ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

          Suttantapitake dighanikayassa
            tatiyo bhago
            -------
            patikavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Patikasuttam
   [1] Evamme sutam . ekam samayam bhagava mallesu viharati anuppiyam
nama  mallanam  nigamo  .  athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  anuppiyam  pindaya  pavisi  .  athakho  bhagavato
etadahosi  atippago  kho  tava  anuppiyayam  pindaya  caritum
yannunaham   yena   bhaggavagottassa   paribbajakassa   aramo
yena bhaggavagotto paribbajako tenupasankameyyanti.
   {1.1}  Athakho  bhagava  yena  bhaggavagottassa  paribbajakassa
aramo  yena  bhaggavagotto  paribbajako  tenupasankami . athakho
bhaggavagotto paribbajako bhagavantam etadavoca etu kho bhante bhagava
svagatam bhante bhagavato cirassam kho bhante bhagava imam pariyayamakasi
yadidam  idhagamanaya  nisidatu  bhante  bhagava idamasanam pannattanti .
Nisidi  bhagava  pannatte asane . bhaggavagottopi kho paribbajako
Annataram  nicam asanam gahetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno
kho  bhaggavagotto  paribbajako  bhagavantam  etadavoca  purimani
bhante  divasani  purimatarani  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  etadavoca  paccakkhatodani  maya
bhaggava  bhagava  nadanaham  bhaggava  1-  bhagavantam uddissa viharamiti
kaccetam  bhante  tatheva  yatha  sunakkhatto licchaviputto avacati .
Tatheva kho etam bhaggava yatha sunakkhatto licchaviputto avaca purimani
bhaggava  divasani  purimatarani  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {1.2} Ekamantam nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam
etadavoca  paccakkhamidanaham  bhante  bhagavantam  nadanaham  bhante
bhagavantam  uddissa viharissamiti . evam vutte aham bhaggava sunakkhattam
licchaviputtam  etadavocam  api  nu  taham  sunakkhatta evamavocam ehi
tvam  sunakkhatta  mamam  uddissa  viharahiti  . no hetam bhante .
Tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa viharissamiti.
No  hetam  bhante  . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi
tvam  sunakkhatta  mamam  uddissa  viharahiti  napi kira mam tvam vadesi
aham  bhante  bhagavantam  uddissa  viharissamiti  evam  sante
moghapurisa  ko  santo  kam  paccacikkhati  2-  passa  moghapurisa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi . 2 paccakkhasi.
Yavanca te idam aparaddhanti.
   [2] Na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti . api nu taham sunakkhatta evam avacam ehi tvam sunakkhatta mamam
uddissa   viharahi   ahante  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
karissamiti . no hetam bhante . tvam va 1- pana mam evam avaca aham
bhante  bhagavantam  uddissa  viharissami  bhagava me uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam karissatiti . no hetam bhante . iti kira sunakkhatta
nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam karissamiti napi kira mam tvam vadesi
aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  karissatiti  evam  sante  moghapurisa  ko santo kam
paccacikkhasi  . tam kim mannasi sunakkhatta kate va uttarimanussadhamma
iddhipatihariye  akate  va  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye
yassatthaya maya dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati.
Kate  va  bhante  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye  akate va
uttarimanussadhamma  iddhipatihariye yassatthaya bhagavata dhammo desito
so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . iti kira sunakkhatta kate
va  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye akate va uttarimanussadhamma
iddhipatihariye  yassatthaya  maya  dhammo  desito  so  niyyati
@Footnote: 1 Po. Ma. tavanca.
Takkarassa   sammadukkhakkhayayati   .   tatra   sunakkhatta  kim
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam   katam   karissati   passa
moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti.
   [3] Na hi pana me bhante bhagava aggannam pannapetiti 1-.
Api  nu  taham  sunakkhatta  evam  avacam  ehi tvam sunakkhatta mamam
uddissa  viharahi  ahante  aggannam  pannapessamiti  . no hetam
bhante . tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa
viharissami  bhagava  me  aggannam  pannapessatiti  .  no  hetam
bhante . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta
mamam  uddissa  viharahi  ahante  aggannam  pannapessamiti  napi
kira  mam  tvam  vadesi  aham  bhante  bhagavantam  uddissa viharissami
bhagava  me  aggannam  pannapessatiti  evam  sante  moghapurisa
ko  santo  kam  paccacikkhasi . tam kim mannasi sunakkhatta pannatte
va  agganne  apannatte  va  agganne yassatthaya maya dhammo
desito  so  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayayati . pannatte
va  bhante  agganne apannatte va agganne yassatthaya bhagavata
dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayayati .
Iti  kira  sunakkhatta  pannatte  va  agganne  apannatte  va
agganne  yassatthaya  maya  dhammo desito so niyyati takkarassa
sammadukkhakkhayayati  .  tatra  sunakkhatta  kim  aggannam  pannattam
@Footnote: 1 Po. Yu. pannapetiti.
Karissati passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti 1-.
   {3.1} Anekapariyayena kho te sunakkhatta mama vanno bhasito
vajjigame  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho  bhagavati iti kho te sunakkhatta anekapariyayena mama vanno
bhasito  vajjigame  . anekapariyayena kho te sunakkhatta dhammassa
vanno  bhasito  vajjigame  svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko
akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti
iti  kho  te  sunakkhatta  anekapariyayena dhammassa vanno bhasito
vajjigame.
   {3.2}  Anekapariyayena  kho  te sunakkhatta sanghassa vanno
bhasito  vajjigame  supatipanno  bhagavato  savakasangho  ujupatipanno
bhagavato   savakasangho   nayapatipanno   bhagavato   savakasangho
samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam  cattari  purisayugani
attha purisapuggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo
dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram  punnakkhettam  lokassati  iti
kho  te  sunakkhatta  anekapariyayena  sanghassa  vanno  bhasito
vajjigame  . arocayami kho te sunakkhatta pativedayami kho te
sunakkhatta  bhavissanti  kho  te  sunakkhatta  vattaro  no  visahi
sunakkhatto  licchaviputto  samane  gotame  brahmacariyam  caritum  so
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Avisahanto  sikkham  paccakkhaya hinayavattoti iti kho te sunakkhatta
bhavissanti  vattaroti  . evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
maya  vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko
nerayiko.
   [4] Ekamidaham bhaggava samayam thulusu 1- viharami uttaraka nama thulunam
nigamo  . athakhvaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
sunakkhattena  licchaviputtena pacchasamanena uttarakam pindaya pavisim .
Tena  kho  pana  samayena  acelo  korakkhattiyo  kukkuravattiko
catukkondiko  2-  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadati mukheneva
bhunjati  .  addasa  kho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto acelam
korakkhattiyam   kukkuravattikam   catukkondikam   chamanikinnam   bhakkhasam
mukheneva  khadantam  mukheneva  bhunjantam  .  disvanassa  etadahosi
sadhurupo  vata  bho araham 3- samano catukkondiko 2- chamanikinnam
bhakkhasam mukheneva khadati mukheneva bhunjatiti.
   {4.1}  Athakhvaham  bhaggava  sunakkhattassa licchaviputtassa cetasa
cetoparivitakkamannaya   sunakkhattam  licchaviputtam  etadavocam  tvampi
nama  moghapurisa  [4]-  sakyaputtiyo  patijanissasiti . kim pana mam
bhante  bhagava  evamaha  tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo
patijanissasiti  .  nanu  te  sunakkhatta  imam  acelam  korakkhattiyam
kukkuravattikam  catukkondikam  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadantam
@Footnote: 1 Si. Yu. bumusu. 2 Yu. catukkundiko. 3 Ma. ayam. 4 Po. Ma. samano.
Mukheneva  bhunjantam  disvanassa  1-  etadahosi sadhurupo vata bho
araham  samano  catukkondiko  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadati
mukheneva bhunjatiti . evam sante kim pana bhante bhagava arahattassa
maccharayatiti  .  na  kho  aham  moghapurisa  arahattassa maccharayami
apica  tuyhevetam papakam ditthigatam uppannam tam pajaha ma te ahosi
digharattam  ahitaya  dukkhaya  yam  kho  panetam  sunakkhatta  mannasi
acelo  2-  korakkhattiyo  sadhurupo  araham  samanoti so sattamam
divasam  alasakena  kalam karissati kalakato ca kalakanjika 3- nama
asura  sabbanihino  asurakayo  tatra  uppajjissati  kalakatanca
nam  viranatthambhake  susane  chaddessanti  .  akankhamano ca tvam
sunakkhatta  acelam  korakkhattiyam  upasankamitva  puccheyyasi  janasi
avuso  korakkhattiya  attano  gatinti  thanam kho panetam sunakkhatta
vijjati  yante  acelo  korakkhattiyo byakarissati janami avuso
sunakkhatta  attano  gatim  kalakanjika  nama  asura  sabbanihino
asurakayo tatramhi uppannoti.
   {4.2}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
korakkhattiyo   tenupasankami  upasankamitva  acelam  korakkhattiyam
etadavoca  byakato  khosi  avuso korakkhattiya samanena gotamena
acelo  korakkhattiyo  sattamam  divasam  alasakena  kalam  karissati
kalakato   ca   kalakanjika   nama   asura   sabbanihino
@Footnote: 1 Ma. Yu. disvana. 2 Po. Ma. Yu. acelam korakkhattiyam . 3 Si. Yu. kalakanja.
Asurakayo  tatra  uppajjissati  kalakatanca  nam  viranatthambhake
susane  chaddessantiti  yena  tvam  avuso  korakkhattiya  mattam
mattam  ca  bhattam  bhunjeyyasi  mattam  mattam  ca paniyam piveyyasi
yatha samanassa gotamassa miccha assa vacananti.
   {4.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto licchaviputto ekadvihikaya
satta  rattindivani  ganesi  yatha  tam  tathagatassa asaddahamano .
Athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  sattamam  divasam  alasakena
kalamakasi  kalakato  ca  kalakanjika  nama  asura  sabbanihino
asurakayo  tatra  uppajji  kalakatanca  nam  viranatthambhake  susane
chaddesum.
   {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1-
korakkhattiyo  alasakena kalakato viranatthambhake susane chadditoti .
Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena viranatthambhakam susanam yena
acelo  korakkhattiyo  tenupasankami upasankamitva acelam korakkhattiyam
tikkhattum  panina  akotesi  janasi avuso korakkhattiya attano
gatinti  .  athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  panina pitthim
paripunchanto  vutthasi  janami  avuso  sunakkhatta  attano  gatim
kalakanjika   nama  asura  sabbanihino  asurakayo  tatramhi
uppannoti vatva tattheva uttano paripati 2-.
   {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami
upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho aham
@Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.
Bhaggava  sunakkhattam  licchaviputtam  etadavocam  tam  kim mannasi sunakkhatta
yatheva te aham acelam korakkhattiyam arabbha byakasim tatheva tam vipakam
no 1- annatha vati . yatheva me bhante bhagava acelam korakkhattiyam
arabbha byakasi tatheva tam vipakam no annathati . tam kim mannasi
sunakkhatta  yadi  evam  sante  katam  va  hoti  uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  akatam vati . addha kho bhante evam sante katam
hoti  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam no akatanti . evampi kho
mam  tvam  moghapurisa  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam karontam evam
vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho
bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma
dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko.
   [5]  Ekamidaham  bhaggava  samayam vesaliyam viharami mahavane
kutagarasalayam . tena kho pana samayena acelo kalaramajjako 2-
vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame.
Tassa  satta  vattapadani  samattani  samadinnani  honti yavajivam
acelo  assam  na  vattham  paridaheyyam yavajivam brahmacari assam na
methunam  dhammam  patiseveyyam  yavajivam  suramamseneva  yapeyyam  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Si. Ma. kalaramattako. Si. Yu. kandaramasuko.
Odanakummasam  bhunjeyyam  puratthimena  vesalim  1-  udenam  nama
cetiyam  tam natikkameyyam dakkhinena vesalim gotamakam nama cetiyam tam
natikkameyyam pacchimena vesalim sattambam nama cetiyam tam natikkameyyam
uttarena  vesalim  bahuputtakannama  cetiyam  tam natikkameyyanti so
imesam  sattannam  vattapadanam  samadanahetu  labhaggappatto  ceva
yasaggappatto ca vajjigame.
   {5.1}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
kalaramajjako   tenupasankami  upasankamitva  acelam  kalaramajjakam
panham  apucchi  .  tassa  acelo  kalaramajjako  panham puttho na
sampayasi   asampayanto   kopanca   dosanca   appaccayanca
patvakasi   .  athakho  bhaggava  sunakkhattassa  licchaviputtassa
etadahosi  sadhurupam  vata  bho  arahantam  samanam asadiyimhase 2-
ma vata no bho ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
   {5.2}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo  patijanissasiti  . kim pana mam
bhante  bhagava  evamaha  tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo
patijanissasiti  .  nanu  tvam  sunakkhatta  acelam  kalaramajjakam
upasankamitva  panham  apucchi  tassa  te  acelo  kalaramajjako
panham   puttho   na   sampayasi   asampayanto   kopanca
@Footnote: 1 Si. Yu. vesaliyam .  2 Ma. Yu. asadimhase.
Dosanca  appaccayanca  patvakasi  tassa  te  etadahosi sadhurupam
vata  bho  arahantam  samanam asadiyimhase ma vata no bho ahosi
digharattam  ahitaya dukkhayati . evam bhante kim pana bhante bhagava
arahattassa  maccharayatiti  .  na  kho  aham  moghapurisa  arahattassa
maccharayami  apica  tuyhevetam  papakam  ditthigatam  uppannam  tam
pajaha  ma  te  ahosi  digharattam  ahitaya dukkhayati . yam kho
panetam  sunakkhatta  mannasi  acelam  kalaramajjakam  sadhurupo  araham
samanoti  so  nacirasseva parihito sanucariko vicaranto odanakummasam
bhunjamano  sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa
nihino  kalam  karissatiti  .  athakho  bhaggava acelo kalaramajjako
nacirasseva  parihito  sanucariko  vicaranto  odanakummasam bhunjamano
sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa nihino 1-
kalamakasi.
   {5.3}  Assosi  kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo
kira  kalaramajjako  parihito  sanucariko  vicaranto  odanakummasam
bhunjamano  sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa
nihino  kalam  karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
yenaham  tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam
etadavocam tam kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam kalaramajjakam
arabbha  byakasim  tatheva  tam  vipakam  no  annatha  vati .
@Footnote: 1 Yu. yasa nikkinno. 2 Ma. katoti.
Yatheva  me  bhante  bhagava acelam  kalaramajjakam arabbha byakasi
tatheva  tam  vipakam  no annathati . tam kim mannasi sunakkhatta yadi
evam  sante  katam va hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam akatam
vati  .  athakho  bhante evam sante katam hoti uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  no  akatanti  .  evampi  kho  mam tvam moghapurisa
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  karontam  evam  vadesi  na  hi
pana  me  bhante  bhagava  uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti
passa  moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho bhaggava
sunakkhatto  licchaviputto  maya  vuccamano  apakkameva  imasma
dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko.
   [6] Ekamidaham bhaggava samayam tattheva 1- vesaliyam viharami mahavane
kutagarasalayam  .  tena  kho  pana samayena acelo patikaputto
vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame.
So vesaliyam parisati evam vacam bhasati samanopi gotamo nanavado
ahampi  nanavado  nanavado  kho  pana  nanavadena  arahati
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam   dassetum   samano  gotamo
upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham  gaccheyya  te  tattha
ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  kareyyama  ekance
samano  gotamo  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  karissati  dvaham
karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani
@Footnote: 1 Po. ayam patho natthi.
Karissati cattaraham karissami cattari ce samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani  karissati  atthaham  karissami  .  iti  yavatakam
yavatakam   samano   gotamo   uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
karissati taddigunam taddigunaham karissamiti.
   {6.1}  Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam etadavoca
acelo  bhante  patikaputto vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva
yasaggappatto ca vajjigame so vesaliyam parisati evam vacam bhasati
samanopi  gotamo  nanavado  ahampi nanavado nanavado kho pana
nanavadena  arahati  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  dassetum
samano  gotamo  upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham gaccheyyam
te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  kareyyama
ekance  samano  gotamo  uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati
dvaham karissami. Sankhittam. Taddigunam taddigunaham karissamiti.
   {6.2} Evam vutte aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
abhabbo  kho  sunakkhatta acelo patikaputto tam vacam appahaya tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.
Muddhapi tassa vipateyyati.
   {6.3} Rakkhatetam bhante bhagava vacam rakkhatetam sugato vacanti.
Kim pana mam tvam sunakkhatta evam vadesi rakkhatetam bhante bhagava vacam
rakkhatetam sugato vacanti . bhagavatapassa bhante esa va ekamsena
odharita  1- abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam   ditthim  appatinissajjitva  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam
gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati acelo ca bhante patikaputto
viruparupena bhagavato sammukhibhavam agaccheyya tadassa bhagavato musati.
   {6.4} Api nu sunakkhatta tathagato tam vacam bhaseyya ya sa
vaca  dvayagaminiti . kim pana bhante bhagavata acelo patikaputto
cetasa ceto paricca vidito abhabbo acelo patikaputto tam vacam
appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama
sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam
appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam
gaccheyyanti  muddhapi  tassa  vipateyyati  udahu  devata bhagavato
etamattham arocesum abhabbo bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya
.pe. muddhapi tassa vipateyyati. Cetasa ceto paricca vidito ceva me
@Footnote: 1 Yu. ovadita.
Sunakkhatta  acelo  patikaputto  abhabbo  acelo  patikaputto
tam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  .pe.  muddhapi tassa
vipateyyati  devatapi  mama  etamattham  arocesum  abhabbo bhante
acelo  patikaputto  tam  vacam  appahaya  .pe.  muddhapi tassa
vipateyyati.
   {6.5}  Ajitopi  nama  licchavinam  senapati adhuna kalakato
tavatimsakayam  upapanno  sopi  mam  upasankamitva  evamarocesi
alajji  bhante  acelo  patikaputto  musavadi  bhante  acelo
patikaputto  mampi  bhante  acelo patikaputto byakasi vajjigame
ajito  licchavinam  senapati  mahanirayam  upapannoti  na  kho panaham
bhante  mahanirayam upapanno tavatimsakayam 1- upapanno alajji bhante
acelo patikaputto musavadi bhante acelo patikaputto abhabbo ca 2-
bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa
vipateyyati.
   {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasa ceto paricca vidito ceva me acelo
patikaputto abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam
appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam  agantum
sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati devatapi me etamattham arocesum abhabbo
@Footnote: 1 Yu. tavatimsamhi . 2 Si. Yu. cakaro na dissati.
Bhante  acelo  patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim  appatinissajjitva  bhagavato  sammukhibhavam agantum sacepissa
evamassa  ahantam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati . eso kho panaham sunakkhatta vesaliyam
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  acelassa
patikaputtassa  aramo  tenupasankamim  1- diva viharaya yassadani
tvam sunakkhatta icchasi tassa arocehiti.
   [7]  Athakho  svaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram
adaya  vesaliyam  2-  pindaya pavisim vesaliyam pindaya caritva
pacchabhattam   pindapatapatikkanto  yena  acelassa  patikaputtassa
aramo  tenupasankamim  diva viharaya . athakho bhaggava sunakkhatto
licchaviputto  taramanarupo  vesalim  pavisitva  yena  abhinnata
abhinnata   licchavi   tenupasankami   upasankamitva   abhinnate
abhinnate  licchavi  etadavoca  esavuso bhagava vesaliyam pindaya
vicaritva   pacchabhattam   pindapatapatikkanto   yena   acelassa
patikaputtassa aramo tenupasankami diva viharaya abhikkamathayasmanto
abhikkamathayasmanto   sadhurupanam   samananam   uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  bhavissatiti  . athakho bhaggava abhinnatanam abhinnatanam
licchavinam  etadahosi  sadhurupanam  kira bho samananam uttarimanussadhamma
@Footnote: 1 Po. Ma. tenupasankamissami . 2 Ma. vesalim.
Iddhipatihariyam  bhavissati  handa  vata  bho  gacchamati . yena ca
abhinnata   abhinnata   brahmanamahasala   gahapatinecayika
nanatitthiyasamanabrahmana     tenupasankami     upasankamitva
abhinnate   abhinnate   nanatitthiyasamanabrahmane   etadavoca
esavuso   bhagava  vesaliyam  pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto   yena   acelassa  patikaputtassa  aramo
tenupasankami  divaviharaya  abhikkamathayasmanto  abhikkamathayasmanto
sadhurupanam samananam uttarimanussadhamma iddhipatihariyam bhavissatiti.
   {7.1}  Athakho  bhaggava abhinnatanam abhinnatanam nanatitthiya-
samanabrahmananam  etadahosi  sadhurupanam  kira  bho  samananam
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam  bhavissati  handa  vata  bho
gacchamati  .  athakho  bhaggava  abhinnata  abhinnata  licchavi
abhinnata   abhinnata  ca  brahmanamahasala  gahapatinecayika
nanatitthiyasamanabrahmana  yena  acelassa  patikaputtassa  aramo
tenupasankamimsu. Sa esa bhaggava parisa hoti anekasata anekasahassa.
   {7.2} Assosi kho bhaggava acelo patikaputto abhikkanta kira
abhinnata  abhinnata  licchavi  abhikkanta  abhinnata  abhinnata
ca   brahmanamahasala  gahapatinecayika  nanatitthiyasamanabrahmana
samanopi  gotamo mayham arame divaviharam nisinnoti . sutvanassa
bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi  .  athakho  bhaggava  acelo
Patikaputto  bhito  samviggo  lomahatthajato  1- yena tindukakhanu-
paribbajakaramo  tenupasankami  . assosi kho bhaggava sa parisa
acelo  kira  patikaputto  bhito  samviggo  lomahatthajato  yena
tindukakhanuparibbajakaramo tenupasankantoti 2-.
   {7.3} Athakho bhaggava sa parisa annataram purisam amantesi ehi
tvam  bho  purisa  yena  tindukakhanuparibbajakaramo  yena  acelo
patikaputto  tenupasankami  upasankamitva  acelam  patikaputtam  evam
vadehi   abhikkamavuso   patikaputta   abhikkanta   abhinnata
abhinnata   licchavi   abhikkanta  abhinnata  abhinnata  ca
brahmanamahasala    gahapatinecayika    nanatitthiyasamanabrahmana
samanopi  gotamo  ayasmato  arame divaviharam nisinno bhasita
kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi
gotamo  nanavado  ahampi  nanavado  nanavado  kho  pana
nanavadena  arahati  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  dassetum
samano  [3]-  gotamo  upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham
gaccheyyam  te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
kareyyama  ekance samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karissati dvaham karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani  karissati  cattaraham karissami cattari ce samano
@Footnote: 1 Po. lomahamsajato . 2 Si. Yu. tenupasankamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.
Gotamo  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyani  karissati  atthaham
karissami  iti  yavatakam  yavatakam  samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani   karissati   taddigunam   taddigunaham  karissamiti
abhikkamayeva  1-  kho  avuso  patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva
agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti.
   {7.4} Evam bhoti kho bhaggava so puriso tassa parisaya patissutva
yena   tindukakhanuparibbajakaramo  yena  acelo  patikaputto
tenupasankami   upasankamitva   acelam   patikaputtam   etadavoca
abhikkamavuso   patikaputta   abhikkanta  abhinnata  abhinnata
licchavi  abhikkanta  abhinnata  abhinnata  ca  brahmanamahasala
.pe.  abhikkamayeva  avuso  patikaputta  upaddhapatham  sabbapathamamyeva
agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti.
Evam  vutte  bhaggava acelo patikaputto ayami avuso ayami
avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelam patikaputtam etadavoca
kimsu  nama  te  avuso  patikaputta pavalasu nama te pithakasmim
allina  pithakamsu  nama  te  pavalasu  allinam  ayami  avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappasi  na  sakkosi
asanapi  vutthatunti  .  evampi  kho  bhaggava vuccamano acelo
patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva tattheva
@Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.
Samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {7.6} Yada kho so bhaggava puriso annasi parabhutarupo ayam
acelo  patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti vatva
tattheva  samsappati  na  sakkoti  asanapi vutthatunti atha tam parisam
agantva evamarocesi parabhutarupo bho ayam 1- acelo patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti  asanapi vutthatunti . evam vutte aham bhaggava tam purisam
etadavocam abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam   ditthim  appatinissajjitva  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam
gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati.
          Pathamabhanavaram nitthitam.
   [8]  Athakho  bhaggava  annataro  licchavimahamatto utthayasana
tam  parisam  etadavoca  tenahi  bho muhuttam tava agametha yavaham
gacchami  appevanama  ahampi  sakkuneyyam  acelam  patikaputtam  imam
parisam anetunti.
   {8.1}  Athakho so bhaggava licchavimahamatto yena tindukakhanu-
paribbajakaramo   yena   acelo  patikaputto  tenupasankami
upasankamitva   acelam   patikaputtam   etadavoca  abhikkamavuso
patikaputta   abhikkantam  te  seyyo  abhikkanta  abhinnata
@Footnote: 1 Ma. ayanti patho natthi. Si. Yu. bho ayanti dve patho natthi.
Abhinnata  ca . sankhittam . samanopi gotamo ayasmato arame
divaviharam  nisinnoti  bhasita  kho pana te esavuso patikaputta
vesaliyam  parisati  vaca  samanopi  gotamo  nanavado  ahampi
nanavado  .pe.  taddigunam  taddigunaham  karissamiti  abhikkamayeva
kho  avuso  patikaputta  upaddhapatham  sabbapathamamyeva  agantva
samanopi  gotamo  ayasmato  arane divaviharam nisinno bhasita
kho  panesa  avuso  patikaputta samanema gotamena parisati vaca
abhabbo  acelo  patikaputto  tam  vacam appahaya .pe. muddhapi
tassa   vipateyyati   abhikkamavuso  patikaputta  abhikkamaneneva
te  jayam  karissama  samanassa  gotamassa  parajayanti  .  evam
vutte  bhaggava  acelo  patikaputto  ayami  avuso  ayami
avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {8.2}  Athakho so bhaggava licchavimahamatto acelam patikaputtam
etadavoca  kimsu  nama te avuso patikaputta pavalasu nama te
pithakasmim allina pithakamsu nama te pavalasu allinam ayami avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappasi na sakkosi asanapi
vutthatunti  .  evampi  kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti asanapi vutthatum.
   {8.3}  Yada  kho  [1]-  bhaggava licchavimahamatto annasi
parabhutarupo   ayam   acelo  patikaputto  ayami  avuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.
Ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti asanapi
vutthatunti  atha  tam  parisam agantva evam arocesi parabhutarupo
ayam  acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva
tattheva  samsappati  na sakkoti asanapi vutthatunti . evam vutte
aham  bhaggava  tam  parisam  etadavoca  abhabbo kho avuso acelo
patikaputto  tam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  .pe.
Sacepissa  evamassa  ahantam  vacam  appahaya  .pe.  samanassa
gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi  tassa  vipateyyati
sacepayasmantanam licchavinam evamassa mayam acelam patikaputtam yahi 1-
varattahi bandhitva goyuttehi 2- avinjeyyamati 3- ta varatta
chijjerum  4-  patikaputto  va  abhabbo pana acelo patikaputto
tam  vacam  appahaya  .pe.  sacepissa  evamassa  ahantam  vacam
appahaya  .pe.  samanassa  gotasassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati
   [9] Athakho bhaggava jaliyo darupattikantevasi utthayasana tam
parisam etadavoca tenahi bho muhuttam tava agametha yavaham gacchami
appevanamaham 5- sakkuneyyam acelam patikaputtam [6]- anetunti. Athakho
bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  yena tindukakhanuparibbajakaramo
yena  acelo  patikaputto  tenupasankami  upasankamitva  acelam
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ayam na dissati .  2 Si. Ma. Yu. goyugehiti pathena bhavitabbam.
@3 Ma. avincheyyamati. Yu. avijjheyyamati . 4 Ma. chijjeyyum . 5 Ma. Yu.
@appevanama ahampi . 6 Ma. Yu. imam parisam.
Acelam  patikaputtam  etadavoca  abhikkamavuso  patikaputta  abhikkantam
te  seyyo  abhikkanta  abhinnata  abhinnata ca licchavi .pe.
Samanopi  gotamo  ayasmato  arame divaviharam nisinno bhasita
kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi
gotamo  nanavado  .pe.  taddigunam  taddigunaham  karissamiti
abhikkamayeva   avuso   patikaputta   upaddhapatham   sabbapathamamyeva
agantva  samano  gotamo  ayasmato  arame  divaviharam
nisinno  bhasita  kho  pana  te  esavuso  patikaputta samanena
gotamena  parisati  vaca abhabbo kho avuso acelo patikaputto
tam vacam appahaya .pe.
   {9.1}  Sacepissa  evamassa  ahantam  vacam appahaya .pe.
Samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi  vipateyyati
sacepayasmantanam  licchavinam  evamassa  mayam  acelam  patikaputtam
yahi  varattahi  bandhitva  goyuttehi  avinjeyyamati  ta
varatta  chijjerum patikaputto va abhabbo pana acelo patikaputto
tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
mama  sammukhibhavam  agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya
.pe.  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi tassa
vipateyyati  abhikkamavuso  patikaputta  abhikkamaneneva  te  jayam
karissama samanassa gotamassa parajayanti . evam vutte bhaggava acelo
Patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva tattheva
samsappati  na  sakkoti  asanapi vutthatum . athakho bhaggava jaliyo
darupattikantevasi  acelam  patikaputtam  etadavoca  kimsu  nama te
avuso  patikaputta  pavalasu  nama  te pithakasmim allina pithakamsu
nama  te  pavalasu  allinam  ayami  avuso ayami avusoti
vatva tattheva samsappasi na sakkosi asanapi vutthatunti.
   {9.2} Evampi kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto ayami
avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti
asanapi  vutthatum  . yada kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi
annasi  parabhutarupo  ayam  acelo  patikaputto  ayami avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti asanapi
vutthatunti  atha  nam  etadavoca  bhutapubbam  avuso  patikaputta
sihassa   migaranno   etadahosi  yannunaham  annataram  vanasandam
nissaya  asayam  kappeyyam  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam
asaya  nikkhameyyam  asaya  nikkhamitva  vijambheyyam  vijambhitva
samanta  catuddisa  anuvilokeyyam  samanta  catuddisa anuviloketva
tikkhattum  sihanadam  nadeyyam  tikkhattum  sihanadam  naditva  gocaraya
pakkameyyam  so  varam varam migasangham 1- vadhitva mudumamsani mudumamsani
bhakkhayitva tameva asayam ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so siho migaraja
annataram  vanasandam  nissaya  asayam  kappesi  tatrasayam  kappetva
@Footnote: 1 Ma. Yu. migasanghena . 2 ma Yu. avuso.
Sayanhasamayam  asaya  nikkhami  asaya nikkhamitva vijambhi vijambhitva
samanta  catuddisa  anuvilokesi  samanta  catuddisa  anuviloketva
tikkhattum  sihanadam  nadi  tikkhattum  sihanadam naditva gocaraya pakkami
so  varam  varam  migasangham  vadhitva  mudumamsani  mudumamsani bhakkhayitva
tameva  asayam ajjhupesi . tasseva kho avuso patikaputta sihassa
migaranno vighasasamvaddho jarasigalo ditto ceva balava ca.
   {9.3} Athakho avuso tassa jarasigalassa etadahosi ko caham ko
siho  migaraja  yannunahampi  annataram  vanasandam  nissaya  asayam
kappeyyam  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam  asaya  nikkhameyyam
asaya  nikkhamitva  vijambheyyam  vijambhitva  samanta  catuddisa
anuvilokeyyam  samanta  catuddisa  anuviloketva  tikkhattum  sihanadam
nadeyyam  tikkhattum  sihanadam  naditva  gocaraya  pakkameyyam  so
varam  varam  migasangham  vadhitva  mudumamsani mudumamsani bhakkhayitva tameva
asayam ajjhupeyyanti.
   {9.4}  Athakho  so  avuso  jarasigalo  annataram vanasandam
nissaya  asayam  kappesi  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam
asaya  nikkhami  asaya  nikkhamitva  vijambhi  vijambhitva  samanta
catuddisa  anuvilokesi  samanta  catuddisa  anuviloketva  tikkhattum
sihanadam  nadissamiti  sigalakam  1-  anadi  bherandakamyeva  anadi
ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. Evameva kho tvam avuso
patikaputta  sugatapadanesu  jivamano  sugatatirittani  bhunjamano
@Footnote: 1 Po. Ma. singalakamyeva.
Tathagate  arahante  sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi  ke
ca  chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam
asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi
opammena neva asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum.
Atha nam etadavoca
        sihoti attana samekkhiyana
        amanni kotthu migarajahamasmi
        tameva 1- so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [10]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca
        sunnam anupakaminam 2- attanam
        vighase samekkhiya
        yavattanam na passati kotthu
        tava byagghoti mannati
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. annam anucankamanam.
        Tameva so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [11]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca
        bhutvana bheke 1- khalamusikayo
        katasisu khittani ca kunapani
        mahavane sunnavane vivaddho
        amanni kotthu migarajahamasmi
        tatheva so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [12]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
@Footnote: 1 Po. bhinge.
Asakkhi  acelam patikaputtam tamha asana cavetum . atha tam parisam
agantva  evamarocesi  parabhutarupo  bho  acelo  patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti asanapi vutthatunti.
   {12.1} Evam vutte aham bhaggava tam parisam etadavocam abhabbo
kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam  agantum  sacepissa
evamassa  ahantam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi  tassa  vipateyyati  sacepayasmantanam  licchavinam  evamassa
mayam  acelam  patikaputtam  yahi  1- varattahi bandhitva goyuttehi
avinjeyyamati  ta  varatta  chijjerum  patikaputto va abhabbo
pana  acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. mama sammukhibhavam
agantum  sacepissa  evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa
gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati.
   {12.2} Athakhvaham bhaggava tam parisam dhammiya kathaya sandassesim samadapesim
samuttejesim  sampahamsesim  tam  parisam  dhammiya  kathaya  sandassetva
samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva  mahabandhana  mokkham
karitva    caturasitipanasahassani   mahavidugga    uddharitva
tejodhatum   samapajjitva   sattatalam   vehasam  abbhuggantva
annam   sattatalampi   aggim   2-   abhinimminitva   jalitva
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Ma. Yu. accim.
Dhumayitva 1- mahavane kutagarasalayam paccutthasim.
   {12.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
tam  kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam patikaputtam arabbha
byakasim tatheva tam vipakam no 2- annathati . yatheva me bhante
bhagava  acelam  patikaputtam arabbha byakasi tatheva tam vipakam no
annathati.
   {12.4} Tam kim mannasi sunakkhatta yadi evam sante katam va hoti
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  akatam vati . addha kho bhante
evam sante katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam no akatanti.
Evampi kho mam tvam moghapurisa uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karontam
evam vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti . passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti. Evampi kho bhaggava
sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya
yatha tam apayiko nerayiko.
   [13]  Aggannancaham  bhaggava  pajanami [3]- tato uttaritaram
pajanami  tanca  pajananam  na  paramasami aparamasato va 4- me
paccattamyeva  nibbuti  vidita  yadabhijanam  tathagato  no  anayam
@Footnote: 1 Si. dhupayitva . 2 Po. Ma. nosaddo natthi .  3 Ma. Yu. tanca pajanami.
@4 Ma. ca.
Apajjati.
   {13.1} Santi bhaggava eke samanabrahmana issarakuttam brahmakuttam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  issarakuttam  brahmakuttam  acariyakam
aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati 1- patijananti
tyaham  evam  vadami  kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto issarakuttam
brahmakuttam  acariyakam  aggannam pannapethati . te maya puttha na
sampayanti  asampayanta  mamanneva  patipucchanti  tesaham  puttho
byakaromi  hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno accayena ayam loko samvattati samvattamane loke yebhuyyena
satta  abhassarasamvattanika  honti  te  tattha  honti  manomaya
pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara  subhatthayino  ciram  dighamaddhanam
titthanti.
   {13.2} Hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno  accayena  ayam  loko  vivattati vivattamane loke sunnam
brahmavimanam  patubhavati  atha  2-  annataro satto ayukkhaya va
punnakkhaya  va  abhassarakaya cavitva sunnam brahmavimanam upapajjati
so  tattha hoti manomayo pitibhakkho sayampabho antalikkhacaro subhatthayi
ciram  dighamaddhanam  titthati  tassa  tattha ekakassa digharattam nivusitatta
anabhirati  paritassana  uppajjati  aho  vata annepi satta itthattam
agaccheyyunti  . athakho annepi satta ayukkhaya va punnakkhaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. amoti . 2 Ma. Yu. atha yo.
Va  abhassarakaya  cavitva  sunnam  brahmavimanam  upapajjanti tassa
sattassa  sahabyatam  tepi  tattha  honti manomaya pitibhakkha sayampabha
antalikkhacara subhatthayino ciram dighamaddhanam titthanti.
   {13.3} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno tassa evam hoti
ahamasmi  brahma  mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthudaso
vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi pita bhutabhabyanam
maya ime satta nimmita . tam kissa hetu. Mamanhi pubbe etadahosi
aho vata annepi satta itthattam agaccheyyunti iti mamanca manopanidhi
ime ca satta itthattam agatati . yepi te satta paccha upapanna
tesampi evam hoti ayam kho bhavam brahma mahabrahma abhibhu anabhibhuto
annadatthudaso  vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi
pita  bhutabhabyanam imina mayam bhota brahmuna nimmita . tam kissa
hetu  .  imanhi mayam addasama [1]- pathamam upapannam mayam panamha
paccha upapannati.
   {13.4} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno so dighayukataro
ca hoti vannavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te satta paccha
upapanna te appayukatara ca honti dubbannatara ca appesakkhatara
ca . thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya
cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam
pabbajati  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano  atappamanvaya
@Footnote:Ma. Yu. idha.
Padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati
tato param nanussarati.
   {13.5} So evamaha yo kho so bhavam brahma mahabrahma abhibhu
anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  issaro  katta nimmita settho
sajjita vasi pita bhutabhabyanam . yena mayam bhota brahmuna nimmita
so  nicco  dhuvo sassato dighayuko 1- aviparinamadhammo sassatisamam
tatheva thassati . ye pana mayam ahumha tena bhota brahmuna nimmita
te mayam anicca adhuva asassata 2- appayuka cavanadhamma itthattam
agatati  .  evamvihitakam  bho  3- tumhe ayasmanto issarakuttam
brahmakuttam  acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  evamahamsu
evam kho no avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati.
Aggannancaham  bhaggava  pajanami  . sankhittam . yadabhijanam tathagato
no anayam apajjati.
   [14]  Santi  bhaggava  eke  samanabrahmana  khiddapadosikam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  khiddapadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham
evam  vadami  kathamvihitakam  pana  tumhe  ayasmanto  khiddapadosikam
acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  maya  puttha  na
sampayanti  asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. no.
Byakaromi  santavuso  khiddapadosika  nama  deva  te ativelam
hassakhiddaratidhammasamapanna    viharanti    tesam    ativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam    viharatam    sati    sammussati
satiya sammosaya te deva tamha kaya cavanti.
   {14.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati
tato param nanussarati.
   {14.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na khiddapadosika
te  na  ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharanti tesam nativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam  viharatam  sati  na  sammussati  satiya
asammosaya  1- te deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva
sassata  dighayuka  aviparinamadhamma  sassatisamam  tatheva  thassanti .
Ye  pana  mayam  ahumha  khiddapadosika  te  mayam  ativelam
hassakhiddaratidhammasamapanna    viharimha   tesanno   ativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam   viharatam   sati   sammussati  satiya
sammosaya te 2- mayam tamha kaya cuta anicca adhuva asassata
appayuka cavanadhamma itthattam agatati . evamvihitakam pana 3- tumhe
ayasmanto  khiddapadosikam  acariyakam  aggannam  pannapethati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. asammosa . 2 Si. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.
Te  evamahamsu  evam  kho no avuso gotama sutam yathevayasma
gotamo  ahati  .  aggannancaham  bhaggava  pajanami  .pe.
Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [15] Santi bhaggava eke samanabrahmana manopadosikam acariyakam
aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami  saccam
kira   tumhe   ayasmanto  manopadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham
evam  vadami  kathamvihitakam  pana  tumhe  ayasmanto  manopadosikam
acariyakam  aggannam  pannapethati  . te maya puttha na sampayanti
asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho  byakaromi
santavuso  manopadosika  nama  deva  te  ativelam  annamannam
upanijjhayanti   te   ativelam   annamannam   upanijjhayanta
annamannamhi  cittani  padosenti  te  annamannam  padutthacitta
kilantakaya kilantacitta te deva tamha kaya cavanti.
   {15.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam  pabbajati  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano
atappamanvaya  .pe.  tatharupam  cetosamadhim  phusati  yathasamahite
citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati.
   {15.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na manopadosika te
Ativelam  annamannam  na  upanijjhayanti  te  ativelam  annamannam
na  upanijjhayanta  annamannamhi  cittani  na  padosenti  te
annamannam   apadutthacitta   akilantakaya   akilantacitta   te
deva 1- tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata dighayuka
aviparinamadhamma  sassatisamam tatheva thassanti . ye pana mayam ahumha
manopadosika  te  mayam  ativelam  annamannam  upanijjhayimha  te
mayam  ativelam  annamannam  upanijjhayanta  annamannamhi  cittani
padosiyimha  2-  te  mayam  annamannam  padutthacitta  kilantakaya
kilantacitta  evam  mayam  3-  tamha kaya cuta anicca adhuva
asassata  appayuka  cavanadhamma  itthattam  agatati . evamvihitakam
pana   tumhe   ayasmanto  manopadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati  . te evamahamsu evam kho no avuso gotama sutam
yathevayasma  gotamo  ahati  .  aggannancaham bhaggava pajanami
.pe. Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [16]  Santi  bhaggava  eke  samanabrahmana  adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  adhiccasamuppannam  acariyakam aggannam
pannapethati  .  te  ca  me  evam  puttha amati patijananti
tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  ca  maya  puttha
@Footnote: 1 Ma. te devati pathadvayam na dissati . 2 Ma. padusimha.
@3 Ma. evam mayanti pathadvayam na dissati.
Na  sampayanti  asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho
byakaromi  santavuso  asannisatta  nama  deva  sannuppada
ca pana te deva tamha kaya cavanti.
   {16.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam
sannuppadam anussarati tato param nanussarati.
   {16.2} So evamaha adhiccasamuppanno atta ca loko ca tam
kissa hetu aham hi pubbe nahosim somhi etarahi ahutva santataya
parinatoti  .  evamvihitakam  no  tumhe  ayasmanto adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapethati  . te evamahamsu evam kho 1-
avuso  gotama sutam yathevayasma gotamo ahati . aggannancaham
bhaggava  pajanami  tanca  pajanami  tato  ca  uttaritaram pajanami
tanca  pajananam  na paramasami . aparamasato ca me paccattanneva
nibbuti vidita yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [17] Evamvadim kho mam bhaggava evamakkhayim eke samanabrahmana
asata  tuccha  musa abhutena abbhacikkhanti viparito samano gotamo
bhikkhavo  ca  samano  gotamo  evamaha yasmim samaye subham vimokkham
upasampajja viharati sabbam tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti 2-.
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajanatiti.
Na  kho  panaham  bhaggava  evam  vadami yasmim samaye subham vimokkham
upasampajja  viharati  sabbam  tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti .
Evam  ca  kho bhaggava vadami yasmim samaye subham vimokkham upasampajja
viharati subhanteva tasmim samaye sampajanatiti. Te ca [1]- viparita ye
bhagavantam  viparitatta 2- dahanti bhikkhavo ca evampasanno aham bhante
bhagavati pahoti ca me bhagava tatha dhammam desitum yatha aham subham vimokkham
upasampajja vihareyyanti.
   {17.1} Dukkaram kho etam 3- bhaggava taya annaditthikena annakhantikena
annarucikena  annatra  ayogena  annatra acariyakena subham vimokkham
upasampajja viharitum ingha tvam bhaggava yo ca te ayam mayi pasado tameva
tvam  sadhukam anurakkhati . sacetam bhante maya dukkaram annaditthikena
annakhantikena  annarucikena  annatra  ayogena annatra acariyakena
subham vimokkham upasampajja viharitum yo ca me ayam bhante bhagavati pasado
tamevaham  sadhukamanurakkhissamiti  .  idamavoca  bhagava  . attamano
bhaggavagotto paribbajako bhagavato bhasitam abhinanditi.
         Patikasuttam nitthitam pathamam.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evam tam. Yu. evam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=1&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]