ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [462]  Methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam vipattinam
kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunam  dhammam patisevantassa apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .pe.  anadariyam paticca udake uccaram va passavam
va  khelam  va  karontassa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo
bhajati  .  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va  passavam va
@Footnote: 1 Ma. Yu. padakavaggo sattamo.
Khelam  va  karontassa  apatti  catunnam  vipattinam  ekam  vipattim
bhajati acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [463] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam apattikkhandhanam
katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  methunam  dhammam  patisevantassa
apattiyo  sattannam  apattikkhandhanam  tihi apattikkhandhehi sangahita
siya  parajikapattikkhandhena  siya  thullaccayapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  .pe.  anadariyam  paticca  udake uccaram va
passavam  va khelam va karontassa apatti sattannam apattikkhandhanam
katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  anadariyam  paticca  udake
uccaram  va  passavam  va khelam va karontassa apatti sattannam
apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena.
         Sangahitavaram nitthitam catuttham.
   [464] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo channam apattisamutthananam
katihi   samutthanehi   samutthahanti   1-  .  methunam  dhammam
patisevantassa   apattiyo   channam  apattisamutthananam  ekena
samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  cittato  ca  samutthahanti na
vacato  .pe.  anadarayam  paticca  udake  uccaram  va passavam
va  khelam  va  karontassa  apatti  channam  apattisamutthananam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha samutthantiti dissati.
Katihi samutthanehi samutthati . anadariyam paticca udake uccaram va
passavam  va khelam va karontassa apatti channam apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato.
         Samutthanavaram nitthitam pancamam.
   [465] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo catunnam adhikarananam
katamam  adhikaranam  .  methunam  dhammam  patisevantassa apattiyo catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam  .pe.  anadariyam  paticca  udake
uccaram  va  passavam  va  khelam va karontassa apatti catunnam
adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  anadariyam  paticca  udake uccaram
va  passavam  va khelam va karontassa apatti catunnam adhikarananam
apattadhikaranam.
         Adhikaranavaram nitthitam chattham.
   [466] Methunam dhammam patisevantassa apattiyo sattannam samathanam
katihi  samathehi  sammanti  .  methunam dhammam patisevantassa apattiyo
sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca  tinavattharakena
ca  .pe.  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va passavam va
khelam  va  karontassa  apatti  sattannam  samathanam  katihi samathehi
sammati  .  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va passavam va
Khelam  va  karontassa  apatti  sattannam  samathanam  tihi  samathehi
sammati  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
         Samathavaram nitthitam sattamam.
   [467] Methunam dhammam patisevanto kati apattiyo apajjati .
Methunam  dhammam  patisevanto  tisso  apattiyo apajjati akkhayite
sarire  methunam  dhammam  patisevati  apatti  parajikassa  yebhuyyena
khayite  sarire  methunam  dhammam  patisevati  apatti  thullaccayassa
vivatakate  1- mukhe acchupantam angajatam paveseti apatti dukkatassa
methunam  dhammam  patisevanto  ima  tisso  apattiyo apajjati .
Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam
apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita. Channam apattisamutthananam
katihi samutthanehi samutthahanti.
   {467.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo
bhajanti  siya silavipattim siya acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam
tihi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   dukkatapattikkhandhena  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato
ca  samutthahanti  na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam .
@Footnote: 1 Ma. vattakate. Yu. vattakate.
Sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena  ca  siya  sammukhavinayena  ca  tinavattharakena
ca  .pe.  anadariyam  paticca  udake  uccaram  va passavam va
khelam  va  karonto kati apattiyo apajjati . anadariyam paticca
udake uccaram va passavam va khelam va karonto ekam apattim
apajjati  dukkatam  . anadariyam paticca udake uccaram va passavam
va khelam va karonto imam ekam apattim apajjati.
   {467.2} Sa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajati.
Sattannam  apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi sangahita . channam
apattisamutthananam  katihi samutthanehi samutthati . catunnam adhikarananam
katamam  adhikaranam  .  sattannam  samathanam  katihi  samathehi  sammati .
Sa  apatti  catunnam  vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim .
Sattannam   apattikkhandhanam  ekena  apattikkhandhena  sangahita
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati  kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na  vacato .
Catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi
samathehi  sammati  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
         Samuccayavaram nitthitam atthamam.
      Ime attha vara sajjhayamattena 1- likhita.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sajjhayamaggena.
             Tassuddanam
   [468] Kattha pannatti kati ca     vipattisangahena ca
      samutthanadhikarana         samatho ca samuccayoti.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 113-118. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2311&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2311&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=462&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=462              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]