ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Rathavinītasuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho sambahulā jātibhūmikā 1- bhikkhū
jātibhūmiyaṃ  vassaṃ  vuṭṭhā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {292.1} Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
ko nu kho bhikkhave jātibhūmiyaṃ jātibhūmikānaṃ bhikkhūnaṃ sabrahmacārīnaṃ evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā
ca  pavivitto  vivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca asaṃsaṭṭho
asaṃsaggakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā   attanā  ca  āraddhaviriyo
viriyārambhakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā  attanā  ca  sīlasampanno
sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  samādhisampanno
samādhisampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  paññāsampanno
paññāsampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  vimuttisampanno
vimuttisampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā    attanā    ca
vimuttiñāṇadassanasampanno vimuttiñāṇadassanasampadākathañca
bhikkhūnaṃ kattā ovādako viññāpako sandassako samādapako samuttejako
sampahaṃsako  sabrahmacārīnanti  .  puṇṇo  nāma  bhante  āyasmā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jātibhūmakā.
Mantāṇiputto  jātibhūmiyaṃ  jātibhūmikānaṃ  bhikkhūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  .pe. attanā ca pavivitto ... attanā
ca asaṃsaṭṭho ... Attanā ca āraddhaviriyo ... Attanā ca sīlasampanno ...
Attanā  ca  samādhisampanno  ... attanā ca paññāsampanno ...
Attanā  ca vimuttisampanno ... attanā ca vimuttiñāṇadassanasampanno
vimuttiñāṇadassanasampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā   ovādako
viññāpako   sandassako   samādapako   samuttejako  sampahaṃsako
sabrahmacārīnanti.
   [293]  Tena kho pana samayena āyasmā sārīputto bhagavato
avidūre  nisinno  hoti  .  atha  kho  āyasmato  sārīputtassa
etadahosi  lābhā  āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  suladdhaṃ
āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  yassa  viññū  sabrahmacārī
satthu  sammukhā  anumāssa  anumāssa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  tañca satthā
abbhanumodati  appevanāma  mayampi  kadāci  karahaci  āyasmatā
puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  samāgamaṃ  gaccheyyāma  appevanāma
siyā kocideva kathāsallāpoti.
   [294]  Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
Anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  assosi  kho  āyasmā  puṇṇo
mantāṇiputto  bhagavā  kira  sāvatthiṃ  anuppatto  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāmeti  . atha kho āyasmā puṇṇo
mantāṇiputto  senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya yena sāvatthī
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno  yena sāvatthī
jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {294.1}  Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā yena andhavanaṃ tenupasaṅkami divāvihārāya.
   [295]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  yassa
kho  tvaṃ  āvuso  sārīputta puṇṇassa nāma bhikkhuno mantāṇiputtassa
abhiṇhaṃ  kittayamāno  ahosi  so  bhagavatā  dhammiyā  kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  andhavanaṃ tena pakkanto divāvihārāyāti .
Atha kho āyasmā sārīputto taramānarūpo nisīdanaṃ ādāya āyasmantaṃ
puṇṇaṃ  mantāṇiputataṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi  sīsānulokī .
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto andhavanaṃ ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisīdi  āyasmāpi kho sārīputto
andhavanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   [296] Atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  puṇṇo mantāṇiputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  puṇṇaṃ  mantāṇiputtaṃ  etadavoca
bhagavati no āvuso brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.1} Evamāvusoti . kinnu kho āvuso sīlavisuddhatthaṃ bhagavataṃ
brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso
diṭṭhivisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti . no hidaṃ āvuso .
Kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti .
No  hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ  āvuso  .
Kiṃ   panāvuso   paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthaṃ   bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso ñāṇadassanavisuddhatthaṃ
Bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ āvuso . kinnu kho
āvuso   sīlavisuddhatthaṃ   bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti
puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no
hidaṃ  āvusoti  vadesi  kinnu  kho  āvuso  diṭṭhivisuddhatthaṃ bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ ... kinnu kho āvuso
maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ  ...  kiṃ  panāvuso  paṭipadāñāṇadassana-
visuddhatthaṃ  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhatthaṃ  bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi
kimatthaṃ carahāvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . anupādāparinibbānatthaṃ
kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.2}  Kinnu kho āvuso sīlavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . Kinnu kho āvuso diṭṭhivisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso. Kiṃ panāvuso kaṅkhāvitaraṇavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No  hidaṃ  āvuso  . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no hidaṃ āvuso .
Kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no
Hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso  aññatra  imehi  dhammehi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kinnu  kho
āvuso   sīlavisuddhi   anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho
samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi  kiṃ  panāvuso  cittavisuddhi
anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho   samāno   no   hidaṃ
āvusoti   vadesi   kinnu   kho   āvuso   diṭṭhivisuddhi
anupādāparinibbānanti  .pe.  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhi ...
Kinnu  kho  āvuso  maggāmaggañāṇadassanavisuddhi  ...  kiṃ panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  aññatra imehi dhammehi anupādāparinibbānanti
iti  puṭṭho  samāno  no hidaṃ āvusoti vadesi yathākathaṃ panāvuso
imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   [297]  Sīlavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā  anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  cittavisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  diṭṭhivisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa . kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
Paññāpessa  .  maggāmaggañāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā
anupādāparinibbānaṃ    paññāpessa   saupādānaññeva   samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ paññāpessa . paṭipadāñāṇadassanavisuddhiṃ ce āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  ñāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  aññatra  ce  āvuso imehi
dhammehi  anupādāparinibbānaṃ  abhavissa  puthujjano  parinibbāyeyya
puthujjano  hi  āvuso  aññatra  imehi  dhammehi  . tenahāvuso
upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce  viññū purisā bhāsitassa atthaṃ
ājānanti.
   [298]  Seyyathāpi  āvuso  rañño  pasenadissa  kosalassa
sāvatthiyaṃ  paṭivasantassa  sākete  kiñcideva  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ
uppajjeyya  tassa  antarā  ca sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta
rathavinītāni  upaṭṭhapeyyuṃ  atha  kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sāvatthiyā  nikkhamitvā  antepuradvāre  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya
paṭhamena  rathavinītena  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ
vissajjeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  dutiyena  rathavinītena tatiyaṃ
rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  tatiyaṃ  rathavinītaṃ
abhirūheyya  tatiyena  rathavinītena  catutthaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya tatiyaṃ
Rathavinītaṃ  vissajjeyya catutthaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya catutthena rathavinītena
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  catutthaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  abhirūheyya  pañcamena  rathavinītena chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ pāpuṇeyya
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  chaṭṭhena
rathavinītena  sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ vissajjeyya
sattamaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya sattamena rathavinītena sāketaṃ anupāpuṇeyya
antepuradvāraṃ   tamenaṃ  antepuradvāragataṃ  samānaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  evaṃ  puccheyyuṃ  iminā  tvaṃ  mahārāja rathavinītena
sāvatthiyaṃ  sāketaṃ  anuppatto  antepuradvāranti  kathaṃ byākaramāno
nu   kho   āvuso  mahārājā  pasenadi  kosalo  sammā
byākaramāno byākareyyāti.
   {298.1} Evaṃ byākaramāno kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sammā  byākaramāno  byākareyya  idha  me sāvatthiyaṃ paṭivasantassa
sākete  kiñcideva accāyikaṃ karaṇīyaṃ uppajji tassa me antarā ca
sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta rathavinītāni upaṭṭhapesuṃ atha khvāhaṃ
sāvatthiyā nikkhamitvā antepuradvāre paṭhamaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ paṭhamena
rathavinītena dutiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ paṭhamaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ dutiyena rathavinītena tatiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  tatiyena rathavinītena catutthaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ nissajjiṃ catutthaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ catutthena rathavinītena
Pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  catutthaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ pañcamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  pañcamena  rathavinītena  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  nissajjiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  chaṭṭhena  rathavinītena
sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ  sattamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  sattamena  rathavinītena  sāketaṃ anuppatto antepuradvāranti
evaṃ  byākaramāno  kho  āvuso  rājā pasenadi kosalo sammā
byākaramāno byākareyyāti
   {298.2} evameva kho āvuso sīlavisuddhi yāvadeva cittavisuddhatthā
cittavisuddhi   yāvadeva   diṭṭhivisuddhatthā   diṭṭhivisuddhi  yāvadeva
kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthā   kaṅkhāvitaraṇavisuddhi   yāvadeva  maggāmagga-
ñāṇadassanavisuddhatthā maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
yāvadeva    paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthā    paṭipadāñāṇadassanavisuddhi
yāvadeva   ñāṇadassanavisuddhatthā   ñāṇadassanavisuddhi   yāvadeva
anupādāparinibbānatthā  anupādāparinibbānatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti.
   [299]  Evaṃ  vutte  āyasmā sārīputto āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā kathañca panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  puṇṇoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
mantāṇiputtoti ca pana maṃ sabrahmacārī jānantīti . acchariyaṃ āvuso
abbhūtaṃ  āvuso  yathātaṃ  sutavatā  sāvakena sammadeva satthu sāsanaṃ
ājānantena   evamevaṃ   āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena
Gambhīrā  gambhīrā  paññā  anumāssa  anumāssa  byākatā  lābhā
sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ sabrahmacārīnaṃ ye āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
labhanti  dassanāya  labhanti  payirupāsanāya  velaṇḍukena  1-  cepi
sabrahmacārī  āyasmantaṃ  mantāṇiputtaṃ  muddhanā  pariharantā  labheyyuṃ
dassanāya  labheyyuṃ  payirupāsanāya  tesampi  lābhā  tesampi suladdhaṃ
amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye  mayaṃ āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   [300] Evaṃ vutte āyasmā puṇṇo mantāṇiputto āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā  kathañca  panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  upatissoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
sārīputtoti  ca  pana  maṃ  sabrahmacārī  jānantīti  . satthukappena
vata  kira  bho  sāvakena  saddhiṃ mantayamānā na jānimha āyasmā
sārīputtoti  sace  hi  mayaṃ  jāneyyāma  āyasmā  sārīputtoti
ettakampi  no  nappaṭibhāseyya  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ āvuso
yathātaṃ  sutavatā  sāvakena  sammadeva  satthu  sāsanaṃ ājānantena
evamevaṃ  āyasmatā sārīputtena gambhīrā gambhīrā  paññā anumāssa
anumāssa  pucchitā  lābhā  sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ  sabrahmacārīnaṃ
ye  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  labhanti  dassanāya  labhanti payirupāsanāya
velaṇḍukena  cepi  sabrahmacārī  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  muddhanā
@Footnote: 1 Sī. Yu. celaṇḍukena.
Pariharantā  labheyyuṃ  dassanāya labheyyuṃ payirupāsanāya tesampi lābhā
tesampi  suladdhaṃ  amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye mayaṃ
āyasmantaṃ sārīputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   Itiha   te  ubhopi  mahānāgā  aññamaññassa  subhāsitaṃ
samanumodiṃsūti.
         Rathavinītasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 287-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=5829              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=5829              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=292&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=292              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1058              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1058              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่