ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Māratajjanīyasuttaṃ
   [557] Evamme sutaṃ ekaṃ 1- samayaṃ bhagavā bhaggesu viharati
suṃsumāragire  bhesakalāvane  migadāye  .  tena  kho pana samayena
āyasmā  mahāmoggallāno  abbhokāse  caṅkami . tena kho pana
samayena  māro  pāpimā  āyasmato  mahāmoggallānassa  kucchigato
hoti  koṭṭhamanupaviṭṭho  .  atha  kho āyasmato mahāmoggallānassa
etadahosi  kinnu  kho  me  kucchi  garugarutaro 2- viya māsācitaṃ
maññeti . atha kho āyasmā mahāmoggallāno caṅkamā orohitvā
vihāraṃ  pavisitvā  paññattāsane  nisīdi  .  nisajja  kho āyasmā
mahāmoggallāno māraṃ pāpimantaṃ 3- paccattaṃ yoniso manasākāsi.
   [558]  Addasā  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  māraṃ
pāpimantaṃ  kucchigataṃ  koṭṭhamanupaviṭṭhaṃ  disvāna  māraṃ  pāpimantaṃ
etadavoca  nikkhama  pāpima  nikkhama  pāpima  mā tathāgataṃ vihesesi
mā  tathāgatasāvakaṃ  mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti .
Atha  kho  mārassa  pāpimato etadahosi ajānameva [4]- maṃ ayaṃ
samaṇo  apassaṃ  evamāha nikkhama pāpima nikkhama pāpima mā tathāgataṃ
vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāyāti  yopissa  so  satthā  sopi  maṃ neva khippaṃ jāneyya
kuto  ca  pana  maṃ  sāvako  jānissatīti  .  atha kho āyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaṃ samayaṃ āyasmā mahāmoggallāno bhaggesu viharati ... migadāye.
@2 Ma. garugaro viya. 3 Ma. Yu. dve pāṭhā natthi. 4. Ma. Yu. kho.
Mahāmoggallāno  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca  evampi  kho tāhaṃ
pāpima  jānāmi  mā  tvaṃ  maññittho  na  maṃ  jānātīti  māro
tvamasi  pāpima  tuyhaṃ  hi pāpima evaṃ hoti ajānameva [1]- maṃ
ayaṃ  samaṇo  apassaṃ  evamāha  nikkhama  pāpima nikkhama pāpima mā
tathāgataṃ  vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  yopissa  so  satthā  sopi  maṃ neva khippaṃ
jāneyya  kuto  ca  pana maṃ ayaṃ sāvako jānissatīti . atha kho
mārassa  pāpimato  etadahosi  jānameva  kho  maṃ  ayaṃ  samaṇo
passaṃ  evamāha  nikkhama  pāpima  nikkhama  pāpima  mā  tathāgataṃ
vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāyāti . atha kho māro pāpimā āyasmato mahāmoggallānassa
mukhato uggantvā paccaggaḷe aṭṭhāsi.
   [559]  Addasā  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  māraṃ
pāpimantaṃ  paccaggaḷe  ṭhitaṃ  disvāna  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
etthāpi  kho  tāhaṃ  pāpima  passāmi  mā tvaṃ maññittho na maṃ
passatīti  eso  tvaṃ  pāpima  paccaggaḷe  ṭhito  .  bhūtapubbāhaṃ
pāpima  dūsī  nāma  māro  ahosiṃ  tassa  me kāḷī nāma bhaginī
tassā  bhaginiyā  tvaṃ putto so me tvaṃ bhāgineyyo ahosīti .
Tena kho pana [2]- samayena kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  uppanno  hoti  .  kakusandhassa  kho pana pāpima bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Ma. Yu. pāpima.
Arahato  sammāsambuddhassa  vidhurasañjīvaṃ nāma mahāsāvakayugaṃ 1- ahosi
aggaṃ bhaddayugaṃ . yāvatā kho pana pāpima kakusandhassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  sāvakā  nāssudha  2-  koci  āyasmatā vidhurena
samasamo  hoti yadidaṃ dhammadesanāya . iminā kho etaṃ 3- pāpima
pariyāyena  āyasmato  vidhurassa  vidhuro  vidhurotveva  4- samaññā
udapādi  . āyasmā pana pāpima sañjīvo araññagatopi rukkhamūlagatopi
suññāgāragatopi  appakasireneva  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjati .
Bhūtapubbaṃ   pāpima   āyasmā  sañjīvo  aññatarasmiṃ  rukkhamūle
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno nisinno hoti.
   {559.1}  Addasāsuṃ kho pāpima gopālakā pasupālakā kasakā
pathāvino  āyasmantaṃ  sañjīvaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannaṃ nisinnaṃ disvāna tesaṃ etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata
bho ayaṃ samaṇo nisinnako 5- kālakato handa naṃ ḍahāmāti. Atha kho te
pāpima  gopālakā  pasupālakā  kasakā  pathāvino  tiṇañca  kaṭṭhañca
gomayañca  saṅkaḍḍhitvā  āyasmato  sañjīvassa  kāye  upacinitvā
aggiṃ  datvā pakkamiṃsu . atha kho pāpima āyasmā sañjīvo tassā
rattiyā accayena tāya samāpattiyā vuṭṭhahitvā cīvarāni papphoṭetvā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   gāmaṃ   piṇḍāya
pāvisi  .  addasāsuṃ  kho  te  pāpima  gopālakā  pasupālakā
kasakā  pathāvino  āyasmantaṃ  sañjīvaṃ  piṇḍāya  carantaṃ  disvāna
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāvakayugaṃ. 2 Ma. tesu na ca. 3 Ma. evaṃ. 4 Ma. vidhurassa
@vidhuro teva. 5 Ma. Yu. nisinnakova.
Nesaṃ  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ vata bho ayaṃ samaṇo
nisinnako 1- kālakato svāyaṃ paṭisaññī 2- ṭhitoti. Iminā kho evaṃ
pāpima  pariyāyena  āyasmato  sañjīvassa  sañjīvo  sañjīvotveva
samaññā udapādi.
   [560] Atha kho pāpima dūsissa mārassa etadahosi imesaṃ kho
ahaṃ  bhikkhūnaṃ  sīlavantānaṃ  kalyāṇadhammānaṃ  neva jānāmi āgatiṃ vā
gatiṃ  vā  yannūnāhaṃ  brāhmaṇagahapatike  anvāviseyyaṃ  etha tumhe
bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme akkosatha paribhāsatha rosetha vihesetha
appevanāma  tumhehi  akkosiyamānānaṃ  paribhāsiyamānānaṃ rosiyamānānaṃ
vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa  aññathattaṃ  yathā  naṃ  dūsī  māro
labhetha otāranti . atha kho [4]- pāpima dūsī māro brāhmaṇagahapatike
anvāvisi  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme  akkosatha
paribhāsatha  rosetha  vihesetha  appevanāma  tumhehi akkosiyamānānaṃ
paribhāsiyamānānaṃ   rosiyamānānaṃ  vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa
aññathattaṃ yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti.
   {560.1} Atha kho te pāpima brāhmaṇagahapatikā anvāvisiṭṭhā dūsinā
mārena bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ime pana muṇḍakā samaṇakā ibbhā kaṇhā 5- bandhupādāpaccā
jhāyinosmā  jhāyinosmāti  pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā
jhāyanti  pajjhāyanti  nijjhāyanti  apajjhāyanti  . seyyathāpi nāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisinnakova. 2 Ma. Yu. paṭisañjīvito 3 Ma. sañjivassa sañjivoteva.
@4 Ma. te. 5 Ma. kiṇhā.
Ulūko  rukkhasākhāyaṃ  mūsikaṃ  maggayamāno  jhāyati pajjhāyati nijjhāyati
apajjhāyati   evamevime   muṇḍakā  samaṇakā  ibbhā  kaṇhā
bandhupādāpaccā  jhāyinosmā  jhāyinosmāti  pattakkhandhā  adhomukhā
madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti  nijjhāyanti  apajjhāyanti .
Seyyathāpi  nāma  koṭṭho  1- nadītīre macche maggayamāno jhāyati
pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime  muṇḍakā  samaṇakā
ibbhā   kaṇhā   bandhupādāpaccā   jhāyinosmā  jhāyinosmāti
pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti nijjhāyanti
apajjhāyanti.
   {560.2}  Seyyathāpi  nāma  viḷāro sandhisamalasaṅkaṭīre mūsikaṃ
maggayamāno  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime
muṇḍakā  samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādāpaccā  jhāyinosmā
jhāyinosmāti   pattakkhandhā   adhomukhā   madhurakajātā  jhāyanti
pajjhāyanti nijjhāyanti apajjhāyanti.
   {560.3} Seyyathāpi nāma gadrabho vahacchinno sandhisamalasaṅkaṭīre
jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime  muṇḍakā
samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādāpaccā  jhāyinosmā jhāyinosmāti
pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti nijjhāyanti
apajjhāyantīti . ye kho pana pāpima tena samayena manussā kālaṃ karonti
yebhuyyena  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti.
   [561] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. koṭṭhu.
Bhikkhū  āmantesi  anvāvisiṭṭhā  kho  bhikkhave  brāhmaṇagahapatikā
dūsinā  mārena  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme
akkosatha  paribhāsatha  vihesetha  appevanāma tumhehi akkosiyamānānaṃ
paribhāsiyamānānaṃ   rosiyamānānaṃ  vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa
aññathattaṃ  yathā  naṃ  dūsī  māro  labhetha  otāranti  etha
tumhe  bhikkhave  mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharatha.
   {561.1} Karuṇāsahagatena cetasā ... Muditāsahagatena cetasā ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharatha tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharathāti.
   {561.2} Atha kho te pāpima bhikkhū kakusandhena bhagavatā arahatā
sammāsambuddhena  evaṃ ovadiyamānā evaṃ anusāsiyamānā araññagatāpi
rukkhamūlagatāpi  suññāgāragatāpi  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ
pharitvā vihariṃsu tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
Vihariṃsu . karuṇāsahagatena cetasā ... muditāsahagatena cetasā ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā vihariṃsu tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā vihariṃsu.
   [562]  Atha  kho pāpima dūsissa mārassa etadahosi evampi
kho  ahaṃ  karonto  imesaṃ  bhikkhūnaṃ  sīlavantānaṃ  kalyāṇadhammānaṃ
neva  jānāmi  āgatiṃ  vā  gatiṃ  vā yannūnāhaṃ brāhmaṇagahapatike
anvāviseyyaṃ  etha  tumhe  bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme sakkarotha
garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi  sakkariyamānānaṃ
garukariyamānānaṃ  māniyamānānaṃ  pūjiyamānānaṃ  siyā  cittassa aññathattaṃ
yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti.
   {562.1}  Atha kho te pāpima dūsī māro brāhmaṇagahapatike
anvāvisi  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme  sakkarotha
garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi  sakkariyamānānaṃ
garukariyamānānaṃ   māniyamānānaṃ   pūjiyamānānaṃ   siyā   cittassa
aññathattaṃ  yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti . atha kho te
pāpima  brāhmaṇagahapatikā  anvāvisiṭṭhā  dūsinā  mārena  bhikkhū
sīlavante   kalyāṇadhamme   sakkaronti   garukaronti   mānenti
pūjenti . ye kho pana pāpima tena samayena manussā kālaṃ karonti
yebhuyyena kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [563] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bhikkhū  āmantesi  anvāvisiṭṭhā  kho  bhikkhave  brāhmaṇagahapatikā
dūsinā  mārena  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme
sakkarotha   garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi
sakkariyamānānaṃ   garukariyamānānaṃ   māniyamānānaṃ   pūjiyamānānaṃ
siyā  cittassa aññathattaṃ yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti .
Etha tumhe bhikkhave asubhānupassī kāye viharatha āhāre paṭikkūlasaññino
sabbaloke  anabhiratasaññino  1-  sabbasaṅkhāresu aniccānupassinoti .
Atha kho te pāpima bhikkhū kakusandhena bhagavatā arahatā sammāsambuddhena
evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā araññagatāpi rukkhamūlagatāpi
suññāgāragatāpi  asubhānupassī  kāye vihariṃsu āhāre paṭikkūlasaññino
sabbaloke     anabhiratasaññino     2-    sabbasaṅkhāresu
aniccānupassino.
   [564] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  āyasmatā  vidhurena
pacchāsamaṇena  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  atha  kho  pāpima dūsī
māro  aññataraṃ  kumārakaṃ  anvāvisitvā sakkharaṃ gahetvā āyasmato
vidhurassa  sīse  pahāramadāsi  sīsaṃ  vobhindi  .  atha  kho pāpima
āyasmā  vidhuro  bhinnena  sīsena  lohitena gaḷantena kakusandhaṃyeva
bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  piṭṭhito  piṭṭhīto anubandhi . atha
@Footnote: 1-2 Ma. anabhiratisaññino.
Kho  pāpima  kakusandho  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho nāgāpalokitaṃ
apalokesi  na  vāyaṃ  dūsī  māro mattamaññāsīti . sahāpalokanāya
ca  pana  pāpima  dūsī  māro  tamhā ca ṭhānā cavi mahānirayañca
upapajji.
   [565]  Tassa kho pana pāpima mahānirayassa tayo nāmadheyyā
honti  chaphassāyataniko  itipi  saṅkusamāhato  itipi  paccattavedanīyo
itipi  .  atha  kho maṃ pāpima nirayapālā upasaṅkamitvā etadavocuṃ
yadā kho te mārisa saṅkunā saṅku hadaye samāgaccheyya atha naṃ tvaṃ
jāneyyāsi  vassasahassaṃ me niraye paccamānassāti . so kho ahaṃ
pāpima  bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni  bahūni  vassasahassāni
tasmiṃ  mahāniraye  apacciṃ  dasasahassāni tasseva mahānirayassa ussade
apacciṃ vuṭṭhānavedanaṃ 1- vediyamāno . tassa mayhaṃ pāpima evarūpo
kāyo hoti seyyathāpi manussassa evarūpaṃ sīsaṃ hoti seyyathāpi macchassa.
   [566] Kīdiso nirayo āsi    yattha dūsī apaccatha
      vidhuraṃ sāvakamāsajja       kakusandhañca brāhmaṇaṃ
      sataṃ āsi ayosaṅku        sabbe paccattavedanā
      īdiso nirayo āsi        yattha dūsī apaccatha
      vidhuraṃ sāvakamāsajja        kakusandhañca brāhmaṇaṃ
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuṭṭhānimaṃ nāma vedanaṃ.
      Tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      majjhe sarassa tiṭṭhanti     vimānā kappaṭṭhāyino
      veḷuriyavaṇṇā rucirā       accimanto pabhassarā
      accharā tattha naccanti     puthū nānattavaṇṇiyo
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo ve buddhena cudito 1-   bhikkhusaṅghassa pekkhato
      migāramātu pāsādaṃ        pādaṅguṭṭhena kampayi
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo vejayantapāsādaṃ       pādaṅguṭṭhena kampayi
      iddhibalena patthaddho      saṃvejesi ca devatā
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo vejayantapāsāde      sakkaṃ so paripucchati
      api āvuso 2- jānāsi    taṇhakkhayavimuttiyo
      tassa sakko viyākāsi     pañhaṃ puṭṭho yathākathaṃ
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo brahmānaṃ 3- paripucchati sudhammāyaṃ abhitosabhaṃ
@Footnote: 1 Ma. codito. 2 Ma. api vāsava .... 3 Ma. brahmaṃ.
      Ajjāpi te āvuso diṭṭhi   yā te diṭṭhi pure ahu
      passasi vītivattantaṃ       brahmaloke pabhassaraṃ
      tassa brahmā viyākāsi    anupubbaṃ yathākathaṃ
      na me mārisa sā diṭṭhi      yā me diṭṭhi pure ahu
      passāmi vītivattantaṃ      brahmaloke pabhassaraṃ
      sohaṃ ajja kathaṃ vajjaṃ       ahaṃ niccomhi sassato
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo mahāneruno 1- kūṭaṃ     vimokkhena aphassayi
      vanaṃ pubbavidehānaṃ        ye ca bhūmisayā narā
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      na ve aggi cetayati         ahaṃ bālaṃ ḍahāmiti
      bālo ca jalitaṃ aggiṃ       āsajjana 2- sa ḍayhati
      evameva tuvaṃ māra          āsajjana tathāgataṃ
      sayaṃ ḍahissasi attānaṃ     bālo aggiṃva samphusaṃ
      apuññaṃ pasavi māro       āsajjana tathāgataṃ
      kinnu maññasi pāpima      na me pāpaṃ vipaccati
      karoto cīyati pāpaṃ        cirarattāya kandati 3-
      māra nibbinda buddhamhā  āsammākāsi bhikkhusu
@Footnote: 1 Ma. mahāmeruno. 2 Po. Ma. āsajja naṃ. 3 Po. Ma. Yu. antaka.
      Iti māraṃ atajjesi 1-      bhikkhu bhesakaḷāvane
      tato so dummano yakkho   tatthevantaradhāyathāti.
          Māratajjanīyasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
           Cūḷayamakavaggo pañcamo.
              Tassudānaṃ
      sāleyyaverañjavedalla 2- cūḷamahādhammasamādānaṃ
      vīmaṃsakā ca brahmā dūsī ca māro pañcamo varavaggo
            mūlapaṇṇāsakaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------
@Footnote: 1 Sī. Yu. aghaṭṭesi. 2 Ma. sāleyyaverañjaduve ca tuṭṭhi
@           cūḷamahādhammasamādānañca
@           vīmaṃsakā kosambi ca
@           brahmano dūsī ca māro dasamo ca vaggo
@            sāleyyavaggo niṭṭhito pañcamo
@           idaṃ vaggānamuddānaṃ
@     mūlapariyāyo ceva     sīhanādo ca uttamo
@     kakaco ceva gosiṅgo   sāleyyo ca ime pañca
@           mūlapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 600-611. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=12144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=12144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=557&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=557              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=8287              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=8287              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]