ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                 Atthavasepakaraṇaṃ
   [1009]  Dasa atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ
paññattaṃ  .  saṅghasuṭṭhutāya  saṅghaphāsutāya  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ
niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ
saṃvarāya   samparāyikānaṃ   āsavānaṃ   paṭighātāya   appasannānaṃ
pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya.
   [1010] Yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ saṅghaphāsu yaṃ saṅghaphāsu taṃ dummaṅkūnaṃ
puggalānaṃ  niggahāya  yaṃ  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  taṃ
pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  yaṃ  pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya
taṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  yaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ
saṃvarāya  taṃ  samparāyikānaṃ  āsavānaṃ  paṭighātāya  yaṃ samparāyikānaṃ
āsavānaṃ  paṭighātāya  taṃ  appasannānaṃ  pasādāya  yaṃ  appasannānaṃ
pasādāya  taṃ  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  yaṃ  pasannānaṃ bhiyyobhāvāya
taṃ saddhammaṭṭhitiyā yaṃ saddhammaṭṭhitiyā taṃ vinayānuggahāya.
   [1011] Yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ saṅghaphāsu yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ dummaṅkūnaṃ
puggalānaṃ  niggahāya  yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya
yaṃ  saṅghasuṭṭhu  taṃ  diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ
samparāyikānaṃ    āsavānaṃ    paṭighātāya   yaṃ   saṅghasuṭṭhu
Taṃ  appasannānaṃ  pasādāya  yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya
yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ saddhammaṭṭhitiyā yaṃ saṅghasuṭṭhu taṃ vinayānuggahāya.
   [1012]  Yaṃ  saṅghaphāsu  taṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya yaṃ
saṅghaphāsu   taṃ  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  yaṃ  saṅghaphāsu
taṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya yaṃ saṅghaphāsu taṃ samparāyikānaṃ
āsavānaṃ  paṭighātāya  yaṃ  saṅghaphāsu  taṃ  appasannānaṃ  pasādāya
yaṃ  saṅghaphāsu  taṃ  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  yaṃ  saṅghaphāsu  taṃ
saddhammaṭṭhitiyā  yaṃ  saṅghaphāsu  taṃ  vinayānuggahāya  yaṃ  saṅghaphāsu
taṃ saṅghasuṭṭhu.
   [1013] Yaṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya .pe. yaṃ pesalānaṃ
bhikkhūnaṃ   phāsuvihārāya   .pe.  yaṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ
saṃvarāya  .pe.  yaṃ  samparāyikānaṃ  āsavānaṃ paṭighātāya .pe. yaṃ
appasannānaṃ  pasādāya  .pe. yaṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya .pe. yaṃ
saddhammaṭṭhitiyā  .pe.  yaṃ  vinayānuggahāya  taṃ  saṅghasuṭṭhu  yaṃ
vinayānuggahāya  taṃ  saṅghaphāsu  yaṃ  vinayānuggahāya  taṃ  dummaṅkūnaṃ
puggalānaṃ  niggahāya  yaṃ  vinayānuggahāya  taṃ  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ
phāsuvihārāya  yaṃ  vinayānuggahāya  taṃ  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ
saṃvarāya   yaṃ   vinayānuggahāya   taṃ  samparāyikānaṃ  āsavānaṃ
paṭighātāya  yaṃ  vinayānuggahāya  taṃ  appasannānaṃ  pasādāya  yaṃ
vinayānuggahāya  taṃ  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  yaṃ  vinayānuggahāya
Taṃ saddhammaṭṭhitiyā [1]-.
   [1014] Atthasataṃ dhammasataṃ         dve ca niruttisatāni
        cattāri ñāṇasatāni      atthavase pakaraṇeti.
              Atthavasepakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ.
                Mahāvaggaṃ niṭṭhitaṃ.
                 Tassuddānaṃ
   [1015] Paṭhamaṃ aṭṭha pucchāya       paccayesu punaṭṭha ca
        bhikkhūnaṃ soḷasā ete      bhikkhunīnañca soḷasa
        peyyālaantarābhedā     ekuttarikameva ca
        pavāraṇatthavasikā        mahāvaggassa saṅgahoti.
                 -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 357-359. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7265              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7265              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1009&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1009              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10823              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10823              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]