ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [29] Tena kho pana samayena rājagahakassa seṭṭhissa mahagghassa
candanasārassa  candanagaṇṭhī  uppannā  hoti  .  athakho rājagahakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvipādakehi. 2 Ma. sirisapāni. 3 Ma. Yu. uṇṇanābhi.
@4 Ma. kataṃ me parittaṃ. 5 Yu. anujānāmi bhikkhave lohitaṃ mocetuṃ.
@6 Yu. chetabbamhi. 7 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 8 Ma. Yu. chetabbaṃ.
Seṭṭhissa  etadahosi  yannūnāhaṃ  imāya  candanagaṇṭhiyā  pattaṃ
likhāpeyyaṃ  1-  likhañca  2-  me paribhogaṃ bhavissati pattañca dānaṃ
dassāmīti  .  athakho  rājagahako  seṭṭhī tāya candanagaṇṭhiyā pattaṃ
likhāpetvā sikkāyaṃ uḍḍitvā veḷugge 3- ālaggetvā veḷuparamparāya
vāhitvā  4-  evamāha  yo  samaṇo vā brāhmaṇo vā arahā
ceva iddhimā ca dinnaṃyeva pattaṃ oharatūti.
   [30]  Athakho  pūraṇo  kassapo  yena  rājagahako  seṭṭhī
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  etadavoca  ahaṃ  hi
gahapati  arahā  ceva  iddhimā  ca  dehi  me pattanti . sace
bhante  āyasmā  arahā  ceva  iddhimā  ca  dinnaṃyeva  pattaṃ
oharatūti  .  athakho  makkhali  gosālo  ajito  kesakambalo 5-
pakudho   kaccāyano   sañjayo  veḷaṭṭhaputto  6-  niggaṇṭho
nāṭaputto  yena  rājagahako  seṭṭhī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  etadavoca  ahaṃ hi gahapati arahā ceva iddhimā
ca  dehi  me  pattanti  .  sace bhante āyasmā arahā ceva
iddhimā ca dinnaṃyeva pattaṃ oharatūti.
   [31]  Tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno
@Footnote: 1 Ma. lekhāpeyyaṃ. 2 Ma. Yu. lekhañca. 3 Yu. pakkhipitvā veḷagge.
@4 Ma. Yu. bandhitvā. 5 Yu. kesakambalī. 6 Yu. belaṭṭhiputto.
Āyasmā ca piṇḍolabhāradvājo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  āyasmāpi  kho piṇḍolabhāradvājo
arahā ceva iddhimā ca . āyasmāpi kho mahāmoggallāno arahā
ceva  iddhimā ca . athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  gacchāvuso  moggallāna  etaṃ  pattaṃ
ohara tuyheso pattoti . āyasmāpi kho moggallāno āyasmantaṃ
piṇḍolabhāradvājaṃ  etadavoca  gacchāvuso  bhāradvāja  etaṃ  pattaṃ
ohara tuyheso pattoti 1- . athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo
vehāsaṃ abbhuggantvā taṃ pattaṃ gahetvā tikkhattuṃ rājagahaṃ anupariyāyi 2-.
   [32] Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhī saputtadāro sake
nivesane  ṭhito  hoti  pañjaliko namassamāno idheva bhante ayyo
bhāradvājo  amhākaṃ  nivesane  patiṭṭhātūti  .  athakho  āyasmā
piṇḍolabhāradvājo  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesane  patiṭṭhāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno .pe. pāvisiṃsu.
@athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca āyasmā
@kho moggallāno arahā ceva iddhimā ca gacchāvuso moggallāna etaṃ pattaṃ ohara
@tuyheso pattoti. āyasmā kho piṇḍolabhāradvājo arahā ceva iddhimā ca gacchāvuso
@bhāradvāja etaṃ pattaṃ ohara tuyheso pattoti. 2 Yu. anupariyāsi.
Athakho   rājagahako   seṭṭhī   āyasmato  piṇḍolabhāradvājassa
hatthato   pattaṃ   gahetvā  mahagghassa  khādanīyassa  pūretvā
āyasmato  piṇḍolabhāradvājassa  adāsi  1-  .  athakho āyasmā
piṇḍolabhāradvājo taṃ pattaṃ gahetvā ārāmaṃ agamāsi . Assosuṃ kho
manussā  ayyena  kira  piṇḍolabhāradvājena  rājagahakassa  seṭṭhissa
patto ohāritoti . te ca manussā uccāsaddā mahāsaddā āyasmantaṃ
piṇḍolabhāradvājaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhiṃsu  .  assosi  kho
bhagavā  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
kiṃ  nu  kho  so  ānanda uccāsaddo mahāsaddoti . āyasmatā
bhante  piṇḍolabhāradvājena  rājagahakassa seṭṭhissa patto ohārito
assosuṃ  kho  bhante  manussā  ayyena  kira  piṇḍolabhāradvājena
rājagahakassa  seṭṭhissa  patto  ohāritoti te ca bhante manussā
uccāsaddā  mahāsaddā  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ  piṭṭhito
piṭṭhito anubandhā 2- so eso bhagavā 3- uccāsaddo mahāsaddoti.
   [33] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ  paṭipucchi  saccaṃ
kira  tayā  bhāradvāja rājagahakassa seṭṭhissa patto ohāritoti .
@Footnote: 1 Yu. pādāsi. 2 Yu. anubaddhā. 3 Ma. Yu. bhante bhagavā.
Saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ 1- bhāradvāja
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma
tvaṃ  bhāradvāja  chavassa  dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ
iddhipāṭihāriyaṃ  dassessasi  seyyathāpi  nāma  2-  bhāradvāja
mātugāmo  chavassa  māsakarūpassa  kāraṇā  kopinaṃ dasseti evameva
kho tayā bhāradvāja chavassa dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ
iddhipāṭihāriyaṃ   dassitaṃ  netaṃ  bhāradvāja  appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  gihīnaṃ  uttarimanussadhammaṃ  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetabbaṃ
yo  dasseyya  āpatti  dukkaṭassa  bhindathetaṃ  bhikkhave  dārupattaṃ
sakalikaṃ sakalikaṃ karitvā 3- bhikkhūnaṃ añjanapiṃsanaṃ 4- detha na ca bhikkhave
dārupatto dhāretabbo yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [34]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
patte  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  sovaṇṇamayo
patto  dhāretabbo  na  rūpiyamayo  patto  dhāretabbo  na
maṇimayo  patto  dhāretabbo  na  veḷuriyamayo  patto dhāretabbo
na  phalikamayo  patto  dhāretabbo  na kaṃsamayo patto dhāretabbo
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyaṃ. 2 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi. 3 Ma. Yu. katvā.
@4 Ma. Yu. añjanupapisanaṃ.
Na  kācamayo patto dhāretabbo na tipumayo patto dhāretabbo na
sīsamayo  patto  dhāretabbo  na  tambalohamayo patto dhāretabbo
yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave dve patte
ayopattaṃ mattikāpattanti.
   [35] Tena kho pana samayena pattamūlaṃ ghaṃsiyati. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave pattamaṇḍalanti.
   [36]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni
pattamaṇḍalāni  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacāni
pattamaṇḍalāni  dhāretabbāni  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  dve  pattamaṇḍalāni  tipumayaṃ  sīsamayanti .
Bahalāni  pattamaṇḍalāni  1-  na  acchupiyanti  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave likhitunti . valī 2- honti .pe.
Anujānāmi bhikkhave makaradantakaṃ chinditunti.
   [37]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū citrāni
pattamaṇḍalāni   dhārenti   rūpakākiṇṇāni   bhittikammakatāni  3-
tāni  rathikāyapi  dassentā  āhiṇḍanti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. maṇḍalāni. 2 Yu. valiṃ. 3 Yu. rūpakokiṇṇāni bhatikammakatāni.
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  citrāni  pattamaṇḍalāni
dhāretabbāni   rūpakākiṇṇāni   bhittikammakatāni   yo  dhāreyya
āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave pakatimaṇḍalanti.
   [38] Tena kho pana samayena bhikkhū sodakaṃ 1- pattaṃ paṭisāmenti.
Patto  dussati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
sodako  1-  patto  paṭisāmetabbo  yo  paṭisāmeyya  āpatti
dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave otāpetvā pattaṃ paṭisāmetunti.
   [39] Tena kho pana samayena bhikkhū saudakaṃ pattaṃ otāpenti.
Patto  duggandho  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave  saudako  patto  otāpetabbo  yo otāpeyya āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  nirudakaṃ  2-  katvā  otāpetvā
pattaṃ paṭisāmetunti.
   [40] Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhe pattaṃ nidahanti .
Pattassa  vaṇṇo  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  uṇhe  patto  nidahitabbo  yo  nidaheyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetvā
pattaṃ paṭisāmetunti.
   [41]  Tena  kho pana samayena sambahulā pattā ajjhokāse
anādhārā nikkhittā honti . vātamaṇḍalikāya āvaṭṭitvā 3- pattā
@Footnote: 1 Yu. saudako. 2 Ma. Yu. vodakaṃ. 3 Ma. āvaṭṭetvā.
Bhijjiṃsu  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave
pattādhārakanti.
   [42] Tena kho pana samayena bhikkhū miḍhante pattaṃ nikkhipanti.
Parivaṭṭitvā  patto  bhijjati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  miḍhante  patto  nikkhipitabbo yo nikkhipeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [43]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  paribhaṇḍante pattaṃ
nikkhipanti  .  parivaṭṭitvā 1- patto bhijjati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  paribhaṇḍante  patto  nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [44] Tena kho pana samayena bhikkhū chamāyaṃ 2- pattaṃ nikkujjanti.
Oṭṭho  ghaṃsiyati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave  tiṇasanthārakanti  .  tiṇasanthārako  upacikāhi  khajjati .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave coḷakanti .
Coḷakaṃ  upacikāhi  khajjati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  pattamāḷakanti  .  pattamāḷakā  paripatitvā
patto  bhijjati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave pattakuṇḍolikanti . pattakuṇḍolikāya patto ugghaṃsiyati 3- .
Bhagavato   etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripatitvā. 2 Ma. Yu. chamāya. 3 Ma. Yu. ghaṃsiyati.
Pattatthavikanti  .  aṃsavaddhako  na  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.
   [45]  Tena kho pana samayena bhikkhū bhittikhīlepi nāgadantakepi
pattaṃ  laggenti  . paripatitvā patto bhijjati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  patto laggetabbo yo laggeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [46] Tena kho pana samayena bhikkhū mañce pattaṃ nikkhipanti.
Satisammosā  nisīdantā  ottharitvā  pattaṃ  bhindanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave mañce patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [47] Tena kho pana samayena bhikkhū pīṭhe pattaṃ nikkhipanti .
Satisammosā  nisīdantā  ottharitvā  pattaṃ  bhindanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave pīṭhe patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [48] Tena kho pana samayena bhikkhū aṅke pattaṃ nikkhipanti.
Satisammosā  uṭṭhahanti 1- . paripatitvā patto bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave aṅke patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [49] Tena kho pana samayena bhikkhū chatte pattaṃ nikkhipanti.
Vātamaṇḍalikāya  chattaṃ  ukkhipiyati  .  paripatitvā  patto bhijjati .
@Footnote: 1 Yu. vuṭṭhahanti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave chatte patto
nikkhipitabbo yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [50]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  pattahatthā kavāṭaṃ
paṇāmenti  .  kavāṭe 1- āvaṭṭitvā patto bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  pattahatthena  bhikkhunā
kavāṭaṃ paṇāmetabbaṃ yo paṇāmeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [51] Tena kho pana samayena bhikkhū tumbakaṭāhena 2- piṇḍāya
caranti  .  manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
titthiyāti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave tumbakaṭāhena 2-
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [52] Tena kho pana samayena bhikkhū ghaṭikaṭāhena 3- piṇḍāya caranti.
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi titthiyāti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave ghaṭikaṭāhena 3-
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [53]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu sabbapaṃsukūliko
hoti  .  so  chavasīsassa  pattaṃ  dhāreti  .  aññatarā  itthī
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavāṭo. 2 Ma. Yu. tumbakaṭāhe. 3 Yu. ghaṭikaṭāhe.
Passitvā  bhītā  vissaramakāsi  abbhumme  pisāco vatāyanti 1- .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
sakyaputtiyā  chavasīsassa pattaṃ dhāressanti seyyathāpi pisācillikāti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave chavasīsassa patto
dhāretabbo  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave
sabbapaṃsukūlikena bhavitabbaṃ yo bhaveyya āpatti dukkaṭassāti.
   [54]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū calakānipi aṭṭhikānipi
ucchiṭṭhodakaṃpi  pattena  nīharanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti   yasmiṃyevime  samaṇā  sakyaputtiyā  bhuñjanti  so
va  nesaṃ  paṭiggahoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave  calakāni  vā  aṭṭhikāni  vā  ucchiṭṭhodakaṃ  vā pattena
nīharitabbaṃ   yo   nīhareyya   āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave paṭiggahanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 12-22. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=233              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=233              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=29&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=6              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com