ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [401]  So  parivutthaparivāso bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjiṃ   sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā
@Footnote: 1 Ma. mūlāya paṭikassanā . Yu. mūlāya paṭikassanaṃ.
Ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  parivutthaparivāso  kathaṃ  nu  kho  mayā
paṭipajjitabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Tenahi  bhikkhave  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ
chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [402] Evañca pana bhikkhave dātabbaṃ . Tena bhikkhave udāyinā
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho  ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .
Sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
Sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassi . sohaṃ parivutthaparivāso
mānattāraho   antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāciṃ  .  taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  .  sohaṃ  bhante
parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yācāmīti.
Dutiyampi yācitabbaṃ tatiyampi yācitabbaṃ.
   [403] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {403.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya paṭikassi . so
parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji
Sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ
mānattaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  dadeyya . esā
ñatti.
   {403.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi . so parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
Mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno tissannaṃ
āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  deti . yassāyasmato khamati udāyissa
bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ mānattassa dānaṃ so tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {403.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  dinnaṃ  saṅghena udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ
chārattaṃ mānattaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 184-188. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3745              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3745              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=401&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=25              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]