ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๑

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๑. ปทโสธนวาร

ธาตุยมก
๑. ปัณณัตติวารอุทเทส
[๑] ธาตุ ๑๘ คือ ๑. จักขุธาตุ ๒. โสตธาตุ ๓. ฆานธาตุ ๔. ชิวหาธาตุ ๕. กายธาตุ ๖. รูปธาตุ ๗. สัททธาตุ ๘. คันธธาตุ ๙. รสธาตุ ๑๐. โผฏฐัพพธาตุ ๑๑. จักขุวิญญาณธาตุ ๑๒. โสตวิญญาณธาตุ ๑๓. ฆานวิญญาณธาตุ ๑๔. ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑๕. กายวิญญาณธาตุ ๑๖. มโนธาตุ ๑๗. มโนวิญญาณธาตุ ๑๘. ธัมมธาตุ
๑. ปทโสธนวาร
อนุโลม
[๒] จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหม จักขุธาตุเป็นจักขุใช่ไหม โสตะเป็นโสตธาตุใช่ไหม โสตธาตุเป็นโสตะใช่ไหม
ฯลฯ
จักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหม จักขุวิญญาณธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหม
ฯลฯ
มโนเป็นมโนธาตุใช่ไหม มโนธาตุเป็นมโนใช่ไหม มโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหม มโนวิญญาณธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหม ธรรมเป็นธัมมธาตุใช่ไหม ธัมมธาตุเป็นธรรมใช่ไหม (๑๐) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓๓}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๒. ปทโสธนมูลจักกวาร

ปัจจนีกะ
[๓] สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุธาตุ ไม่เป็นจักขุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะ ไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตธาตุ ไม่เป็นโสตะใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณ ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณธาตุ ไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโน ไม่เป็นมโนธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนธาตุ ไม่เป็นมโนใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณ ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุ ไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธัมมธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธัมมธาตุ ไม่เป็นธรรมใช่ไหม (๑๑)
๒. ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
[๔] จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นโสตธาตุใช่ไหม
ฯลฯ
จักขุเป็นจักขุธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นธัมมธาตุใช่ไหม (๑๒)
(พึงผูกเป็นจักกนัยในธาตุยมกนี้เหมือนในอายตนยมก)
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓๔}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๓. สุทธธาตุวาร

ปัจจนีกะ
[๕] สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นโสตธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นฆานธาตุใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นธัมมธาตุใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธัมมธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นจักขุธาตุใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธัมมธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหม (๑๓)
(พึงผูกเป็นจักกนัย)
๓. สุทธธาตุวาร
อนุโลม
[๖] จักขุเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นจักขุใช่ไหม โสตะเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นโสตะใช่ไหม ฆานะเป็นธาตุใช่ไหม
ฯลฯ
ชิวหาเป็นธาตุใช่ไหม กายเป็นธาตุใช่ไหม รูปเป็นธาตุใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓๕}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๔. สุทธธาตุมูลจักกวาร

สัททะเป็นธาตุใช่ไหม คันธะเป็นธาตุใช่ไหม รสะเป็นธาตุใช่ไหม โผฏฐัพพะเป็นธาตุใช่ไหม จักขุวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหม โสตวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นโสตวิญญาณใช่ไหม ฆานวิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นมโนใช่ไหม มโนวิญญาณเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหม ธรรมเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นธรรมใช่ไหม (๑๔)
ปัจจนีกะ
[๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นจักขุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นโสตะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นฆานะ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหา ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นกาย ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัททะ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐัพพะ ... {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓๖}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารอุทเทส ๔. สุทธธาตุมูลจักกวาร

สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุวิญญาณ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นจักขุวิญญาณใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตวิญญาณ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นฆานวิญญาณ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาวิญญาณ ... สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายวิญญาณ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นกายวิญญาณใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโน ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นมโนใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนวิญญาณ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นธรรมใช่ไหม (๑๕)
๔. สุทธธาตุมูลจักกวาร
อนุโลม
[๘] จักขุเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นโสตะใช่ไหม
ฯลฯ
จักขุเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นธรรมใช่ไหม
ฯลฯ
ธรรมเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นจักขุใช่ไหม
ฯลฯ
ธรรมเป็นธาตุใช่ไหม ธาตุเป็นมโนวิญญาณใช่ไหม (๑๖)
(พึงผูกเป็นจักกนัย)
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๘ หน้า : ๓๓๗}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๔. ธาตุยมก]

๑. ปัณณัตติวารนิทเทส ๑. ปทโสธนวาร

ปัจจนีกะ
[๙] สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นโสตะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นฆานะใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นธรรมใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นจักขุใช่ไหม
ฯลฯ
สภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธาตุใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นธาตุ ไม่เป็นมโนวิญญาณใช่ไหม (๑๗)
(พึงผูกเป็นจักกนัย)
ปวัตติวารอุทเทส จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๓๓-๓๓๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=18              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=6813&Z=6889                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=38&item=794&items=9              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7985              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=38&item=794&items=9              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7985                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu38บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :