ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [505]  Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  āpattiyo  catunnaṃ
vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā
āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  dve  vipattiyo  bhajanti  siyā
sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake
uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ
vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajati . anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ
vā  passāvaṃ  vā  kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ
ekaṃ vipattiṃ bhajati ācāravipattiṃ.
         Vipattivāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
   [506]  Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  . methunaṃ dhammaṃ
Paṭisevanapaccayā   āpattiyo   sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  catūhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ vā
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   .   anādariyaṃ  paṭicca
udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti
sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ  ekena  āpattikkhandhena  saṅgahitā
dukkaṭāpattikkhandhena.
         Saṅgahitavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
   [507]  Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  āpattiyo  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  . methunaṃ dhammaṃ
paṭisevanapaccayā  āpattiyo  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti
na  vācato  .pe.  anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ
vā  kheḷaṃ  vā  karaṇapaccayā  āpatti  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  .  anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ
vā  passāvaṃ  vā  kheḷaṃ vā karaṇapaccayā channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato.
         Samuṭṭhānavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
   [508]  Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  āpattiyo  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā
āpattiyo  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .pe.  anādariyaṃ
paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā
āpatti  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  anādariyaṃ paṭicca
udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti
catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.
         Adhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
   [509]  Methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanapaccayā  āpattiyo  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammanti  . methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā
āpattiyo  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena
ca  tiṇavatthārakena  ca  .pe.  anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ
vā  passāvaṃ  vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ samathānaṃ
katīhi  samathehi  sammati  .  anādariyaṃ  paṭicca udake uccāraṃ vā
passāvaṃ  vā  kheḷaṃ  vā  karaṇapaccayā  āpatti  sattannaṃ samathānaṃ
tīhi  samathehi  sammati  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena
ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
         Samathavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
   [510] Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā kati āpattiyo āpajjati.
Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā catasso āpattiyo āpajjati akkhāyite
sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti pārājikassa yebhuyyena khāyite
sarīre  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevati āpatti thullaccayassa vivaṭakate mukhe
acchupantaṃ  aṅgajātaṃ paveseti āpatti dukkaṭassa jatumaṭṭhake pācittiyaṃ
methunaṃ  dhammaṃ paṭisevanapaccayā imā catasso āpattiyo āpajjati .
Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti . sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.
   {510.1} Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ
katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo
bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ . sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
catūhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā pārājikāpattikkhandhena siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi
sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā
sammukhāvinayena   ca   tiṇavatthārakena   ca  .pe.  anādariyaṃ
Paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā
kati  āpattiyo  āpajjati  .  anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ
vā  passāvaṃ  vā  kheḷaṃ vā karaṇapaccayā ekaṃ āpattiṃ āpajjati
dukkaṭaṃ  anādariyaṃ  paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā
kheḷaṃ  vā  karaṇapaccayā  imaṃ  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjati  . sā
āpatti  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajati  .  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ  katīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   {510.2}  Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi  sammati  .  sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ
ekaṃ  vipattiṃ  bhajati  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ
ekena   āpattikkhandhena   saṅgahitā  dukkaṭāpattikkhandhena  .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti  na vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammati siyā
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā  sammukhāvinayena
ca tiṇavatthārakena cāti.
         Samuccayavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
         Aṭṭha paccayavārā niṭṭhitā.
       Mahāvibhaṅge soḷasa mahāvārā niṭṭhitā.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 131-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=505&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=505              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]