ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ อภิ. กถาวตฺถุ

                      กมฺมกถา
   [๑๔๗๙]  สพฺพํ  กมฺมํ  สวิปากนฺติ  ฯ  อามนฺตา ฯ สพฺพา
เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา ฯ วิปากาพฺยากตา เจตนา สวิปากาติ ฯ
น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
กิริยาพฺยากตา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ กามาวจรา วิปากาพฺยากตา
เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
วิปากาพฺยากตา  เจตนา  สวิปากาติ  ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ กามาวจรา กิริยาพฺยากตา
เจตนา  สวิปากาติ  ฯ  น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ สพฺพา เจตนา
สวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ รูปาวจรา อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
เจตนา สวิปากาติ ฯ น เหวํ วตฺตพฺเพ ฯเปฯ
   [๑๔๘๐]  วิปากาพฺยากตา เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
หญฺจิ  วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน วต เร วตฺตพฺเพ
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ
   [๑๔๘๑]  กิริยาพฺยากตา  เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ
หญฺจิ  กิริยาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน  วต เร วตฺตพฺเพ
สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๒]  กามาวจรา  รูปาวจรา  อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา
วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากาติ  ฯ  อามนฺตา  ฯ  หญฺจิ
อปริยาปนฺนา  วิปากาพฺยากตา  เจตนา  อวิปากา  โน  วต  เร
วตฺตพฺเพ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๓]  กามาวจรา  รูปาวจรา  อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
เจตนา อวิปากาติ ฯ อามนฺตา ฯ หญฺจิ อรูปาวจรา กิริยาพฺยากตา
เจตนา อวิปากา โน วต เร วตฺตพฺเพ สพฺพา เจตนา สวิปากาติ ฯ
   [๑๔๘๔]  น วตฺตพฺพํ สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺติ ฯ อามนฺตา ฯ
นนุ  วุตฺตํ  ภควตา  นาหํ  ภิกฺขเว  สญฺเจตนิกานํ กมฺมานํ กตานํ
อุปจิตานํ  อปฺปฏิสํวิทิตฺวา  พฺยนฺตีภาวํ  วทามิ  ตญฺจ  โข  ทิฏฺเฐว
ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเยติ ๑- อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ ฯ
อามนฺตา ฯ เตน หิ สพฺพํ กมฺมํ สวิปากนฺติ ฯ
                      กมฺมกถา ฯ
                      ---------


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๗ หน้าที่ ๔๙๔-๔๙๕. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9825&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9825&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1479&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=136              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1479              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5907              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5907              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]