ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1183]  Codakena  bhante  bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati
dhamme  ajjhattaṃ  paccavekkhitvā paro codetabboti . codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā
paro codetabbo. Katame pañca.
   {1183.1}  Codakenupāli  bhikkhunā  paraṃ codetukāmena evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  parisuddhakāyasamācāro  nu  khomhi  parisuddhenamhi 2-
kāyasamācārena  samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  saṃvijjati
nu  kho me eso dhammo udāhu noti . no ce upāli bhikkhu
parisuddhakāyasamācāro    hoti   parisuddhena   kāyasamācārena
samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  tassa  bhavanti  vattāro
iṅgha tāva āyasmā kāyikaṃ sikkhassūti itissa bhavanti vattāro.
   {1183.2} Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  parisuddhavacīsamācāro  nu  khomhi parisuddhenamhi
@Footnote: 1 Po. ...gahātirittā ca. Ma. ...gahānatirittā .  2 parisuddhena ?
Vacīsamācārena   samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  saṃvijjati
nu  kho me eso dhammo udāhu noti . no ce upāli bhikkhu
parisuddhavacīsamācāro  hoti  parisuddhena  vacīsamācārena  samannāgato
acchiddena  appaṭimaṃsena  tassa  bhavanti  vattāro  iṅgha  tāva
āyasmā vācasikaṃ sikkhassūti itissa bhavanti vattāro.
   {1183.3} Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ paccavekkhitabbaṃ mettaṃ nu kho me cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ sabrahmacārīsu
anāghātaṃ saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu noti. No ce upāli
bhikkhuno  mettaṃ  cittaṃ 1- paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu anāghātaṃ
tassa  bhavanti  vattāro  iṅgha tāva āyasmā sabrahmacārīsu mettaṃ
cittaṃ upaṭṭhāpehīti itissa bhavanti vattāro.
   {1183.4} Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  bahussuto  nu  khomhi  sutadharo  sutasannicayo
ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti
tathārūpā me dhammā bahussutā dhatā vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  saṃvijjati  nu  kho me eso dhammo udāhu
noti . no ce upāli bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā
@Footnote: 1 Yu. mettacittaṃ.
Sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
abhivadanti  tathārūpāssa 1- dhammā na bahussutā honti dhatā vacasā
paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  tassa  bhavanti
vattāro  iṅgha  tāva  āyasmā  āgamaṃ  pariyāpuṇassūti  itissa
bhavanti vattāro.
   {1183.5} Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  ubhayāni nu kho me pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu noti. No ce
upāli  bhikkhuno  ubhayāni pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti
suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  idaṃ
panāvuso kattha vuttaṃ bhagavatāti iti puṭṭho na sampādeti 2- tassa
bhavanti  vattāro  iṅgha  tāva āyasmā vinayaṃ pariyāpuṇassūti itissa
bhavanti vattāro.
   {1183.6}  Codakenupāli  bhikkhunā  paraṃ codetukāmena ime
pañca dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā paro codetabboti.
   [1184]  Codakena  bhante  bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati
dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhāpetvā paro codetabboti . codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā
paro  codetabbo  .  katame  pañca  .  kālena  vakkhāmi no
@Footnote: 1 Ma. tathārūpassa . 2 Ma. sampāyati.
Akālena  bhūtena  vakkhāmi  no  abhūtena  saṇhena  vakkhāmi  no
pharusena  atthasañhitena vakkhāmi no anatthasañhitena mettācitto 1-
vakkhāmi  no  dosantaroti  .  codakenupāli  bhikkhunā  paraṃ
codetukāmena  ime  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhāpetvā paro
codetabboti.
   [1185]  Codakena  bhante  bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati
dhamme  ajjhattaṃ  manasikaritvā  paro  codetabboti . codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  manasikaritvā
paro codetabbo . katame pañca. Kāruññatā hitesitā anukampitā 2-
āpattivuṭṭhānatā  vinayapurekkhāratā  .  codakenupāli  bhikkhunā paraṃ
codetukāmena  ime  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  manasikaritvā  paro
codetabboti.
   [1186]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
okāsakammaṃ  kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātunti . pañcahupāli
aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  okāsakammaṃ  kārāpentassa  nālaṃ
okāsakammaṃ  kātuṃ  .  katamehi  pañcahi  . aparisuddhakāyasamācāro
hoti   aparisuddhavacīsamācāro   hoti   aparisuddhājīvo   hoti
bālo  hoti  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ
dātuṃ  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
okāsakammaṃ  kārāpentassa  nālaṃ  okāsakammaṃ kātuṃ . pañcahupāli
@Footnote: 1 Po. mettacittena vakkhāmi no dosantarenāti. Ma. mettācit ....
@2 Ma. Yu. anukampatā.
Aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  okāsakammaṃ  kārāpentassa  alaṃ
okāsakammaṃ  kātuṃ  .  katamehi  pañcahi  .  parisuddhakāyasamācāro
hoti  parisuddhavacīsamācāro  hoti  parisuddhājīvo  hoti  paṇḍito
hoti  byatto  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ  dātuṃ .
Imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ
kārāpentassa alaṃ okāsakammaṃ kātunti.
   [1187] Attādānaṃ ādātukāmena bhante bhikkhunā katīhi aṅgehi 1-
samannāgataṃ  attādānaṃ ādātabbanti . attādānaṃ ādātukāmenupāli
bhikkhunā pañcahaṅgehi samannāgataṃ 2- attādānaṃ ādātabbaṃ . Katamehi
pañcahi 3-.
   {1187.1}  Attādānaṃ  ādātukāmenupāli  bhikkhunā  evaṃ
paccavekkhitabbaṃ yaṃ kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo kālo nu kho
imaṃ  attādānaṃ  ādātuṃ  udāhu  noti  .  sace  upāli bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  akālo  imaṃ  attādānaṃ ādātuṃ
no kāloti na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {1187.2} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
kālo imaṃ attādānaṃ ādātuṃ no akāloti tenupāli bhikkhunā uttariṃ 4-
paccavekkhitabbaṃ yaṃ kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo bhūtaṃ nu kho idaṃ
attādānaṃ udāhu noti. Sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
abhūtaṃ idaṃ attādānaṃ no bhūtanti na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. katihaṅgehi . 2 Ma. Yu. pañcaṅgasamannāgataṃ . 3 Ma. Yu. katame pañca.
@4 Ma. uttari. ito paraṃ īdisameva.
   {1187.3} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti bhūtaṃ idaṃ
attādānaṃ  no abhūtanti tenupāli bhikkhunā uttariṃ paccavekkhitabbaṃ yaṃ
kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo atthasañhitaṃ nu kho idaṃ attādānaṃ
udāhu  noti  . sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anatthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  atthasañhitanti  na  taṃ  upāli
attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {1187.4} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
atthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  anatthasañhitanti tenupāli bhikkhunā
uttariṃ paccavekkhitabbaṃ imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ ādiyamāno labhissāmi
sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato pakkhe udāhu noti. Sace
upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ
ādiyamāno  na labhissāmi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato
pakkheti na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {1187.5} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
imaṃ  1-  kho  ahaṃ  attādānaṃ  ādiyamāno  labhissāmi sandiṭṭhe
sambhatte  bhikkhu  dhammato  vinayato  pakkheti  tenupāli  bhikkhunā
uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  imaṃ  kho me attādānaṃ ādiyato bhavissati
saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo
saṅgharāji 2- saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ udāhu noti. Sace upāli
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  imaṃ  kho  me attādānaṃ
ādiyato  bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho
@Footnote: 1 Ma. idaṃ  2 Po. saṅgharājī.
Vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ  saṅghanānākaraṇanti
na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {1187.6} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
imaṃ  kho  me attādānaṃ ādiyato na bhavissati saṅghassa tatonidānaṃ
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo saṅghabhedo saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇanti ādātabbaṃ taṃ 1- upāli attādānaṃ.
   {1187.7} Evaṃ pañcaṅgasamannāgataṃ kho upāli attādānaṃ ādinnaṃ
pacchāpi avippaṭisārakaraṃ bhavissatīti.
   [1188]  Katīhi  nu  kho  bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ  bhikkhūnaṃ bahūpakāro 2- hotīti . pañcahupāli aṅgehi
samannāgato bhikkhu adhikaraṇajātānaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāro hoti . katamehi
pañcahi . sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
bahussuto  hoti  sutadharo sutasannicayo ye te dhammā ādikalyāṇā
majjhekalyāṇā    pariyosānakalyāṇā    sātthaṃ    sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  3-
dhammā  bahussutā  honti dhatā 4- vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  ubhayāni  kho panassa pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  vinaye  kho  pana  ṭhito  hoti  asaṃhīro  paṭibalo
@Footnote: 1 Ma. taṃ ādātabbaṃ upāli ... . 2 Po. bahukāro . 3 Ma. tathārūpassa.
@4 Ma. Yu. dhātā.
Hoti  ubho  atthapaccatthike  assāsetuṃ  saññāpetuṃ  nijjhāpetuṃ
pekkhetuṃ 1- pasādetuṃ . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu adhikaraṇajātānaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāro hoti.
   {1188.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ  bhikkhūnaṃ  bahūpakāro  hoti  .  katamehi  pañcahi .
Parisuddhakāyasamācāro  hoti  parisuddhavacīsamācāro  hoti parisuddhājīvo
hoti  paṇḍito  hoti  byatto  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ
dātuṃ  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ  bhikkhūnaṃ  bahūpakāro  hoti  .  aparehipi  upāli
pañcahaṅgehi   samannāgato   bhikkhu   adhikaraṇajātānaṃ   bhikkhūnaṃ
bahūpakāro  hoti  .  katamehi  pañcahi  .  vatthuṃ jānāti nidānaṃ
jānāti  paññattiṃ  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāro hotīti.
   [1189]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbanti.
   {1189.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . suttaṃ na jānāti suttānulomaṃ
na  jānāti  vinayaṃ  na  jānāti  vinayānulomaṃ  na jānāti na ca
ṭhānāṭhānakusalo  hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi
@Footnote: 1 Po. pekkhāpetuṃ.
Samannāgatena  bhikkhunā  anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . suttaṃ
jānāti  suttānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ  jānāti vinayānulomaṃ jānāti
ṭhānāṭhānakusalo  ca  hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  . dhammaṃ na jānāti
dhammānulomaṃ  na  jānāti vinayaṃ na jānāti vinayānulomaṃ na jānāti
na  ca  pubbāparakusalo  hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi .
Dhammaṃ  jānāti  dhammānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ  jānāti  vinayānulomaṃ
jānāti  pubbāparakusalo ca hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.3} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ . katamehi pañcahi . vatthuṃ na jānāti nidānaṃ na jānāti
paññattiṃ  na  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  na  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
na jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . vatthuṃ jānāti nidānaṃ jānāti
paññattiṃ   jānāti   padapacchābhaṭṭhaṃ   jānāti   anusandhivacanapathaṃ
jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
Bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.4}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . āpattiṃ na jānāti
āpattisamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  āpattiyā  payogaṃ  na  jānāti
āpattiyā  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  āpattiyā  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ  . katamehi pañcahi . āpattiṃ jānāti āpattisamuṭṭhānaṃ
jānāti   āpattiyā   payogaṃ   jānāti  āpattiyā  vūpasamaṃ
jānāti  āpattiyā  vinicchayakusalo  hoti  .  imehi  kho upāli
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . adhikaraṇaṃ na jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa  payogaṃ  na  jānāti
adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  adhikaraṇassa vinicchayakusalo 1-
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ   .   katamehi  pañcahi  .  adhikaraṇaṃ  jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ   jānāti   adhikaraṇassa   payogaṃ   jānāti
adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. adhikaraṇassa na vinic ....
         Attādānavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
   [1190] Parisuddhañca kālena   kāruññe 1- okāsena ca
     attādānaṃ adhikaraṇaṃ      aparehipi vatthuñca
     suttaṃ dhammaṃ puna vatthuñca   āpatti adhikaraṇena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 465-475. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9406              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9406              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1183&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=110              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1183              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]