhutanti
na  tam  upali  attadanam  adatabbam  .  sace  panupali bhikkhu
Paccavekkhamano  evam  janati  bhutam  idam attadanam no abhutanti
tenupali  bhikkhuna  uttarim  paccavekkhitabbam  yam  kho  aham  imam
attadanam  adatukamo  atthasanhitam  nu  kho idam 1- attadanam
udahu  noti  . sace upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anatthasanhitam  idam  attadanam  no  atthasanhitanti  na  tam  upali
attadanam adatabbam.
   {499.4}  Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
atthasanhitam  idam  attadanam  no  anatthasanhitanti tenupali bhikkhuna
uttarim paccavekkhitabbam imam kho aham attadanam adiyamano labhissami
sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udahu noti. Sace
upali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam kho aham attadanam
adiyamano  na labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato
pakkheti na tam upali attadanam adatabbam.
   {499.5}  Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati
imam  kho  aham  attadanam  adiyamano  labhissami  sanditthe
sambhatte  bhikkhu  dhammato  vinayato  pakkheti  tenupali  bhikkhuna
uttarim  paccavekkhitabbam  imam  kho  me  attadanam  adiyato
bhavissati  sanghassa  tatonidanam  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado
sanghabhedo  sangharaji  sanghavavatthanam sanghananakaranam udahu  noti .
Sace  upali  bhikkhu  paccavekkhamano  evam janati imam kho me
attadanam  adiyato  bhavissati  sanghassa  tatonidanam  bhandanam kalaho
@Footnote: 1 Ma. imam.
Viggaho  vivado sanghabhedo sangharaji sanghavavatthanam sanghananakarananti
na tam upali attadanam adatabbam.
   {499.6} Sace panupali bhikkhu paccavekkhamano evam janati imam
kho me attadanam adiyato na bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam
kalaho  viggaho  vivado  sanghabhedo  sangharaji  sanghavavatthanam
sanghananakarananti   adatabbam  tam  upali  attadanam  evam
pancangasamannagatam  kho  upali  attadanam  adinnam  pacchapi  1-
avippatisarakaram bhavissatiti.
   [500] Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati 2-
dhamme  ajjhattam  paccavekkhitva paro codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme ajjhattam paccavekkhitva
paro  codetabbo  codakenupali  bhikkhuna param codetukamena evam
paccavekkhitabbam  parisuddhakayasamacaro  nu  khomhi  parisuddhenamhi
kayasamacarena  samannagato  acchiddena  appatimamsena  samvijjati
nu  kho me eso dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu
parisuddhakayasamacaro    hoti   parisuddhena   kayasamacarena
samannagato  acchiddena  appatimamsena  tassa  bhavanti  vattaro
ingha tava ayasma kayikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro.
   [501] Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena evam
paccavekkhitabbam   parisuddhavacisamacaro  nu  khomhi  parisuddhenamhi
vacisamacarena   samannagato  acchiddena  appatimamsena  samvijjati
@Footnote: 1 Yu. apisaddo natthi. 2 Ma. Yu. kati.
Nu  kho  me  eso  dhammo  udahu  noti . no ce upali
bhikkhu   parisuddhavacisamacaro   hoti  parisuddhena  vacisamacarena
samannagato  acchiddena  appatimamsena  tassa  bhavanti  vattaro
ingha tava ayasma vacasikam sikkhassuti itissa bhavanti vattaro.
   [502] Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam paccavekkhitabbam mettam nu kho me cittam paccupatthitam sabrahmacarisu
anaghatam samvijjati nu kho me eso dhammo udahu noti. No ce
upali  bhikkhuno  mettam  cittam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu
anaghatam  tassa bhavanti vattaro ingha tava ayasma sabrahmacarisu
mettam cittam upatthapehiti itissa bhavanti vattaro.
   [503] Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  bahussuto  nu  khomhi  sutadharo  sutasannicayo
ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti
tatharupa me dhamma bahussuta honti 1- dhata 2- vacasa paricita
manasanupekkhita  ditthiya  suppatividdha  samvijjati nu kho me eso
dhammo udahu noti . no ce upali bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana
pariyosanakalyana    sattham    sabyanjanam    kevalaparipunnam
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi. 2 Ma. dhata.
Parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  1-  dhamma  na 2-
bahussuta  honti  dhata  vacasa  paricita  manasanupekkhita ditthiya
suppatividdha  tassa  bhavanti  vattaro  ingha  tava  ayasma
agamam pariyapunassuti itissa bhavanti vattaro.
   [504] Puna caparam upali codakena bhikkhuna param codetukamena
evam  paccavekkhitabbam  ubhayani nu kho me patimokkhani vittharena
svagatani honti 3- suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso 4-
anubyanjanaso  samvijjati  nu kho me eso dhammo udahu noti .
No  ce  upali  bhikkhuno  ubhayani  patimokkhani  vittharena
svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini suvinicchitani suttaso 4-
anubyanjanaso  idam  panavuso  kattha  vuttam  bhagavatati  iti puttho
na  sampadeti  5-  tassa  bhavanti vattaro ingha tava ayasma
vinayam  pariyapunassuti  itissa  bhavanti  vattaro  codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  ime  panca  dhamme  ajjhattam
paccavekkhitva paro codetabboti.
   [505]  Codakena  bhante  bhikkhuna  param codetukamena kati
dhamme  ajjhattam  upatthapetva paro codetabboti . codakenupali
bhikkhuna  param  codetukamena  panca  dhamme ajjhattam upatthapetva
paro  codetabbo  kalena  vakkhami no akalena bhutena vakkhami
@Footnote: 1 Ma. tatharupassa. 2 Yu. nasaddo natthi. 3 Yu. ayam patho natthi.
@4 Yu. Ra. suttato. 5 Ma. sampayati. Yu. sampadayati.
No  abhutena  sanhena  vakkhami no pharusena atthasanhitena vakkhami
no  anatthasanhitena  mettacitto  vakkhami  no  dosantaroti
codakenupali  bhikkhuna  param  codetukamena  ime  panca  dhamme
ajjhattam upatthapetva paro codetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 309-314. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6211&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6211&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=499&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=77              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=499              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com