ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [187]  Pañca  saṅghā  catuvaggo  bhikkhusaṅgho  pañcavaggo
bhikkhusaṅgho dasavaggo bhikkhusaṅgho vīsativaggo bhikkhusaṅgho atirekavīsativaggo
bhikkhusaṅghoti  1-  .  tatra  bhikkhave  yvāyaṃ catuvaggo bhikkhusaṅgho
ṭhapetvā  tīṇi  kammāni  upasampadaṃ  pavāraṇaṃ  abbhānaṃ  dhammena
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dassati.
Samaggo  sabbakammesu  kammappatto  .  tatra  bhikkhave  yvāyaṃ
pañcavaggo  bhikkhusaṅgho  ṭhapetvā  dve kammāni majjhimesu janapadesu
upasampadaṃ  abbhānaṃ  dhammena  samaggo  sabbakammesu  kammappatto .
Tatra  bhikkhave  yvāyaṃ  dasavaggo  bhikkhusaṅgho ṭhapetvā ekaṃ kammaṃ
abbhānaṃ  dhammena  samaggo  sabbakammesu  kammappatto  .  tatra
bhikkhave   yvāyaṃ   vīsativaggo  bhikkhusaṅgho  dhammena  samaggo
sabbakammesu  kammappatto  . tatra bhikkhave yvāyaṃ atirekavīsativaggo
bhikkhusaṅgho dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.
   [188] Catuvaggakaraṇañce bhikkhave kammaṃ bhikkhunīcatuttho kammaṃ kareyya
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ . catuvaggakaraṇañce bhikkhave kammaṃ sikkhamānācatuttho
.pe.  sāmaṇeracatuttho  sāmaṇerīcatuttho  sikkhaṃ  paccakkhātakacatuttho
antimavatthuṃ  ajjhāpannakacatuttho  āpattiyā  adassane ukkhittakacatuttho
āpattiyā   appaṭikamme  ukkhittakacatuttho  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhittakacatuttho  paṇḍakacatuttho  theyyasaṃvāsakacatuttho
titthiyapakkantakacatuttho    tiracchānagatacatuttho    mātughātakacatuttho
pitughātakacatuttho     arahantaghātakacatuttho     bhikkhunīdūsakacatuttho
saṅghabhedakacatuttho    lohituppādakacatuttho    ubhatobyañjanakacatuttho
nānāsaṃvāsakacatuttho  nānāsīmāya  ṭhitacatuttho  iddhiyā  vehāse
ṭhitacatuttho   yassa  saṅgho  kammaṃ  karoti  taṃcatuttho  kammaṃ
Kareyya akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
           Catuvaggakaraṇaṃ.
   [189]  Pañcavaggakaraṇañce  bhikkhave  kammaṃ  bhikkhunīpañcamo
kammaṃ  kareyya  akammaṃ  na ca karaṇīyaṃ . pañcavaggakaraṇañce bhikkhave
kammaṃ  sikkhamānāpañcamo  .pe.  sāmaṇerapañcamo  sāmaṇerīpañcamo
sikkhaṃ    paccakkhātakapañcamo   antimavatthuṃ   ajjhāpannakapañcamo
āpattiyā  adassane  ukkhittakapañcamo  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhittakapañcamo  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhittaka-
pañcamo   paṇḍakapañcamo   theyyasaṃvāsakapañcamo   titthiyapakkantaka-
pañcamo  tiracchānagatapañcamo  mātughātakapañcamo   pitughātakapañcamo
arahantaghātakapañcamo     bhikkhunīdūsakapañcamo    saṅghabhedakapañcamo
lohituppādakapañcamo    ubhatobyañjanakapañcamo    nānāsaṃvāsaka-
pañcamo  nānāsīmāya  ṭhitapañcamo  iddhiyā  vehāse  ṭhitapañcamo
yassa  saṅgho  kammaṃ  karoti taṃpañcamo kammaṃ kareyya akammaṃ na ca
karaṇīyaṃ.
           Pañcavaggakaraṇaṃ.
   [190]  Dasavaggakaraṇañce  bhikkhave  kammaṃ  bhikkhunīdasamo  kammaṃ
kareyya  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ . dasavaggakaraṇañce bhikkhave kammaṃ
sikkhamānādasamo   .pe.  sāmaṇeradasamo  sāmaṇerīdasamo  sikkhaṃ
paccakkhātakadasamo   antimavatthuṃ   ajjhāpannakadasamo   āpattiyā
Adassane  ukkhittakadasamo  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittakadasamo
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhittakadasamo  paṇḍakadasamo
theyyasaṃvāsakadasamo    titthiyapakkantakadasamo    tiracchānagatadasamo
mātughātakadasamo      pitughātakadasamo     arahantaghātakadasamo
bhikkhunīdūsakadasamo     saṅghabhedakadasamo     lohituppādakadasamo
ubhatobyañjanakadasamo     nānāsaṃvāsakadasamo     nānāsīmāya
ṭhitadasamo  iddhiyā  vehāse  ṭhitadasamo  [1]-  yassa  saṅgho
kammaṃ karoti taṃdasamo kammaṃ kareyya akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
           Dasavaggakaraṇaṃ.
   [191]  Vīsativaggakaraṇañce  bhikkhave  kammaṃ  bhikkhunīvīso  kammaṃ
kareyya  akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ  .  vīsativaggakaraṇañce  bhikkhave
kammaṃ  sikkhamānāvīso  .pe.  sāmaṇeravīso  sāmaṇerīvīso  sikkhaṃ
paccakkhātakavīso    antimavatthuṃ   ajjhāpannakavīso   āpattiyā
adassane  ukkhittakavīso  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittakavīso
pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhittakavīso  paṇḍakavīso
theyyasaṃvāsakavīso     titthiyapakkantakavīso     tiracchānagatavīso
mātughātakavīso   pitughātakavīso   arahantaghātakavīso  bhikkhunīdūsakavīso
saṅghabhedakavīso     lohituppādakavīso     ubhatobyañjanakavīso
nānāsaṃvāsakavīso  nānāsīmāya  ṭhitavīso  [2]-  yassa  saṅgho
kammaṃ karoti taṃvīso kammaṃ kareyya akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. dasa vaggakaraṇañce kammaṃ. 2 Po. Ma. iddhiyā vehāse ṭhitavīso kammaṃ
@kareyya.
           Vīsativaggakaraṇaṃ.
   [192] Pārivāsikacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ dadeyya mūlāya
paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  taṃvīso  abbheyya  akammaṃ  na
ca  karaṇīyaṃ  .  mūlāya  paṭikassanārahacatuttho  ce bhikkhave parivāsaṃ
dadeyya  mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  taṃvīso  abbheyya
akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ . mānattārahacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ
dadeyya  mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  taṃvīso  abbheyya
akammaṃ  na  ca karaṇīyaṃ . mānattacārikacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ
dadeyya  mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  taṃvīso  abbheyya
akammaṃ  na  ca  karaṇīyaṃ . abbhānārahacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ
dadeyya  mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  taṃvīso  abbheyya
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 258-262. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5360              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5360              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=187&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=51              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]