ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [303]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ
kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako vivādakārako bhassakārako
saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo
Anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati   ananulomikehi   gihisaṃsaggehi
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [304]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno   saṅgho   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre
ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [305]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno   saṅgho   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ   kareyya   buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi  kho  bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  pāpikāya
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [306]  Tiṇṇaṃ  bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ kareyya eko bhaṇḍanakārako
hoti   kalahakārako   vivādakārako   bhassakārako   saṅghe
adhikaraṇakārako  eko  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo
anapadāno  eko  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi
Imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [307]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko
adhisīle  sīlavipanno  hoti  eko  ajjhācāre  ācāravipanno
hoti  eko  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
   [308]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  eko
buddhassa   avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
eko  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ
bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.
  Pāpikāya    diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakamme
ākaṅkhamānacchakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [309]  Pāpikāya  diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakatena
bhikkhave  bhikkhunā  sammā  vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ sammāvattanā na
upasampādetabbaṃ  na nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo
na     bhikkhunovādakasammati     sāditabbā     sammatenapi
Bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena  pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  sā  āpatti
na  āpajjitabbā  aññā  vā  tādisikā  tato  vā pāpiṭṭhatarā
kammaṃ  na  garahitabbaṃ  kammikā  na  garahitabbā  na  pakatattassa
bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo  na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na
savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo  paṭṭhapetabbo  na  okāso
kāretabbo  na  codetabbo  na  sāretabbo  na  bhikkhū  bhikkhūhi
sampayojetabbanti.
   Pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakamme
aṭṭhārasavattaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [310]  Athakho  saṅgho  ariṭṭhassa  bhikkhuno  gandhabādhipubbassa
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  akāsi asambhogaṃ
saṅghena  .  so  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammakato  vibbhami  . ye te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ariṭṭho  bhikkhu
gandhabādhipubbo   saṅghena   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammakato  vibbhamissatīti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [311]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. tecattālīsavattaṃ.
Ariṭṭho   bhikkhu  gandhabādhipubbo  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato vibbhamatīti 1- . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho bhagavā .pe. kathaṃ hi nāma so bhikkhave moghapuriso
saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakato
vibbhamissati  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetu.
   [312] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ
upasampādeti  nissayaṃ  deti sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti bhikkhunovādakasammatiṃ
sādiyati    sammatopi    bhikkhuniyo    ovadati    imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [313]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakammaṃ   na
paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati
aññaṃ  vā  tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  garahati
kammike  garahati  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  na
@Footnote: 1 Ma. vibbhamīti.
Paṭippassambhetabbaṃ.
   [314] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ
pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  savacanīyaṃ
karoti  anuvādaṃ  paṭṭhapeti  okāsaṃ  kāreti  codeti  sāreti
bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi
samannāgatassa   bhikkhuno   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   Pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakamme
napaṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [315] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na
upasampādeti  na  nissayaṃ  deti  na  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  na
bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati
imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [316]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ
yāya  āpattiyā  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  na  āpajjati aññaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. ...tecattālīsakaṃ.
Tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  na  garahati  kammike
na  garahati  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [317] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na
pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  na  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  na
savacanīyaṃ  karoti  na  anuvādaṃ  paṭṭhapeti  na  okāsaṃ  kāreti
na  codeti  na  sāreti  na  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti imehi
kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   Pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakamme
paṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [318]  Evañca pana bhikkhave paṭippassambhetabbaṃ tena bhikkhave
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakatena  bhikkhunā
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ
pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa
vacanīyo  ahaṃ  bhante  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi  netthāraṃ
vattāmi   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa
@Footnote: 1 Ma. ...tecattālīsakaṃ.
Paṭippassaddhiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi
yācitabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {318.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena
pāpikāya   diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakato  sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge   ukkhepanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ   yācati  .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheyya  .
Esā ñatti.
   {318.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena
pāpikāya   diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakato  sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho
itthannāmassa   bhikkhuno   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti  .  yassāyasmato khamati itthannāmassa
bhikkhuno   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {318.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  .  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo
bhikkhu  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ vattati pāpikāya diṭṭhiyā
Appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho
itthannāmassa   bhikkhuno   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambheti  .  yassāyasmato khamati itthannāmassa
bhikkhuno   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {318.4}  Paṭippassaddhaṃ  1-  saṅghena  itthannāmassa bhikkhuno
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  khamati  saṅghassa
tasmā    tuṇhī    .    evametaṃ   dhārayāmīti   .
Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ sattamaṃ niṭṭhitaṃ.
              Kammakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
              Imamhi khandhake vatthū satta.
                   ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 115-123. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2363              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2363              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=303&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=14              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]