ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๖]
๑๖. ปิยวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป [๑๖๕]
๒. เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง [๑๖๖]
๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา [๑๖๗]
๔. เรื่องเจ้าลิจฉวี [๑๖๘]
๕. เรื่องอนิตถิคันธกุมาร [๑๖๙]
๖. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๗๐]
๗. เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน [๑๗๑]
๘. เรื่องพระอนาคามิเถระ [๑๗๒]
๙. เรื่องนายนันทิยะ [๑๗๓]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 25อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 26อ่านอรรถกถา 25 / 27อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=830&Z=861
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=23&A=2756
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=23&A=2756
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]