ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [624]  Athakho  āyasmā  ānando there bhikkhū etadavoca
bhagavā  maṃ  bhante  parinibbānakāle  evamāha  tenahānanda saṅgho
mamaccayena  channassa  bhikkhuno  brahmadaṇḍaṃ  āṇāpetūti  .  pucchi
pana  tvaṃ  āvuso  ānanda  bhagavantaṃ  katamo  pana  bhante
brahmadaṇḍoti  .  pucchiṃ  kho  ahaṃ  bhante  bhagavantaṃ  katamo pana
bhante  brahmadaṇḍoti  .  channo  ānanda  bhikkhu yaṃ iccheyya taṃ
vadeyya  bhikkhūhi  channo  bhikkhu  neva  vattabbo  na  ovaditabbo
na  anusāsitabboti  2-  .  tenahāvuso ānanda tvaṃyeva channassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. Yu. nānusāsitabboti.
Bhikkhuno  brahmadaṇḍaṃ  āṇāpehīti  .  kathāhaṃ  bhante  channassa
bhikkhuno  brahmadaṇḍaṃ  āṇāpemi  caṇḍo  so  bhikkhu  pharusoti .
Tenahāvuso  ānanda  bahukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  gacchāhīti  . evaṃ
bhanteti  kho  āyasmā ānando therānaṃ bhikkhūnaṃ paṭissutvā mahatā
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  nāvāya  gantvā
kosambiṃ  ujjavanikāya  nāvāya  paccorohitvā 1- rañño udenassa
uyyānassa avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [625] Tena kho pana samayena rājā udeno uyyāne parivārehi 2-
saddhiṃ  orodhena  paṭivasati  3-  . assosi kho rañño udenassa
orodho  amhākaṃ  kira  ācariyo  ayyo  ānando  uyyānassa
avidūre  aññatarasmiṃ  rukkhamūle nisinnoti . athakho rañño udenassa
orodho  rājānaṃ  udenaṃ  etadavoca amhākaṃ kira deva ācariyo
ayyo  ānando  uyyānassa  avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinno
icchāma  mayaṃ  deva  ayyaṃ ānandaṃ passitunti . tenahi 4- samaṇaṃ
ānandaṃ  passathāti . athakho rañño udenassa orodho yenāyasmā
ānando   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho rañño
udenassa  orodhaṃ  āyasmā  ānando  dhammiyā kathāya sandassesi
@Footnote: 1 Ma. nāvāya ujjavanikāya kosambiṃ ujjavi nāvāya paccorohitvā. Yu. nāvāya
@ujjavanikāya kosambiyā paccorohitvā. 2 Ma. Yu. paricāresi. 3 Ma. Yu. ayaṃ
@pāṭho natthi. 4 Ma. Yu. tenahi tumhe.
Samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  .  athakho  rañño  udenassa
orodho  āyasmatā  ānandena  dhammiyā  kathāya  sandassito
samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  āyasmato  ānandassa  pañca
uttarāsaṅgasatāni  pādāsi  .  athakho  rañño  udenassa orodho
āyasmato  ānandassa  bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  rājā
udeno tenupasaṅkami.
   [626] Addasā kho rājā udeno orodhaṃ dūrato va āgacchantaṃ
disvāna  orodhaṃ  etadavoca  api  nu  kho tumhe samaṇaṃ ānandaṃ
passathāti  .  apassimhā  kho  mayaṃ  deva  ayyaṃ  ānandanti .
Apinu  1-  tumhe  samaṇassa ānandassa kiñci adatthāti . adamhā
kho  mayaṃ  deva  ayyassa  ānandassa  pañca uttarāsaṅgasatānīti .
Rājā  udeno  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ hi nāma samaṇo
ānando  tāvabahuṃ  cīvaraṃ  paṭiggahessati  dussavaṇijjaṃ  vā  samaṇo
ānando karissati paggāhikasālaṃ 2- vā pasāressatīti. Athakho rājā
udeno   yenāyasmā   ānando   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmatā   ānandena   saddhiṃ   sammodi   sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno
kho  rājā  udeno  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  āgamā
@Footnote: 1 Yu. api pana. 2 paṭāhikasālaṃ vātipi pāṭho vijjati.
Nu 1- bho ānanda amhākaṃ orodhoti. Āgamā kho te 2- mahārāja
orodhoti  .  apica 3- pana bhoto ānandassa kiñci adāsīti .
Adāsi  kho  me  mahārāja  pañca  uttarāsaṅgasatānīti . kiṃ pana
bhavaṃ  ānando  tāvabahuṃ  cīvaraṃ  karissatīti  .  ye te mahārāja
bhikkhū  dubbalacīvarā  tehi  saddhiṃ  saṃvibhajissāmīti  . yāni kho pana
bho  ānanda  porāṇakāni  dubbalacīvarāni  tāni kathaṃ karissathāti .
Tāni  mahārāja uttarattharaṇaṃ karissāmāti . yāni pana bho ānanda
porāṇakāni uttarattharaṇāni tāni kathaṃ karissathāti.
   {626.1} Tāni mahārāja bhisicchaviyo karissāmāti . yā pana
bho ānanda porāṇakā bhisicchaviyo tā kathaṃ karissathāti. Tā mahārāja
bhummattharaṇaṃ  karissāmāti  .  yāni  pana  bho ānanda porāṇakāni
bhummattharaṇāni  tāni  kathaṃ  karissathāti  .  tāni  mahārāja
pādapuñchaniyo  karissāmāti  .  yā  pana  bho ānanda porāṇakā
pādapuñchaniyo  tā  kathaṃ  karissathāti  .  tā  mahārāja rajoharaṇaṃ
karissāmāti  .  yāni  pana  bho ānanda porāṇakāni rajoharaṇāni
tāni  kathaṃ  karissathāti  .  tāni mahārāja koṭṭetvā cikkhallena
madditvā  paribhaṇḍaṃ  limpissāmāti  .  athakho  rājā  udeno
sabbe  vime  samaṇā  sakyaputtiyā yoniso upanenti na kulavaṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. āgamā nu khvidha. Yu. āgamā nu khodha. 2 Ma. āgamāsi kho te idha.
@Yu. tedha. 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Yu. na kulāvaṃ.
Gamentīti  āyasmato  ānandassa  aññānipi  pañca  dussasatāni
pādāsi . ayañcarahi āyasmato ānandassa paṭhamaṃ cīvaraparikkhāro 1-
uppajji cīvarasahassaṃ.
   [627]  Athakho  āyasmā  ānando  yena  ghositārāmo
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   paññatte   āsane  nisīdi  .
Athakho  āyasmā  channo  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  channaṃ  āyasmā  ānando
etadavoca saṅghena te āvuso channa brahmadaṇḍo āṇattoti 2-.
Katamo  pana  bhante  ānanda  brahmadaṇḍoti  3- . tvaṃ āvuso
channa  bhikkhu  4-  yaṃ iccheyyāsi taṃ vadeyyāsi bhikkhūhi tvaṃ neva
vattabbo  na  ovaditabbo  nānusāsitabboti  .  nanvāhaṃ  bhante
ānanda  hato  ettāvatā  yatohaṃ  bhikkhūhi  neva  vattabbo  na
ovaditabbo nānusāsitabboti tattheva mucchito papati 5-.
   {627.1}  Athakho  āyasmā channo brahmadaṇḍena aṭṭiyamāno
harāyamāno  jigucchamāno  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī
pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi khīṇā jāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. cīvarabhikkhā. 2 Ma. Yu. āṇāpitoti. 3 Ma. itisaddo natthi.
@4 Ma. Yu. bhikkhū. 5 Ma. papato.
Vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi .
Aññataro  ca  panāyasmā channo arahataṃ ahosi . athakho āyasmā
channo  arahattaṃ  patto  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca paṭippassambhehīdāni 1-
me  bhante ānanda brahmadaṇḍanti . yadaggena tayā āvuso channa
arahattaṃ sacchikataṃ tadaggena te brahmadaṇḍo paṭippassaddhoti.
   [628] Imāya kho pana vinayasaṅgītiyā pañca bhikkhusatāni anūnāni
anadhikāni ahesuṃ. Tasmāyaṃ vinayasaṅgīti pañcasatikāti 2- vuccatīti.
       Pañcasatikakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ.
        Imamhi khandhake vatthū 3- tevīsati.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 389-394. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7838              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7838              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=624&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=624              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com