ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1172]  Kati  nu  kho  bhante adhammika ditthavikammati .
Pancime  upali  adhammika  ditthavikamma  .  katame  panca .
Anapattiya  ditthim  avikaroti  adesanagaminiya  apattiya  ditthim
avikaroti  desitaya  apattiya  ditthim  avikaroti  catuhi  pancahi
ditthim  avikaroti  manomanasena  ditthim  avikaroti  .  ime kho
upali  panca  adhammika  ditthavikamma  . pancime upali dhammika
ditthavikamma  .  katame  panca  .  apattiya  ditthim avikaroti
desanagaminiya  apattiya  ditthim  avikaroti adesitaya apattiya
ditthim  avikaroti  na  catuhi  pancahi  ditthim  avikaroti  na
manomanasena  ditthim  avikaroti . ime kho upali panca dhammika
ditthavikamma  .  aparepi  upali panca adhammika ditthavikamma .
Katame  panca  .  nanasamvasakassa  santike  ditthim  avikaroti
nanasimaya  thitassa  santike  ditthim  avikaroti  apakatattassa
santike  ditthim  avikaroti  catuhi  pancahi  ditthim  avikaroti
manomanasena  ditthim avikaroti . ime kho upali panca adhammika
ditthavikamma  .  pancime  upali dhammika ditthavikamma . katame
panca  .  samanasamvasakassa  santike  ditthim  avikaroti samanasimaya
thitassa  santike  ditthim  avikaroti  pakatattassa  santike  ditthim
avikaroti  na  catuhi  pancahi  ditthim  avikaroti  na manomanasena
ditthim avikaroti. Ime kho upali panca dhammika ditthavikammati.
   [1173] Kati nu kho bhante adhammika patiggahati . pancime
upali  adhammika  patiggaha  .  katame panca . kayena diyamanam
kayena  appatiggahitam  kayena  diyamanam  kayapatibaddhena appatiggahitam
kayapatibaddhena   diyamanam  kayena  appatiggahitam  kayapatibaddhena
diyamanam   kayapatibaddhena   appatiggahitam   nissaggiyena  diyamanam
kayena  va  kayapatibaddhena va appatiggahitam . ime kho upali
panca  adhammika  patiggaha . pancime upali dhammika patiggaha .
Katame  panca  .  kayena  diyamanam  kayena  patiggahitam kayena
diyamanam  kayapatibaddhena  patiggahitam  kayapatibaddhena  diyamanam kayena
patiggahitam   kayapatibaddhena   diyamanam  kayapatibaddhena  patiggahitam
nissaggiyena  diyamanam  kayena va kayapatibaddhena va patiggahitam .
Ime kho upali panca dhammika patiggahati.
   [1174] Kati nu kho bhante anatirittati .  pancime upali
anatiritta  .  katame  panca  .  akappiyakatam hoti appatiggahitakatam
hoti  anuccaritakatam  hoti  ahatthapase  katam  hoti  alametam
sabbanti  avuttam  hoti  .  ime kho upali panca anatiritta .
Pancime  upali  atiritta  .  katame  panca  . kappiyakatam hoti
patiggahitakatam  hoti  uccaritakatam  hoti  hatthapase  katam  hoti
alametam sabbanti vuttam hoti. Ime kho upali panca atirittati.
   [1175] Katihi nu kho bhante akarehi pavarana pannayatiti.
Pancahupali   akarehi   pavarana   pannayati  .  katamehi
pancahi  .  asanam  pannayati  bhojanam  pannayati  hatthapase
thito  abhiharati  patikkhepo  pannayati  .  imehi  kho  upali
pancahakarehi pavarana pannayatiti.
   [1176]  Kati  nu  kho bhante adhammika patinnatakaranati .
Pancime  upali  adhammika  patinnatakarana  .  katame  panca .
Bhikkhu  parajikam  ajjhapanno  hoti  parajikena  codiyamano
sanghadisesam  ajjhapanno  patijanati  tam  sangho  sanghadisesena
kareti  adhammikam  patinnatakaranam  bhikkhu  parajikam  ajjhapanno
hoti  parajikena  codiyamano  pacittiyam  patidesaniyam  dukkatam
ajjhapanno  patijanati  tam  sangho  dukkatena  kareti  adhammikam
Patinnatakaranam  .  bhikkhu  sanghadisesam  pacittiyam patidesaniyam dukkatam
ajjhapanno  hoti  dukkatena  codiyamano  parajikam  ajjhapanno
patijanati  tam sangho parajikena kareti adhammikam patinnatakaranam .
Bhikkhu   dukkatam   ajjhapanno   hoti  dukkatena  codiyamano
sanghadisesam  pacittiyam  patidesaniyam  ajjhapanno  patijanati  tam
sangho  patidesaniyena  kareti  adhammikam  patinnatakaranam  .  ime
kho  upali  panca  adhammika  patinnatakarana  .  pancime upali
dhammika  patinnatakarana  .  katame  panca  .  bhikkhu  parajikam
ajjhapanno  hoti  parajikena  codiyamano  parajikam ajjhapanno
patijanati  tam  sangho parajikena kareti dhammikam patinnatakaranam .
Bhikkhu    sanghadisesam    pacittiyam   patidesaniyam   dukkatam
ajjhapanno  hoti  dukkatena  codiyamano  dukkatam  ajjhapanno
patijanati  tam  sangho  dukkatena  kareti dhammikam patinnatakaranam .
Ime kho upali panca dhammika patinnatakaranati.
   [1177]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
okasakammam  karapentassa nalam okasakammam katunti . pancahupali
angehi   samannagatassa   bhikkhuno  okasakammam  karapentassa
nalam  okasakammam  katum  .  katamehi pancahi . alajji ca hoti
balo  ca  apakatatto  ca  cavanadhippayo  vatta  hoti  no
vutthanadhippayo  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagatassa
Bhikkhuno  okasakammam  karapentassa  nalam  okasakammam  katum .
Pancahupali  angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam karapentassa
alam  okasakammam  katum  .  katamehi  pancahi  . lajji ca hoti
pandito  ca  pakatatto  ca  vutthanadhippayo  vatta  hoti  no
cavanadhippayo  .  imehi  kho  upali pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno okasakammam karapentassa alam okasakammam katunti.
   [1178]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna
saddhim  vinayo  na  sakacchatabboti  .  pancahupali  angehi
samannagatena  bhikkhuna  saddhim  vinayo na sakacchatabbo . katamehi
pancahi  .  vatthum  na  janati  nidanam  na  janati pannattim na
janati  padapacchabhattham  na  janati  anusandhivacanapatham na janati .
Imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  saddhim
vinayo  na  sakacchatabbo  .  pancahupali  angehi  samannagatena
bhikkhuna  saddhim  vinayo  sakacchatabbo  .  katamehi  pancahi .
Vatthum  janati  nidanam  janati  pannattim  janati  padapacchabhattham
janati  anusandhivacanapatham  janati . imehi kho upali pancahangehi
samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo sakacchatabboti.
   [1179] Kati nu kho bhante panhapucchati 1-. Pancima upali
panhapuccha  .  katama  panca  .  mandatta  momuhatta  panham
pucchati  papiccho  icchapakato  panham  pucchati  paribhava  panham
@Footnote: 1 Po. Ma. panhapucchati. aparampi idisameva.
Pucchati  annatukamo  panham  pucchati  sace  me  panham  puttho
sammadeva  byakarissati  iccetam  kusalam  no  ce  me  panham
puttho  sammadeva  byakarissati  ahamassa  sammadeva  byakarissamiti
panham pucchati . ima kho upali panca panhapucchati . kati nu kho
bhante  annabyakaranati  .  pancime  upali  annabyakarana .
Katame  panca  .  mandatta  momuhatta  annam  byakaroti
papiccho  icchapakato  annam  byakaroti ummada cittakkhepa 1-
annam  byakaroti  adhimanena  annam  byakaroti  bhutam  annam
byakaroti. Ime kho upali panca annabyakaranati.
   [1180]  Kati  nu kho bhante visuddhiyoti . pancima upali
visuddhiyo  .  katama  panca  . nidanam uddisitva avasesam sutena
savetabbam  ayam  pathama  visuddhi  .  nidanam  uddisitva  cattari
parajikani  uddisitva  avasesam  sutena  savetabbam  ayam  dutiya
visuddhi  .  nidanam  uddisitva  cattari  parajikani  uddisitva
terasa  sanghadisese  uddisitva  avasesam  sutena  savetabbam ayam
tatiya  visuddhi . nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva
terasa  sanghadisese  uddisitva  dve aniyate uddisitva avasesam
sutena  savetabbam ayam catuttha visuddhi . vitthareneva pancami .
Ima kho upali panca visuddhiyoti.
   [1181]  Kati  nu  kho bhante bhojanati . pancime upali
@Footnote: 1 Po. cittukkhepa.
Bhojana  .  katame  panca  .  odano  kummaso  sattu maccho
mamsam. Ime kho upali panca bhojanati.
         Ditthavikammavaggo catuttho.
             Tassuddanam
   [1182] Ditthavikamma apare    patiggaha atiritta 1-
     pavarana patinnatam      okasam sakacchena ca
     panham annabyakarana    visuddhi capi bhojanati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 459-465. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9286&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9286&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1172&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=109              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1172              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]