ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [28] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho  tajjanīyakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo  hoti
abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi
gihisaṃsaggehi   imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa
Bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.
   [29]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  tajjanīyakammaṃ  kareyya  adhisīle  sīlavipanno
hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.
   [30]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  tajjanīyakammaṃ  kareyya  buddhassa  avaṇṇaṃ
bhāsati   dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.
   [31]  Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ
kareyya  eko  bhaṇḍanakārako  .pe.  saṅghe  adhikaraṇakārako
eko  bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  eko
gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.
   [32]  Aparesaṃpi  bhikkhave  tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
tajjanīyakammaṃ  kareyya  eko  adhisīle  sīlavipanno  hoti  eko
ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  eko  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho
Tajjanīyakammaṃ kareyya.
   [33]  Aparesaṃpi  bhikkhave  tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
tajjanīyakammaṃ  kareyya  eko  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko
dhammassa   avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
imesaṃ  kho  bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ
kareyya.
         Ākaṅkhamānacchakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [34]  Saṅghena 1- tajjanīyakammakatena bhikkhave bhikkhunā sammā
vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na
nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo na bhikkhunovādakasammati
sāditabbā    sammatenapi    bhikkhuniyo   na   ovaditabbā
yāya  āpattiyā  saṅghena  tajjanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  sā āpatti
na  āpajjitabbā  aññā  va  tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā
kammaṃ  na  garahitabbaṃ  kammikā  na  garahitabbā  na  pakatattassa
bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo  na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na
savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo  paṭṭhapetabbo  na  okāso
kāretabbo  na  codetabbo  na sāretabbo na bhikkhū 2- bhikkhūhi
sampayojetabbanti.
       Tajjanīyakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [35]  Athakho  saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati .   2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Akāsi  .  te  saṅghena  tajjanīyakammakatā  sammā  vattanti lomaṃ
pātenti  netthāraṃ  vattanti  bhikkhū  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti
mayaṃ  āvuso  saṅghena  tajjanīyakammakatā  sammā  vattāma  lomaṃ
pātema  netthāraṃ  vattāma kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti .
[1]-  Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi bhikkhave saṅgho
paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetu.
   [36]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
tajjanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti  nissayaṃ  deti
sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno tajjanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [37]  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
tajjanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena
tajjanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati  aññaṃ  vā
tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  garahati  kammike  garahati
imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ
na paṭippassambhetabbaṃ.
   [38]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
tajjanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ
ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  savacanīyaṃ  karoti  anuvādaṃ  paṭṭhapeti
@Footnote: 1 Ma. bhikkhū.
Okāsaṃ  kāreti  codeti  sāreti  bhikkhū 1- bhikkhūhi sampayojeti
imehi  kho  bhikkhave aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ
na paṭippassambhetabbaṃ.
       Napaṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [39]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na  upasampādeti  na  nissayaṃ deti
na   sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  na  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [40]  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
tajjanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ   yāya   āpattiyā   saṅghena
tajjanīyakammaṃ  kataṃ hoti taṃ āpattiṃ na āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ
tato  vā  pāpapiṭṭhataraṃ kammaṃ na garahati kammike na garahati imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [41] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  na
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  na  savacanīyaṃ  karoti  na  anuvādaṃ  paṭṭhapeti na
okāsaṃ  kāreti  na  codeti  na sāreti na bhikkhū 1- bhikkhūhi
sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Bhikkhuno tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
       Paṭippassambhetabbaṃ aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [42] Evañca pana bhikkhave paṭippassambhetabbaṃ . tehi bhikkhave
paṇḍukalohitakehi  bhikkhūhi  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ
paggahetvā  evamassa vacanīyo  mayaṃ bhante saṅghena tajjanīyakammakatā
sammā  vattāma  lomaṃ  pātema  netthāraṃ  vattāma tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācāmāti  .  dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi
yācitabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {42.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ime paṇḍukalohitakā
bhikkhū  saṅghena  tajjanīyakammakatā  sammā  vattanti  lomaṃ  pātenti
netthāraṃ  vattanti  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācanti  .
Yadi   saṅghassa   pattakallaṃ   saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ
tajjanīyakammaṃ paṭippassambheyya. Esā ñatti.
   {42.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ime paṇḍukalohitakā
bhikkhū  saṅghena  tajjanīyakammakatā  sammā  vattanti  lomaṃ  pātenti
netthāraṃ  vattanti  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācanti  .
Saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambheti .
Yassāyasmato   khamati   paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {42.3}   Dutiyampi   etamatthaṃ   vadāmi   .  suṇātu
Me  bhante  .pe.  yassāyasmato  khamati  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ
tajjanīyakammassa   paṭippassaddhi   so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {42.4} Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ime  paṇḍukalohitakā  bhikkhū  saṅghena  tajjanīyakammakatā  sammā
vattanti  lomaṃ  pātenti   netthāraṃ  vattanti  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ   yācanti   .  saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ
tajjanīyakammaṃ   paṭippassambheti   .   yassāyasmato   khamati
paṇḍukalohitakānaṃ   bhikkhūnaṃ   tajjanīyakammassa   paṭippassaddhi   so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {42.5}  Paṭippassaddhaṃ  saṅghena  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ
tajjanīyakammaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
         Tajjanīyakammaṃ paṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 12-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=239              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=239              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=28&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=2              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]