ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๑๒. ปริตตติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๗๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นมหัคคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะ ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่ง ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๘๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๔. หีนติกะ ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๑๔ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๔ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๔ วาระ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๗๙] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๑๔. หีนติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๐] สภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๘ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๙๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๖. มัคคารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๑] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัย สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัย สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๒] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มี มรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๕ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรค เป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๖ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๖ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๙๑}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑๘. อตีตติกะ ๑. เหตุทุกะ

๑๗. อุปปันนติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๓] สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้นและ ที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ สหชาตปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ
๑๘. อตีตติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๔] สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีต ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่ง ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ อนันตรปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ สหชาตปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๙๒}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๒๐. อัชฌัตตติกะ ๑. เหตุทุกะ

๑๙. อตีตารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๕] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๑ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ
๒๐. อัชฌัตตติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๖] สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็น ภายในตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายใน ตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอก ตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๙๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑. เหตุทุกะ

๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๘๗] สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัย สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๖ วาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาว- ธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒ วาระ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๓๘๙-๓๙๔. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=79              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6190&Z=6263                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1020              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=1020&items=36              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1020&items=36                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :