ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [98]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannātatena  bhikkhunā na
upasampādetabbaṃ  na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
na asekhena 2- sīlakkhandhena samannāgato hoti na asekhena samādhikkhandhena
samannāgato  hoti  na  asekhena  paññākkhandhena samannāgato hoti
na  asekhena  vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
@Footnote: 1 Yu. Rā. samodhānaṃ gato .   2 Ma. asekukhena. sabbattha evameva.
Samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.1}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  asekhena samādhikkhandhena
samannāgato  hoti  asekhena  paññākkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena   vimuttikkhandhena   samannāgato   hoti   asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena   samannāgato   hoti   imehi   kho
bhikkhave   pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.2}  Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  attanā  na  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato
hoti  na paraṃ asekhe sīlakkhandhe samādapetā attanā na asekhena
samādhikkhandhena  samannāgato  hoti  na  paraṃ  asekhe samādhikkhandhe
samādapetā  attanā  na  asekhena  paññākkhandhena  samannāgato
hoti na paraṃ asekhe paññākkhandhe samādapetā attanā na asekhena
vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti  na  paraṃ  asekhe vimuttikkhandhe
samādapetā attanā na asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato
hoti  na  paraṃ  asekhe  vimuttiñāṇadassanakkhandhe samādapetā imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ
Na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.3}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
attanā  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe
sīlakkhandhe   samādapetā   attanā   asekhena  samādhikkhandhena
samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe samādhikkhandhe samādapetā attanā
asekhena   paññākkhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe
paññākkhandhe   samādapetā  attanā  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe  vimuttikkhandhe  samādapetā
attanā    asekhena   vimuttiñāṇadassanakkhandhena   samannāgato
hoti   paraṃ   asekhe   vimuttiñāṇadassanakkhandhe   samādapetā
imehi   kho   bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.4}  Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  assaddho  hoti  ahiriko  hoti  anottāpī  1-
hoti  kusīto hoti muṭṭhassati hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  .  pañcahi  bhikkhave  aṅgehi
samannāgatena     bhikkhunā    upasampādetabbaṃ    nissayo
@Footnote: 1 Yu. Rā. anottappī.
Dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  saddho  hoti  hirimā
hoti  ottāpī  1-  hoti  āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitassati
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.5} Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na
upasampādetabbaṃ  na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti
atidiṭṭhiyā   diṭṭhivipanno  hoti  appassuto  hoti  duppañño
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {98.6}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
na  adhisīle  sīlavipanno  hoti  na  ajjhācāre  ācāravipanno
hoti  na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  bahussuto hoti paññavā
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.7}  Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  na  paṭibalo  hoti  antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ
@Footnote: 1 Yu. Rā. ottappī.
Vā  gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā upaṭṭhāpetuṃ vā anabhiratiṃ 1- vūpakāsetuṃ
vā  vūpakāsāpetuṃ vā uppannaṃ kukkuccaṃ dhammato vinodetuṃ vā 2-
vinodāpetuṃ 3-4- āpattiṃ na jānāti āpattiyā vuṭṭhānaṃ na
jānāti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {98.8}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo  hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā
upaṭṭhāpetuṃ  vā  anabhiratiṃ  vūpakāsetuṃ  vā  vūpakāsāpetuṃ  vā
uppannaṃ  kukkuccaṃ  dhammato  vinodetuṃ  vā  vinodāpetuṃ  vā
āpattiṃ  jānāti  āpattiyā  vuṭṭhānaṃ jānāti imehi kho bhikkhave
pañcahaṅgehi    samannāgatena    bhikkhunā    upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.9}  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo na sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  na  paṭibalo  hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā
abhisamācārikāya sikkhāya sikkhāpetuṃ ādibrahmacariyakāya sikkhāya vinetuṃ
abhidhamme vinetuṃ abhivinaye vinetuṃ uppannaṃ diṭṭhigataṃ dhammato vivecetuṃ
imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. Rā. uppannaṃ anabhiratiṃ . Ma. anabhirataṃ .   2-4 Ma. vāsaddo natthi.
@3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. ito paraṃ īdisameva.
Na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.10}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo  hoti  antevāsiṃ  vā  saddhivihāriṃ  vā  abhisamācārikāya
sikkhāya  sikkhāpetuṃ  ādibrahmacariyakāya  sikkhāya  vinetuṃ  abhidhamme
vinetuṃ  abhivinaye  vinetuṃ uppannaṃ diṭṭhigataṃ dhammato vivecetuṃ imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.11} Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na upasampādetabbaṃ na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
āpattiṃ na jānāti anāpattiṃ na jānāti lahukaṃ āpattiṃ na jānāti
garukaṃ āpattiṃ na jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena
na  svāgatāni  honti na suvibhattāni na suppavattīni na suvinicchitāni
suttaso 1- anubyañjanaso imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo na sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {98.12}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ  jānāti
garukaṃ  āpattiṃ jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
@Footnote: 1 Yu. suttato. ito paraṃ īdisameva.
Anubyañjanaso  imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {98.13} Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  āpattiṃ  na  jānāti  anāpattiṃ  na  jānāti
lahukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti garukaṃ āpattiṃ na jānāti ūnadasavasso
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {98.14}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ
āpattiṃ  jānāti  dasavasso  vā hoti atirekadasavasso vā imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabboti.
       Upasampādetabbapañcakasoḷasavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [99] Chahi bhikkhave aṅgehi sanannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ
na  nissayo  dātabbo  na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo na asekhena
sīlakkhandhena samannāgato hoti na asekhena samādhikkhandhena samannāgato
hoti  na  asekhena  paññākkhandhena samannāgato hoti na asekhena
vimuttikkhandhena    samannāgato    hoti    na   asekhena
Vimuttiñāṇadassanakkhandhena  samannāgato  hoti  ūnadasavasso  1- hoti
imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ
na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.1} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ
nissayo  dātabbo  sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo asekhena sīlakkhandhena
samannāgato  hoti  asekhena  samādhikkhandhena  samānnāgato  hoti
asekhena  paññākkhandhena  samannāgato hoti asekhena vimuttikkhandhena
samannāgato  hoti  asekhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena  samannāgato
hoti  dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo
sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.2} Aparehipi bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na
upasampādetabbaṃ  na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
attanā na asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti na paraṃ asekhe
sīlakkhandhe  samādapetā  attanā  na  asekhena  samādhikkhandhena
samannāgato  hoti  na  paraṃ  asekhe  samādhikkhandhe  samādapetā
attanā   na   asekhena  paññākkhandhena  samannāgato  hoti
na  paraṃ  asekhe  paññākkhandhe samādapetā attanā na asekhena
vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti  na  paraṃ  asekhe vimuttikkhandhe
samādapetā   attanā   na  asekhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato     hoti     na     paraṃ     asekhe
@Footnote: 1 Po. onadasavasso. ito paraṃ īdisameva.
Vimuttiñāṇadassanakkhandhe  samādapetā  ūnadasavasso  hoti  imehi kho
bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ na
nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.3}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
attanā  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe
sīlakkhandhe  samādapetā attanā asekhena samādhikkhandhena samannāgato
hoti  paraṃ  asekhe  samādhikkhandhe  samādapetā  attanā asekhena
paññākkhandhena  samannāgato  hoti  paraṃ  asekhe  paññākkhandhe
samādapetā  attanā  asekhena  vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti
paraṃ  asekhe  vimuttikkhandhe  samādapetā  attanā  asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena   samannāgato   hoti   paraṃ   asekhe
vimuttiñāṇadassanakkhandhe   samādapetā   dasavasso   vā   hoti
atirekadasavasso  vā  imehi  kho  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā   upasampādetabbaṃ   nissayo   dātabbo   sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {99.4}  Aparehipi  bhikkhave  chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo assaddho hoti ahiriko hoti anottāpī hoti kusīto
hoti muṭṭhassati hoti ūnadasavasso hoti imehi kho bhikkhave chahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  na upasampādetabbaṃ na nissayo dātabbo na
Sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.5}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannagātena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
saddho  hoti  hirimā  hoti  ottāpī  hoti  āraddhaviriyo hoti
upaṭṭhitassati  hoti  dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā imehi
kho  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.6}  Aparehipi  bhikkhave  chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na  sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo  adhisīle sīlavipanno hoti ajjhācāre ācāravipanno
hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  appassuto  hoti  duppañño
hoti  ūnadasavasso hoti imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo na sāmaṇero
upaṭṭhāpetabbo.
   {99.7}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
na  adhisīle  sīlavipanno  hoti na ajjhācāre ācāravipanno hoti
na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  bahussuto  hoti  paññavā
hoti  dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi   samannāgatena   bhikkhunā   upasampādetabbaṃ  nissayo
dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.8}     Aparehipi     bhikkhave     chahaṅgehi
Samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  paṭibalo  hoti  antevāsiṃ
vā  saddhivihāriṃ  vā  gilānaṃ  upaṭṭhātuṃ  vā  upaṭṭhāpetuṃ  vā
anabhiratiṃ  vūpakāsetuṃ  vā  vūpakāsāpetuṃ  vā  uppannaṃ  kukkuccaṃ
dhammato  vinodetuṃ  vā  vinodāpetuṃ  vā  āpattiṃ  na  jānāti
āpattiyā  vuṭṭhānaṃ  na  jānāti  ūnadasavasso  hoti  imehi kho
bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na  upasampādetabbaṃ na
nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.9}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo  hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā
upaṭṭhāpetuṃ  vā anabhiratiṃ vūpakāsetuṃ vā vūpakāsāpetuṃ vā uppannaṃ
kukkuccaṃ  dhammato  vinodetuṃ  vā vinodāpetuṃ vā āpattiṃ jānāti
āpattiyā vuṭṭhānaṃ jānāti dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā
imehi  kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.10}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na upasampādetabbaṃ na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
na  paṭibalo  hoti  antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā abhisamācārikāya
sikkhāya  sikkhāpetuṃ  ādibrahmacariyakāya  sikkhāya  vinetuṃ  abhidhamme
Vinetuṃ  avivinaye  vinetuṃ  uppannaṃ  diṭṭhigataṃ  dhammato  vivecetuṃ
ūnadasavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā   na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo  dātabbo  na
sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.11}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo
paṭibalo hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā abhisamācārikāya sikkhāya
sikkhāpetuṃ  ādibrahmacariyakāya  sikkhāya  vinetuṃ  abhidhamme  vinetuṃ
abhivinaye vinetuṃ uppannaṃ diṭṭhigataṃ dhammato vivecetuṃ dasavasso vā hoti
atirekadasavasso vā imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.12}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na upasampādetabbaṃ na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
āpattiṃ na jānāti anāpattiṃ na jānāti lahukaṃ āpattiṃ na jānāti
garukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni
vitthārena  na  svāgatāni  honti na suvibhattāni na suppavattīni na
suvinicchitāni  suttaso  anubbayañjanaso  ūnadasavasso  hoti  imehi
kho  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā na upasampādetabbaṃ
na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.
   {99.13} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ nissayo
Dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ
jānāti  lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ jānāti ubhayāni kho
panassa  pātimokkhāni  vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni
suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso dasavasso vā hoti
atirekadasavasso vā imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
upasampādetabbaṃ nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabboti.
      (upasampādetabbachakkasoḷasavāraṃ niṭṭhitaṃ .)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 131-143. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2683              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2683              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=98&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=98              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]