ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Chaṭṭhasikkhāpadaṃ
   [547] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena āyasmato upanandassa
sakyaputtassa  upaṭṭhākakulaṃ  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  bhattena
nimantesi aññepi bhikkhū bhattena nimantesi . tena kho pana samayena
āyasmā  upanando  sakyaputto  purebhattaṃ  kulāni  payirupāsati .
Athakho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ dethāvuso bhattanti. Āgametha
bhante yāva ayyo upanando āgacchatīti . dutiyampi kho te bhikkhū
te manusse etadavocuṃ dethāvuso bhattanti . āgametha bhante yāva
ayyo upanando āgacchatīti . tatiyampi kho te bhikkhū te manusse
etadavocuṃ  dethāvuso  bhattaṃ pure kālo atikkamatīti . yampi mayaṃ
bhante  bhattaṃ  karimhā  ayyassa  upanandassa  kāraṇā  āgametha
bhante yāva ayyo upanando āgacchatīti.
   {547.1}  Athakho  āyasmā  upanando  sakyaputto purebhattaṃ
kulāni payirupāsitvā divā āgacchati . bhikkhū na cittarūpaṃ bhuñjiṃsu .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando  sakyaputto nimantito sabhatto
samāno  purebhattaṃ  kulesu  cārittaṃ  āpajjissatīti  .pe.  saccaṃ
kira  tvaṃ  upananda  nimantito  sabhatto  samāno  purebhattaṃ kulesu
Cārittaṃ  āpajjasīti  .  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ moghapurisa nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ
kulesu  cārittaṃ  āpajjissasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā
pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya .pe. evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {547.2} yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ
kulesu cārittaṃ āpajjeyya pācittiyanti.
   {547.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [548] Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa
upaṭṭhākakulaṃ  saṅghassatthāya  khādanīyaṃ  pāhesi  ayyassa  upanandassa
dassetvā  saṅghassa dātabbanti . tena kho pana samayena āyasmā
upanando  sakyaputto  gāmaṃ  piṇḍāya paviṭṭho hoti . athakho te
manussā ārāmaṃ gantvā bhikkhū pucchiṃsu kahaṃ bhante ayyo upanandoti.
Esāvuso āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhoti .
Idaṃ  bhante  khādanīyaṃ  ayyassa  upanandassa  dassetvā  saṅghassa
dātabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ [1]- . tenahi bhikkhave
paṭiggahetvā nikkhipatha yāva upanando āgacchatīti.
   {548.1}  Athakho  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhagavatā
paṭikkhittaṃ  purebhattaṃ  kulesu  cārittaṃ  āpajjitunti  pacchābhattaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ athakho bhagavā etasmiṃ nidāne dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesīti
@pāli sabbapotthakesu dissati. sā vicāretabbā.
Kulāni  payirupāsitvā  divā  paṭikkami  .  khādanīyaṃ ussāriyittha .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando  sakyaputto pacchābhattaṃ kulesu
cārittaṃ  āpajjissatīti  .pe.  saccaṃ  kira tvaṃ upananda pacchābhattaṃ
kulesu  cārittaṃ  āpajjasīti  .  saccaṃ  bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ
āpajjissasi   netaṃ   moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya
pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave imaṃ
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {548.2} yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya pācittiyanti.
   {548.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [549] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaradānasamaye kukkuccāyantā
kulāni na payirupāsanti . cīvaraṃ parittaṃ uppajjati . Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave cīvaradānasamaye kulāni payirupāsituṃ
evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {549.1} yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya aññatra samayā pācittiyaṃ.
Tatthāyaṃ samayo cīvaradānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {549.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [550] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvarakammaṃ karonti attho ca
hoti  sūciyāpi  suttenapi satthakenapi . bhikkhū kukkuccāyantā kulāni
na payirupāsanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi bhikkhave
cīvarakārasamaye kulāni payirupāsituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {550.1} yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya aññatra samayā pācittiyaṃ.
Tatthāyaṃ samayo cīvaradānasamayo cīvarakārasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {550.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [551] Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti attho ca hoti
bhesajjehi . bhikkhū kukkuccāyantā kulāni na payirupāsanti . Bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave santaṃ bhikkhuṃ āpucchā kulāni
payirupāsituṃ evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {551.1} yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno santaṃ bhikkhuṃ
anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya
aññatra  samayā  pācittiyaṃ  .  tatthāyaṃ  samayo  cīvaradānasamayo
cīvarakārasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   [552] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  nimantito  nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ
aññatarena  bhojanena  nimantito  .  sabhatto  nāma  yena
Nimantito tena sabhatto . santaṃ nāma bhikkhuṃ sakkā hoti āpucchā
pavisituṃ  . asantaṃ nāma bhikkhuṃ na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ .
Purebhattaṃ nāma yena nimantito taṃ abhuttāvī.
   {552.1} Pacchābhattaṃ nāma yena nimantito antamaso kusaggenapi
bhuttaṃ  hoti  .  kulaṃ  nāma cattāri kulāni khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ
vessakulaṃ  suddakulaṃ  .  kulesu  cārittaṃ  āpajjeyyāti  aññassa
gharupacāraṃ  okkamantassa  āpatti  dukkaṭassa . paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ
atikkāmeti  āpatti  dukkaṭassa . dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti
pācittiyassa  .  aññatra samayāti ṭhapetvā samayaṃ . cīvaradānasamayo
nāma anatthate kaṭhine vassānassa pacchimo māso atthate kaṭhine pañca
māsā. Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne.
   [553] Nimantite nimantitasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ
vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati aññatra samayā āpatti
pācittiyassa . nimantite vematiko santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ  vā  kulesu  cārittaṃ āpajjati aññatra samayā āpatti
pācittiyassa  .  nimantite  animantitasaññī  santaṃ  bhikkhuṃ  anāpucchā
purebhattaṃ  vā  pacchābhattaṃ  vā  kulesu cārittaṃ āpajjati aññatra
samayā  āpatti  pācittiyassa  .  animantite  nimantitasaññī āpatti
dukkaṭassa  .  animantite vematiko āpatti dukkaṭassa . animantite
animantitasaññī anāpatti.
   [554]  Anāpatti samaye santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati asantaṃ
bhikkhuṃ  anāpucchā  pavisati  aññassa gharena maggo hoti gharūpacārena
maggo  hoti  antarārāmaṃ  gacchati  bhikkhunūpassayaṃ gacchati titthiyaseyyaṃ
gacchati  paṭikkamanaṃ  gacchati  bhattiyagharaṃ  gacchati  āpadāsu ummattakassa
ādikammikassāti.
          Chaṭṭhasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 362-367. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=6493              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=6493              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=547&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=82              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=547              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=9429              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=9429              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่