ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Kaṇṇakatthalasuttaṃ
   [571] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā udaññāyaṃ 1- viharati
kaṇṇakatthale  migadāye  .  tena kho pana samayena rājā pasenadi
kosalo  udaññaṃ  anuppatto  hoti  kenacideva  karaṇīyena  . atha
kho  rājā  pasenadi  kosalo  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  ehi
tvaṃ  ambho  purisa  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā mama
vacanena  bhagavato  pāde  sirasā  vandāhi  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  rājā  bhante pasenadi kosalo
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca  vadehi  ajja  kira  bhante
rājā  pasenadi  kosalo  pacchābhattaṃ  bhuttapātarāso  bhagavantaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti  .  evaṃ  devāti  kho  so  puriso
rañño  pasenadissa  kosalassa  paṭissutvā  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  so  puriso  bhagavantaṃ  etadavoca  rājā  bhante
pasenadi  kosalo  bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ
appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati  evañca  vadeti
ajja  kira bhante rājā pasenadi kosalo pacchābhattaṃ bhuttapātarāso
bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
@Footnote: 1 Yu. ujuññāyaṃ.
   [572]  Assosuṃ kho somā ca bhaginī sakulā ca bhaginī ajja
kira  rājā  pasenadi  kosalo  pacchābhattaṃ  bhuttapātarāso bhagavantaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti  .  atha kho somā ca bhaginī sakulā ca
bhaginī  rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ bhattābhihāre upasaṅkamitvā etadavocuṃ
tenahi  mahārāja  amhākaṃpi vacanena bhagavato pāde sirasā vandāhi
appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  somā
ca  bhante  bhaginī sakulā ca bhaginī bhagavato  pāde sirasā vandanti
appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ pucchantīti.
   [573] Atha kho rājā pasenadi kosalo pacchābhattaṃ bhuttapātarāso
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadi kosalo
bhagavantaṃ  etadavoca  somā  ca  bhante  bhaginī  sakulā  ca bhaginī
bhagavato   pāde   sirasā   vandanti  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchantīti  . kiṃ pana mahārāja somā
ca  bhaginī  sakulā  ca  bhaginī  aññaṃ  dūtaṃ  nālatthunti . assosuṃ
kho  bhante  somā  ca  bhaginī sakulā ca bhaginī ajja kira rājā
pasenadi  kosalo  pacchābhattaṃ  bhuttapātarāso  bhagavantaṃ  dassanāya
upasaṅkamissatīti  atha  kho  bhante  somā  ca  bhaginī  sakulā  ca
bhaginī  maṃ  bhattābhihāre  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ tenahi mahārāja
amhākaṃpi  vacanena  bhagavato  pāde  sirasā  vandāhi  appābādhaṃ
Appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  somā  ca  [1]-
bhaginī  sakulā  ca  bhaginī bhagavato pāde sirasā vandanti appābādhaṃ
appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchantīti  .  sukhiniyo
hontu mahārāja somā ca bhaginī sakulā ca bhaginīti.
   [574]  Atha kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca
sutaṃ  metaṃ  bhante samaṇo gotamo evamāha natthi so samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  yo  sabbaññū sabbadassāvī parisesaṃ 2- ñāṇadassanaṃ
paṭijānissati  netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti ye te bhante evamāhaṃsu samaṇo
gotamo  evamāha  natthi  so  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā yo
sabbaññū   sabbadassāvī   apparisesaṃ   ñāṇadassanaṃ   paṭijānissati
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti kacci te bhante bhagavato vuttavādino na ca
bhagavantaṃ  abbhūtena  abbhācikkhanti  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaronti
na  ca  koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti .
Ye  te  mahārāja  evamāhaṃsu  samaṇo  gotamo  evamāha natthi
so  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  yo  sabbaññū  sabbadassāvī
apparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ  paṭijānissati  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti na me
te vuttavādino abbhācikkhanti ca pana maṃ te asatā abbhūtenāti.
   [575]  Atha  kho  rājā pasenadi kosalo viḍūḍabhaṃ senāpatiṃ
āmantesi  ko  nu  kho  senāpati  imaṃ  kathāvatthuṃ rājantepure
abbhudāhāsīti  .  sañjayo  mahārāja brāhmaṇo ākāsagottoti .
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhanteti dissati .  2 Yu. aparisesaṃ.
Atha  kho  rājā  pasenadi kosalo aññataraṃ purisaṃ āmantesi ehi
tvaṃ  ambho  purisa  mama  vacanena  sañjayaṃ  brāhmaṇaṃ ākāsagottaṃ
āmantehi  rājā  taṃ 1- bhante pasenadi kosalo āmantetīti .
Evaṃ devāti kho so puriso rañño pasenadissa kosalassa paṭissutvā
yena   sañjayo   brāhmaṇo   ākāsagotto   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  sañjayaṃ  brāhmaṇaṃ  ākāsagottaṃ  etadavoca  rājā
taṃ bhante pasenadi kosalo āmantetīti . atha kho rājā pasenadi
kosalo  bhagavantaṃ etadavoca siyā nu kho bhante bhagavatā aññadeva
kiñci  sandhāya  bhāsitaṃ  tañca  jano  aññathāpi  paccāgaccheyya
yathākathaṃ  pana  bhante  bhagavā  abhijānāti  vācaṃ  bhāsitāti .
Evaṃ  kho  ahaṃ  mahārāja  abhijānāmi  vācaṃ  bhāsitā natthi so
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  yo  sakideva  sabbaṃ  ñassati sabbaṃ
dakkhiti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  .  heturūpaṃ  bhante  bhagavā āha
saheturūpaṃ  pana  bhante  bhagavā  āha  natthi  so  samaṇo  vā
brāhmaṇo  vā  yo  sakideva  sabbaṃ  ñassati  sabbaṃ dakkhiti netaṃ
ṭhānaṃ  vijjatīti  cattārome  bhante  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
vessā  suddā  imesaṃ  nu  kho  bhante  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ siyā
viseso siyā nānākaraṇanti.
   [576]  Cattārome  mahārāja  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
vessā  suddā  imesaṃ  kho  mahārāja  catunnaṃ  vaṇṇānaṃ  dve
@Footnote: 1 Yu. te.
Vaṇṇā  aggamakkhāyanti  khattiyā  ca  brāhmaṇā  ca  yadidaṃ
abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ  sāmīcikammanti  .  nāhaṃ
bhante   bhagavantaṃ  diṭṭhadhammikaṃ  pucchāmi  samparāyikāhaṃ  bhante
bhagavantaṃ  pucchāmi  cattārome  bhante  vaṇṇā  khattiyā brāhmaṇā
vessā suddā imesaṃ nu kho bhante catunnaṃ vaṇṇānaṃ siyā viseso
siyā nānākaraṇanti.
   [577] Pañcimāni mahārāja padhāniyaṅgāni . katamāni pañca .
Idha  mahārāja  bhikkhu  saddho  hoti  saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti  .  appābādho  hoti appātaṅko samavepākiniyā gahaṇiyā
samannāgato  nātisītāya  nāccuṇhāya  majjhimāya  padhānakkhamāya .
Asaṭho  hoti  amāyāvī  yathābhūtaṃ  attānaṃ  āvikattā satthari vā
viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  1-  . āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ   pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā
daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  .  paññavā  hoti
udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya sammā
dukkhakkhayagāminiyā  .  imāni  kho mahārāja pañca padhāniyaṅgāni .
Cattārome  mahārāja  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā vessā suddā
te  cassu  imehi  pañcahi  padhāniyaṅgehi  samannāgatā  taṃ  nesaṃ
@Footnote: 1 Yu. brahmacārīsu.
Assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   [578] Cattārome bhante vaṇṇā khattiyā brāhmaṇā vessā
suddā  te  cassu  imehi pañcahi padhāniyaṅgehi samannāgatā ettha
pana  nesaṃ bhante siyā viseso siyā nānākaraṇanti . ettha kho
nesāhaṃ mahārāja padhānavemattataṃ 1- vadāmi . Seyyathāpissu mahārāja
dve hatthidammā vā assadammā vā godammā vā sudantā suvinītā
dve  hatthidammā  vā  assadammā  vā  godammā  vā  adantā
avinītā  taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja ye dve 2- te hatthidammā
vā  assadammā  vā  godammā vā sudantā suvinītā api nu te
dantāva  dantakāraṇaṃ  gaccheyyuṃ  dantāva dantabhūmiṃ sampāpuṇeyyunti .
Evametaṃ 3- bhante . ye pana te dve hatthidammā vā assadammā
vā godammā vā adantā avinītā api nu te adantāva dantakāraṇaṃ
gaccheyyuṃ   adantāva   dantabhūmiṃ   sampāpuṇeyyuṃ   seyyathāpi
te  dve  hatthidammā  vā assadammā vā godammā vā sudantā
suvinītāti . no hetaṃ 4- bhante . evameva kho mahārāja yantaṃ
saddhena  pattabbaṃ  appābādhena  asaṭhena amāyāvinā āraddhaviriyena
paññavatā  taṃ  vata  asaddho  bahvābādho  saṭho  māyāvī  kusīto
duppañño pāpuṇissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [579]  Heturūpaṃ  bhante  bhagavā āha saheturūpaṃ pana bhante
bhagavā  āha  cattārome  bhante  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
@Footnote: 1 Yu. ...vemattaṃ. 2 Yu. ye te dve. 3 Yu. evaṃ bhante. 4 Yu. hevaṃ.
Vessā  suddā  te cassu imehi pañcahi padhāniyaṅgehi samannāgatā
te  cassu  sammappadhānā  ettha  pana tesaṃ bhante siyā viseso
siyā  nānākaraṇanti  .  ettha  kho  nesāhaṃ mahārāja na kiñci
nānākaraṇaṃ  vadāmi  yadidaṃ  vimuttiyā vimuttiṃ . seyyathāpi mahārāja
puriso  [1]-  sukkhaṃ sālakaṭṭhaṃ ādāya aggiṃ abhinibbatteyya tejo
pātukareyya  .  atha  aparo puriso sukkhaṃ ambakaṭṭhaṃ ādāya aggiṃ
abhinibbatteyya tejo pātukareyya . atha ca 2- aparo puriso sukkhaṃ
udumbarakaṭṭhaṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbatteyya  tejo pātukareyya .
Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja siyā nu kho tesaṃ aggīnaṃ nānādāruto
abhinibbattānaṃ  kiñci  nānākaraṇaṃ  acciyā  vā  acciṃ vaṇṇena vā
vaṇṇaṃ  ābhāya vā ābhanti . no hetaṃ bhante . evameva kho
mahārāja  yaṃ  taṃ  tejaṃ  viriyānimmathitaṃ padhānābhinibbattaṃ nāhaṃ tattha
kiñci nānākaraṇaṃ vadāmi yadidaṃ vimuttiyā vimuttinti.
   [580]  Heturūpaṃ  bhante  bhagavā āha saheturūpaṃ pana bhante
bhagavā  āha  kiṃ  pana  bhante  atthi  devāti  . kiṃ pana tvaṃ
mahārāja  evaṃ  vadesi kiṃ pana bhante atthi devāti . yadi vā
te  bhante  devā  āgantāro  itthattaṃ yadi vā anāgantāro
itthattanti  .  ye  te mahārāja devā sabyāpajjhā te devā
āgantāro  itthattaṃ  ye  te  devā  abyāpajjhā  te devā
anāgantāro itthattanti.
@Footnote: 1 Yu. etthantare sukkhaṃ sākakaṭṭhaṃ ... aparo purisoti dissati.
@2 Yu. casaddo natthi.
   [581]  Evaṃ  vutte  viḍūḍabho senāpati bhagavantaṃ etadavoca
ye  te  bhante  devā  sabyāpajjhā  āgantāro  itthattaṃ te
devā  ye  te  devā  abyāpajjhā  anāgantāro itthattaṃ te
deve  tamhā  ṭhānā  cāvessanti  vā  pabbājessanti vāti .
Atha  kho  āyasmato  ānandassa  etadahosi  ayaṃ  kho  viḍūḍabho
senāpati  rañño  pasenadissa  kosalassa  putto  ahaṃ  bhagavato
putto ayaṃ kho kālo yaṃ putto puttena manteyyāti.
   {581.1} Atha kho āyasmā ānando viḍūḍabhaṃ senāpatiṃ āmantesi
tenahi  senāpati taññevettha paṭipucchissāmi yathā te khameyya tathā
naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi senāpati yāvatā rañño pasenadissa
kosalassa  vijitaṃ  yattha  ca rājā pasenadi kosalo issariyādhipaccaṃ
rajjaṃ  kāreti  pahoti  tattha  rājā  pasenadi kosalo samaṇaṃ vā
brāhmaṇaṃ  vā  puññavantaṃ  vā  apuññavantaṃ vā brahmacariyavantaṃ vā
abrahmacariyavantaṃ vā tamhā ṭhānā cāvetuṃ vā pabbājetuṃ vāti .
Yāvatā  bho  rañño  pasenadissa  kosalassa vijitaṃ yattha ca rājā
pasenadi  kosalo  issariyādhipaccaṃ rajjaṃ kāreti pahoti tattha rājā
pasenadi  kosalo  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  puññavantaṃ  vā
apuññavantaṃ   vā  brahmacariyavantaṃ  vā  abrahmacariyavantaṃ  vā
tamhā ṭhānā cāvetuṃ vā pabbājetuṃ vāti.
   {581.2}  Taṃ  kiṃ  maññasi  senāpati  yāvatā  rañño
pasenadissa   kosalassa   avijitaṃ   yattha   ca   rājā
Pasenadi  kosalo  na  issariyādhipaccaṃ  rajjaṃ  kāreti  tattha  1-
pahoti  rājā  pasenadi  kosalo  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā
puññavantaṃ   vā   apuññavantaṃ   vā   brahmacariyavantaṃ   vā
abrahmacariyavantaṃ vā tamhā ṭhānā cāvetuṃ vā pabbājetuṃ vāti .
Yāvatā  bho  rañño  pasenadissa kosalassa avijitaṃ yattha ca rājā
pasenadi kosalo na issariyādhipaccaṃ rajjaṃ kāreti na 2- tattha pahoti
rājā  pasenadi  kosalo  samaṇaṃ  vā brāhmaṇaṃ vā puññavantaṃ vā
apuññavantaṃ  vā  brahmacariyavantaṃ  vā  abrahmacariyavantaṃ  vā tamhā
ṭhānā cāvetuṃ vā pabbājetuṃ vāti.
   {581.3} Taṃ kiṃ maññasi senāpati sutā te devā tāvatiṃsāti.
Evaṃ bho sutā me devā tāvatiṃsā idānipi bhotā raññā pasenadinā
kosalena sutā devā tāvatiṃsāti . taṃ  kiṃ maññasi senāpati pahoti
rājā pasenadi kosalo deve tāvatiṃse tamhā ṭhānā cāvetuṃ vā
pabbājetuṃ  vāti . dassanāyapi bho rājā pasenadi kosalo deve
tāvatiṃse nappahoti kuto pana tamhā ṭhānā cāvessati vā pabbājessati
vāti . evameva kho senāpati ye te devā sabyāpajjhā āgantāro
itthattaṃ  te  devā  ye  te  devā abyāpajjhā anāgantāro
itthattaṃ  te deve dassanāyapi nappahonti kuto pana tamhā ṭhānā
cāvessanti  vā  pabbājessanti vāti . atha kho rājā pasenadi
kosalo  bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nāmāyaṃ  bhante  bhikkhūti .
@Footnote: 1 Yu. pahoti tattha .  2 Yu. na pahoti tattha.
Ānando nāma mahārājāti.
   [582]  Ānando  vata  bho  ānandarūpo vata bho heturūpaṃ
bhante  āyasmā  ānando  āha  saheturūpaṃ pana bhante āyasmā
ānando  āha  kiṃ  pana  bhante atthi brahmāti . kiṃ pana tvaṃ
mahārāja  evaṃ  vadesi  kiṃ  pana  bhante atthi brahmāti . yadi
vā  so  bhante  brahmā  āgantā itthattaṃ yadi vā anāgantā
itthattanti  .  yo  so  mahārāja  brahmā  sabyāpajjho  so
brahmā  āgantā  itthattaṃ  yo  so  brahmā  abyāpajjho so
brahmā  anāgantā  itthattanti  .  atha  kho  aññataro  puriso
rājānaṃ  pasenadiṃ  kosalaṃ  etadavoca  sañjayo mahārāja brāhmaṇo
ākāsagotto  āgatoti  .  atha  kho  rājā  pasenadi kosalo
sañjayaṃ  brāhmaṇaṃ  ākāsagottaṃ  etadavoca  ko nu kho brāhmaṇa
imaṃ  kathāvatthuṃ  rājantepure  abbhudāhāsīti  .  viḍūḍabho mahārāja
senāpatīti  .  viḍūḍabho  senāpati  evamāha  sañjayo  mahārāja
brāhmaṇo  ākāsagottoti  .  atha kho aññataro puriso rājānaṃ
pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca yānakālo mahārājāti.
   [583]  Atha kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca
sabbaññutaṃ  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  apucchimhā  sabbaññutaṃ  bhagavā
byākāsi  tañca  panamhākaṃ  ruccati  ceva  khamati  ca tena camhā
attamanā  cātuvaṇṇiṃ  suddhiṃ  mayaṃ  bhante  bhagavantaṃ  apucchimhā
Cātuvaṇṇiṃ  suddhiṃ  bhagavā  byākāsi  tañca  panamhākaṃ  ruccati ceva
khamati  ca  tena  camhā  attamanā  adhideve mayaṃ bhante bhagavantaṃ
apucchimhā  adhideve  bhagavā  byākāsi  tañca  panamhākaṃ  ruccati
ceva  khamati  ca  tena  camhā  attamanā adhibrahmānaṃ mayaṃ bhante
bhagavantaṃ   apucchimhā   adhibrahmānaṃ  bhagavā  byākāsi  tañca
panamhākaṃ  ruccati  ceva  khamati  ca  tena  camhā  attamanā  yaṃ
yadeva  ca  pana  mayaṃ [1]- bhagavantaṃ apucchimhā taṃ tadeva bhagavā
byākāsi  tañca  panamhākaṃ  ruccati  ceva  khamati  ca tena camhā
attamanā  handa  cadāni  mayaṃ  bhante  gacchāma  bahukiccā  mayaṃ
bahukaraṇīyāti. Yassadāni tvaṃ mahārāja kālaṃ maññasīti.
   {583.1}  Atha  kho rājā pasenadi kosalo bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmīti.
         Kaṇṇakatthalasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Rājavaggo catuttho.
            --------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
     jotisahāyakaraṭṭhanāmo ca    rājā maghadevamadhurakathābodhi
     aṅgulimālo dhammacetiyasamo  kaṇṇakatthalo dasamo.
           ----------
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhanteti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 517-527. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10575              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10575              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=571&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=571              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6494              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6494              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]