ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  saṅkiṇṇaparikkho
itipi  abbhūḷhesiko  itipi  niraggaḷo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro visaṃyutto itipi.
   {285.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijjā  pahīnā hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   saṅkiṇṇaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jātisaṅkhāro
pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu saṅkiṇṇaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu abbhūḷhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  pahīnā  hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhūḷhesiko hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  honti
ucchinnamūlāni    tālāvatthukatāni    anabhāvaṅgatāni    āyatiṃ
anuppādadhammāni evaṃ kho bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti.
   {285.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro   visaṃyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimāno   pahīno   hoti   ucchinnamūlo   tālāvatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto hoti.
   [286]  Evaṃ  vimuttacittaṃ kho bhikkhave bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā  sapajāpatikā  anvesantā  nādhigacchanti  idaṃ  nissitaṃ
tathāgatassa  viññāṇanti  taṃ  kissa  hetu diṭṭhevāhaṃ bhikkhave dhamme
tathāgataṃ ananuvajjoti 1- vadāmi . Evaṃvādiṃ kho maṃ bhikkhave evamakkhāyiṃ
eke  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti
venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpetīti  .  yathā  cāhaṃ  bhikkhave  na yathā cāhaṃ na vadāmi
tathā  maṃ  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā
abhūtena  abbhācikkhanti  venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ paññāpetīti . pubbe cāhaṃ bhikkhave etarahi
ca dukkhañceva paññāpemi dukkhassa ca nirodhaṃ.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ghaṭṭenti 2- tatra bhikkhave tathāgatassa na hoti āghāto na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave tathāgatassa na
hoti ānando na somanassaṃ [4]- cetaso ubbilāvitattaṃ. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadāmi. 2 Sī. Ma. Yu. vihesenti ghaṭṭentīti
@ime pāṭhā na dissanti. 3 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathāgataṃ sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave
tathāgatassa  evaṃ  hoti  yaṃ  kho idaṃ pubbe pariññātaṃ tattha me
evarūpā kārā karīyantīti.
   [287]  Tasmātiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyuṃ
paribhāseyyuṃ roseyyuṃ viheseyyuṃ ghaṭṭeyyuṃ 1- tatra tumhehi na āghāto
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaṇīyā . tasmātiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ tatra
tumhehi  na  ānando  na  somanassaṃ  na  cetaso  ubbilāvitattaṃ
karaṇīyaṃ . tasmātiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  tatra  tumhākaṃ  evamassa  yaṃ kho idaṃ pubbe
pariññātaṃ  tattha  no  3- evarūpā kārā karīyantīti . tasmātiha
bhikkhave  yaṃ  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissati.
   {287.1}  Kiñca  bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati .
Vedanā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  . saññā bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha
sā vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati . saṅkhārā bhikkhave
na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghaṭṭeyyunti pāṭho natthi. Yu. viheseyyuṃ ghaṭṭeyyunti ime pāṭhā na
@disasanti. 2 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yaṃ  imasmiṃ  jetavane  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā
ḍaheyya  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyya api nu tumhākaṃ evamassa
amhe  jano harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti . no
hetaṃ  bhante  taṃ  kissa  hetu  na  hi no etaṃ bhante attā
vā attaniyaṃ vāti.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave na
tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati . vedanā bhikkhave .pe. saññā bhikkhave
.pe.  saṅkhārā  bhikkhave  .pe. viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   [288] Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave  mayā dhamme
uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike ye te bhikkhū arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā    sammadaññāvimuttā   vaṭṭantesaṃ   natthi
paññāpanāya  .  evaṃ  svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno
vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā
dhamme  uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  bhikkhūnaṃ
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  sabbe  te  opapātikā
Tattha parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā . evaṃ svākkhāto
bhikkhave  mayā  dhammo  uttāno  vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko
evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā dhamme uttāne vivaṭe pakāsite
chinnapilotike   yesaṃ   bhikkhūnaṃ   tīṇi   saññojanāni  pahīnāni
rāgadosamohatanubhūtā  sabbe  te  sakadāgāmino  sakideva  imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti.
   {288.1} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike yesaṃ bhikkhūnaṃ tīṇi saññojanāni pahīnāni
sabbe te sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā.
   {288.2} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike ye te bhikkhū dhammānusārino saddhānusārino
sabbe te sambodhiparāyanā.
   {288.3} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  mayi  saddhāmattaṃ  pemamattaṃ
sabbe te saggaparāyanāti.
   Idamavocabhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Alagaddūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 277-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5620              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5620              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=285&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=274              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=214              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=214              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com